Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag

DatoFOR-2012-05-10-438
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2012 hefte 6
Ikrafttredelse10.05.2012
Sist endretFOR-2016-03-18-287
EndrerFOR-2010-02-19-269, FOR-2010-03-08-375, FOR-2010-04-14-593, FOR-2010-02-15-174, FOR-2010-02-15-468, FOR-2010-02-15-684, FOR-2010-02-24-685, FOR-2010-02-15-172, FOR-2010-02-17-367, FOR-2010-02-18-264, FOR-2010-02-22-1222, FOR-2008-04-08-1665, FOR-2010-03-15-686, FOR-2008-04-02-346, FOR-2008-05-26-1684, FOR-2010-02-15-173
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§33, FOR-1992-11-27-864, FOR-2003-06-20-736-§1, FOR-2003-06-20-736-§4, LOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16
Kunngjort25.05.2012   kl. 14.55
Rettet03.04.2014 (vedlegget)
KorttittelForskrift om fiske, anadrome laksefisk i vassdrag

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 10. mai 2012 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 33, jf. delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864, jf. forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften) § 1 og § 4, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 april 2013 nr. 495, 6 mars 2014 nr. 324, 23 mars 2015 nr. 278, 5 feb 2016 nr. 229, 18 mars 2016 nr. 287.
Rettelser: 03.04.2014 (vedlegget).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder alle vassdrag med anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye), og omfatter hovedelv, sideelver og innsjøer så langt opp som anadrome laksefisk forekommer.

§ 2.Fisketider, kvoter, forbudssoner, redskapsbegrensninger m.m.

Reguleringsbestemmelser for det enkelte vassdrag fremgår av vedlagte tabell, som er en del av forskriften.

I vassdrag med forekomst av anadrom fisk som ikke er nevnt i denne bestemmelsen, er det ikke tillatt å fiske anadrome laksefisk. Fylkesmannen kan åpne for slikt fiske i enkeltvassdrag, nærmere definerte områder eller hele fylket.

§ 3.Forbud mot fiske av vinterstøing

Det er forbudt å fiske vinterstøing (utgytt fisk) av laks, sjøørret og sjørøye. Fanget vinterstøing skal settes ut igjen på en skånsom måte.

§ 4.Sjørøye

På strekningen fra og med Østfold til og med Nord-Trøndelag er det tillatt å fiske sjørøye i den perioden det er tillatt å fiske etter andre anadrome arter i vassdraget.

§ 5.Dispensasjon

Direktoratet for naturforvaltning kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskriften.

§ 6.Myndighet tillagt Fylkesmannen

I vassdrag der det skal gjennomføres midtsesongsevaluering, jf. § 2, kan Fylkesmannen redusere fiskesesongen dersom lokal forvaltning ikke utarbeider plan for forhåndsavtalte tiltak. Direktoratet for naturforvaltning kan gi nærmere retningslinjer.

Fylkesmannen fastsetter grensen for anadrom strekning i det enkelte vassdrag, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 31, første ledd, bokstav e.

Fylkesmannen kan fastsette regler for fiske etter innlandsfisk på anadrom strekning, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34.

Fylkesmannen kan fastsette andre fredningssoner ved fisketrapper, fiskerenne eller lignende anlegg enn det som fremgår av lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 15.

§ 7.Straff

Fiske etter anadrome laksefisk utenom oppgitte fisketider nevnt i denne forskriften er straffbart, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk § 49 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 75.

§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves: - - -

Vedlegg: Bestemmelser for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag 

Forskriftstabell – fylkesvis* og kommunevis gjennomgang i alfabetisk rekkefølge

* Akershus: se Oslo og Akershus. 

