Forskrift om fremvisning av dyr

DatoFOR-2012-03-27-261
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet
PublisertI 2012 hefte 4
Ikrafttredelse27.03.2012
Sist endretFOR-2014-11-10-1419
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-97-§2, LOV-2009-06-19-97-§6, LOV-2009-06-19-97-§7, LOV-2009-06-19-97-§8, LOV-2009-06-19-97-§15, LOV-2009-06-19-97-§19, LOV-2009-06-19-97-§22, LOV-2009-06-19-97-§23, LOV-2009-06-19-97-§24, LOV-2009-06-19-97-§26, LOV-2009-06-19-97-§34, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort30.03.2012   kl. 14.00
KorttittelForskrift om fremvisning av dyr

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 27. mars 2012 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 2, § 6, § 7, § 8, § 15, § 19 § 22, § 23, § 24, § 26 og § 34, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
Endringer: Endret ved forskrift 10 nov 2014 nr. 1419.
Oppheves ved forskrift 5 sep 2016 nr. 1035 (i kraft 1 jan 2017).

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å ivareta god velferd og respekt for dyr som vises frem i uvante omgivelser eller situasjoner.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter vilkår for midlertidig hold og bruk av dyr for fremvisning med publikum til stede.

Forskriften gjelder ikke for:

a)enkelttilfeller av fremvisning i dyrenes vante omgivelser der dyreholdet har annet hovedformål enn fremvisning
b)konkurranser og prestasjonsprøver med dyr
c)fremvisning av dyr der formålet er avlsarbeid
d)fremvisning av dyr der formålet er undervisning
e)fremvisning av honningbier
f)fremvisning av dyr i dyreparker og sirkus.

Forskriften retter seg mot enhver som fremviser dyr, herunder holder eller bruker dyr i forbindelse med fremvisningen. Forskriften retter seg også mot enhver som har ansvar for slik fremvisning.

Forskriften gjelder ikke for Svalbard, Jan Mayen og bilandene.

§ 3.Tillatte dyrearter

Det er kun tillatt å fremvise dyrearter som fremgår av vedlegg 1 til denne forskriften.

§ 4.Kompetanse

Den ansvarlige for fremvisningen skal sørge for at dyrene fremvises, stelles og tas hånd om av et tilstrekkelig antall personer med nødvendig kompetanse til å kunne ivareta de aktuelle dyrenes fysiologiske og atferdsmessige behov.

§ 5.Forbud mot visse typer fremvisning

Det er forbudt å fremvise dyr i aktiviteter som innebærer fare for unødige påkjenninger og belastninger for dyrene, herunder:

a) avlivning av dyr som underholdning,

b) kamper mellom dyr og mellom mennesker og dyr,

c) falkonering,

d) rodeo.

Dyr skal ikke fremvises i utstillingsvindu.

Syke, skadde, høydrektige og nyfødte dyr skal ikke fremvises.

§ 6.Gjennomføring av fremvisningen

Dyrene skal være tilstrekkelig tamme og tilvent forholdene under den aktuelle fremvisningen.

Fremvisning skal gjennomføres på en måte som ikke stresser, skremmer eller skader dyrene eller påfører dem andre former for unødige påkjenninger og belastninger. Dyrene skal ha mulighet til å holde bekvem avstand til publikum og trekke seg unna uønsket oppmerksomhet, om nødvendig ved å søke skjul.

Fisk og tifotkreps skal holdes i vann med egnet kvalitet. Fisk skal ikke tas opp av vannet for fremvisning. Tifotkreps kan tas opp av vannet for fremvisning, men oppholdet ute av vann skal ikke vare lenger enn nødvendig. Tiden må vurderes ut fra art og lufttemperatur.

Dyr som viser vedvarende tegn til frykt eller stress, skal tas ut av fremvisningen.

Dyrene skal sikres mot å bli skadet av stedets egne dyr eller fremmede dyr.

Dyr skal ikke fremvises hvis de er påvirket av midler eller behandling som kan gjøre fremvisningen dyrevelferdsmessig uforsvarlig.

Dyr kan bare benyttes som ridedyr dersom de er egnet til slik bruk ut fra bl.a. art, størrelse og alder.

Dyrene skal ha tilgang til tilstrekkelige mengder egnet fôr og drikkevann.

0Endret ved forskrift 10 nov 2014 nr. 1419.
§ 7.Dyrs levemiljø, tilsyn og stell

Dyrene skal ha nødvendig tilsyn og stell. Eventuell innfanging og håndtering skal skje skånsomt uten å påføre dyrene skader eller unødig frykt og stress.

