Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017

DatoFOR-2012-03-01-190
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2012 hefte 4
Ikrafttredelse01.04.2012
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-2007-02-01-112
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16, LOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§24, LOV-1981-05-29-38-§44, FOR-1982-04-02-592, FOR-2001-04-30-1670
Kunngjort02.03.2012   kl. 13.30
Rettet21.03.2012 (stavefeil i § 2)
KorttittelForskrift om jakt- og fangsttider, 2012-2017

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 1. mars 2012 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 9, § 15 og § 16 og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9, § 24 og § 44, jf. delegeringsvedtak 2. april 1982 nr. 592 og delegeringsvedtak 30. april 2001 nr. 1670.
Endringer: Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284.
Oppheves ved forskrift 25 jan 2017 nr. 106 (i kraft 1 april 2017).

§ 1.Jaktbare arter

Som jaktbare arter regnes alle arter med jakttid. Jakttidsrammen for den enkelte art er fastsatt likt med tidligste jakttidsstart og seneste jakttidsavslutning. Jakttidsrammen omfatter også utvidelse av jakttidene i tråd med § 3 og § 7.

§ 2.Jakttider
ArtOmrådeJakttid
Fra og medTil og med
Skarver
ToppskarvFinnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag fylke01.10.30.11.
All storskarvHele landet med de unntak som nevnes nedenfor01.10.30.11.
Storskarv
Ungfugl med hvit buk
I disse fylkene er det kun tillatt å jakte ungfugl med hvit buk:
Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa hvor det er tillatt å jakte all storskarv
01.10.30.11.
StorskarvI ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland fylker21.08.23.12.
Andefugler
KortnebbgåsHele landet med de unntak som nevnes nedenfor10.08.23.12.
I Finnmark fylke er arten fredet
Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner21.08.23.12.
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke10.09.23.12.
GrågåsHele landet med de unntak som nevnes nedenfor10.08.23.12.
I Finnmark fylke er jakt kun tillatt i ytre fjordstrøk og kyst med følgende avgrensing: Nord for riksvei 98 fra Smalfjord i Vestertana og landområdet vest for Smalfjord og Tanafjorden til Børselv i Porsanger. Videre nordvest for en rett linje fra Børselv til Ytre Billefjord. Videre nord for E6 fra Ytre Billefjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta. Herfra følger avgrensingen rett vest i en rett linje fra Rafsbotn til Tallvik. Videre nord for E6 fra Tallvik til grense Troms fylke og nordover langs fylkesgrensen21.08.23.12.
Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner15.08.23.12.
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke10.09.23.12.
Brunnakke, krikkand og stokkandHele landet med det unntak som nevnes nedenfor21.08.23.12.
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke10.09.23.12.
Toppand, havelle, kvinand, siland og laksandHele landet10.09.23.12.
SvartandØstfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker10.0923.12
ÆrfuglØstfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker01.10.30.11.
Hønsefugler
Jerpe, orrfugl og storfuglHele landet10.09.23.12.
Lirype og fjellrypeHele landet med det unntak som nevnes nedenfor10.09.28.02./29.02.
Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke10.09.15.03.
Vadere og måker
HeiloHele landet med unntak av Rogaland fylke hvor arten er fredet21.08.31.10.
EnkeltbekkasinHele landet21.08.31.10.
RugdeHele landet10.09.23.12.
Gråmåke og svartbakHele landet med det unntak som nevnes nedenfor21.08.28.02./29.02.
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke10.09.28.02./29.02.
Duefugler
RingdueHele landet med unntak av Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet21.08.23.12.
Spurvefugler
Gråtrost og rødvingetrostHele landet10.08.23.12.
NøtteskrikeHele landet med unntak av Nordland, Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet10.08.28.02./29.02.
SkjæreHele landet10.08.28.02./29.02.
KråkeHele landet15.07.31.03.
RavnHele landet med det unntak som nevnes nedenfor10.08.28.02./29.02.
Troms og Finnmark fylker10.08.15.03.
Haredyr
HareHele landet med det unntak som nevnes nedenfor10.09.28.02./29.02.
Troms og Finnmark fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke10.09.15.03.
Gnagere
EkornHele landet01.11.15.03.
BeverI de kommuner hvor det er åpnet adgang til beverjakt01.10.30.04.
Rovdyr
RødrevHele landet15.07.15.04.
RøyskattHele landet21.08.15.03.
MårHele landet01.11.15.03.
GrevlingHele landet21.08.31.01.
GaupeHele landet
Jakt er kun tillatt i de områder der rovviltnemnden/direktoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe (jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det
01.02.31.03.
Hjortevilt
HjortI de kommuner hvor det er åpnet adgang til hjortejakt01.09.23.12.
ElgI de kommuner hvor det er åpnet for adgang til elgjakt
Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker
Unntatt: Kommunene Kautokeino og Karasjok
25.09.