Fylke/
Kommune
V.nr.VassdragFisketid
L: laks
Ø: sjøørret
R: sjørøye
Spesielle bestemmelser
Aust–Agder
Arendal019.11X1Arsbekken
Arendal019.12ZBarbuelva
Arendal019.211X1Flødevigbekken
Arendal019.11X3Kjenndalsbekken
Arendal018.7ZLangangsvassdragetL:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Fiske kun i hovedvassdraget.
Arendal018.72X1MørfjærvassdragetØ:01.08–31.08
Arendal019.2120X1Nedenesbekken
Arendal019.ZNidelva i Arendal (hele vassdraget)L:01.07–30.09
Ø:01.07–30.09
Døgnkvote: 2 laks. Fiske kun i hovedvassdraget. Fra Eivindstad til Bøylefoss åpnes det ikke for fiske.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Arendal019.11X2Skottjernbekken
Arendal019.121ZSongevassdragetØ:01.08–31.08
Grimstad019.212ZAllemannsbekken
Grimstad019.22ZAmtedalsbekken
Grimstad900.X03Engebekken
Grimstad019.214X1Grefstadbekken
Grimstad019.216ZGroosebekken
Grimstad019.2ZLandvikvassdragetØ:01.08–31.08
Grimstad020.11ZLindtveitbekken
Grimstad019.218ZMorvikbekken
Grimstad019.215X1Moysandbekken
Grimstad900.X16Nørholmbekken
Grimstad019.2161ZSævelibekken
Lillesand020.222ZFjelldalselva
Lillesand020.221ZGlamslandsbekkenØ:01.08–31.08Kun tillatt å fiske i innsjøer.
Lillesand020.1ZGrimeelv (Kaldvellelva)L:01.06–30.09
Ø:01.06–30.09
Døgnkvote 2 sjøørret.
Lillesand020.3ZHoltvannsbekkenØ:01.08–31.08
Lillesand020.4ZIsefjærvassdraget
Lillesand020.422ZKvåsebekken
Lillesand020.312ZLangebekken
Lillesand020.2ZMoelva
Lillesand020.311ZSteindalsbekken
Lillesand020.223ZVallesverdelva
Lillesand020.42ZÅnavassdragetØ:01.08–31.08
Risør018.31X1Askedalsbekken
Risør018.322ZBossvikbekken
Risør018.3ZGjerstadelva
Risør018.512ZGloppebekken
Risør018.321ZHammartjennbekken
Risør018.3210X2Kvennevikbekken
Risør018.51ZKvernevatnsbekkenØ:01.08–31.08
Risør018.3210X1Vormelibekken
Tvedestrand018.5ZGjevingelv
Tvedestrand018.61ZKråkvågbekkenØ:01.08–31.08Kun tillatt å fiske i innsjøer.
Tvedestrand018.ZVegårsvassdraget (Storelva)L: 01.08–30.09
Ø: 01.06-30.09
Døgnkvote per fisker: 1 laks og 2 sjøørret. Kun fiske i hovedvassdraget. Ikke fiske fra Ubergsvatn til Klova. I Lagselva bare fiske fra land. I perioden 15.09-30.09 døgnkvote 1 laks og 1 sjøørret per fisker.
Tvedestrand018.62ZØsteråbekken
Buskerud
Drammen012.ZDrammenselvaL:15.05–31.10
Ø:15.05-31.10
L:15.05–30.09 nedenfor Hellefoss. Ø:15.05–30.09 nedenfor Hellefoss. I Drammenselva opp til bru for Rv 11 i N. Eiker (N 6624488, Ø 557957), er det fra og med 1. februar tillatt å fiske sjøørret. Det er tillatt å bruke reke som agn.
Drammen012.1X1Knivebekken
Drammen012.1X2Tørrkoppbekken
Hurum010.32X2Bråtebekken
Hurum011.2X2Dalabekken (Småskjerbekken)
Hurum010.21X2Ekraelva
Hurum010.21X1Filtvetbekken
Hurum009.32X1Grytnesbekken
Hurum010.1X1Grønsandbekken
Hurum010.32X1Kjennvikbekken
Hurum010.32X3Knatvollbekken
Hurum011.1X1Knivsvikbekken
Hurum011.2X4Nordre Selvikbekken
Hurum010.3ZSageneelva
Hurum011.2X1Selvikbekken
Hurum010.32X4Skjøttelvikbekken
Hurum010.1X2Sundbybekken
Hurum011.2X3Svalerødbekken (Rørvikbekken)
Hurum009.3ZSætreelva
Kongsberg015.ZXY1Numedalslågen (strekningen i Buskerud)L:01.06–31.08
Ø:01.06-31.08
Døgnkvote på 2 laks og sesongkvote på 7 laks pr. fisker. Det er tillatt å bruke reke som agn.
Lier011.ZLierelvaL:15.05–15.09
Ø:15.05–15.09
Røyken009.31X1Bestonbekken
Røyken011.2X6Gjerdalsbekken
Røyken011.2X5Grimsrudbekken
Røyken011.3X1Hauganebekken
Røyken011.3X2Hyggenbekken
Røyken009.22X1Høvikbekken
Røyken009.2ZNærsnesbekken Vest
Røyken009.21X3Nærsnesbekken Øst
Røyken009.21X2Slemmestadbekken
Røyken009.ZÅroselvaL:15.05–15.09
Ø:15.05–15.09
Finnmark
Alta212.ZAltaelvaL:01.06–31.08
Ø:01.06-14.09
R:01.07-31.07
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Alta211.8ZBognelvaØ:01.06–14.09
Alta212.41ZBotnelvaØ:01.06–14.09
Alta212.ZX1EibyelvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.07
Fredningssoner: Fra Altaelva til Tangen bru. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Alta212.2ZHalselvaØ:01.06–14.09
R:01.07-31.07
Alta213.1ZLakselva i KvibyL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
Fredningssoner: Øvre og nedre Reinkisten.
Alta212.4ZMathiselvaØ:01.06–14.09
Alta213.2ZSkillefjordelvaØ:01.06–14.09
Alta213.41ZStore LerresfjordelvaØ:01.06–14.09
Alta212.7ZTransfarelvaØ:01.06–14.09
Alta212.6ZTverrelvaØ:01.06–14.09
Berlevåg236.ZKongsfjordelvaL:01.06–31.08Fredningssoner: Fra merke 120 m nedenfor nedre laksetrapp til merke 150 m ovenfor Fossvatn. Ryggarielva. Fra og med Gressdammen til nedkanten av kulp ved Steinfossen. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Berlevåg235.2ZMolvikvassdraget
Berlevåg235.ZStordalselvaL:01.06–31.08Fredningssone fra andre Laksholla og så langt oppover som laks forekommer. Sesongkvote 3 laks per fisker.
Berlevåg235.1ZTrollfjordelva
Berlevåg236.X1Vesterdalselva
Båtsfjord237.7ZAusterelva
Båtsfjord238.ZSandfjordelvaL:01.06–31.08Fredningssone fra Telegrafhytta og så langt oppover som laks forekommer.
Båtsfjord237.1ZStorelva (Båtsfjordelva)
Båtsfjord237.ZSyltefjordelvaL:01.06–31.08Fredningssoner: Gråsonen og Tanadalsdammen. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Båtsfjord237.8ZSyltevikelva
Gamvik231.64ZFutelvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
Alle elvestrekninger fredet. Fiske er tillatt i vatna.
Gamvik233.ZLangfjordelva (Laggo)L:01.06–31.08
R:01.07–15.08
Fredningssoner: fra 120 m nedenfor hengebrua til 50 m ovenfor øverste trinn i laksetrappen ved hengebrua. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Gamvik233.11ZLille LangfjordvassdragetL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.07
Gamvik231.6ZMehamnelvaØ:01.06–14.09
Gamvik231.8ZRisfjordvassdragetL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.08
Fredningssoner: Fra start 800 meter nedstrøms Andrianholla og 600 meter nedstrøms. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Gamvik231.7ZSandfjordelvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
Fredningssoner: Fra grense elv/sjø opp til kraftlinja, fra og med hvilekulpen nedenfor Fossekulpen og 50 meter oppstrøms Fossekulpen, hele Fredakulpen, og fra Svingkulpen og så langt oppover som laks forekommer. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Gamvik231.641ZSkittenfjordvassdraget
Gamvik233.112ZSommerheimvassdragetR:01.07–31.07
Hammerfest217.4ZStorvatnet
Kvalsund213.91ZBrensvikelva
Kvalsund213.6ZKvalsundelvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
Fredningssoner: Neverfjordelva og Korselva.
Kvalsund213.ZRepparfjordelvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
Fredningssoner: Fra brekket av Fossekulpen opp til ca. 100 m ovenfor trappas øverste del, en 30 m lang strekning på nordsiden av elva ved knottheim, Voggeneselva fra utløpet i Repparfjordelva til Voggenestjernet, Breidalselva fra utløpet i Repparfjordelva opp til fossen, og Cuovvarjohka inkludert vatnet. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Kvalsund218.ZRusselvL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.07
Fra 200 meter nedenfor Russelvfossen oppover elva så langt laks forekommer. Fra sjøen og 370 m oppover til stein på vestsiden av elva. Fra Russelv bru til og 250 meter oppstrøms fra 1. august. Sjørøya er fredet i Ravduljohka.
Kvalsund213.XY1Skaidijohka (sideelv til Repparfjordelva)L:01.06–31.08Fredningssoner: Midfossen.
Lebesby230.8X1Blåfjellvassdraget
Lebesby227.5ZLille PorsangerelvaL:01.06–31.08
Ø:01.07–14.09
R:01.07–31.08
Fredningssone: Moksajohka.
Lebesby228.4 A og BMahtosvassdragetL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.07
Lebesby231.3ZOksevågvassdragetØ:01.06–14.09
Lebesby228.ZStordalselva
Lebesby230.2ZStore Torskefjordvassdraget
Lebesby228.ZStorelvaL:15.06–31.08
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.07
Fredningssoner: Voulnaljohka, Luobbaljohka, og Stuorrajohka fra brua og så langt laks forekommer. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Lebesby228.5ZSørelvaL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.07
Lebesby227.2ZTømmervikvassdragetL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
Fredningssone: Fra samløpet med Durejohka og så langt laks forekommer. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Lebesby227.6ZVeidneselvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.07
Fredningssoner. Fra Revdalsbergstilla til ca. 700 m nedstrøms Veidnesfossen, og fra Veidnesfossen og ca. 200 m nedover Veidneselva. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Loppa211.4ZFjorddalsvassdraget (Nuvsfjordelva)
Loppa211.42ZJomfrudalselva
Loppa211.31ZSandlandselvaØ:01.06–14.09
Loppa211.32ZSør-TverrfjordelvaØ:01.06–14.09
R:01.07–31.08
Fredningssone: Hele elva mellom Storvatn og Lille Rundvatn
Loppa211.5ZVassdalsvassdragetØ:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Fredningssone: Vassdalselva fra sjøen til vassdalsvatnet
Måsøy220.5ZHamneelvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.07
Fredningssone: Oppstrøms Hamnevatnet.
Måsøy220.1ZSnefjordvassdragetL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.07
Kun tillatt å fiske i Snefjordvatn.
Nesseby241.5ZNjidggujohka (Vesterelva)L:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
Fredningssone mellom laksetrappene. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Nesseby242.2ZOddajohka (Nyelva)
Nesseby242.ZReppenelva
Nesseby241.ZSuovvajohka (Bergebyelva)L:01.06–31.08Fredningssoner: fra nederste trinn i andre trappa ved soppfossen og 150 m nedover. Etter 1. august: Bergkulpen fra gjerdet og 100 meter nordover Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Nordkapp220.8ZLafjordelva
Nordkapp226.6ZRekvikvassdraget
Nordkapp222.2ZStrandelvvassdragetR:21.07–21.08Fiske bare tillatt i Strandelvvatnet.
Porsanger224.2ZBrennelva
Porsanger225.ZBørselvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
R:01.07–15.08
Fredningssoner: Patnisakvatnet, og fra Rakkasjohka og så langt oppover elva som laks forekommer. Fredningssone fra Børselv bru til sjøen i perioden 25. juni–31. august. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Porsanger224.ZLakselvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–15.09
R:01.07–31.07
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Porsanger222.4ZSmørfjordelva
Porsanger223.ZStabburselvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
Fredningssoner: 100 meter på begge sider av laksetrappa målt fra innløp og utløp av trappa, fra 100 meter ovenfor til 250 meter nedenfor utløpet til Dilljohka, og fra utløpet av Njahkajohka til Njahkagorzi. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Porsanger222.7ZYtre BillefjordelvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
Fredningssone: Fra samløpet med Gorbovuojohka og oppover så langt laks forekommer. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Sør-Varanger244.2ZBraselvvassdraget
Sør-Varanger247.2ZGrenelva (Myggvatn)
Sør-Varanger243.2ZHaukelva
Sør-Varanger247.3ZKarpelvaL:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
R:01.07–31.07
Fredningssoner: Fra 10 m nedenfor vannstandsmerket og oppstrøms ca. 100 m til Dampbadet, fra Oterbekken til den gamle kraftlinja ved Cierracåkka, fra Vakthytta og oppstrøms til Ellenvann.
Sør-Varanger243.ZKlokkerelvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
Fredningssone: Fra rett vest av Sahkkarasnjunni og så langt oppover elva som laks forekommer.
Sør-Varanger244.4ZMunkelvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
