Forskrift om endring i forskrift om postforkynning

DatoFOR-2012-02-12-141
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 4
IkrafttredelseDepartementet bestemmer
Sist endretFOR-2012-02-28-183
EndrerFOR-1985-10-11-1810
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§163a, FOR-2012-02-03-119
Kunngjort17.02.2012   kl. 15.20
KorttittelEndr. i forskrift om postforkynning

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 12. februar 2012 med hjemmel i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 163a, jf. delegeringsvedtak 3. februar 2012 nr. 119.
Endringer: Endret ved forskrift 28 feb 2012 nr. 183.

I

I forskrift 11. oktober 1985 nr. 1810 om postforkynning gjøres følgende endringer: 

§ 4 nytt tredje ledd skal lyde:

De alminnelige domstolene kan forkynne alle dokumenter i sivile saker i elektronisk form overfor prosessfullmektiger og selvprosederende parter som er godkjent som brukere etter forskrift 12. februar 2012 nr. 140 om prøveordning med elektronisk kommunikasjon med domstolene § 3. Forkynningen gjennomføres elektronisk uten mottakskvittering i dokuments form. Meldingen som automatisk genereres til domstolen når bruker åpner dokument i nettportalen, erstatter fysisk mottakskvittering. 

§ 5 bokstav c annet ledd skal lyde:

At postforkynning ikke har nådd fram inkluderer de tilfellene hvor mottakskvittering ikke returneres innen rimelig tid, eller hvor et rekommandert brev kommer i retur uavhentet eller retten ikke mottar varsel om at dokument som er gjort tilgjengelig i nettportalen, er åpnet, jf. § 4, tredje ledd siste punktum. 

§ 7 første og annet ledd skal lyde:

Forkynningstidspunktet skal fastsettes til fem dager fra den dag brevet postlegges eller elektronisk melding er avsendt til riktig elektronisk adresse. Ved elektronisk forkynning etter forskrift 12. februar 2012 nr. 140 om prøveordning med elektronisk kommunikasjon med domstolene, fastsettes forkynningstidspunktet til fem dager fra dagen dokumentet er tilgjengelig for bruker i nettportalen og varsel etter den forskriftens § 10 er sendt riktig elektronisk adresse.

Denne datoen gjelder som forkynningstidspunkt selv om brevet eller den elektroniske meldingen kommer fram eller dokumentet gjøres tilgjengelig i nettportalen på et tidligere tidspunkt. Hvis særlige grunner foreligger, kan en tidligere eller senere dato fastsettes.

II

Forskriften trer i kraft fra det tidspunktet Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

0Endret ved forskrift 28 feb 2012 nr. 183.