Forskrift om krav til automatisk identifikasjonssystem (AIS) for utenlandske fiskefartøy som lander fangst i norsk havn eller opererer i norsk territorialfarvann

DatoFOR-2012-04-30-375
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2012 hefte 5
Ikrafttredelse01.05.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§3, LOV-2007-02-16-9-§14, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort02.05.2012   kl. 14.00
Rettet08.11.2012 (EØS-henvisningsfelt tilføyd)
KorttittelForskrift om AIS for utenlandske fiskefartøy

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 30. april 2012 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 3 og § 14, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 55a (direktiv 2002/59/EF som endret ved direktiv 2009/17/EF og direktiv 2011/15/EF).

§ 1.Krav om AIS

Utenlandske fiskefartøy med største lengde fra og med 15 meter som lander fangst i norsk havn, eller som fisker, fanger eller foredler levende ressurser i norsk territorialfarvann skal være utstyrt med automatisk identifikasjonssystem (AIS) klasse A som tilfredsstiller prestasjonsnormer godtatt av den internasjonale skipsfartsorganisasjon.

§ 2.Bruk av AIS

Det automatiske identifikasjonssystemet skal være i gang så lenge fartøyet er i norsk territorialfarvann. Systemet kan bare stenges av i særlige tilfeller hvor skipsfører finner det nødvendig av hensyn til sikkerheten for fartøyet.

§ 3.Overgangsregler

Forskriften kommer slik til anvendelse for fiskefartøy bygget før 30. april 2012 med største lengde fra og med:

a)24 meter men mindre enn 45 meter fra 31. november 2012
b)18 meter men mindre enn 24 meter fra 31. mai 2013
c)15 meter men mindre enn 18 meter fra 31. mai 2014.
§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mai 2012.