Fredningssoner: Fra 100 m oppstrøms Tørrstrykene til 50 m ovenfor Mornvika. Fra 200 m nedenfor Øksfossen til 300 m ovenfor Biekanjohka. Fra 30 m nedenfor Joprdinkorva oppstrøms til Avlankoski. Fra 200 m nedenfor Tometersfossen til og med Munkefossen. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Sør-Varanger246.ZPasvikelva
Sør-Varanger246.1ZSandneselvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
Fredningssone: Fra Postbekken og så langt laks forekommer, unntatt en strekning på 500 m ved Beahceluohkka. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Tana234.5ZJulelvaR:01.07–31.07Fredningssoner: Hanaelva, Basavzi og Julelva oppstrøms bruen over riksvei 890.
Vadsø239.3ZSkallelvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.07
Fredningssoner: Viltto og området ovenfor til og med svingen, Vievann og Vievannsvassdraget, og fra Trappetrinnene og så langt oppover som sjørøye forekommer. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Vadsø240.1ZStorelva
Vadsø240.ZVestre JakobselvL:01.06–31.08Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Vardø238.4ZAusterelva
Vardø239.11ZKibergselva
Vardø239.ZKomagelvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
R:01.07–31.07
Fredningssoner: Pedersenkulpen, øvre del av Allemannskulpen, Russekulpen og Portkjeften. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Hordaland
Bergen061.2ZStorelva (Arna)L:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Bømlo043.2ZÅreiddalselvaL:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Eidfjord050.ZEidfjordvassdragetØ:01.07–15.09Eidfjordvatnet, Veig og Bjoreio: 15.7–15.9. I Bjoreio er det ikke åpnet for fiske i kulpene Øvre Skarsenden og Rødna. Tillatt å avlive oppdrettsfisk under sjøørretfisket.
Eidfjord050.3ZErdalselvaL:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Eidfjord050.4ZSimoL:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Etne041.ZEtneelva (hele vassdraget)L:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Etne042.3ZFjæraelvaØ:15.07–15.09
Etne042.4ZMosneselvaL: 01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Fitjar044.5ZKjærelva (inkl. Storavatnet)L:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Fjell057.2ZFjellvassdragetL:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Fusa055.3ZHopselvaL:15.07–15.09
Ø:15.07–15.09
Granvin052.1ZGranvinsvassdragetØ:15.06–15.09Tillatt å avlive oppdrettsfisk under sjøørretfisket.
Jondal047.2ZJondalselva
Kvam052.5ZFlatabøelvaL:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Kvam053.1ZFosselvaL:01.08–31.08
Kvam053.4ZMundheimselvi
Kvam052.7ZSteinsdalselva og Movatnet
Kvam053.2ZStrandadalselva (Bruelva i Strandebarm)
Kvam052.8ZTørvikelvaL:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Kvam052.6ZØysteseelvaL:01.07–31.08
Kvinnherad046.32ZAustrepollelva
Kvinnherad042.ZBlåelvaL:15.07–15.09
Ø:15.07–15.09
Kvinnherad046.3ZBondhuselvaL:15.06–15.09
Kvinnherad045.32ZGuddalselvaL:01.07–15.09
Kvinnherad045.31ZOmvikelvaL:15.07–15.09
Ø:15.07–15.09
Kvinnherad045.4ZRosendalselvane (Hattebergsvassdraget)
Kvinnherad045.2ZUskedalselvaL:15.06–15.09
Ø:15.06–15.09
Kvinnherad046.1ZÆneselvaL:15.06–15.09
Kvinnherad046.4ZØyreselva
Kvinnherad042.61ZÅkraelvaL:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Lindås064.7ZEikangervassdragetL:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Lindås064.5ZEikefetelviL:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Lindås065.1ZFestevassdragetL:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Lindås065.21ZFiskesetvassdragetL:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Lindås065.7ZNordre KvingovassdragetL:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Lindås064.4ZRomarheimselvaL:20.06–31.08
Ø:20.06–31.08
Lindås065.4X1Storelva (Natås)L:15.06–15.09
Ø:15.06–15.09
Masfjorden067.1ZAndvikelvL:15.07–15.09
Ø:15.07–15.09
Masfjorden067.6ZFrøysetelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Masfjorden067.2ZHaugsdalselvaL:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Masfjorden067.4ZHopevassdragetL:15.07–15.09
Ø:15.07–15.09
Masfjorden067.3ZMatreelvaL:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Modalen064.ZModalselvaL:15.07–15.09
Ø:15.07–15.09
Odda048.ZOpoØ:01.07–31.08Tillatt å avlive oppdrettsfisk under sjøørretfisket.
Os055.6ZLønningdalselvaL:01.08–15.09
Ø:01.08–15.09
Os055.7ZOselvaL: 15.06–15.09
Ø: 15.07–15.09
Døgnkvote per fisker: 2 laks. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Osterøy060.4ZLoneelvaL:15.06–15.09
Ø:15.06–15.09
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Samnanger055.ZTysseelva
Stord044.3ZFrugardselva (Ådlandsvassdraget)Ø:01.07–15.08Sesongkvote per fisker: 5 sjøørret. Det er kun tillatt å fiske i Ådlandsvatn og Vatnaelva
Sveio041.1ZFjonselvaL:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Ullensvang050.1ZKinsoØ: 15.07–31.08Det er ikke tillatt å fiske i Hølen.
Ulvik051.1ZAustdølaL:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Ulvik051.2ZNorddølaL:01.07–15.09
Ø:01.07–15.09
Vaksdal061.ZDaleelva (Bergsdalsvassdraget)L:01.07–15.09
Ø:01.07–30.09
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Tillatt å avlive oppdrettsfisk under sjøørretfisket.
Vaksdal063.ZEksoL:01.07–31.08
Ø:01.07–15.09
Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Voss062.ZXY1Vossovassdraget (hovedstreng)
Voss062.ZY1Vosso/Teigdalselva (sidevassdrag)Ø:15.07–15.09
Møre og Romsdal
Aukra106.42ZEikremselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Aukra106.44ZHjertvikelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Aukra106.45ZHorremselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Aukra106.43ZNerbøelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Aukra106.46ZRøaelvaL:01.06–15.07
Ø:01.06–15.07
Aukra106.47ZSporsheimselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Aukra106.41ZSæterelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Aure113.8ZAureelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Aure113.71ZBjørlingelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Aure116.2ZGjelavassdragetL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Aure114.32ZJørgenvågelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Aure116.6ZLedalsvassdragetL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Aure114.33ZLinnvågvassdragetL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Aure114.212ZSolskjelelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Aure114.31ZStorelva (Tustna)L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Aure113.6ZTodalselvaL:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
Aure113.72ZTorsetelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Aure114.1ZVinsterneselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Aure114.12ZVågoselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Averøy110.33ZBae-elvaL:15.06–31.07
Ø:15.06–31.07
Averøy110.3zBådalselvaL:01.07–31.08
Ø:15.06–31.07
Døgnkvote: 1 laks pr. fisker.
Averøy110.21ZSteinsvikelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Averøy110.32ZUtheimselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Averøy110.22ZÅelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Eide108.22ZKjølabekkenL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Eide108.1ZLyngstadvassdragetL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Eide108.221ZVassgårdselvaL:15.06–31.07
Ø:15.06–31.07
Eide108.2ZVågsbøelvaL:15.06–31.07
Ø:15.06–31.07
Eide108.222ZÅdalselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Fræna107.321ZDalaelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Fræna107.63ZFarstadelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Fræna107.42ZGulelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Fræna107.6ZHustadelvaL:01.07–31.08
Ø:15.07–31.08
Fræna107.2ZMalmeelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Fræna107.5ZRugelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Fræna107.61ZSagelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Fræna108.11ZSandblåstelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Fræna107.4ZStavikelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Fræna107.212ZStorelva (Sandsbukt)L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Fræna107.3ZSylteelva (Moaelva)L:01.06–15.08
Ø:01.06–15.08
Fræna107.32ZTorneselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Fræna107.21ZVasselva (Aureosen)L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Gjemnes109.1ZAngvikelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Gjemnes108.3ZBatnfjordselvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Gjemnes109.11ZFlemelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Gjemnes109.111ZHoemselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Gjemnes108.41ZSkeisdalselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Gjemnes108.4ZTorvikelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Halsa113.22ZBetnaelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Halsa113.422ZDalaelva (Valsøybotn)L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Halsa113.511ZDennåaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Halsa113.512ZEngdalselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Halsa113.2ZGammelsagelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Halsa113.41ZGrytåaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Halsa113.51ZRodalselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Halsa113.21ZSagelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Halsa113.4ZSandåa (Valsøybotn)L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Halsa113.42ZStorelva (Valsøybotn)L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Haram102.11ZHildreelvaL:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
Haram102.122ZNyfonnelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Haram102.3ZSkjerdingselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Haram101.8ZSlyngstadelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Haram102.12ZSunnalandselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Haram101.83ZSøvikelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Haram101.6ZTennfjordelvaL:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
Døgnkvote per fisker: 2 laks og 1 sjøørret.
Haram102.2ZVatneelvaL:15.06–31.07
Ø:15.06–31.07
Hareid096.1ZHareidsvassdragetL:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
Døgnkvote per fisker: 2 laks og 1 sjøørret.
Hareid096.11ZIndredalselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Hareid096.12ZVågselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Hareid096.111ZYtredalselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Herøy096.33ZAspevikelva
Herøy096.34ZDjupvikelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Herøy096.423ZSandvikselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Herøy096.42ZStoreelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Herøy096.3ZTjørvågelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Herøy096.31ZØyraelva (Klugsøyr)L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Kristiansund110.13ZFreielvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Kristiansund110.16ZKvalvikelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Kristiansund110.12ZKvalvågelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Midsund106.33ZKyrkjeelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Midsund106.31ZNord-HeggdalselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Midsund106.35ZRæstadelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Midsund106.32ZSør-HeggdalselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Midsund106.34ZVågselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Molde105.3ZIstadelvaL:15.06–15.08
