Forskrift om ikke-næringsmessig transport av dyr og transport av sirkusdyr

DatoFOR-2012-02-08-129
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2012 hefte 3
Ikrafttredelse08.02.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-97-§6, LOV-2009-06-19-97-§7, LOV-2009-06-19-97-§11, LOV-2009-06-19-97-§30, LOV-2009-06-19-97-§34
Kunngjort10.02.2012   kl. 14.05
KorttittelForskr om ikke-næringsmessig transport av dyr

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 8. februar 2012 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7, § 11, § 30 og § 34.

§ 1.Formål

Forskriften skal fremme forsvarlig velferd for dyr under transport.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder transport av dyr som ikke holdes for næringsmessige formål, dersom hensikten med transporten ikke er næringsmessig, og transporten ikke utføres mot vederlag.

Forskriften gjelder også for transport av dyr som skjer i forbindelse med fremvisning i sirkus og andre omreisende forestillinger.

Forskriften gjelder ikke ved transport av syke og skadde dyr i nødssituasjoner.

Forskriften gjelder ikke transport av kjæledyr når dyret ledsages av person som oppholder seg i samme rom som dyret.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Hest: Hest, esel, mulesel og muldyr.
b)Transport: På- og avlasting av dyr på et transportmiddel og tiden dyret oppholder seg på transportmiddelet mellom på- og avlastingen.
c)Transportmiddel: kjøretøy, tilhenger, tog, båt, fly og helikopter som nyttes til transport av levende dyr.
§ 4.Kompetanse

Sjåfører og andre personer som håndterer dyr under transport, skal ha tilstrekkelig kompetanse til å sikre dyrene forsvarlig dyrevelferd. I kompetansekravet inngår innsikt i håndtering av dyr i forbindelse med transport, fôring og stell, kjøreadferd og nødvendig hjelp dersom dyr blir skadet.

§ 5.Godkjenning og kontroll av transportmidler til hest

Transportmidler som benyttes til transport av hest, skal være godkjent i samsvar med andre eller tredje ledd.

Statens vegvesen Regionvegkontoret gir enkeltgodkjenning av transportmidler for hest. For å kunne godkjennes, må transportmiddelet oppfylle kravene gitt i denne forskriften. Klager på vedtak som er fattet av Statens vegvesen Regionvegkontoret i henhold til denne bestemmelsen, skal behandles av Mattilsynet.

Transportmidler som benyttes til veitransport av hest, kan typegodkjennes. Slik typegodkjenning skal foretas av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Typegodkjente transportmidler trenger ikke enkeltgodkjenning i samsvar med andre ledd, men må fremstilles til kontroll minimum hvert tredje år på lik linje med transportmidler med enkeltgodkjenning, i samsvar med fjerde ledd. For å kunne typegodkjennes, må transportmidlet oppfylle kravene gitt i denne forskriften. Klager på vedtak som er fattet av Statens vegvesen Vegdirektoratet i henhold til denne bestemmelsen, skal behandles av Mattilsynet.

Alle godkjente transportmidler iht. andre og tredje ledd skal fremstilles for kontroll hos Statens vegvesen Regionvegkontoret hvert tredje år. Godkjenningen av det aktuelle transportmidlet bortfaller dersom slik kontroll ikke gjennomføres, eller dersom transportmidlet endres slik at forskriftsfestede krav til transportmiddelet ikke lenger er oppfylt.

§ 6.Krav til transportmidler

Transportmidlet skal være utformet og innrettet, vedlikeholdt og brukt på en slik måte at dyrene ikke kan komme til skade, setter seg fast eller påføres andre unødige belastninger. Transportmidlet skal være sikret mot at dyr kan falle ut eller rømme. Transportmidlet skal ha tilstrekkelig ventilasjon og egnet temperatur til å sikre dyrenes velferd, og være egnet for rengjøring.

Gulvarealet og takhøyden skal være tilpasset dyrearten, dyrenes størrelse og antall på den planlagte reisen. Dyrene skal kunne stå oppreist i naturlig stilling med tilstrekkelig plass i lengde og bredde til å kunne stå stabilt uten å bli presset mot veggene eller innredningen. For dyr som naturlig legger seg under transport, skal alle dyrene i det samme transportrommet kunne ligge i naturlig stilling og hvile samtidig.

Gulvet skal være sklisikkert med egnet underlag. Det skal være tilstrekkelig mengde strø eller annet materiale til å holde underlaget tørt og bekvemt.

