Forskrift om anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på visse grupper av spesialiseringsavtaler

DatoFOR-2012-04-20-343
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2012 hefte 5
Ikrafttredelse20.04.2012 - 31.12.2022
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-03-05-12-§10, FOR-2004-04-16-631
Kunngjort24.04.2012   kl. 14.50
KorttittelForskrift om spesialiseringsavtaler

Hjemmel: Fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 20. april 2012 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 10 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 16. april 2004 nr. 631.

§ 1.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)«spesialiseringsavtale» en avtale om ensidig spesialisering, en avtale om gjensidig spesialisering eller en avtale om felles produksjon,
b)«avtale om ensidig spesialisering» en avtale mellom to parter som er virksomme på det samme produktmarkedet, der den ene parten går med på helt eller delvis å slutte å produsere bestemte produkter eller på å avstå fra å produsere disse produktene, og på å kjøpe dem av den andre parten, som går med på å produsere og levere dem,
c)«avtale om gjensidig spesialisering» en avtale mellom to eller flere parter som er virksomme på det samme produktmarkedet, der to eller flere parter på gjensidig grunnlag går med på helt eller delvis å slutte eller avstå fra å produsere bestemte, men forskjellige produkter, og på å kjøpe disse produktene av de andre partene, som går med på å produsere og levere dem,
d)«avtale om felles produksjon» en avtale der to eller flere parter blir enige om å produsere bestemte produkter sammen,
e)«avtale» en avtale, en beslutning truffet av en sammenslutning av foretak, eller en samordnet opptreden,
f)«produkt» en vare eller en tjeneste, herunder både innsatsvarer og tjenester i mellomleddet og ferdige varer og tjenester, men ikke distribusjons- og utleietjenester,
g)«produksjon» framstilling av varer eller forberedelse av tjenester, herunder produksjon ved bruk av underleverandør,
h)«forberedelse av tjenester» virksomhet som utøves forut for ytingen av tjenester til kunder,
i)«relevant marked» det relevante produktmarked og geografiske marked som spesialiseringsproduktene tilhører, og dessuten, dersom spesialiseringsproduktene er mellomprodukter som en eller flere av partene helt eller delvis bruker internt til framstilling av produkter i senere ledd, det relevante produktmarked og geografiske marked som produktene i senere ledd tilhører,
j)«spesialiseringsprodukt» produkt som framstilles innenfor rammen av en spesialiseringsavtale,
k)«produkt i senere ledd» et produkt som en eller flere av partene bruker et spesialiseringsprodukt som innsatsprodukt i, og som disse partene selger på markedet,
l)«konkurrerende foretak» en faktisk eller potensiell konkurrent,
m)«faktisk konkurrent» et foretak som er virksomt på det samme relevante markedet,
n)«potensiell konkurrent» et foretak som i fravær av spesialiseringsavtalen, på et realistisk grunnlag og ikke bare som en teoretisk mulighet, ved en liten, men varig økning i de relative prisene, innen høyst tre år vil kunne foreta de nødvendige tilleggsinvesteringer eller påta seg andre nødvendige byttekostnader for å komme inn på det relevante markedet,
o)«eksklusiv leveringsforpliktelse» en forpliktelse til ikke å levere spesialiseringsproduktet til andre konkurrerende foretak enn en avtalepart,
p)«eksklusiv kjøpsforpliktelse» en forpliktelse til å kjøpe spesialiseringsproduktet bare av en avtalepart,
q)«felles», i forbindelse med distribusjon, at partene
i)utfører distribusjonen av produktene gjennom en felles gruppe eller organisasjon eller et felles foretak, eller
ii)utpeker en tredjemann som distributør med eller uten enerett, forutsatt at denne tredjemann ikke er et konkurrerende foretak,
r)«distribusjon» distribusjon, herunder salg av varer og yting av tjenester.

I denne forskrift skal betegnelsene «foretak» og «part» omfatte deres respektive tilknyttede foretak.

Med «tilknyttede foretak» menes:

a)foretak der en part i spesialiseringsavtalen, direkte eller indirekte
i)har myndighet til å utøve mer enn halvparten av stemmerettighetene,
ii)har myndighet til å utnevne mer enn halvparten av medlemmene i kontrollorganet, styret eller de organer som rettslig representerer foretaket, eller
iii)har rett til å lede foretakets forretninger,
b)foretak som overfor en part i spesialiseringsavtalen direkte eller indirekte har de rettigheter eller den myndighet som er nevnt i bokstav a,
c)foretak der et foretak nevnt i bokstav b direkte eller indirekte har de rettigheter eller den myndighet som er nevnt i bokstav a,
d)foretak der en part i spesialiseringsavtalen sammen med ett eller flere av foretakene nevnt i bokstav a, b eller c, eller foretak der to eller flere av de sistnevnte foretak i fellesskap har de rettigheter eller den myndighet som er nevnt i bokstav a,
e)foretak der de rettigheter eller den myndighet som er nevnt i bokstav a i fellesskap innehas av
i)partene i spesialiseringsavtalen eller deres respektive tilknyttede foretak nevnt i bokstav a til d, eller
ii)en eller flere av partene i spesialiseringsavtalen eller ett eller flere av deres tilknyttede foretak nevnt i bokstav a til d og en eller flere tredjemenn.
§ 2.Unntak