Ø:01.06–15.08
Molde105.42ZMjelveelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Molde105.6ZMoldeelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Molde105.4ZOppdølselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Molde105.ZOselvaL:01.06–15.08
Ø:15.06–15.08
Molde105.1ZRøa (Hovdenakken)L:01.07–15.08
L:01.07–31.07
Molde105.2ZSotåaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Molde105.61ZÅrøelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Nesset104.31ZEidsvågelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Nesset104.ZEira (hele vassdraget)L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Døgnkvote: 2 laks og 1 sjøørret pr. fisker. All vill hunnlaks med unntak av fettfinneklippet laks skal gjenutsettes. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Nesset104.3ZKvanndalselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Nesset109.2ZMeisalelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Nesset104.2ZVisaL:15.06–15.08
Ø:15.06–31.07
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Sesongkvote 10 laks per fisker.
Norddal099.1ZEidsdalselvaL:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
Norddal099.2ZNorddalselvaL:15.06–15.08
Norddal099.ZTafjordelvaL:15.06–31.07
Ø:15.06–31.07
Norddal100.ZValldalselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Rauma
Rauma103.42ZBreivikelva
Rauma103.64ZHamreelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Rauma103.6ZHatleelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Rauma104.11ZHerjeelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Rauma102.71ZHjelvikelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Rauma103.2ZInnfjordelva
Rauma103.4ZHensvassdraget/Isa/Glutra
Rauma103.51ZLitleelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Rauma104.1ZMittetelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Rauma103.1ZMåna
Rauma103.ZRaumavassdraget
Rauma103.ZY1Raumavassdraget/Istra (sidevassdrag)
Rauma102.7ZReistadelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Rauma103.63ZRødvenelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Rauma103.5ZSkorgeelva
Rauma104.12ZSlemmeelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Rauma103.61ZTorvikelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Rauma103.22ZVikelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Rauma102.72ZVågselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Sande093.1ZBrandalselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Sande096.4ZGjerdsvikelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Sande096.412ZMyklebustelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Sande092.6ZNordredalselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Sande096.41ZVågselva
Sande093.11ZÅrsetelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Skodje101.31ZGlomsetvassdragetL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Skodje101.2ZSolnørelvaL:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Smøla115.2ZFuglvågvassdragetL:15.12–15.09
Ø:15.12–15.09
Smøla115.21ZHinnåaL:15.12–15.09
Ø:15.12–15.09
Smøla115.3ZHopenvassdragetL:15.12–15.09
Ø:15.12–15.09
Smøla115.211ZLervikbekkenL:15.12–15.09
Ø:15.12–15.09
Smøla115.1ZRokstadelvaL:15.12–15.09
Ø:15.12–15.09
Stordal100.31ZDyrkornelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Stordal100.2ZStordalselvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Stranda098.7ZGeirangerelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Stranda098.6ZKorsbrekkelvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Stranda098.5ZLangedalselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Stranda098.3ZStrandaelvaL:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Stranda098.32ZUksagelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Sunndal109.ZDrivavassdraget (hele vassdraget)L:01.06–31.08
Ø:01.07–31.08
Døgnkvote 1 sjøørret, sesongkvote 5 sjøørret per fisker, gjenutsettingsplikt på sjøørret over 70 cm.
Sunndal109.3ZJordalselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Sunndal109.5ZLitledalselvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Sunndal109.6ZOppdølselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Sunndal111.5ZUlvåa (Ålvundfjord)L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Sunndal109.4ZUsmaL:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Surnadal112.4ZBeleelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Surnadal112.3ZBævraL:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
Surnadal111.72ZPrestelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Surnadal111.711ZRossåaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Surnadal112.42ZSettemdalselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Surnadal112.ZSurnaL:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Kvote per fisker: 1 laks per døgn og 6 pr. sesong (derav 3 større enn tre kg), og 2 sjøørret per døgn og 8 per sesong. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Surnadal111.7ZSøyaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.08
Døgnkvote per fisker: 1 laks og 1 sjøørret.
Surnadal111.ZTodalselvaL:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Sykkylven097.72ZAureelvaL:01.06–31.08
Ø:15.06–15.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Sykkylven097.5ZHundaL:15.06–31.08
Ø:15.06–15.07
Sykkylven097.62ZIkorneselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Sykkylven098.1ZRamstaddalselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Sykkylven097.6ZRiksheimelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Sykkylven097.61ZSvartebekkenL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Sykkylven097.7ZVelledalselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Sykkylven097.721ZVikelvaL:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
Tingvoll109.7ZGylelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Tingvoll111.412ZJøvikelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Tingvoll109.71ZKoksvikelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Tingvoll109.711ZRimstadelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Tingvoll111.4ZStorelva (Hanemsvatnet)L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Tingvoll111.21ZStrømosenL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Tingvoll111.31ZTorjulelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Tingvoll111.2ZUlsetelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Tingvoll111.3ZVågelva (Torjulvågen)L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Tingvoll111.42ZÅsprongelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Ulstein096.21ZHaddalselva
Ulstein096.212ZSauneselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Ulstein096.22ZStorelva (Flø)L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Ulstein096.2ZUlsteinelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Vanylven093.21ZEidsåelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Vanylven092.5ZFiskåelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Vanylven093.3ZNorddalselva
Vanylven093.2ZOselva (Syvde)L:15.06–31.07
Ø:15.06–31.07
Døgnkvote per fisker: 1 laks og 1 sjøørret.
Vanylven092.62ZSandvikselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Vanylven092.51ZSylteelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Vanylven093.4ZVideildselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Vanylven092.ZÅheimselvaL: 01.06–31.08
Ø: 15.06–15.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Vanylven093.41ZÅrskagelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Vestnes102.62ZDaugstadelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Vestnes102.4ZFiksdalselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Vestnes102.44ZFlateelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Vestnes102.41ZGjelsteinelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Vestnes102.5ZSkorgeelvaL:15.06–31.07
Ø:15.06–31.07
Vestnes102.43ZStorelva (Tomrefjord)L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Vestnes102.6ZTressaL:15.06–31.07
Ø:15.06–31.07
Volda094.4ZFyrdselva (Mørevassdraget)L:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
Volda094.41ZBotnaelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Volda094.2ZDalselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Volda094.12ZDravlauselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Volda094.3ZFolkestadelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Volda094.42ZHøydalselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Volda094.ZKilselvaL:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
Volda094.62ZSagarelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Volda094.21ZSteinsvikelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Volda093.42ZStorelva (Velsvik)L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Volda094.321ZStraumselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Volda094.11ZUlvestadelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Volda094.6ZØyraelvaL:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
Volda094.1ZÅmelaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Ørskog100.3ZVagsvikelvaL:15.06–15.08
Ørskog101.1ZØrskogelvaL:15.06–31.07
Ørsta095.4ZBarstadvikelvaL:01.06–31.07
Ørsta097.1ZBondalselvaL:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Ørsta095.2ZLiadalselvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Ørsta097.4ZNorangdalselvaL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.07
Ørsta095.21ZSkorgeelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Ørsta097.11ZStandalselva (Indre Standal)L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Ørsta095.41ZStorelva (Nordre Vartdal)L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Ørsta095.3ZStorelva (Søre Vartdal)L:15.06–31.07
Ørsta097.3ZTusseelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Ørsta097.42ZUrkeelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Ørsta097.2ZVikelva (Bjørke)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Ørsta095.ZØrstaelvaL:15.06–31.07
Ø:15.06–31.07
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Ålesund101.3ZAustreimselva (Emblem)L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Ålesund101.5ZSpjelkavikelvaL:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Nord-Trøndelag
Flatanger137.35ZBølbekkenL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Flatanger137.53ZFloanL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Flatanger137.7ZLauvsneselva nedenfor nedre kraftstasjonL:01.01–31.12
Ø:01.06–31.08
Flatanger138.111ZRenndalselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Flatanger137.72ZSitterelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Flatanger137.4ZSkjellåaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Flatanger137.5ZStorelva (Jøssund)L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Flatanger137.6ZVikvatnL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Flatanger137.521ZØsterelva (Jøssund)L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Fosnes140.6ZSagelva (Salsnes)L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Fosnes140.ZSalvassdraget (inkl. Moelva)L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Døgnkvote: 1 laks og 2 sjøørret. Sakselva ovenfor Svenskfossen er ikke åpnet for fiske. Fiske etter rømt oppdrettsfisk tillatt i Moelva nedstrøms Alberthølen til 25.09.