01.09.
31.10.

30.09.
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylker10.09.15.11.
Oppland fylke
Unntatt: Lunner kommune
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
Telemark fylke
Unntatt: Kommunene Sauherad, Siljan, Porsgrunn, Skien, Nome, Bamle, Kragerø, samt Drangedal unntatt Tørdal etter den gamle soknegrensa, og Bø unntatt den del av kommunen som ligger sør og vest for Bøelva
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
Buskerud fylke
Unntatt: Kommunene Hurum, Røyken, Lier, Hole, Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold fylker05.10.31.10.
Hedmark fylke
Unntatt: Kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Åsnes, Våler, Elverum vest for Glomma, Stange, Løten, Hamar og Ringsaker
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
Vest-Agder fylke
Unntatt: Kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Marnardal, Audnedal, Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund og Flekkefjord
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
Aust-Agder fylke
Unntatt: Kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Birkenes, Lillesand, Evje og Hornnes, øst for Otra og Iveland
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
RådyrI de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt25.09.23.12.
Voksen rådyrbukkI de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt10.08.23.12.
VillreinHele landet (alle villreinområder)20.08.30.09.
Fremmede/introduserte arter
KanadagåsHele landet med de unntak som nevnes nedenfor10.08.23.12.
Finnmark, Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner21.08.23.12.
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke10.09.23.12.
StripegåsHele landet med det unntak som nevnes nedenfor10.08.23.12.
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke10.09.23.12.
Knoppand (moskusand)Hele landet21.08.23.12.
MandarinandHele landet21.08.23.12.
StivhaleandHele landet21.08.23.12.
FasanHele landet01.10.15.10.
Sørhare og viltlevende kaninHele landet10.09.28.02./29.02.
BeverrotteHele landet21.08.15.05.
Bisam (bisamrotte)Hele landet01.04.31.03.
MårhundHele landet01.04.31.03.
VillminkHele landet01.04.31.03.
VillsvinHele landet med det unntak som nevnes nedenfor01.04.31.03
Sugge som har unger er fredet, men ungene er jaktbare hele året
Dåhjort og muflonHele landet25.09.23.12.
§ 3.Delegering av myndighet
1.Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkesmannen:

Fylkesmannen kan åpne for jakt på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en lokal forvaltningsplan. I denne perioden kan fylkesmannen fastsette når det kan jaktes innenfor et tidsrom fra kl. 24.00–10.00 ut i fra lokal forhold som f.eks. soloppgang.

2.Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkeskommunen:
a)Fylkeskommunen kan etter søknad fra kommunen utvide jakttiden for elg til 23. desember når det foreligger særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov. Det skal fremgå av søknaden hvilke hensyn som ønskes ivaretatt, hvilke deler av arealet som omfattes av driftsplaner, tiltak for samjakt og hensyn til øvrig friluftsliv. Kommunen kan også søke samarbeid med nabokommuner før søknad fremmes for fylkeskommunen. Arealet med utvidet jakttid bør omfatte hele kommunen. Fylkeskommunen kan av hensyn til andre brukere av utmarka innskrenke jakttiden for elg og hjort som for eksempel utsette starttidspunkt, framskyve avslutningstidspunkt og innføre opphold i jakta. Dette kan gjelde hele eller deler av kommunen.

