Regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper

DatoFOR-2012-04-17-722
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2012 hefte 10
Ikrafttredelse01.07.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§25
Kunngjort17.07.2012   kl. 13.10
Rettet15.12.2016 (§ 5 annet ledd)
KorttittelRegler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper

Hjemmel: Fastsatt av Kirkemøtet 17. april 2012 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 25 fjerde ledd.
Rettelser: 15.12.2016 (§ 5 annet ledd).

§ 1.Ved ledighet i en bispestilling i Den norske kirke underretter Kirkerådet vedkommende bispedømmeråd om at det innen fastsatt frist kan nominere 5 personer som bispedømmerådet anser skikket til å bli tilsatt som ny biskop. Gyldig vedtak om nominasjon skal omfatte begge kjønn. De som nomineres må oppfylle kvalifikasjonskravene for tilsetting som menighetsprest.
§ 2.Bispedømmerådet skal før det gjør vedtak om nominasjon avholde et forberedende møte, og på det grunnlag gi kandidater som vurderes nominert anledning til å uttale seg om de ønsker å motta nominasjon.

Nominasjonen foregår på den måten at de enkelte medlemmer, etter at rådslagningen har funnet sted, avgir stemme på tre kandidater. De fem kandidatene som har fått flest stemmer, er nominert. Ved stemmelikhet for femte kandidat, avgjøres nominasjonen av denne kandidaten ved ny stemmegivning. Ved fortsatt stemmelikhet for femte kandidat foretas loddtrekning. Dersom det er avgitt stemme på til sammen tre eller fire kandidater blir kun disse blir nominert.

Dersom avstemningen ikke har ledet fram til gyldig vedtak, foretas ny rådslagning og ny avstemning.

Vedtak kan ikke gjøres uten at samtlige av rådets medlemmer (eventuelt varamedlemmer) er til stede i møtet. Møtet holdes for lukkede dører. Rådslagningen er hemmelig. Nominasjonen, eventuelt vedtak om ikke å nominere, innføres i bispedømmerådets forhandlingsprotokoll. De personer som blir nominert, nevnes i alfabetisk orden. Samtlige medlemmer underskriver protokollen hvorav en utskrift straks sendes Kirkerådet sammen med sentrale biografiske opplysninger om hver av de nominerte kandidatene.

Kirkerådet gir en frist for å stille alternative kandidater til bispedømmerådets nominasjon. Minst 100 stemmeberettigede fra kategoriene a, b og/eller c i § 3, fra minimum tre forskjellige prostier, kan gå sammen om å stille kandidater.

Menighetsrådsmedlemmer inngår enkeltvis i antallet stemmeberettigede som kan stille kandidater. Alternative kandidater må være forespurt og villige til å bli nominert.

Kirkerådet kontrollerer at reglene for supplerende nominasjon er fulgt, og at kandidatene oppfyller de formelle kvalifikasjonskravene.

§ 3.Kirkerådet sender underretning om de som er nominert etter § 2, til de stemmeberettigede med oppfordring om innen en frist å gi stemme til de tre personer som de anser mest skikket til å bli tilsatt som biskop. Gyldig stemme må inneholde tre navn i prioritert rekkefølge.

Underretningen skal inneholde de nominertes navn i alfabetisk rekkefølge og sentrale biografiske opplysninger om hver av kandidatene. Det skal opplyses om at forslaget er bindende for de stemmeberettigede.

Følgende er stemmeberettiget:

a)menighetsrådene i vedkommende bispedømme,
b)prester i offentlig kirkelig stilling i vedkommende bispedømme,
c)vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling i vedkommende bispedømme,
d)prostene i de øvrige bispedømmer,
e)professorer i teologiske fag ved de teologiske fakultetene og ledere av praktisk-teologiske utdanninger ved Det praktisk-teologiske seminar (PTS), Det teologiske Menighetsfakultet, Misjonshøgskolen og Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN). Stemmeberettigede er de som er medlemmer av Den norske kirke.

I tvilstilfeller treffes avgjørelse om stemmerett av Kirkerådet. Avgjørelsen kan ikke påklages til departementet.

§ 4.Avstemningen i menighetsrådet foregår ved vanlig flertallsvotering, der det først voteres over hvem som skal føres opp som nr. 1, dernest voteres over hvem som skal føres opp som nr. 2 og til sist voteres over hvem som skal føres opp som nr. 3.

Hvis ingen ved første stemmegivning får flertall av de stemmer som er avgitt, holdes ny stemmegivning. Ved denne regnes den for valgt som har fått flest stemmer. Det kan før ny stemmegivning gjøres vedtak om at det bare skal stemmes på to eller flere av dem som ved første stemmegivning har fått det høyeste stemmetall. Er valget fremdeles uavgjort fordi flere har fått like mange stemmer, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

Det kan kreves skriftlig avstemning (jf. regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet § 7.5).

Resultatet av avstemningen med opplysning om stemmetall eller i tilfelle vedtak om at erklæring ikke blir avgitt, føres inn i møteboken. Bekreftet utskrift av møteboken sendes inn til Kirkerådet innen utløpet av den frist som er satt.

Stemmegivningen i menighetsrådet er hemmelig. Prester, kateketer, diakoner og kantorer som er stemmeberettiget etter § 3, deltar ikke i stemmegivningen.

§ 5.Når fristen for innsending av stemmer etter § 3 er utløpt, foretar Kirkerådet opptelling og offentliggjør utfallet.

I opptellingen teller stemmer fra menighetsrådene 1/3 (§ 3, a), prester og andre i vigslede stillinger i det aktuelle bispedømme 1/3 (§ 3, b og c) og nasjonale stemmer 1/3 (§ 3, d og e).

Førstestemmer gis vekting lik 1, andrestemmer lik 2/3 og tredjestemmer lik 1/3.

§ 6.Kirkerådet sender melding om utfallet av avstemningen samtidig til det aktuelle bispedømmerådet og biskopene med anmodning om innen en frist å uttale seg om hvem av de tre kandidatene som totalt har fått flest stemmer, de anser mest skikket til å bli utnevnt. Biskopene grunngir sin uttalelse.

Kirkerådet tilsetter en av de tre kandidatene som totalt har fått flest stemmer. Ved tilsetting kreves alminnelig flertall.

§ 7.Ved ledighet i stillingen som preses i Bispemøtet underretter Kirkerådet Bispemøtet om at det innen en frist skal nomineres inntil tre av de tjenestegjørende biskopene til den ledige stillingen.

Bispemøtet forelegger de nominerte for bispedømmerådene og stemmeberettigede tilsatte og menighetsråd i Nidaros domprosti med oppfordring om innen en frist å gi stemme til de nominerte i prioritert rekkefølge. Bispemøtet foretar deretter en prioritering av de nominerte og oversender dette til Kirkerådet innen den frist som fastsettes. Det skal ikke gis begrunnelser for prioriteringene.

Kirkerådet tilsetter en av de tre kandidatene ut fra det kirkelige votum gitt i den forutgående prosess. Ved tilsetting kreves alminnelig flertall.

§ 8.Kirkerådet kan gi nærmere regler til utfylling av bestemmelsene i dette regelverket.