Frosta125.50X1SteinsbekkenL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Frosta125.5ZVikelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Høylandet142.3ZKongsmoelvaL:15.07–15.08
Ø:15.07–15.08
Høylandet143.3AZNordfoldaL:01.07–31.08
Ø:20.06–31.08
Åpenbar oppdrettsfisk som fanges under sjøørretfiske skal avlives.
Høylandet142.31ZYtteråaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Inderøy127.3ZGranaelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Leka143.82ZGjerdevatnetL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Leka143.83ZLekneselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Leka143.94ZMidgutvikelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Leka143.95ZNordgutvikelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Leksvik131.72ZHindremelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Leksvik131.62ZHovselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Leksvik131.4ZInnerelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Leksvik131.6ZTømmerdalselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Leksvik131.5ZYtterelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Levanger126.3ZByaelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Levanger125.2ZFættenelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Levanger125.4ZHoplaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Levanger126.4ZHotranvassdragetL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Levanger126.6ZLevangerelvaL:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
Levanger126.7ZRinnelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Levanger125.42X1SunndalselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Mosvik131.1ZMossa
Mosvik131.12ZSliraL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namdalseid138.12ZAunelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namdalseid138.ZY2Austerelva (del av Årgårdsvassdraget)L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Døgnkvote: 2 laks og 1 sjøørret. I Liaberga er det en 100 meter merket fredningssone.
Namdalseid138.AZFerga (del av Årgårdsvassdraget)L:15.06–15.07
Ø:15.06–15.07
Døgnkvote: 2 laks og 1 sjøørret.
Namdalseid138.3ZOksdølaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Døgnkvote: 2 laks og 1 sjøørret.
Namdalseid138.13ZSpalielvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namdalseid138.2ZStadtlandelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namdalseid138.ZY1Øyensåa (del av Årgårdsvassdraget)L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Ovenfor og nedenfor Berrefossen er det merket fredningssone.
Namdalseid138.ZXY1Årgårdsvassdraget (hovedstreng)L:01.06–15.08
Ø:01.06–15.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Namsos140.88ZAgleelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos138.5ZAursundaL: 01.06–31.07
Ø: 15.06–15.07
Døgnkvote per fisker: 2 laks og 1 sjøørret.
Namsos140.511ZAusvasselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos139.1ZBarstadelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos140.72X1BeisvågelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos138.6ZBognaL: 01.06–31.07
Ø: 01.06–15.07
Døgnkvote per fisker: 2 laks og 1 sjøørret.
Namsos140.4ZDunaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos139.11ZDølaelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos140.32ZEkorndalselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos140.81ZFinnangerelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos138.511ZInnerengelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos140.72X2KaldklauvelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos139.ZXY1Namsen (hovedstreng)L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
L:Ovenfor Nedre Fiskumfoss: 01.07–15.09.
Ø:Ovenfor Nedre Fiskumfoss: 01.07–15.09.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Namsos139.ZY2Namsen/Bjøra (sidevassdrag)L:15.05–15.08
Ø:15.05–15.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Namsos139.ZY4Namsen/Nordelva (sidevassdrag)L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Namsos139.ZY1Namsen/Sanddøla (sidevassdrag)L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Sanddøla fra Møllefoss til og med Ø. Formofoss: 15.06–15.09. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Namsos139.ZY3Namsen/Søråa (sidevassdrag)L:15.05–15.08
Ø:15.05–15.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Namsos138.51ZOlsengelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos140.51ZRøyklielvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos140.2ZSagelva (Heimdalsbotn)L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos140.5ZSagvasselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos139.111ZSelneselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos140.22ZSkakanoelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos140.712ZSteinselva (Jøa)L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos140.86ZStorskorstadelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos140.82ZSurvikelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos140.42ZUtgangselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos140.3ZVetterhuselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Namsos140.84ZVikelva (Otterøya)L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy143.6ZX1BidalselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy141.12ZBjørlielvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy142.22ZBogaelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy143.64ZEidshaugelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy141.2ZElgåaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy143.53ZFinnelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy142.51ZGrytbogelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy143.9ZHillerselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy143.532ZHorvenelvaL:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
Nærøy143.52ZHorvereidvassdragetL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy143.741ZKilsvassdragetL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy143.13ZKvernvassbekken (Lundringsvågen)L:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy141.4ZKvistenelvaL:01.06–15.08
Ø:01.06–15.08
Nærøy142.2ZLangbogelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy141.ZOpløyelvaL:01.01–31.12
Ø:01.06–31.08
Nærøy143.5510XOsanvassdragetL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy142.73ZRokkelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy143.55ZRødselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy141.21ZSalvikbekkenL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy142.6ZSjølstadelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy143.12ZSkillingstadelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy143.7ZStorelva (Lonet)
Nærøy143.14ZStorveaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy143.62ZSøråelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy142.52ZTeplingelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy143.6ZTorstadelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy143.1ZValelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy143.551ZVæremsbekkenL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nærøy142.71ZÅrforelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Steinkjer128.3ZFiggaL: 01.07–01.08Døgnkvote per fisker: 1 laks
Steinkjer129.22ZGladsjøelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Steinkjer128.4ZLundselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Steinkjer129.2ZMoldelva
Steinkjer127.2ZMæresbekkenL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Steinkjer128.ZSteinkjerelva med ByaelvaL: 01.07–15.08Døgnkvote per fisker: 1 laks
Steinkjer128.ZXY1Steinkjerelva med Byaelva
(hovedstreng)
L: 01.07–15.08Døgnkvote per fisker: 1 laks
Steinkjer128.ZY1Steinkjerelva/Ogna
(sidevassdrag)
L: 01.07–01.08Døgnkvote per fisker: 1 laks
Stjørdal124.2ZGråelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Stjørdal125.1ZLangsteinelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Stjørdal124.ZStjørdalselva (hele vassdraget)L:01.06–31.08Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Verdal127.ZVerdalsvassdragetL:10.06–31.07Ovenfor Granfossen er det i tillegg tillatt å fiske frem til 10.08, med en totalkvote for perioden 01.08–10.08 på 20 laks. Totalkvote for vassdraget 320 laks.
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks, all hunnlaks settes ut etter 1. juli. Fredningsområder: Østnesfossen, Grunnfosshølen og Granfosshølen. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Verran129.4ZBrattreitelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Verran129.ZFollaelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Verran129.3ZRessemelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Verran130.4ZSørvågelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Verran130.32ZTangstadelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Verran129.5ZTunselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Verran130.1ZVollsetelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Vikna143.22ZEvenstadbekkenL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Vikna143.41ZHasfjordvassdragetL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Vikna143.21ZRyemelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Vikna143.2ZSteinfjordvassdragetL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Nordland
Alstahaug150.4ZHertenelvaL:15.06–17.08
Ø:15.06–17.08
R:15.06–17.08
Andøy186.62ZBleiksvassdraget (Elv fra Storvatnet)L:15.06–17.08
Ø:15.06–17.08
R:15.06–17.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 laks. I tillegg er det tillatt å fiske i Storvatnet (Bleiksvatnet) 01.06–14.09.
Andøy178.7ZBuksnesvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote 5 sjørøye per fisker. I Teinvatnet kan anadrome laksefisk også fiskes i perioden 01.06–14.06 med maks 2 fiskekort per døgn og døgnkvote 2 laks per fisker. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Andøy178.63ZForfjordelvaØ: 01.07–31.07
R: 01.07–31.07
Andøy186.33ZGrindelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Andøy178.6ZGårdselvvassdraget (Gårdselva)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Det er tillatt å fiske etter sjøørret og sjørøye i Langvatnet 15.06–14.09. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Andøy186.3ZKobbedalselva
Andøy178.73ZLitlelvvassdraget (Lovik)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Storvatnet 01.06–14.09.
Andøy186.51ZNordmelavassdragetØ:01.06–31.08
R:01.06–31.08
Det er kun tillatt å fiske i innsjøene.
Andøy186.332ZNorddalsvassdragetL:15.06–17.08
Ø:15.06–17.08
R:15.06–17.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Norddalsvatnet 01.06–14.09.
Andøy186.112ZNordelvvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Andøy186.42ZNøssvassdragetØ:01.07–17.08
R:01.07–17.08
Det er kun tillatt å fiske i Dalsvatnet. Det er ikke tillatt å fiske laks.
Andøy186.1ZRamsåa