Fylkeskommunen kan etter søknad fra kommunen utvide jakttiden for elg og hjort til 31. januar i hele eller deler av kommunen der skadegjørende trekkende bestander av elg og/eller hjort medfører vesentlige beiteskader.

b)Fylkeskommunen kan åpne for jakt på kanadagås og stripegås inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid.
c)Fylkeskommunen kan utvide jakten på kanadagås og stripegås i inntil to måneder i etterkant av ordinær jakttid.
3.Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til kommunen:

Utvide jakttiden for bever med inntil 15 dager i etterkant for hele eller deler av kommunen der is- og snøforhold normalt vanskeliggjør en bestandsmessig forsvarlig forvaltning innenfor ordinær jakttid.

4.Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til villreinnemnda:

Utvide jakttida for villrein i sitt villreinområde med inntil 14 dager i løpet av oktober måned når særlige bestandsmessige behov foreligger.

§ 4.Helgefredning under jakttiden for elg

Det er ikke tillatt å jakte elg på lørdager og søndager i følgende områder i Oslo, Akershus og Buskerud fylker:

Asker, Bærum, Hole, Lørenskog, den delen av Lier kommune som ligger øst for riksveg 285 og Holsfjorden og den delen av Oslo kommune som ligger sør for en linje trukket fra der kommunegrensen mot Ringerike krysser Langlivatnet rett øst for V. Fyllingen, videre østover langs vassdraget over Ø. Fyllingen–Bjørnsjøen–Helgeren-L. og St. Gørja til Manntjern og St. Svarttjern i kommunegrensen mot Nittedal.

§ 5.Snarefangst etter ryper

Det er adgang til snarefangst etter ryper fra og med 1. november til utgangen av jakttiden for ryper i følgende kommuner:

FylkeKommune
OpplandLesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Øyer, Etnedal, Øystre Slidre og Vang
TelemarkHjartdal, Seljord, Fyresdal, Tokke, Vinje og Tinn
Aust-AgderBygland, Valle og Bykle
Vest-AgderÅseral, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal
RogalandBjerkreim, Forsand, Hjelmeland, Gjesdal og Suldal
HordalandOdda, Eidfjord, Voss, Vaksdal og Kvam
Møre og RomsdalRauma, Norddal og Stordal
Sør-TrøndelagRøros, Holtålen, Midtre Gauldal, Tydal og Oppdal
Nord-TrøndelagVerdal, Steinkjer, Snåsa, Lierne, Namsskogan, Overhalla, Røyrvik, Høylandet og Meråker
NordlandGrane, Hattfjelldal, Rana, Hemnes, Beiarn, Brønnøy, Steigen, Sørfold, Øksnes, Evenes, Tysfjord og Narvik
TromsBjarkøy, Ibestad, Tranøy, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Dyrøy, Sørreisa, Lenvik, Skånland, Lavangen og Gratangen
FinnmarkAlle kommuner unntatt Vardø

Den som skal bruke snarer til fangst av rype plikter å føre regelmessig tilsyn med snarene minst hver andre dag.

§ 6.Sanking av egg og dun

Grunneier eller bruker kan sanke egg fra fuglereir tilhørende følgende arter i følgende områder:

OmrådeArter
Nordland, Troms og FinnmarkGråmåke, svartbak og kvinand i tiden til og med 14. juni.
Sør-Trøndelag og Nord-TrøndelagGråmåke, svartbak og kvinand i tiden til og med 20. mai.
Resten av landetGråmåke, sildemåke, svartbak og kvinand i tiden til og med 20. mai.
Hele landetÆrfugl i tidligere fredlyste egg- og dunvær i tiden til og med 1. juni.
Hele landetGrågås i tiden til og med 15. april.
Hele landetStripegås og kanadagås i tiden til og med 1. juli.
Fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Oslo og Akershus, Østfold, Oppland og HedmarkSnøgås i tiden til og med 1. juli.

Fylkesmannen kan gi tillatelse til sanking av egg fra grågås utover 15. april i områder hvor dette inngår i en forvaltningsplan for grågås. Fylkesmannen skal godkjenne det faglige innholdet og de tiltak som beskrives.

Dun av ærfugl kan tas bort hele sommeren etter at klekking har funnet sted.

§ 7.Dispensasjon

Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller endre og dispensere fra disse bestemmelsene.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 8.Straff

Overtredelser av bestemmelser gitt i denne forskrift straffes etter viltloven § 56.

§ 9.Ikrafttredelse og oppheving

Forskriften trer i kraft 1. april 2012. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. februar 2007 nr. 112 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012.