Forskrift om pålegg om revisjon mv.

DatoFOR-2012-05-02-390
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2012 hefte 5
Ikrafttredelse02.05.2012
Sist endretFOR-2013-09-02-1044
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§6-7, LOV-2005-06-17-67-§5-13b, LOV-2009-06-19-58-§16-8
Kunngjort04.05.2012   kl. 14.05
KorttittelForskrift om pålegg om revisjon mv.

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 2. mai 2012 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-7 nr. 6, lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13b sjette ledd og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 16-8 sjette ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 2 sep 2013 nr. 1044.

§ 1.Pålegg om revisjon

Pålegg om revisjon ilegges etter ligningsloven § 6-7, merverdiavgiftsloven § 16-8 eller skattebetalingsloven § 5-13b.

Det kan ikke gis pålegg om revisjon på bakgrunn av feil og mangler i årsregnskap hvor foretaket hadde revisjonsplikt i medhold av revisorloven § 2-1 eller pålegg etter ligningsloven § 6-7, merverdiavgiftsloven § 16-8 og skattebetalingsloven § 5-13b.

Det kan heller ikke gis revisjonspålegg på bakgrunn av feil i den løpende bokføringen, dersom årsregnskapet for den aktuelle perioden ennå ikke er fastsatt.

Ved etterfølgende fusjon av selskapet med annet selskap har pålegget virkning for hele det fusjonerte selskapet. Ved etterfølgende fisjon av selskapet har pålegget virkning for hvert selskap som inngår i fisjonen.

0Endret ved forskrift 2 sep 2013 nr. 1044.
§ 2.Varsel

Før det gis pålegg om revisjon skal det sendes varsel med anledning til uttalelse innen en nærmere angitt frist. Fristen skal som hovedregel være to uker. Varsel skal være skriftlig og gjøre rede for hva saken gjelder.

Varsel kan unnlates når skattyter allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig foranledning og til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig.

§ 3.Påleggets form og innhold

Et pålegg om revisjon skal være skriftlig. Bakgrunnen for pålegget skal fremgå, og det skal inntas en kort begrunnelse for pålegget.

Det skal fremgå klart av pålegget for hvilke regnskapsår pålegget om revisjon gjelder. Hvis pålegget gis innen de tre første månedene i regnskapsåret kan pålegget gjøres gjeldende for årsregnskapet for inneværende år.

I pålegget skal det gis opplysning om meldeplikt av revisor til Foretaksregisteret, og om konsekvensene av unnlatt oppfyllelse av meldeplikten.

Det skal settes en frist i pålegget for foretaket til å innhente erklæring fra revisor om at denne påtar seg oppdraget (villighetserklæring). Fristen skal normalt være seks uker, regnet fra den dag pålegget ble gitt.

§ 4.Klage over pålegg

Pålegg om revisjon kan påklages til Skattedirektoratet. Klagefristen på tre uker regnes fra det tidspunktet pålegget er kommet frem. Klagen settes fram for skattekontoret. Skattekontoret skal enten omgjøre vedtaket eller snarest mulig legge klagen fram for Skattedirektoratet.

§ 5.Melding til Foretaksregisteret om pålegg om revisjon

Skattekontoret skal sende melding til Foretaksregisteret når kontoret har besluttet å pålegge et foretak revisjonsplikt etter ligningsloven § 6-7, merverdiavgiftsloven § 16-8 eller skattebetalingsloven § 5-13b.

Meldingen skal inneholde opplysning om navn og organisasjonsnummer for det foretaket pålegget gjelder, samt hvilke regnskapsår pålegget gjelder for.

Meldingen skal sendes inn uten ugrunnet opphold etter klagefristens utløp, eller etter at Skattedirektoratet har truffet vedtak i klagesaken.

0Endret ved forskrift 2 sep 2013 nr. 1044.
§ 6.Innsending av villighetserklæring fra revisor mv.

Foretaket skal sende en kopi av villighetserklæringen til skattekontoret innen den frist som er satt i pålegget om revisjon, jf. § 2.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.