Andøy186.2ZRoksdalsvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. I tillegg er det tillatt å fiske i Ånesvatnet og Grunnvatnet 01.06–31.08 og i Bødalsvatnet: 01.06–30.09.
Andøy186.53ZSkogvollvassdragetL:15.06–17.08
Ø:15.06–17.08
R:15.06–17.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks. Det er ikke tillatt å fiske i Skogvollelva ovenfor kulpen som kalles Måneskinnet. I Skogvollvatnet er det tillatt å fiske sjøørret og sjørøye 15.05–14.09.
Andøy186.61ZStavevassdragetØ:01.07–31.08
R:01.07–31.08
Det er kun tillatt å fiske i Stavevatnet (Måvatnet).
Andøy186.52ZSteinsvassdragetØ:01.06–31.08
R:01.06–31.08
Det er kun tillatt å fiske i Steinsvatnet.
Andøy186.32ZStokkvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Andøy178.74ZStorelva (Lovik)L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.07
R:01.07–31.07
Sesongkvote: 3 laks pr. fisker.
Andøy186.11ZStorvatnvassdraget (Skardstein)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Andøy186.63ZToftenvassdraget (Toftaelva)Ø:01.07–17.08
R:01.07–17.08
Det er kun tillatt å fiske i innsjøene.
Andøy186.22ZÅseelvaL:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.08
Sesongkvote per fisker: 3 laks. Sesongkvote totalt for elva: 30 laks. Det er ikke tillat å fiske sjøen og opp til 100 m ovenfor Åsebrua, samt ovenfor Mulelvkulpen.
Ballangen173.ZBallsnesvassdraget
Ballangen172.ZForsåvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks.
Ballangen173.1ZKjellelva (Tjellelva)L:01.07–31.07Døgnkvote 1 laks per fisker. Sesongkvote 3 laks per fisker.
Ballangen999.012Laksvatnvassdraget i LangvågpollenL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Ballangen172.1ZLeirpollvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks.
Ballangen173.3ZRånavassdragetØ: 01.06–31.08
R: 01.06–31.08
Det er kun tillatt å fiske i Storvatnet. Det er ikke tillatt å fiske laks.
Beiarn161.ZBeiarvassdragetL:01.06–31.08
Ø:01.06–14.09
Sesongkvote per fisker: 4 laks. All laks og sjøørret over 65 cm skal settes ut.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Bindal144.61ZBogelva
Bindal145.2ZEidevassdragetL:15.06–17.08
Ø:01.06–14.09
R:01.06–14.09
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks.
Bindal144.21ZFiskaroselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Bindal144.22ZHornelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Bindal144.4ZTerråkelvaØ:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Bindal144.5ZUrvollvassdragetØ: 01.07–31.08
R: 01.07–31.08
Sesongkvote per fisker: 5 sjøørret og 5 sjørøye.
Bindal144.ZÅbjøravassdragetL:15.06–15.07
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks. Døgnkvote pr. fisker: 3 sjøørret. Sesongkvote pr. fisker: 10 sjøørret. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Det er ikke tillatt å fiske villaks større enn 65 cm. I Åbjørvatnet og i Åbjøra ovenfor vannet er det tillatt å fiske sjøørret og sjørøye 01.06–14.09.
Bodø162.2ZBørelvvassdraget
Bodø165.7ZFjærevassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks og 5 sjørøye. I tillegg er det tillatt å fiske sjøørret og sjørøye i innsjøene 01.09–14.09. I Fjæreelva nedenfor nederste bru er det også tillatt å fiske sjøørret 01.09–30.09. I Fjæreelva er det kun tillatt å fiske sjøørret og oppdrettslaks.
Bodø165.2ZFutelvaL:15.06–17.08
Ø:15.06–17.08
R:15.06–17.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks. Futelva er fredet mot fiske mellom Valosen og gangbrua til Støver boligfelt.
Bodø165.1ZHopsvassdragetL:15.06–14.09
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
I Vatnvatnet er det tillatt å fiske hele året.
Bodø162.7ZLakselva i MisværL:15.06–10.07
Ø:15.06–10.07
R:15.06–10.07
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks.
Bodø166.1ZNevelsfjordvassdragetL:15.07–15.08
Ø:15.07–15.08
R:15.07–15.08
Bodø165.8ZStrandåvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Bodø162.1ZValneselvaL:01.07–31.07
Ø:01.07–17.08
R:01.07–17.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks. Villaks større enn 65 cm skal settes ut.
Brønnøy148.22ZBrusjøvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Brønnøy148.221ZBuåsvågvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Brønnøy148.53ZKlausmarkelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Brønnøy146.32ZKvervelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Brønnøy148.312ZLangfjordelva (Fjelldalselva)
Brønnøy148.42ZLitlbørjeelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Brønnøy148.ZLomselvaL:15.06–14.09
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
Brønnøy146.6ZMovassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Mosvatnet 01.06–31.08.
Brønnøy148.311ZOppsjøvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Brønnøy148.2ZSausvassdragetØ:01.07–17.08
R:01.07–17.08
Det er kun tillatt å fiske i innsjøene. Det er tillatt å fiske i Sausvatnet 1.6–14.9 og i Ytre Rølivatnet hele året.
Brønnøy144.7ZStorelva (Tosbotn)
Brønnøy148.51ZStorfjordelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Brønnøy146.61ZTilremvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Tilremvatnet 01.6–31.08.
185.64ZHusvågvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
185.6110X1JørlandsvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
185.71ZNykvågvassdragetL:01.06–14.09
Ø:01.06–14.09
R:01.06–14.09
I tillegg er det tillatt å fiske i innsjøene hele året.
185.720X1OksbølvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
185.61ZPollåsvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Pollåsvatnet 01.6–14.09.
185.7ZRyggedalsvassdragetØ:01.06–31.08
R:01.06–31.08
Det er kun tillatt å fiske i Ryggedalsvatnet og Kråkhaugvatnet.
185.6ZStraumevassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Sjørisen, Langvatnet (vest) og Saltvatnet 01.06–14.09.
Dønna154.5ZGleinsvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i innsjøene 1.6–31.8.
Dønna154.2ZHestadelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Dønna154.51ZOlfotvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Nedrolfotvatnet, Øvrolfotvatnet og Hildsetvatnet 01.6–31.08.
Dønna154.52ZRølvågvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Storvatnet 01.06–31.08.
Evenes175.2ZBogenvassdraget (Strandvatnet)L:15.06–14.09
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
Sesongkvote pr. fisker: 10 sjørøye.
Evenes175.3ZLaksåvassdragetØ:01.07–17.08
R:01.07–17.08
Det er kun tillatt å fiske i Osvatnet.
Evenes175.4ZTårstadvassdragetL:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Døgnkvote pr. fisker: 1 laks. Sesongkvote pr. fisker: 3 laks og 5 sjørøye. Fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18 er det ikke tillatt å fiske. Gjelder også lakseførende del av vassdraget som ligger i Troms.
Fauske164.3ZLakselva i Valnesfjord
Fauske164.ZSulitjelmavassdraget med LaksågaL:15.07–31.08
Ø:15.07–31.08
R:15.07–31.08
Flakstad181.311ZMarkvatnvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Bestemmelsene gjelder ikke Markvatnet.
Flakstad181.2ZVareidvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Gildeskål160.71ZLaksådalsvassdragetØ:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye. Det er kun tillatt å fiske i innsjøene.
Gildeskål161.52ZRavikelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Gildeskål160.72ZSkauvollelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Gildeskål160.51ZSkromma
Gildeskål161.1ZSundfjordselvaL:15.06–14.09
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
Hadsel185.33ZBitterstadelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hadsel179.84ZBudalsvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hadsel179.9ZFalkfjordvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye.
Hadsel179.8ZFiskebølvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hadsel184.12ZFlatsetvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hadsel178.31ZFløvatnvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote per fisker: 5 sjørøye. Det er kun tillatt å fiske i Fløvatnet.
Hadsel179.1ZGrunnfjordvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hadsel179.73ZGrunnførfjordelva
Hadsel185.3ZGryttingvassdragetL:15.06–15.07
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 1 laks, 5 sjørøye. Det er kun tillatt å fiske i Gryttingvatnet.
Hadsel184.3ZGullstadelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hadsel178.3ZKaljordvassdragetØ:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Det er kun tillatt å fiske i Kaljordvatnet.
Hadsel178.2ZKongselvvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Storvatnet 01.06–14.09.
Hadsel179.22ZRørhopvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hadsel184.1ZStorelva (Breivik)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hadsel185.34ZVikvassdragetL:15.06–31.07
Ø:15.06–31.07
R:15.06–31.07
Det er kun tillatt å fiske i Lillevatnet.
Hamarøy170.83ZBrennvikvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
I Brennvikvatnet er det tillatt å fiske hele året.
Hamarøy170.71ZLilandsvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Lilandsvatnet 01.06–31.08.
Hamarøy170.510X1SagpollvasssdragetØ:01.07–17.08
R:01.07–17.08
Det er kun tillatt å fiske i Litlvatnet.
Hamarøy170.ZSagvatnanvassdragetL:15.06–14.09
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
I innsjøene er det tillatt å fiske hele året.
Hamarøy170.81ZSteinslandsvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Steinslandsvatnet 01.06–31.08 og i Fjellvatnet hele året.
Hamarøy170.82ZStraumsvatnvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hamarøy170.51ZSvartvasselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hamarøy170.5ZVarpavassdragetL:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
R:01.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks. Det er ikke tillatt å fiske på elvestrekningene.
Hamarøy170.831ZÅslivassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hemnes155.4ZBjerka
Hemnes155.1ZLeirvikelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Hemnes155.ZRøssågavassdraget med LeirelvaL:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.08
Døgnkvote pr. fisker: 1 laks. Sesongkvote pr. fisker: 3 laks. Det er kun tillatt å avlive villaks som er mindre enn 65 cm.
Hemnes155.2ZSannaelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Leirfjord153.61ZAustvikvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Leirfjord153.6ZBardalselvaL:15.07–17.08
Ø:15.07–17.08
R:15.07–17.08
Leirfjord153.32ZBreilandselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Leirfjord153.4ZBøelva med StorelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Leirfjord153.11ZDagsvikelva
Leirfjord153.22ZLeirelvvassdragetL:15.06–31.08Fiskeforbud ved oppvandringssperre og 200 meter nedstrøms.
Leirfjord153.1ZNylandselva
Leirfjord153.3ZRanelva
Leirfjord153.12X1Velsvågelva
Lurøy157.6ZBrattlandsvassdraget (Kjerringåga)L:15.06–14.09
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
Lurøy157.7ZKonsvikvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Lurøy157.52ZSilavassdraget
Ø:01.08–31.08
R:01.08–31.08
Sesongkvote per fisker: 5 sjørøye. I Silavatnet er fiske tillat i perioden 15.06–31.08.
Lurøy159.211ZSørfjordelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Lødingen178.12ZGårdsvatnvassdraget (Svartskardet)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Lødingen177.7ZHeggedalselva
Lødingen177.82ZSaltvatnvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Lødingen177.63ZSlottdalsvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Lødingen177.73ZSneiselvvassdragetØ:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye. Det er ikke tillatt å fiske på elvestrekningene.
Lødingen178.112ZStorvatnvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye.
Lødingen177.81ZTeinvassdragetØ:01.07–17.08
R:01.07–17.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye. Det er kun tillatt å fiske i innsjøene.
Lødingen178.11ZVestpollelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Lødingen178.121ZVikpollvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Meløy159.813ZEngabrevassdraget
Meløy160.3ZNeverdalsvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Meløy160.43ZReipåvassdragetL:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks og 5 sjørøye. I tillegg er det tillatt å fiske i Markvatnet 01.06–14.09.
Meløy160.32ZSelstadvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Meløy160.41ZSpildervassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Døgnkvote 3 sjøørret per fisker. Sesongkvote 5 laks per fisker. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. I innsjøene og i Spilderelva (elva nedenfor Spilderdalsvannet) er det tillatt å fiske sjøørret og sjørøye i perioden 01.06–14.09.
Meløy159.9ZStoråga (Bjerangen)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Meløy159.811ZÅgvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Moskenes181.41ZFesthælvassdraget
Moskenes181.43ZTindsvassdraget (Sørvågvassdraget)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Moskenes181.432ZÅvassdraget
Narvik174.5ZElvegårdselva (Bjerkvik)L:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 laks.
Narvik174.2ZLakselva (Beisfjord)L:15.07–14.09
Ø:15.07–14.09
R:15.07–14.09
Narvik174.6ZPrestjordelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Narvik174.3ZRombakselvaL:15.06–14.09
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
Narvik173.ZSkjomaØ:01.08–14.09
R:01.08–14.09
Det er kun tillatt å fiske fra sjøen og opp til Skjomdal grendehus. Det er tillatt å avlive laks som ut i fra ytre karakterer opplagt fremstår som oppdrettslaks. Det skal tas og sendes inn skjellprøve.
Narvik173.6ZSkjombotnelva (Kjårdaelva)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Nesna157.31ZLangsetelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rana157.2X1Botnelva/Sjona kraftstasjonL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rana157.12ZDaloselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rana156.2ZDalselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rana157.42ZFlostrandvassdragetØ:01.07–31.08
R:01.07–31.08
Sesongkvote per fisker: 10 sjørøye. Det er tillatt å fiske i Flostrandvatnet 15.06–31.08.
Rana157.1ZHolmelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rana156.ZRanavassdragetDet åpnes ikke for ordinært fiske i Ranaelva. Reetablering av fiskebestandene pågår.
Rana156.4ZSlettenelva (Busteråga)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rana156.61ZStraumelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rødøy159.21ZGjervalelvaØ: 01.07–14.09
R: 01.07–14.09
Det er tillatt å avlive laks som ut i fra ytre karakterer opplagt fremstår som oppdrettslaks. I slike tilfeller skal det taes skjellprøve.
Rødøy159.52ZKista med ØsterdalselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rødøy159.521ZLitlfjordvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rødøy159.2ZOldervikelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rødøy159.7ZReppaelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rødøy159.72ZSegerågaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Rødøy159.53ZVærnes- og OsvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Saltdal163.4ZBotnvassdragetL:15.06–14.09
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
Sesongkvote pr. fisker: 10 sjørøye.
Saltdal163.5ZSaksenvikelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Saltdal163.ZSaltdalsvassdragetL:15.07–31.08
Ø:15.07–14.09
R:15.07–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks og 5 sjørøye. Det er ikke tillatt å avlive vill holaks større enn 65 cm.
Saltdal164.1ZStorelva (Setså)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Saltdal163.3ZVikelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sortland178.43ZBlokkenvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sortland185.22ZBremnesvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye.
Sortland178.55ZEidebuktvassdragetL:15.06–14.09
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
Sortland178.42ZFiskfjordvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 laks og 5 sjørøye. Det er kun tillatt å fiske i Første Fiskfjordvatnet.
Sortland185.5ZFrøskelandsvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i innsjøene 01.06–14.09.
Sortland185.23ZGåsfjordvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sortland185.21ZHarhalsvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sortland185.4ZHolmstadvassdragetL:01.07–17.08
Ø:01.07–17.08
R:01.07–17.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks.
Sortland185.43ZIndre StraumfjordvassdragetØ:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye. Det er kun tillatt å fiske i Indre Gårdsvatnet.
Sortland178.51ZKjerringnesvassdragetL:01.07–17.08
Ø:01.07–17.08
R:01.07–17.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. I tillegg er det tillatt å fiske i Kjerringnesvatnet 15.06–31.08.
Sortland185.441ZLahaugvassdraget
Sortland178.8ZLakselva i Godfjorden
Sortland185.54ZMelfjordvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sortland185.44ZOshaugvassdraget
Sortland178.52ZOsvollvassdragetØ:01.07–17.08
R:01.07–17.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Osvollvatnet 01.07–31.08.
Sortland178.61ZReinsnesvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sortland185.32ZRisevassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sortland178.62ZRoksøyvassdragetØ:01.07–17.08
R:01.07–17.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye. Det er ikke tillatt å fiske på elvestrekningene. I tillegg er det tillatt å fiske i Øvre Roksøyvatnet 15.06–31.08.
Sortland185.52ZSelnesvassdragetØ:01.07–17.08
R:01.07–17.08
Det er kun tillatt å fiske i Selnesvatnet.
Sortland178.54ZSørdalselva
Sortland185.2ZVikelvaL:15.07–15.08
Ø:15.07–15.08
Døgnkvote 1 laks og 1 sjøørret per fisker.
Sortland185.42ZYtre StraumfjordvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Det er kun tillatt å fiske i Ytre Gårdsvatnet.
Steigen169.31ZBjørndalselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen168.1ZBrattfjordvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen168.90X1BrennsundelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen170.2ZForsanvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen168.9ZForsdalselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen169.4ZHasselbakkvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen168.6ZHopvassdragetL:01.07–17.08
Ø:01.07–17.08
R:01.07–17.08
Døgnkvote 1 laks per fisker. All villaks over 70 cm er fredet. Sesongkvote pr. fisker: 3 laks og 10 sjørøye. I Hopvatnet og utløpselva er det tillatt å fiske laks, sjøørret og sjørøye i perioden 15.06–31.08.
Steigen168.8ZLaksåvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen169.3ZLeirosdalselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen168.7ZLommervassdragetL:15.06–14.09
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
I tillegg er det tillatt å fiske i Storvatnet 01.06–14.09.
Steigen169.32ZLundsvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen169.2ZMarhaugelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen169.21ZMellomelva og ÅsjordelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen169.414ZMølnpollenvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen169.413ZNonsvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye.
Steigen169.41ZSagelvvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote per fisker: 5 sjørøye.
Steigen169.5ZSkjelvareidvassdraget
Steigen169.51ZSkånlandsvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Steigen169.511ZTverrelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sømna146.31ZGrøttemsvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
I tillegg er det tillatt å fiske i Holandsvatnet 1.6–14.9.
Sømna146.3ZRøyrmarksvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sømna146.1ZSundhopvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sørfold167.3ZBonnåga
Sørfold166.2ZFærøyvassdraget
Sørfold167.ZKobbelvvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–14.09
R:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 10 sjørøye.
Sørfold166.3ZLakselva (Valjord)L:01.07–15.08Sesongkvote pr. fisker: 2 laks.
Sørfold166.5ZLaksåga (Nordfjorden)Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.08
Det er ikke tillatt å fiske fra Nerfjordosen og ned til sjøen. Det er tillatt å avlive oppdrettslaks dersom den som har fiskeretten sørger for at det blir innsendt skjellprøver fra all slik laks.
Sørfold168.5ZMørsvikelvaL: 01.07–31.08
Ø: 01.07–31.08
Totalkvote for hele vassdraget: 5 laks og 15 sjøørret.
Sørfold167.62ZRørstadvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sørfold167.63ZStorelva i BotnfjordenL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sørfold166.4ZStraumenvassdragetL:15.06–14.09
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye.
Tjeldsund177.6ZKongsvikelva
Tjeldsund176.2ZMyklebostadvassdraget (Storelva)Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.08
Det er ikke tillatt å fiske på elvestrekningene.
Tjeldsund176.3ZVågevassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Tysfjord171.8ZAusterdalselvaL:15.06–17.08
Ø:15.06–17.08
R:15.06–17.08
Tysfjord171.1ZForsåelva
Tysfjord171.2ZMuskenelvaL:15.06–17.08
Ø:15.06–17.08
R:15.06–17.08
Tysfjord171.6ZMuskvikelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Tysfjord171.ZStabburselva og Draugelva (Hellemobotn)L:15.07–17.08
Ø:15.07–17.08
R:15.07–17.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks.
Tysfjord171.7ZSørfjordvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vefsn149.8ZAunelva
Vefsn152.2ZDrevjavassdragetOvenfor stengte fisketrapper er det tillatt å fiske innlandsfisk med stang og håndsnøre hele året. Det er utsettingsplikt for merka sjøørret.
Vefsn152.ZFustavassdragetOvenfor den stengte fisketrappa i Forsmoforsen forvaltes fisket som et innlandsfiskevassdrag.
Vefsn149.6ZHalsanelva
Vefsn149.61ZHestdalselva
Vefsn151.1ZHundåla
Vefsn155.21ZSkravlågaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vefsn151.ZVefsnavassdragetOvenfor stengte fisketrapper er det tillatt å fiske innlandsfisk med stang og håndsnøre hele året. Det er utsettingsplikt for merka sjøørret.
Vefsn151.2ZVikdalselva
Vega147.3ZFærsetvassdragetØ: 15.07–15.08Fiske er tillatt i innsjøene (Floavatnet, Færsetvatnet) og i utløpselva.
Vestvågøy180.6ZBorgevassdragetØ:15.06–17.08
R:15.06–17.08
Det er kun tillatt å fiske i innsjøene.
Vestvågøy180.4ZFarstadvassdragetL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.07
R:01.07–31.07
Sesongkvote pr. fisker: 1 laks.
Det er kun tillatt å fiske i innsjøene. I Holddalsvatnet er det tillatt å fiske hele året.
Vestvågøy180.11ZHelosvassdraget med LyngedalsvassdragetØ:15.07–17.08
R:15.07–17.08
Det er kun tillatt å fiske i innsjøene. I tillegg er det tillatt å fiske i Lyngedalsvatnet 01.06–31.08.