Konkurranseloven § 10 første ledd får ikke anvendelse på spesialiseringsavtaler.

Dette unntak får anvendelse i den utstrekning slike avtaler inneholder konkurransebegrensninger som faller inn under virkeområdet for konkurranseloven § 10 første ledd.

Unntaket fastsatt i første ledd får anvendelse på spesialiseringsavtaler som inneholder bestemmelser om overdragelse eller lisensiering av immaterialrettigheter til en eller flere av partene, forutsatt at disse bestemmelsene ikke utgjør hovedformålet med avtalene, men er direkte knyttet til og nødvendige for gjennomføringen av disse.

Unntaket fastsatt i første ledd får anvendelse på spesialiseringsavtaler der

a)partene påtar seg en eksklusiv kjøpsforpliktelse eller en eksklusiv leveringsforpliktelse, eller
b)partene ikke hver for seg selger spesialiseringsproduktene, men distribuerer dem i fellesskap.
§ 3.Markedsandelsgrense

Unntaket fastsatt i § 2 får anvendelse på det vilkår at partenes samlede markedsandel ikke overstiger 20 % av noe relevant marked.

§ 4.Særlig alvorlige begrensninger

Unntaket fastsatt i § 2 får ikke anvendelse på spesialiseringsavtaler som direkte eller indirekte, alene eller i kombinasjon med andre faktorer under partenes kontroll, har noen av følgende formål:

a)å fastsette priser ved salg av produktene til tredjemann, med unntak av fastsettelse av prisene til direkte kunder i forbindelse med felles distribusjon,
b)å begrense produksjon eller salg, med unntak av
i)bestemmelser om den avtalte mengde produkter innenfor rammen av en avtale om ensidig eller gjensidig spesialisering, eller fastsettelse av kapasitet og produksjonsvolum innenfor rammen av en felles produksjonsavtale, og
ii)fastsettelse av salgsmål i forbindelse med felles distribusjon,
c)å fordele markeder eller kunder.
§ 5.Anvendelse av markedsandelsgrensen

Ved anvendelsen av markedsandelsgrensen fastsatt i § 3 skal følgende regler gjelde:

a)Markedsandelen skal beregnes på grunnlag av salgsverdien på markedet; dersom det ikke foreligger noen opplysninger om salgsverdien på markedet, kan anslag basert på andre pålitelige markedsopplysninger, herunder opplysninger om salgsvolumet på markedet, brukes til å beregne partenes markedsandel.
b)Markedsandelen skal beregnes på grunnlag av opplysninger for foregående kalenderår.
c)Markedsandelen som innehas av foretakene nevnt i § 1 annet ledd bokstav e skal fordeles likt mellom de foretak som har de rettigheter eller den myndighet som er oppført i bokstav a i nevnte ledd.
d)Dersom markedsandelen nevnt i § 3 i utgangspunktet ikke er på over 20 %, men senere stiger til over dette nivå uten å overskride 25 %, får unntaket fastsatt i § 2 fortsatt anvendelse i to sammenhengende kalenderår etter det året da grensen på 20 % første gang ble overskredet.
e)Dersom markedsandelen nevnt i § 3 i utgangspunktet ikke er på over 20 %, men senere stiger til over 25 %, får unntaket fastsatt i § 2 fortsatt anvendelse i ett kalenderår etter det året da nivået på 25 % første gang ble overskredet.
f)Anvendelsen av bokstav d og e kan ikke kombineres slik at et tidsrom på to kalenderår overskrides.
§ 6.Overgangsperiode

Konkurranseloven § 10 første ledd får ikke anvendelse i tidsrommet fra 1. januar 2011 til 31. desember 2012 med hensyn til avtaler som allerede var trådt i kraft 31. desember 2010, og som ikke oppfyller vilkårene for unntak fastsatt i denne forskrift, men som oppfyller vilkårene for unntak fastsatt i forskrift 17. august 2004 nr. 1197.

§ 7.Gyldighetstid

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 2022.