Forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.

DatoFOR-2012-01-20-85
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 3
Ikrafttredelse01.02.2012
Sist endretFOR-2016-01-12-19 fra 01.02.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§22
Kunngjort31.01.2012   kl. 14.50
KorttittelForskrift om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 20. januar 2012 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 22 sjette ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 12 jan 2016 nr. 19.

§ 1.Virkeområde

Forskriften angir faste grenser for når man etter vegtrafikkloven § 22 tredje ledd blir regnet som påvirket av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol. Grenseverdiene for slike stoffer følger av kolonnen for straffbarhetsgrense i vedlegg I.

Forskriften angir i vedlegg I også grenseverdier for andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol svarende til 0,5 promille og 1,2 promille jf. vegtrafikkloven § 31 annet ledd bokstav a til c.

Bestemmelsen i første og annet ledd gjelder ikke hvor overskridelsen skyldes legemiddel inntatt i henhold til gjeldende forskrivning fra lege eller tannlege, jf. vegtrafikkloven § 22 tredje ledd andre punktum.

Konstatering av om blodprøven inneholder berusende eller bedøvende stoffer som er klassifisert som trafikkfarlige etter vedlegg I, skal skje ved måling av stoffkonsentrasjoner i fullblod. Blodprøven skal være tatt fra levende personer.

Analyseinstitusjonen som utfører analyseoppdraget skal foreta summeringen av konsentrasjoner av benzodiazepiner og opioider og sørge for at dette foregår i henhold til forskriften og ved bruk av omregningsfaktorer som fremgår av vedlegg II. Summering skal ikke utføres for konsentrasjoner under straffbarhetsgrensene.

0Endret ved forskrift 12 jan 2016 nr. 19 (i kraft 1 feb 2016).
§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. februar 2012. Forskriften gjelder overtredelser begått etter denne dato.

Vedlegg I 

StoffStraffbarhetsgrense
(µM fullblod)
Straffeutmålingsgrense svarende til 0,5 promille
(µM fullblod)
Straffeutmålingsgrense svarende til 1,2 promille
(µM fullblod)
Benzodiazepiner og lignende stoffer
Alprazolam0,0100,0200,050
Bromazepam0,1000,2500,600
Desmetyldiazepam0,4001,0002,400
Diazepam0,2000,5001,200
Etizolam0,0400,1000,240
Fenazepam0,0050,0150,030
Flunitrazepam0,0050,0100,025
Klobazam0,6001,5003,600
Klonazepam0,0040,0100,025
Lorazepam0,0300,0750,180
Nitrazepam0,0600,1500,350
Oksazepam0,6001,5003,000
Triazolam0,0010,00250,006
Zolpidem0,1000,2500,600
Zopiklon0,0300,0600,150
Cannabis
THC0,0040,0100,030
GHB
GHB1003001200
Hallusinoger
Ketamin0,2000,5001,200
LSD0,003**
Opioider
Buprenorfin0,00080,0020,0048
Metadon0,0800,2000,48
Morfin0,0300,0800,200
Oksykodon0,0500,1200,300
Sentralstimulerende stoffer
Amfetamin0,300**
Kokain0,080**
MDMA0,500**
Metamfetamin0,300**
Metylfenidat0,015**
*Straffeutmålingsgrenser er ikke fastsatt fordi sammenhengen mellom stoffkonsentrasjon i blodet og ulykkesrisiko/prestasjonsforringelse er svært variabel, eller dårlig dokumentert. Uttalt påvirkning vil for eksempel kunne ses ved lave konsentrasjoner, spesielt noe tid etter større inntak av amfetamin/metamfetamin.
0Vedlegg I endret ved forskrift 12 jan 2016 nr. 19 (i kraft 1 feb 2016).

Vedlegg II – Omregningsfaktorer

§ 1. Omregningsfaktorer for ulike benzodiazepiner for å komme fram til diazepamekvivalenter

Omregningsfaktorene er beregnet slik at de utgjør konservative estimater. Den påviste konsentrasjonen av et benzodiazepin multipliseres med omregningsfaktoren for å få den konsentrasjonen som vil svare til konsentrasjonen for diazepam. Eksempel: klonazepam i en konsentrasjon på 0,020 µM tilsvarer 0,96 µM diazepam (0,020 x 48 = 0,96). Denne beregnede konsentrasjonen vil videre kunne summeres med tilsvarende beregnede konsentrasjoner av andre benzodiazepiner. Summen av diazepamekvivalenter vurderes mot de gjeldene straffeutmålingsgrensene for diazepam.

StoffOmregningsfaktor
Alprazolam20
Bromazepam2,0
Desmetyldiazepam0,5
Etizolam5,0
Fenazepam33
Flunitrazepam40
Klobazam0,33
Klonazepam48
Lorazepam6,7
Nitrazepam3,3
Oksazepam0,33
Triazolam200
Zolpidem2,0
Zopiklon6,7
§ 2. Omregningsfaktorer for ulike opioider for å komme fram til morfinekvivalenter

Den påviste konsentrasjonen av oksykodon eller metadon multipliseres med omregningsfaktoren for å få den konsentrasjonen som vil svare til konsentrasjonen for morfin. Eksempel: oksykodon i en konsentrasjon på 0,090 µM tilsvarer 0,054 µM morfin (0,090 x 0,60 = 0,054). En slik beregnet konsentrasjon av oksykodon vil deretter kunne summeres med morfin eller en tilsvarende beregnet metadonkonsentrasjon. Summen av morfinekvivalenter vurderes mot de gjeldene straffeutmålingsgrensene for morfin.

StoffOmregningsfaktor
Metadon0,38
Oksykodon0,60
0Vedlegg II tilføyd ved forskrift 12 jan 2016 nr. 19 (i kraft 1 feb 2016).