Forskrift om vedlikehold av godsvogner på det nasjonale jernbanenettet

DatoFOR-2012-05-08-409
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 6
Ikrafttredelse08.05.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§6, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-12-10-1568-§1-3
Kunngjort11.05.2012   kl. 14.45
KorttittelForskrift om vedlikehold av godsvogner

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 8. mai 2012 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 5, § 6 og § 16 og forskrift 10. desember 2010 nr. 1568 om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneforskriften) § 1-3.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42eg (forordning (EU) nr. 445/2011).

§ 1.System for sertifisering av enhet med ansvar for vedlikehold av godsvogner

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42eg (forordning (EU) nr. 445/2011 av 10. mai 2011 om et system for sertifisering av enhet med ansvar for vedlikehold av godsvogner og endring av forordning (EF) nr. 653/2007) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Forordningens artikkel 11 gjelder likevel ikke som del av denne forskriften.

§ 2.Sertifiseringsorganer

Sertifiseringsorganer nevnt i forordning (EU) nr. 445/2011 artikkel 6 må være akkreditert av Norsk akkreditering eller annet akkrediteringsorgan som er signatar til den multilaterale avtalen til samarbeidsorganet for alle akkrediteringsorgan i Europa (EAs MLA).

§ 3.Ansvar for sikker kjøring av tog

Ansvaret for utførelsen av oppgaver nevnt i forordning (EU) nr. 445/2011 artikkel 4 nr. 1 har ingen betydning for jernbaneforetakenes ansvar for sikker kjøring av tog etter jernbanelovgivningen for øvrig.

§ 4.Saksbehandlingsregler

For beslutninger om utstedelse, fornyelse og tilbakekall mv. av ECM-sertifikater gjelder forvaltningslovens bestemmelser om klage på enkeltvedtak tilsvarende. Statens jernbanetilsyn er klageinstans.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Forordning 

For å lese forordning (EU) nr. 445/2011 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse.