Forskrift om anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på visse grupper av forsknings- og utviklingsavtaler

DatoFOR-2012-04-20-342
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2012 hefte 5
Ikrafttredelse20.04.2012 - 31.12.2022
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-03-05-12-§10, FOR-2004-04-16-631
Kunngjort24.04.2012   kl. 14.50
KorttittelForskrift om forsknings- og utviklingsavtaler

Hjemmel: Fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 20. april 2012 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 10 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 16. april 2004 nr. 631.

§ 1.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)«forsknings- og utviklingsavtale» en avtale inngått mellom to eller flere parter om vilkårene for disse partenes
i)felles forskning og utvikling av produkter eller teknologier omfattet av avtalen og felles utnytting av resultatene av denne forskningen og utviklingen,
ii)felles utnytting av resultatene av forskning og utvikling av produkter eller teknologier omfattet avtalen, som er utført i fellesskap i henhold til en forhåndsavtale inngått mellom de samme partene,
iii)felles forskning og utvikling av produkter eller teknologier omfattet av avtalen, men uten felles utnytting av resultatene,
iv)betalt forskning og utvikling av produkter eller teknologier omfattet av avtalen og felles utnytting av resultatene av denne forskningen og utviklingen,
v)felles utnytting av resultatene av betalt forskning og utvikling av produkter eller teknologier omfattet av avtalen i henhold til en forhåndsavtale inngått mellom de samme partene, eller
vi)betalt forskning og utvikling av produkter eller teknologier omfattet av avtalen, men uten felles utnytting av resultatene,
b)«avtale» en avtale, en beslutning truffet av en sammenslutning av foretak, eller en samordnet opptreden,
c)«forskning og utvikling» erverv av knowhow om produkter, teknologier eller metoder og gjennomføring av teoretiske analyser, systematiske undersøkelser eller forsøk, herunder forsøksproduksjon, teknisk utprøving av produkter eller metoder, oppføring av nødvendige anlegg og erverv av immaterialrettigheter til resultatene,
d)«produkt» en vare eller en tjeneste, herunder både innsatsvarer og tjenester i mellomleddet og ferdige varer og tjenester,
e)«teknologi omfattet av avtalen» en teknologi eller metode som er et resultat av det felles forsknings- og utviklingsarbeidet,
f)«produkt omfattet av avtalen» et produkt som er et resultat av den felles forskningen og utviklingen eller som er framstilt eller levert ved bruk av teknologiene omfattet av avtalen,
g)«utnytting av resultatene» produksjon eller distribusjon av produktene omfattet av avtalen eller anvendelse av teknologiene omfattet av avtalen, overdragelse av immaterialrettigheter eller lisensiering av slike rettigheter, eller formidling av knowhow med sikte på slik framstilling eller anvendelse,
h)«immaterialrettigheter» immaterialrettigheter, herunder industrielle eiendomsrettigheter, opphavsrettigheter og beslektede rettigheter,
i)«knowhow» en helhet av ikke-patentert praktisk viten som følger av erfaring og prøving, og som er hemmelig, betydelig og identifisert,
j)«hemmelig», i forbindelse med knowhow, at knowhowen ikke er allment kjent eller lett tilgjengelig,
k)«betydelig», i forbindelse med knowhow, at knowhowen er viktig og nyttig for framstillingen av produkter omfattet av avtalen eller anvendelsen av teknologier omfattet av avtalen,
l)«identifisert», i forbindelse med knowhow, at knowhowen er beskrevet på en tilstrekkelig omfattende måte til at det er mulig å få bekreftet at den oppfyller hemmelighets- og betydelighetskriteriet,
m)«felles», i forbindelse med virksomhet i henhold til en forsknings- og utviklingsavtale, at det aktuelle arbeidet
i)utføres av en felles gruppe eller organisasjon eller et felles foretak,
ii)i fellesskap overlates til tredjemann, eller
iii)fordeles mellom partene ved at disse spesialiserer seg innenfor forskning og utvikling eller innenfor utnytting,
n)«spesialisering innenfor forskning og utvikling» at hver av partene deltar i forsknings- og utviklingsvirksomheten som omfattes av forsknings- og utviklingsavtalen, og fordeler forskningen og utviklingen mellom seg slik de finner mest hensiktsmessig. Dette omfatter ikke betalt forskning og utvikling,
o)«spesialisering innenfor utnytting» at partene fordeler de enkelte oppgavene, for eksempel produksjon eller distribusjon, mellom seg, eller pålegger hverandre begrensninger med hensyn til utnyttingen av resultatene, for eksempel begrensninger med hensyn til visse geografiske områder, kunder eller bruksområder. Dette omfatter også en situasjon der bare en av partene produserer og distribuerer produktene omfattet av avtalen på grunnlag av en enelisens gitt av de øvrige partene,
p)«betalt forskning og utvikling» forskning og utvikling som utføres av én part og finansieres av en finansieringspart,
q)«finansieringspart» en part som finansierer betalt forskning og utvikling uten selv å utføre noen del av forsknings- og utviklingsvirksomheten,
r)«konkurrerende foretak» en faktisk eller potensiell konkurrent,
s)«faktisk konkurrent» et foretak som leverer et produkt, en teknologi eller en metode som kan forbedres eller erstattes av produktet eller teknologien omfattet av avtalen, på det relevante geografiske markedet,
t)«potensiell konkurrent» et foretak som i fravær av forsknings- og utviklingsavtalen, på et realistisk grunnlag og ikke bare som en teoretisk mulighet, ved en liten, men varig økning i de relative prisene, innen høyst tre år vil kunne foreta de nødvendige tilleggsinvesteringer eller påta seg andre nødvendige byttekostnader for å levere et produkt, en teknologi eller en metode som kan forbedres eller erstattes av produktet eller teknologien omfattet av avtalen, på det relevante geografiske markedet,
u)«relevant produktmarked» det relevante markedet for de produktene som kan forbedres eller erstattes av produktene omfattet av avtalen,
v)«relevant teknologimarked» det relevante markedet for de teknologiene eller metodene som kan forbedres eller erstattes av teknologiene omfattet av avtalen.

I denne forskrift skal betegnelsene «foretak» og «part» omfatte deres respektive tilknyttede foretak.

Med «tilknyttede foretak» menes:

a)foretak der en part i forsknings- og utviklingsavtalen, direkte eller indirekte
i)har myndighet til å utøve mer enn halvparten av stemmerettighetene,
ii)har myndighet til å utnevne mer enn halvparten av medlemmene i kontrollorganet, styret eller de organer som rettslig representerer foretaket, eller
iii)har rett til å lede foretakets forretninger,
b)foretak som overfor en part i forsknings- og utforskningsavtalen direkte eller indirekte har de rettigheter eller den myndighet som er nevnt i bokstav a,
c)foretak der et foretak nevnt i bokstav b direkte eller indirekte har de rettigheter eller den myndighet som er nevnt i bokstav a,
d)foretak der en part i forsknings- og utviklingsavtalen sammen med ett eller flere av foretakene nevnt i bokstav a, b eller c, eller foretak der to eller flere av de sistnevnte foretak i fellesskap har de rettigheter eller den myndighet som er nevnt i bokstav a,
e)foretak der de rettigheter eller den myndighet som er nevnt i bokstav a, i fellesskap innehas av
i)partene i forsknings- og utviklingsavtalen eller deres respektive tilknyttede foretak nevnt i bokstav a til d, eller
ii)en eller flere av partene i forsknings- og utviklingsavtalen eller ett eller flere av deres tilknyttede foretak nevnt i bokstav a til d og en eller flere tredjemenn.
§ 2.Unntak

Konkurranseloven § 10 første ledd får ikke anvendelse på forsknings- og utviklingsavtaler.

Dette unntak får anvendelse i den utstrekning slike avtaler inneholder konkurransebegrensninger som faller inn under virkeområdet for konkurranseloven § 10 første ledd.

Unntaket fastsatt i første ledd får anvendelse på forsknings- og utviklingsavtaler som inneholder bestemmelser om overdragelse eller lisensiering av immaterialrettigheter til en eller flere av partene eller til en enhet som partene oppretter for å utføre den felles forskningen og utviklingen, den betalte forskningen og utviklingen eller den felles utnyttingen, forutsatt at disse bestemmelsene ikke utgjør hovedformålet med avtalene, men er direkte knyttet til og nødvendige for gjennomføringen av disse.

§ 3.Vilkår for unntak

Unntaket i § 2 får anvendelse på de vilkår som er fastsatt i annet til femte ledd.

Det skal være fastsatt i forsknings- og utviklingsavtalen at alle parter skal ha full tilgang til de endelige resultatene av den felles forskningen og utviklingen eller av den betalte forskningen og utviklingen, herunder immaterialrettigheter og knowhow som eventuelt oppstår, med henblikk på videre forskning og utvikling og utnytting, så snart de endelige resultatene foreligger. Dersom partene begrenser sine utnyttingsrettigheter i samsvar med denne forordning, særlig dersom de spesialiserer seg innenfor utnytting, kan tilgangen til resultatene med henblikk på utnytting begrenses tilsvarende. Forskningsinstitutter, akademiske institusjoner eller foretak som driver forskning og utvikling som en forretningsmessig tjeneste, vanligvis uten aktivt å utnytte resultatene, kan dessuten avtale å bruke resultatene utelukkende til videre forskning. Det kan være fastsatt i forsknings- og utviklingsavtalen at partene skal betale hverandre vederlag for å få tilgang til resultatene med henblikk på videre forskning eller utnytting, men vederlaget skal ikke være så stort at det i praksis hindrer slik tilgang.

Dersom forsknings- og utviklingsavtalen omfatter bare felles forskning og utvikling eller bare betalt forskning og utvikling, skal det, uten at det berører annet ledd, være fastsatt i forsknings- og utviklingsavtalen at hver part skal gis tilgang til de øvrige partenes eventuelle eksisterende knowhow, dersom denne knowhow er absolutt nødvendig for at parten kan utnytte resultatene. Det kan være fastsatt i forsknings- og utviklingsavtalen at partene skal betale hverandre vederlag for å få tilgang til hverandres eksisterende knowhow, men vederlaget skal ikke være så stort at det i praksis hindrer slik tilgang.

Felles utnytting kan bare omfatte resultater som er beskyttet av immaterialrettigheter eller utgjør knowhow, og som er absolutt nødvendige for framstillingen av produktene omfattet av avtalen eller anvendelse av teknologiene omfattet av avtalen.

Parter som har fått overdratt framstillingen av produktene omfattet av avtalen som ledd i spesialisering innenfor utnytting, må være pålagt å imøtekomme leveransebestillinger fra de øvrige partene, unntatt dersom forsknings- og utviklingsavtalen også omfatter felles distribusjon i henhold til § 1 første ledd 1 bokstav m (i) eller (ii), eller dersom partene har avtalt at bare den parten som framstiller produktene omfattet av avtalen, kan distribuere dem.

§ 4.Markedsandelsgrense og unntakets varighet

Når partene ikke er konkurrerende foretak, får unntaket fastsatt i § 2 anvendelse så lenge forsknings- og utviklingsarbeidet pågår. Ved felles utnytting av resultatene får unntaket fortsatt anvendelse i en periode på sju år fra den dag da produktene eller teknologiene omfattet av avtalen første gang blir markedsført i Norge.

Når to eller flere av partene er konkurrerende foretak, får unntaket fastsatt i § 2 anvendelse i perioden nevnt i første ledd i denne paragraf bare dersom, på tidspunktet for inngåelsen av forsknings- og utviklingsavtalen,

a)partenes samlede markedsandel, når det gjelder forsknings- og utviklingsavtaler nevnt i § 1 første ledd bokstav a (i), (ii) eller (iii), er høyst 25 % av de relevante produkt- og teknologimarkedene, eller
b)finansieringsparten og alle partene som denne har inngått forsknings- og utviklingsavtaler med om de samme produktene eller teknologiene omfattet av avtalen, når det gjelder forsknings- og utviklingsavtaler nevnt i § 1 første ledd bokstav a (iv), (v) eller (vi), har en samlet markedsandel på høyst 25 % av de relevante produkt- og teknologimarkedene.

Etter utløpet av perioden nevnt i første ledd skal unntaket fortsette å gjelde så lenge partenes samlede markedsandel ikke overstiger 25 % av de relevante produkt- og teknologimarkedene.

§ 5.Særlig alvorlige begrensninger

Unntaket fastsatt i § 2 får ikke anvendelse på forsknings- og utviklingsavtaler som, direkte eller indirekte, alene eller i kombinasjon med andre faktorer under partenes kontroll, har noen av følgende formål:

