Forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr

DatoFOR-2012-04-17-330
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2012 hefte 5
Ikrafttredelse17.04.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-75-§14
Kunngjort20.04.2012   kl. 14.50
KorttittelForskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. april 2012 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 14 annet og tredje ledd.

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til at syke, skadde og hjelpeløse dyr får nødhjelp ved å fastsette en passende godtgjørelse for dyrehelsepersonell som yter slik hjelp.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder offentlig godtgjørelse til dyrehelsepersonell

a)ved manglende betaling for nødhjelp til eide dyr
b)ved utført nødhjelp til viltlevende dyr og dyr uten kjent eier eller innehaver.

Forskriften gjelder ikke akvatiske dyr.

§ 3.Nødhjelp

Dyrehelsehjelp skal regnes som nødhjelp dersom

a)eier eller innehaver anmoder om hjelp til syke eller skadde dyr som vil bli utsatt for unødig alvorlige påkjenninger og belastninger uten slik hjelp
b)dyrehelsepersonell yter nødvendig hjelp til åpenbart syke, skadde eller hjelpeløse dyr, der rekvirenten eller dyrehelsepersonellet selv har hjelpeplikt etter dyrevelferdsloven § 4.
§ 4.Omfang av godtgjørelse

Dyrehelsepersonell kan kreve godtgjørelse fra staten for nødhjelp i form av

a)enkel undersøkelse for å avklare om dyret er i en tilstand som kommer inn under § 3
b)enkel behandling eller avlivning for å hindre eller avhjelpe en tilstand som beskrives i § 3
c)eierkontakt, identifisering av dyr, journalføring og annet administrativt arbeid i direkte forbindelse med utføring av nødhjelpen.

Det kan ikke kreves godtgjørelse for oppstalling og etterbehandling.

§ 5.Rett til godtgjørelse

Dyrehelsepersonell kan kreve godtgjørelse fra staten for

a)nødhjelp iht. § 3 a, dersom ingen har betalt for nødhjelpen etter tre skriftlige krav om betaling rettet mot den som har betalingsplikten
b)nødhjelp iht. § 3 b, dersom dyret er viltlevende eller dyrehelsepersonellet ikke finner en eier eller innehaver å rette betalingskravet mot.
§ 6.Beregning av godtgjørelse

Godtgjørelse for nødhjelp omfatter

a)inntil 1 200 kr for arbeid etter § 3 a
b)inntil 1 200 kr for arbeid etter § 3 b dersom dyret er ID-merket eller åpenbart har en eier
c)inntil 690 kr for arbeid etter § 3 b dersom dyret er viltlevende
d)et tillegg på inntil 50 % av godtgjørelsen etter bokstav a, b og c for arbeid mellom kl. 16.00 og 21.00 mandag–fredag
e)et tillegg på inntil 100 % av godtgjørelsen etter bokstav a, b og c for arbeid mellom kl. 21.00 og 08.00 mandag–fredag og for arbeid mellom kl. 00.00 og 24.00 lørdag, søndag, hellig- og høytidsdager
f)betaling for nødvendig forbruk av legemidler og annet nødvendig materiell og utstyr
g)betaling for nødvendig kjøring i samsvar med statens satser
h)345 kr for medgått tid til nødvendig reise under 50 km, og 690 kr for medgått tid til nødvendig reise over 50 km
i)dekning av nødvendige utgifter til håndtering av kadaver
j)merverdiavgift.

I helt spesielle tilfeller, som ulykker, branner og lignende, som involverer flere dyr og der dokumentert nødvendig arbeid åpenbart tilsier en høyere godtgjørelse, kan ytterligere tillegg gis etter særskilt vurdering fra Mattilsynet.

Godtgjørelse for nødhjelp etter § 3a kan likevel ikke overstige det beløpet dyrehelsepersonellet har rettet krav om mot den som har betalingsplikten, jf. § 7 tredje ledd.

Det skal gjøres fradrag i godtgjørelsen for beløp som dyrehelsepersonellet har fått utbetalt for hjelpen samt for eventuelt tilskuddsberettiget beløp etter forskrift 18. desember 2006 nr. 1496 om tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk.

§ 7.Kravets innhold

Krav om godtgjørelse skal inneholde kopi av journal ført i henhold til forskrift 20. februar 2006 nr. 229 om journal for dyrehelsepersonell § 4 a–g. Begrunnelser for hvorfor dette er nødhjelp må gå tydelig frem av journalen.

I tillegg må det gis opplysninger om

a)dyrehelsepersonellets reise for å hjelpe dyr, herunder antall kilometer dyrehelsepersonellet har kjørt i egen bil, og adresse for start og endepunkt
b)dyrehelsepersonellets utlegg til medisiner, bandasjemateriell og lignende
c)dyrehelsepersonellets utgifter til håndtering av kadaver
d)spesifisering av merverdiavgift
e)dyrehelsepersonellets kontonummer
f)dyrehelsepersonellets underskrift
g)dato for underskrift.

Krav om godtgjørelse etter § 3 a skal i tillegg inneholde

a)beskrivelse av avtale med person med betalingsplikt om at behandlingen skulle utføres
b)kopier av kravene om betaling
c)erklæring om at betaling ikke har funnet sted.

Krav om godtgjørelse etter § 3 b skal i tillegg inneholde

a)erklæring om at dyret er viltlevende, eller at dyrehelsepersonellet ikke finner en eier eller innehaver å rette betalingskravet mot, selv om dyret åpenbart har en eier.
§ 8.Frist

Krav om godtgjørelse skal sendes til Mattilsynet innen 4 måneder etter at nødhjelpen ble gitt.

Krav om godtgjørelse kan avvises dersom fristen i første ledd ikke overholdes eller opplysningene ikke er fullstendige.

§ 9.Enkeltvedtak

Mattilsynet vurderer kravene og fatter enkeltvedtak om rett til godtgjørelse etter denne forskriften.

§ 10.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften er straffbart i henhold til dyrehelsepersonelloven § 37.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.