Dyr som blir syke eller skadet, skal gis rask og forsvarlig behandling, og om nødvendig holdes atskilt fra de andre dyrene.

Dersom dyr holdes over natten i forbindelse med fremvisning skal:

a)oppholdsstedet være konstruert, innredet og vedlikeholdt slik at dyrene ikke utsettes for unødvendig stress, skade eller andre påkjenninger. Strømførende innretninger skal ikke brukes for å regulere dyrenes atferd eller brukes for å begrense dyrenes bevegelsesfrihet innendørs,
b)oppholdsstedet sikres mot at dyr kan rømme,
c)det være lett synlig informasjon på oppholdssteder der publikum har adgang om at det er forbudt å forstyrre dyrene, og om hvorvidt publikum kan berøre og fôre dyrene,
d)dyrene ha tilstrekkelig plass og egnet underlag til både aktivitet og hvile,
e)dyrene være beskyttet mot støy og ugunstige værforhold,
f)alle oppholdssteder for dyr holdes rene. Avfall og avføring skal fjernes på forsvarlig måte,
g)det tas nødvendige forholdsregler for å hindre smitte til og mellom dyrene,
h)fugler av arter som naturlig vil vagle seg, ha mulighet for dette,
i)sosiale dyr holdes sammen med andre dyr, fortrinnsvis av samme art,
j)dyr som er fiendtlige overfor hverandre, holdes forsvarlig atskilt og om nødvendig uten å kunne se, høre eller lukte hverandre. Predatorer skal på samme måte holdes atskilt fra byttedyr,
k)tilholdsrom for dyr være slik konstruert og vedlikeholdt at risikoen for brann og for at dyr brenner inne, blir minst mulig. Egnet brannslukkingsutstyr skal være tilgjengelig dersom dette ikke er åpenbart unødvendig.
§ 8.Melding om fremvisning

Fremvisning av landdyr og fugler skal være meldt til det lokale Mattilsynet på fremvisningsstedet senest 1 uke før fremvisningen starter. Fremvisning av kjæledyr der eier ledsager dyret og har ansvaret for tilsyn og stell, er unntatt fra krav om melding.

Meldingen gis per brev eller e-post, eller på annen måte Mattilsynet bestemmer.

Meldingen skal inneholde navn, adresse, telefonnummer og eventuell e-postadresse til den ansvarlige for fremvisningen, samt adresse til stedet der fremvisningen skal skje. Dato og klokkeslett for når fremvisningen skal starte og slutte, dyrearter og antall dyr skal fremgå.

Fremvisningen kan bare skje i perioden som er meldt inn i henhold til tredje ledd.

§ 9.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i denne forskrift, jf. dyrevelferdsloven § 30. Mattilsynet kan også fatte vedtak om midlertidig forvaring, forbud mot aktiviteter, overtredelsesgebyr og tvangsmulkt for den som bryter forskriften, jf. dyrevelferdsloven § 32 § 33, § 34 og § 35.

§ 10.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelser i denne forskriften og sette vilkår for dispensasjonen, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 11.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften er straffbart i henhold til dyrevelferdsloven § 37.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Vedlegg 1. Dyrearter som er tillatt til midlertidig fremvisning 

Pattedyr

Dromedar, Camelus dromedarius

Esel, tamformer av Equus asinus

Hest, tamformer av Equus caballus

Hund, tamformer av Canis familiaris

Kamel, Camelus bactrianus

Kanin, tamformer av familien Leopridae

Katt, tamformer av Felis silvestris catus

Lama, Lama glama og alpakka Vicugna pacos

Muldyr

Mulesel

Sau og geit, tamformer av Capra hircus og Ovis aries

Storfe, Bos taurus og Bos indicus

Svin, tamformer av Sus domestica

Tamrein Rangifer tarandus tarandus

Chinchilla Chinchilla laniger (domestisert form som er i handelen)

Degus Octodon degus

Hamstertyper:

Campbells (stripet) dverghamster Phodopus campbellii

Dverghamster krysning Phodopus campbellii x sungorus

Gullhamster Mesocricetus auratus

Kinesisk hamster Cricetulus griseus

Roborovski dverghamster Phodopus roborovskii

Russisk (sibirsk) dverghamster Phodopus sungorus

Ilder, domestiserte krysninger med utgangspunkt i Mustela putorius

Marsvin Cavia porcellus

Mus, domestiserte former av Mus musculus

Rotte, domestiserte former av Rattus norvegicus

Ørkenrotte Meriones unquiculatus. 

Fugler

Alle fuglearter det er lovlig å holde som husdyr eller hobby/selskapsdyr. 

Akvatiske dyr

Fisk

Tifotkreps.