a)å begrense partenes frihet til å utføre forskning og utvikling, på egen hånd eller i samarbeid med tredjemann, på et område uten tilknytning til det området forsknings- og utviklingsavtalen gjelder, eller, etter at den felles forskningen og utviklingen eller den betalte forskningen og utviklingen er gjennomført, på det området avtalen gjelder eller som har tilknytning til det,
b)å begrense produksjon eller salg, med unntak av
i)fastsettelse av produksjonsmål dersom den felles utnyttingen av resultatene omfatter felles produksjon av produktene omfattet av avtalen,
ii)fastsettelse av salgsmål dersom den felles utnyttingen av resultatene omfatter felles distribusjon av produktene omfattet av avtalen eller felles lisensiering av teknologiene omfattet av avtalen, i henhold til § 1 første ledd bokstav m (i) eller (ii),
iii)praksis som utgjør spesialisering innenfor utnytting, og
iv)begrensning av partenes frihet til å framstille, selge, overdra eller lisensiere produkter, teknologier eller metoder som konkurrerer med produktene eller teknologiene omfattet av avtalen, i den perioden partene har avtalt å utnytte resultatene i fellesskap,
c)å fastsette priser ved salg av produktene omfattet av avtalen eller lisensiering av teknologiene omfattet av avtalen til tredjemann, med unntak av fastsettelse av priser til direkte kunder eller fastsettelse av lisensgebyrer til direkte lisenstakere, dersom den felles utnyttingen av resultatene omfatter felles distribusjon av produktene omfattet av avtalen eller felles lisensiering av teknologiene omfattet av avtalen, i henhold til § 1 første ledd bokstav m (i) eller (ii),
d)å begrense det geografiske området eller de kunder som partene passivt kan selge produktene omfattet av avtalen eller lisensiere teknologiene omfattet av avtalen til, med unntak av forpliktelsen til å gi en annen part enelisens på resultatene,
e)å pålegge partene en forpliktelse til å avstå fra eller begrense aktivt salg av produktene eller teknologiene omfattet av avtalen, i geografiske områder eller til kunder som ikke utelukkende er tildelt en av partene gjennom spesialisering innenfor utnytting,
f)å pålegge partene en forpliktelse til å nekte å imøtekomme etterspørsel fra kunder i deres respektive geografiske områder eller fra kunder som på annen måte er fordelt mellom partene gjennom spesialisering innenfor utnytting, og som vil markedsføre produktene omfattet av avtalen i andre geografiske områder i Norge,
g)å pålegge partene en forpliktelse til å begrense brukeres eller forhandleres mulighet til å kjøpe produktene omfattet av avtalen fra andre forhandlere i Norge.
§ 6.Unntatte begrensninger

Unntaket fastsatt i § 2 får ikke anvendelse på følgende forpliktelser i forsknings- og utviklingsavtaler:

a)en forpliktelse til, etter at forsknings- og utviklingsarbeidet er gjennomført, ikke å bestride gyldigheten av immaterialrettigheter som partene har i Norge og som er av betydning for forsknings- og utviklingsarbeidet, eller til, etter at forsknings- og utviklingsavtalen er utløpt, ikke å bestride gyldigheten av immaterialrettigheter som partene har i Norge, og som beskytter forsknings- og utviklingsresultatene, uten at dette berører muligheten for at forsknings- og utviklingsavtalen kan sies opp i tilfelle en av partene bestrider gyldigheten av slike immaterialrettigheter,
b)en forpliktelse til ikke å gi lisenser til tredjemann på framstilling av produktene omfattet av avtalen eller på anvendelse av teknologiene omfattet av avtalen, med mindre det er fastsatt i avtalen at resultatene av den felles forskningen og utviklingen eller den betalte forskningen og utviklingen skal utnyttes av minst en av partene, og at denne utnyttingen skal finne sted i Norge overfor tredjemann.
§ 7.Anvendelse av markedsandelsgrensen

Ved anvendelsen av markedsandelsgrensen fastsatt i § 4 skal følgende regler gjelde:

a)Markedsandelen skal beregnes på grunnlag av salgsverdien på markedet; dersom det ikke foreligger noen opplysninger om salgsverdien på markedet, kan anslag basert på andre pålitelige markedsopplysninger, herunder opplysninger om salgsvolumet på markedet, brukes til å beregne partenes markedsandel.
b)Markedsandelen skal beregnes på grunnlag av opplysninger for foregående kalenderår.
c)Markedsandelen som innehas av foretakene nevnt i § 1 annet ledd bokstav e, skal fordeles likt mellom de foretak som har de rettigheter eller den myndighet som er oppført i bokstav a i nevnte ledd.
d)Dersom markedsandelen nevnt i § 4 tredje ledd i utgangspunktet ikke er på over 25 %, men senere stiger over dette nivå uten å overskride 30 %, får unntaket fastsatt i § 2 fortsatt anvendelse i to sammenhengende kalenderår etter det året da grensen på 25 % første gang ble overskredet.
e)Dersom markedsandelen nevnt i § 4 tredje ledd i utgangspunktet ikke er på over 25 %, men senere stiger til over 30 %, får unntaket fastsatt i § 2 fortsatt anvendelse i ett kalenderår etter det året da nivået på 30 % første gang ble overskredet.
f)Anvendelsen av bokstav d og e kan ikke kombineres slik at et tidsrom på to kalenderår overskrides.
§ 8.Overgangsperiode

Konkurranseloven § 10 første ledd får ikke anvendelse i tidsrommet fra 1. januar 2011 til 31. desember 2012 med hensyn til avtaler som allerede var trådt i kraft 31. desember 2010, og som ikke oppfyller vilkårene for unntak fastsatt i dette kapittel, men som oppfyller vilkårene for unntak fastsatt i forskrift 17. august 2004 nr. 1197.

§ 9.Gyldighetstid

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 2022.