Forskrift om gebyr til Statens jernbanetilsyn for godkjenning av og tilsyn med innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker

DatoFOR-2012-01-19-82
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 3
Ikrafttredelse19.01.2012
Sist endretFOR-2016-04-13-372
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-06-07-24-§2
Kunngjort31.01.2012   kl. 14.50
Rettet24.06.2016 (departement)
KorttittelForskrift om gebyr til SJT, tivoliinnretninger m.m.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 19. januar 2012 med hjemmel i lov 7. juni 1991 nr. 24 om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker § 2 tredje ledd.
Tilføyd hjemmel: Hjemmelslov overført fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Samferdselsdepartementet ved vedtak 17. juni 2016 nr. 722.
Endringer: Endret ved forskrifter 12 april 2012 nr. 326, 11 des 2013 nr. 1468, 25 mars 2015 nr. 342, 13 april 2016 nr. 372.
Rettelser: 01.04.2012 (§ 2 tabell), 24.06.2016 (departement).

Kapittel I. Innledende og generelle gebyrbestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften fastsetter Statens jernbanetilsyn v/Park- og tivolitilsynets gebyrer for kostnadene ved saksbehandling og tilsyn med innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger Statens jernbanetilsyns kostnader med saksbehandling eller tilsyn.

§ 2.Fakturerbare oppdrag

Førstegangstilsyn skal faktureres etter nedenfor angitte standardsatser. Satsene omfatter tid medgått til forberedelse, dokumentgjennomgang, besiktelse, rapportering, og utsendelse av nødvendige dokumenter, skilt m.m.

Kategori 0 og 102t*
Kategori 1 og 113t*
Kategori 2 og 124t*
Kategori 3 og 135t*
Kategori 4 og 146t*
Kategori 5Faktureres etter medgått tid
Kategori 66t*
Kategori 78t*
Kategori 86t*
Kategori 96t*
*Ved større tidsforbruk skal medgått tid legges til grunn.

Faktisk saksbehandlingstid med en timesats på kr 1 400,- skal legges til grunn.

Ved tap av oblat, metallskilt eller loggbok skal følgende satser legges til grunn:

Oblatkr 100,-
Metallskiltkr 550,-
Loggbokkr 550,-
0Endret ved forskrifter 12 april 2012 nr. 326, 25 mars 2015 nr. 342, 13 april 2016 nr. 372.
§ 3.Årsgebyr

Alle innretninger med sikkerhetsmessig godkjenning plikter å betale årsgebyr.

Følgende satser gjelder:

Kategori 0
Faste innretninger, herunder hoppeslott, oppblåsbare sklier, hoppeputer, skytebanerkr 2 700,-
Kategori 1
Faste innretninger bl.a. beregnet for små barn, med bevegelse langs bakkeplan eller tilnærmet parallelt med dette og med minimal risiko for skade, herunder skinnegående biler og minitog, saktegående kjøretøy, bungytrampoliner, rodeo okser, simulatorer for en person, spøkelseshus, fornøyelseshus, båter, kanoerkr 3 700,-
Kategori 2
Faste innretninger/karuseller beregnet for større barn, bevegelse langs både horisontal- og vertikalplanet og hvor fall kan medføre risiko for skade, herunder mindre gravitetstårn, liten pendel, parishjul lavere enn 8 m, radiobilbaner, bungykatapult, zip-lines (enkle)/taubaner, høydeparker inntil 9 elementer, mindre vannopplevelser, simulatorer for 2 personerkr 5 050,-
Kategori 3
Faste innretninger, herunder karuseller med bevegelse i vertikalplanet, mindre berg- og dalbaner, pariserhjul med høyde mellom 8 m og 15 m, middels store gravitetstårn, litt større pendel, simulatorer for flere enn 2 personer, høydeparker med 10 til 49 elementer, zip-lines (multiple), større vannopplevelserkr 8 650,-
Kategori 4
Faste innretninger, herunder karuseller med bevegelse i flere plan, større berg- og dalbaner, parishjul med høyde > 15 m, store gravitetstårn, større pendel, flyvende teppe, høydeparker med 50 eller flere elementer, katapulting, store vannopplevelserkr 12 250,-
Kategori 5
Faste innretninger, herunder store berg- og dalbaner (parkmodeller), stor pendel, tømmerrenner, bobaktiviteterkr 17 950,-
Kategori 6
Vannrutsjeanlegg, herunder anlegg med samlet banelengde ≤ 50 m og fall mellom 2 m og 10 mkr 4 200,-
Kategori 7
Vannrutsjeanlegg, herunder baner med lengde > 5 m og/eller høydeforskjell mellom banens høyeste punkt og vannoverflaten ved utløpet ≥ 10 m. Anlegg med flere baner med utløp i samme basseng/område og samlet lengde > 50 mkr 6 200,-
Kategori 8
Gokartbaner, herunder innendørs og utendørs gokartbaner med 1 kjørebane. Midlertidige ikke-kommersielle gokartbaner med kjørebane omfattes av kategori 2kr 8 150,-
Kategori 9
Komplekse gokartbaner, herunder anlegg med flere kjørebanerkr 12 100,-
Kategori 10
Omreisende innretninger, se beskrivelse under kategori 0kr 2 700,-
Kategori 11
Omreisende innretninger, se beskrivelse under kategori 1kr 3 700,-
Kategori 12
Omreisende innretninger, se beskrivelse under kategori 2kr 5 050,-
Kategori 13
Omreisende innretninger, se beskrivelse under kategori 3kr 8 650,-
Kategori 14
Omreisende innretninger, se beskrivelse under kategori 4kr 12 250,-
0Endret ved forskrifter 11 des 2013 nr. 1468 (i kraft 1 jan 2014), 25 mars 2015 nr. 342, 13 april 2016 nr. 372.
§ 4.Årsgebyr for nye innretninger

Nye innretninger, brukte som tidligere ikke har hatt sikkerhetsmessig godkjenning, eller brukte hvor det er mer enn 3 år siden sist gitte sikkerhetsmessige godkjenning, skal underlegges førstegangstilsyn, jf. § 2.

Ved oppstart av nye innretninger eller ved oppstart av brukte innretninger hvor det er nødvendig med førstegangstilsyn, skal årsgebyret reduseres, slik at gebyr betales for antall hele gjenværende måneder av kalenderåret.

0Endret ved forskrift 12 april 2012 nr. 326.
§ 5.Innkreving, forfallsdato og tvangsgrunnlag for utlegg

Statens jernbanetilsyn v/Park- og tivolitilsynet skal kreve inn gebyr etter denne forskrift. Forfallsdato er en måned etter tidspunkt for utstedelse av gebyr.

Pålegg om gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 6.Refusjon og reduksjon av gebyr. Klage

Statens jernbanetilsyn v/Park- og tivolitilsynet kan etter en konkret vurdering refundere årsgebyr minus et saksbehandlingsgebyr beregnet til 2 timers arbeid.

Individuelt fastsatte gebyr, jf. § 2 siste ledd, kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet.

Statens jernbanetilsyn v/Park- og tivolitilsynet kan etter søknad redusere gebyr som anses åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Vedtak etter søknad om redusert gebyr kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet.

0Endret ved forskrift 12 april 2012 nr. 326.
§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.