Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

DatoFOR-2012-05-08-408
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2012 hefte 6
Ikrafttredelse01.09.2012, 01.12.2012
Sist endretFOR-2016-06-03-567
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§1-4, LOV-2005-06-17-62-§4-1
Kunngjort11.05.2012   kl. 14.45
KorttittelForskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter m.m.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 og § 4-1.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 juli 2015 nr. 851, 3 juni 2016 nr. 567.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i renholdsvirksomheter.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for renholdsvirksomheter. Med renholdsvirksomhet forstås virksomhet som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester, herunder leier ut personer som utfører renholdstjenester.

§ 3.Krav om godkjenning

Renholdsvirksomheter skal være godkjent av Arbeidstilsynet.

§ 4.Godkjenningsregister og HMS-kort

Godkjent virksomhet skal innføres i et eget register, jf. § 6, og få utstedt HMS-kort til sine arbeidstakere etter reglene i kapittel 3.

0Endret ved forskrift 1 juli 2015 nr. 851.

Kapittel 2. Godkjenningsordning

§ 5.Vilkår for godkjenning
(1) Virksomheten skal legge frem dokumentasjon som viser at virksomheten:
a)oppfyller plikten til å ha godkjent bedriftshelsetjeneste i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-3,
b)oppfyller kravet om vernetjeneste i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 6 og 7,
c)har skriftlige arbeidsavtaler i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-5 og § 14-6 for alle grupper av ansatte i virksomheten,
d)oppfyller vilkårene i til enhver tid gjeldende forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter og,
e)har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade.
(2) For virksomhet med utenlandsk arbeidstaker fra land utenfor EØS-området skal det dokumenteres at arbeidstakeren har oppholdstillatelse i den grad det er påkrevet for det aktuelle arbeidsforholdet. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltmannsforetak fra land utenfor EØS-området.
(3) Virksomheten må sørge for at pålagte registreringsplikter i følgende offentlige registre er oppfylt:
a)Enhetsregisteret
b)Foretaksregisteret
c)Det sentrale folkeregisteret. Personer som er bosatt på Svalbard skal oppfylle plikten til å være registrert i registeret over befolkningen på Svalbard, jf. forskrift 4. februar 1994 nr. 111

d) Merverdiavgiftsregisteret

e) Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.

(4) Virksomheten må oppfylle pålagt rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til likningsloven § 5-6.
(5) Bemanningsforetak, jf. forskrift 4. juni 2008 nr. 541 om bemanningsforetak § 1, må være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.
0Endret ved forskrift 1 juli 2015 nr. 851.
§ 6.Register over godkjente virksomheter
(1) Arbeidstilsynet skal føre et register over renholdsvirksomheter som er godkjent etter § 5.
(2) Registeret skal være offentlig tilgjengelig.

(3) Arbeidstilsynet kan fastsette nærmere bestemmelser om registeret.

§ 7.Årlig melding
(1) Godkjente virksomheter skal innen 31. januar hvert år sende melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning etter § 5.
(2) Dersom virksomheten unnlater å oppfylle kravet i første ledd kan godkjenningen tilbakekalles, og virksomheten bli slettet fra registeret over godkjente virksomheter. Før sletting foretas, skal virksomheten varsles om at den vil bli slettet fra registeret, dersom den ikke innen en frist som er gitt i varslet, oppfyller kravet om melding etter første ledd.
0Endret ved forskrift 1 juli 2015 nr. 851.
§ 8.Endring i vilkårene for godkjenning – virkning for godkjente virksomheter

Dersom det gjøres endringer i bestemmelser som ligger til grunn for vilkårene for godkjenning, eller fastsettes nye vilkår, vil endringene også gjelde for virksomhet som allerede er godkjent. Arbeidstilsynet kan innhente dokumentasjon på at nye vilkår er oppfylt.

Kapittel 3. Bestemmelser om HMS-kort

0Endret ved forskrift 1 juli 2015 nr. 851.
§ 9.Plikt til å ha HMS-kort

Virksomhet som blir godkjent i henhold til § 5 skal sørge for at arbeidstakere som utfører renholdsarbeid har HMS-kort utstedt av en kortutsteder utpekt av departementet. Plikten til å ha HMS-kort gjelder tilsvarende for innehaver av enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstakere.

0Endret ved forskrift 1 juli 2015 nr. 851.
§ 10.Utstedelse av HMS-kort
(1) Departementet er behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven § 2 nr. 4. Ved utstedelsen av HMS-kort opptrer kortutsteder på vegne av departementet.
(2) Kortutsteder skal påse at virksomheten oppfyller kravene i § 5, og foreta identitetskontroll av arbeidstaker før HMS-kort utstedes.
(3) Kortutsteder skal gi melding til Arbeidstilsynet om at HMS-kort er utstedt.
(4) Kortutsteder skal opprette og føre et register over godkjente HMS-kortbestillere.
(5) Kortutsteder skal opprette og føre et register over alle utstedte kort, med tilhørende data.
0Endret ved forskrift 1 juli 2015 nr. 851.
§ 11.Kortets gyldighet, kontroll og inndragning
(1) HMS-kortet utstedes for en periode på to år. Kortet er kun gyldig så lenge ansettelsesforholdet består.
(2) Den som er omfattet av oppregningen i § 13 annet ledd, kan gjennom oppslag i registrene nevnt i § 5 tredje ledd undersøke om registerpliktene etter § 5 tredje ledd er oppfylt. Dersom oppslaget gir grunn til å tro at registerpliktene ikke er oppfylt, skal det gis melding til Arbeidstilsynet eller Petroleumstilsynet, og kortinnehaverens arbeidsgiver.
(3) Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, skattemyndighetene og politiet kan inndra HMS-kort som er ugyldige fordi virksomhetens godkjenning er tilbakekalt, kortets gyldighetsperiode er utløpt, arbeidsforholdet eller virksomheten er opphørt, eller dersom kortet eller bruken av kortet av andre grunner er ugyldig. Inndratte kort skal innleveres til kortutsteder for makulering.
0Endret ved forskrifter 1 juli 2015 nr. 851, 3 juni 2016 nr. 567.
§ 11a.Arbeidsgivers plikt til å innlevere HMS-kort

Ved tilbakekall av godkjenning etter § 7 annet ledd eller § 19, ved opphør av arbeidsforholdet eller virksomheten, eller etter utløpet av kortets gyldighetsperiode, skal renholdsvirksomheten straks sørge for at HMS-kortet innleveres og sendes til kortutsteder for makulering.

0Tilføyd ved forskrift 3 juni 2016 nr. 567.
§ 12.Krav til opplysninger på HMS-kortet

HMS-kortet skal inneholde følgende opplysninger på norsk og engelsk:

a)organisasjonsnummer og navn på arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak
b)navn på kortinnehaveren
c)bilde av kortinnehaveren
d)kortinnehaverens fødselsdato og kjønn
e)kortinnehaverens signatur
f)gyldighetsperiode
g)kortnummer
h)navn og adresse til utsteder av kortet.
0Endret ved forskrift 1 juli 2015 nr. 851.
§ 13.Kortinnehavers ansvar
(1) HMS-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre.
(2) HMS-kortet skal bæres godt synlig og skal på oppfordring vises til Arbeidstilsynet, skattemyndighetene, politiet, oppdragsgiver, verneombud og hovedbedrift med ansvar for samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2.
0Endret ved forskrifter 1 juli 2015 nr. 851, 3 juni 2016 nr. 567.
§ 14.Tap av HMS-kort
(1) Ved tapt eller stjålet HMS-kort skal kortinnehaveren umiddelbart gi melding til virksomheten. Virksomheten skal straks melde fra til kortutsteder slik at kortet gjøres ugyldig og nytt kort utstedes. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstakere.
(2) Dersom tapt HMS-kort kommer til rette skal det sendes kortutsteder for makulering.
0Endret ved forskrift 1 juli 2015 nr. 851.

Kapittel 4. Søknad om godkjenning og HMS-kort

0Endret ved forskrift 1 juli 2015 nr. 851.
§ 15.Søknadsprosedyrer
(1) Virksomheten skal sende søknad om godkjenning sammen med dokumentasjon som nevnt i § 5 første og annet ledd til Arbeidstilsynet. Søknad om HMS-kort skal samtidig sendes til kortutsteder.
(2) Virksomheten plikter å sørge for nødvendig identitetskontroll av arbeidstakeren før søknad om godkjenning og HMS-kort.
(3) HMS-kort kan bare bestilles av ansatte i, eller innehaver av, virksomheten som skal utføre arbeidet HMS-kortet er knyttet til.
0Endret ved forskrifter 1 juli 2015 nr. 851, 3 juni 2016 nr. 567.
§ 16.Vedtak etter forskriften
(1) Arbeidstilsynet treffer vedtak om godkjenning av renholdsvirksomhet.
(2) Vedtak om godkjenning og om tilbakekall av godkjenning etter denne forskrift er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2.

Kapittel 5. Kjøp av renholdstjeneste

§ 17.Kjøp av renholdstjeneste
(1) Kjøp av renholdstjeneste er kun tillatt fra virksomhet som er registrert, jf. § 6.
(2) Dette gjelder likevel ikke for forbruker som kjøper renholdstjeneste til privat bruk, jf. lov om forbrukerkjøp § 1.

Kapittel 6. Tilsyn og sanksjoner

§ 18.Tilsyn med at vilkårene for godkjenning er oppfylt

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes, og gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak som ellers er nødvendige for gjennomføring av forskriften, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 18.

Petroleumstilsynet har innenfor sitt myndighetsområde tilsvarende myndighet som nevnt i første ledd.

§ 19.Tilbakekall av godkjenning

Dersom vilkårene for godkjenning ikke lenger er oppfylt kan Arbeidstilsynet tilbakekalle godkjenningen, og slette virksomheten fra registeret over godkjente virksomheter.

§ 20.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift, eller medvirkning til dette, er straffbart i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19.

Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser

§ 21.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. september 2012, med unntak av § 18 – § 20 som gjelder fra 1. desember 2012.