Forskrift om trafikkflytstyring

DatoFOR-2012-04-20-344
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 5
Ikrafttredelse20.04.2012
Sist endretFOR-2016-10-31-1286
EndrerFOR-2003-11-21-1380, FOR-2011-09-19-936
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§7-4, LOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort24.04.2012   kl. 14.50
KorttittelForskrift om trafikkflytstyring

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 20. april 2012 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-4, § 9-1 og § 16-1, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII kap. VI nr. 66wi (forordning (EU) nr. 255/2010 endret ved forordning (EU) nr. 923/2012 og forordning (EU) 2016/1006).
Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 2014 nr. 1903, 31 okt 2016 nr. 1286.

§ 1.Gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010

EØS-avtalen vedlegg XIII kap. VI nr. 66wi (kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010 som endret ved forordning (EU) nr. 923/2012 og forordning (EU) 2016/1006) om fastsettelse av felles regler om trafikkflytstyring (ATFM) gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 22 des 2014 nr. 1903 (i kraft 1 jan 2015), 31 okt 2016 nr. 1286.
§ 2.Virkeområde

Forskriften omhandler trafikkflytstyring og gjelder for IFR-flyginger som utføres i samsvar med sivile lufttrafikkregler innenfor norske flygeinformasjonsregioner, herunder på Svalbard.

§ 3.Unntak fra trafikkflytrestriksjoner
(1) Flyginger som i reiseplanen påføres statusindikatorene STS/HUM, STS/STATE eller STS/HOSP vil få unntak fra trafikkflytrestriksjoner dersom reiseplanen i tillegg påføres statusindikatoren STS/ATFMEXEMPTAPPROVED. For at indikatoren STS/ATFMEXEMPTAPPROVED skal kunne benyttes, skal ett av følgende vilkår være oppfylt:
a)STS/HUM: Rekvisisjon fra UNHCR/FNs høykommissær for flyktninger,
b)STS/STATE: Det må kunne dokumenteres at et medlem av regjeringen på oppdrag for nasjonen har vært om bord under flygingen, samt at oppdraget var av en slik viktighet at flygingen ikke kan akseptere forsinkelser, eller
c)STS/HOSP: Det kreves godkjenning av medisinsk sakkyndig. Luftfartstilsynet anser vilkåret som oppfylt når Flykoordineringssentralen (AMK) har sendt en skriftlig rekvisisjon om ambulanseflyging med gradering AKUTT eller HASTE til operatøren. Retur etter endt ambulanseflyging har ikke rett til unntak fra trafikkflytrestriksjoner.
(2) Luftfartstilsynet kan til enhver tid kontrollere operatørens dokumentasjon vedrørende den enkelte flyging når det gjelder bruk av ulike statusindikatorer for å oppnå unntak fra trafikkflytrestriksjoner. Operatøren må oppbevare dokumentasjonen sammen med kopi av innlevert reiseplan i minst 3 måneder.
§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 21. november 2003 nr. 1380 om trafikkflytledelse (BSL G 3-1) og forskrift 19. september 2011 nr. 936 om trafikkflytledelse.

Forordninger

Se her for å lese kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010: pdf.gif  

Se her for å lese gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012: pdf.gif  

Se her for å lese forordning (EU) 2016/1006: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 22 des 2014 nr. 1903 (i kraft 1 jan 2015), endret ved forskrift 31 okt 2016 nr. 1286.