Forskrift om politiattest i henhold til arbeidsmarkedsloven

DatoFOR-2012-03-23-248
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2012 hefte 4
Ikrafttredelse01.05.2012
Sist endretFOR-2015-06-19-673 fra 01.10.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-12-10-76-§21
Kunngjort27.03.2012   kl. 14.20
KorttittelForskrift om politiattest iht. arbeidsmarkedsloven

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 23. mars 2012 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 21.
Endringer: Endret ved forskrift 19 juni 2015 nr. 673.

§ 1.Politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid

Bedrift som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid skal kreve fremleggelse av politiattest i samsvar med reglene i politiregisterloven § 39 første ledd av person som skal ansettes i slik bedrift og som kan komme i et tillits- eller ansvarsforhold hvor overgrep eller skadelig påvirkning overfor utviklingshemmede kan finne sted.

Med ansatte menes i denne sammenheng ordinært ansatte.

Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

§ 2.Framgangsmåte

Arbeidsgiver skal i utlysingsteksten gjøre søkere oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse, men at denne ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen. Politiattest skal foreligge før arbeidstaker tiltrer stillingen.

§ 3.Følger av anmerkninger på politiattest

Person med anmerkning på politiattest i samsvar med § 1 første ledd, skal ikke få adgang til å ha oppgaver eller posisjoner der overgrep eller skadelig påvirkning overfor utviklingshemmede kan finne sted.

§ 4.Oppbevaring av politiattest og taushetsplikt

Politiattesten skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og skal makuleres umiddelbart etter å ha vært benyttet i ansettelsessaken.

Den som får kjennskap til opplysninger gjennom en politiattest, plikter å hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til disse. Overtredelse kan straffes etter straffeloven § 209.

0Endret ved forskrift 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015).
§ 5.Fornyet vandelskontroll

Brukeren av tidligere utstedt politiattest kan få utlevert nye opplysninger av betydning i samsvar med reglene i politiregisterloven § 43.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mai 2012.