Transportmidlet skal ha egnet lastelem når det er nødvendig for å sikre forsvarlig på- og avlessing av dyrene.

Transportmidler beregnet for dyr skal være tydelig merket med at de inneholder levende dyr.

§ 7.Dyrenes egnethet til transport

Dyr som ikke er egnet til å fullføre den planlagte transporten, f.eks. pga. sykdom eller skade, skal ikke transporteres.

Dyr med gevir som er dekket med følsom bast, skal ikke transporteres.

Drektige dyr som er 90 % eller mer inne i drektighetsperioden, dyr som har født i løpet av de siste sju dager, og nyfødte pattedyr med navle som ikke er leget, skal ikke transporteres.

§ 8.Håndtering og binding

Dyrene skal håndteres skånsomt. Det er forbudt å bruke utstyr som gir elektrisk støt. Det skal ikke brukes legemidler for å berolige dyrene under transporten, med mindre det er nødvendig for å sikre dyrenes velferd.

Dyr som er fiendtlig innstilt til hverandre eller kan skade hverandre, skal håndteres og transporteres atskilt. Kjønnsmodne, ukastrerte hanndyr han håndteres og transporteres sammen med hunndyr av samme art bare dersom dyrene er vant til å holdes sammen og ikke viser tegn til brunst.

Ved transport av dyr med horn eller gevir skal det gjennomføres nødvendige tiltak for å hindre at dyrene skader hverandre.

Når dyr må bindes under transport, skal tau eller annet bindsel ikke kunne slites av under normale transportforhold, og ikke gi fare for kvelning eller skade. Dyret skal raskt kunne frigjøres. Bindsel må ikke hindre dyret i å stå i naturlig stilling, holde balansen eller ete og drikke. Dyr som naturlig legger seg under transport, må ikke hindres i dette av bindselet. Dyr skal ikke bindes i horn, gevir eller nesering, og beina på dyret skal ikke bindes sammen.

§ 9.Kontroll, stell og transporttid

Sjåføren skal sørge for at dyrene kontrolleres regelmessig og at det gjennomføres nødvendige tiltak for å ivareta forsvarlig dyrevelferd.

Dyr under transport skal med passende intervaller tilbys vann og fôr tilpasset dyrenes art, alder og kondisjon. Med høyst 8 timers mellomrom skal dyrene tilbys fôr og vann mens transportmidlet står stille i minst én time. Pattedyr som ikke er avvent, skal ha anledning til å die ved behov.

Dyr som blir syke eller kommer til skade under transport, skal skjermes fra andre dyr og gis nødvendig behandling så raskt som mulig.

Transport av dyr skal gjennomføres uten unødvendige forsinkelser.

§ 10.Spesielle krav til transport av hest

Transportmidler for hest skal ha tak. Hesten skal ha fritt rom på minst 20 cm over hodet når den står oppreist i naturlig stilling. Hver hest skal ha lang nok plass til å stå med hode og hals i naturlig stilling uten å berøre bakveggen. Plassen skal være passe bred til at hesten kan stå stødig.

Transportmidler for hest skal ha sidevegger som hesten kan lene seg mot. Når flere hester transporteres i samme rom, skal det være stabile skillevegger mellom hver hest. Dersom vinkelen mellom hestens lengderetning og transportmidlets kjøreretning er mindre enn 30 grader, skal transportmidlet ha egnet bringebom.

Det skal være egen inspeksjons- og nødadgang til dyrerommet.

I løpet av transport som varer mer enn 30 timer, skal hester ha minst 8 timers sammenhengende hvilepause på et annet egnet sted enn i transportmidlet.

§ 11.Spesielle krav til transport av hund og katt

For hund og katt skal transportmidlet ha tilstrekkelig ventilasjon som sikrer at dyrene kan ha normal temperaturregulering. Hunder skal luftes når det er nødvendig og minst hver sjette time.

§ 12.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. dyrevelferdsloven § 30, for å gjennomføre bestemmelser som er fastsatt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til dyrevelferdsloven § 32 til § 35.

Dersom det er grunn til å tro at dyr blir utsatt for forhold som gir uforsvarlig dyrevelferd under transport langs vei, kan Statens vegvesen Regionvegkontor holde transporten tilbake inntil Mattilsynet har vurdert saken.

§ 13.Straff

Overtredelse av bestemmelser som er fastsatt i eller i medhold av denne forskriften, er straffbart etter dyrevelferdsloven § 37.

§ 14.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 15.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.