Vestvågøy180.32ZStorfjordvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vestvågøy180.621ZTorvdalsvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vestvågøy180.62ZVestresandvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vevelstad149.33ZAlmoselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vevelstad148.7ZBrødløselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vevelstad149.2ZLakselvvassdragetØ: 01.07–31.07Fiske er tillatt i innsjøene, i Sæterelva og i utløpselva fra Lakselvvatnet.
Vevelstad149.1ZVassengvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan179.7ZDelpvassdraget (Hesthusvassdraget)L:15.06–14.09
Ø:15.06–14.09
R:15.06–14.09
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye.
Vågan179.44ZHopvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan179.62ZJenndalsvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan179.43ZKarlsvatnvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan179.712ZLitlvatnvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan179.5ZOlderfjordelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan179.620XStore SortevatnvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan179.50X1Storelva i SydalenL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan179.71ZStorvatnvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Vågan179.41ZSvolværvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye.
Vågan179.34ZVaterfjordvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 5 sjørøye.
Vågan179.332ZVestpollvassdragetL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.08
Sesongkvote pr. fisker: 3 laks.
Det er kun tillatt å fiske i Ternvatnet.
Øksnes185.1ZAlsvågvassdragetL:01.07–31.07
Ø:01.07–17.08
R:01.07–17.08
Døgnkvote per fisker 1 laks. Sesongkvote per fisker: 3 laks og 5 sjørøye. I tillegg er det tillatt å fiske etter sjøørret og sjørøye i Alsvågvatnet og i Sørvågvatnet 01.06–14.09.
Øksnes185.114ZGrunnvatnvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Øksnes185.111ZKlovassdragetL:01.06–14.09
Ø:01.06–14.09
R:01.06–14.09
Øksnes185.12ZLifjordvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Øksnes185.92ZNavarsborrelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Øksnes185.81ZNordsandvassdragetL:01.06–14.09
Ø:01.06–14.09
R:01.06–14.09
Det er kun tillatt å fiske i innsjøene.
Øksnes185.91ZSminesvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Øksnes185.112ZStrengelvågvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Øksnes185.74X1SørdalsvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.05–31.08
Øksnes185.11ZTrettenelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Øksnes185.9ZTuvenelva
Øksnes185.53ZUrdskardvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Øksnes185.75ZÅnnfjordvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Oslo og Akershus
Asker009.1ZAskerelvaL:01.07–30.09
Ø:01.07–30.09
Asker008.2ZNeselvaØ:15.08–30.09
Asker009.21X1Sjøstrandbekken
Bærum008.ZSandvikselvaL:15.06–30.09
Ø:15.06–30.09
Frogn005.312X1Bonnbekken
Frogn005.1X1Havsjødalsbekken
Frogn004.3X1Odalsbekken
Frogn005.22X1Solbuktbekken
Frogn005.3ZÅrungselva
Oslo006.ZAkerselvaL:01.07–30.09
Ø:01.07–30.09
Oslo005.4ZGjersjøelvaL:15.06–15.10
Ø:15.06–15.10
Ikke åpnet i perioden 01.07–31.07.
Oslo007.1ZHoffsbekken
Oslo006.1ZLjanselvaL:01.08–30.08
Ø:01.08–30.08
Oslo007.ZLysakerelvaL:01.07–30.09
Ø:01.07–30.09
Vestby004.2X2Emmerstadbekken
Vestby004.ZHølenelva
Vestby004.2X3Solbergbekken
Vestby004.2X1Stamnesbekken
Rogaland
Eigersund027.ZBjerkreimselvaL:01.06–20.09
Ø:01.06–20.09
Døgnkvote: 2 laks i juni, og 3 laks resten av sesongen. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Eigersund027.3ZHellelandselvaL:01.07–20.09
Ø:01.07–20.09
Døgnkvote 3 laks.
Eigersund027.5ZHellvikelva
Forsand031.1ZEiaelva
Forsand030.4ZEspedalselvaL:01.06–31.08Døgnkvote: 2 laks. Ikke åpnet: Mandag–onsdag. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Forsand031.ZLyseelvaL:15.06–20.09
Ø:15.06–20.09
Døgnkvote: 3 laks og 3 sjøørret.
Gjesdal030.2ZDirdalselvaL:01.06–31.08Døgnkvote: 2 laks. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Gjesdal030.ZFrafjordelvaL:01.06–31.08Døgnkvote: 2 laks. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Haugesund039.8ZKvaleelva
Hjelmeland035.5X1Fossåna
Hjelmeland035.4ZFørre
Hjelmeland035.2ZHjelmelandselvaL:01.07–31.08Døgnkvote: 3 laks.
Hjelmeland035.ZUllaL:15.06–31.08Døgnkvote: 3 laks. Ikke åpnet: Mandag–onsdag.
Hjelmeland035.3ZVormaL:15.06–31.08Døgnkvote: 3 laks.
Hjelmeland033.ZÅrdalselvaL:20.05–31.08Døgnkvote per fisker: 1 laks i mai, 2 laks i resten av sesongen. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
027.7ZFuglestadelvaL:01.07–20.09
Ø:01.07–20.09
Døgnkvote: 3 laks.
028.3ZHåelvaL:15.06–20.09
Ø:15.06–20.09
Døgnkvote: 3 laks. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
028.1ZKvassheimsånaL:15.07–20.09
Ø:15.07–20.09
Døgnkvote per fisker: 3 laks.
028.22ZN. VarhaugelvL:15.07–31.08
Ø:15.07–31.08
Døgnkvote per fisker: 1 laks.
027.6ZOgnaL:01.06–10.09
Ø:01.06–10.09
Døgnkvote per fisker: 3 laks. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
028.21ZS. VarhaugelvL:15.07–31.08
Ø:15.07–31.08
Døgnkvote per fisker: 1 laks.
Klepp028.ZFiggjoL:01.06–20.09
Ø:01.06–20.09
Døgnkvote: 3 laks per fisker. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Klepp028.4ZOrreelva
Sandnes029.22ZHøleåna
Sandnes029.2ZImselva
Sandnes029.1ZStorånaL:01.08–31.08
Sauda037.2ZNordelva (Åbøelva)L:20.07–30.08.Døgnkvote: 1 laks pr. fisker. Ikke åpnet: mandag–onsdag.
Sauda037.ZStorelva
Sokndal026.4ZSokndalselvaL:15.06–20.09
Ø:15.06–20.09
Døgnkvote: 3 laks og 3 sjøørret per fisker.
Strand032.ZJørpelandselvaL:15.07–31.08Døgnkvote: 3 laks per fisker. Ikke åpnet: Mandag–onsdag.
Suldal035.7ZHålandselvaL:15.06–31.08Døgnkvote 3 laks per fisker.
Suldal036.ZSuldalslågenL:20.07–30.09L:Sesong nedenfor Sandsfossen: 10. juli–20. september. Døgnkvote: 2 laks. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Vindafjord038.3ZRødneelvaL:01.07–15.08Døgnkvote per fisker: 2 laks. Ikke åpnet for fiske mandag–torsdag.
Vindafjord041.21ZSvendsbøelvaL:01.08–31.08Døgnkvote: 3 laks per fisker.
Vindafjord038.ZVikedalselvaL:15.06–15.08Døgnkvote: 1 laks per fisker. Ikke åpnet for fiske mandag–onsdag.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Vindafjord041.31ZVågselva i ØlenL:01.08–31.08
Vindafjord038.5ZÅmselvaL:01.08–31.08Døgnkvote per fisker: 1 laks.
Sogn og Fjordane
Askvoll084.11ZAskedalselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Askvoll083.42ZBakkeelva (Holmedal)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Askvoll084.111X1BrunnadalselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Askvoll084.520X1GjelsvikelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Askvoll084.2ZKvernhuselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Askvoll083.4ZRivedalselvaØ:01.07–31.08
Askvoll084.5ZSkorvselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Askvoll084.111X2SmetteelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Askvoll084.1ZStongselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Askvoll084.21X1Sætreelva (Atløy)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Aurland072.ZAurlandselviØ:01.07–15.09Døgnkvote 1 sjøørret per fisker.
Aurland072.2ZFlåmselviL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.07
Døgnkvote:1 laks og 1 sjøørret per fisker.
Aurland071.ZNærøydalselviL:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Balestrand078.52X1EikjadalselviL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Balestrand079.12ZEselviL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Balestrand078.3ZMundalselviL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Balestrand079.4ZNesselviL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Balestrand078.5ZVetlefjordelvi
Bremanger090.X1BerleelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Bremanger086.32ZBlålielvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Bremanger086.3ZBortneelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Bremanger090.2ZDalavatnet (Bremangerlandet)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Bremanger999.003Dalelva i DalsbotnenL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Bremanger086.61ZFørdeelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Bremanger086.1ZIndrehusvassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Ikke åpnet for fiske ovenfor Indrehusvatnet.
Bremanger086.320X1LeirgulelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Bremanger086.11X2Myklebustelva (Midtgulen)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Bremanger086.5ZMyklebustelva (Ålfoten)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Bremanger085.64X2Norddalselva (Botnane)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Bremanger086.410X1OlsbøelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Bremanger086.21ZRiseelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Bremanger090.22X1Solheimsvatnet (Bremangerlandet)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Bremanger086.43ZStorelva (Davik)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Bremanger086.11X1Storelva (Sørgulen)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Bremanger086.42X1Storelva i EndalenL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Bremanger085.64X1Søredalselva (Botnane)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Bremanger086.311ZVingeelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Eid089.ZEidselvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Eid089.4ZHjalmaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Eid089.5ZKjøllsdalselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Eid089.42ZStårheimselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Fjaler082.5ZStorelva (Dale)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Fjaler082.ZFlekkeelvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Fjaler082.20X1FureelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Fjaler082.32ZLoneelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Fjaler082.3ZSagelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Fjaler082.51ZStavdalselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Flora085.52ZHaukåaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Flora085.64ZHusefestelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Flora085.4ZLakselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Flora085.5ZNorddalselvaL:15.07–31.08
Ø:15.07–31.08
Flora085.ZOsenelvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Døgnkvote 1 laks over 1 kg per fisker. Totalkvote per uke for strekningen Osen: 4 laks og 4 sjøørret. Totalkvote per uke for strekningen Svardal: 6 laks og 6 sjøørret. Totalkvote per uke for strekningen Vasset og Osa: 4 laks og 4 sjøørret. Totalkvote sesong for strekningen Blåmannsvatnet til Endestadvatnet: 60 laks. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Flora084.82ZStandalselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Førde084.52ZHeilvangselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Førde084.ZJølstraL: 15.06–31.07
Ø: 10.07–15.08
Totalkvote for hele vassdraget: 75 laks.
Gaular083.ZGaulaL:01.06–15.09
Ø:01.06–15.09
Døgnkvote: 2 laks. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Gaular083.2ZKvamselvaL: 01.07–31.07
Ø: 01.07–31.07
Gloppen087.12ZFitjeelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Gloppen087.ZGloppenelvaL:01.06–15.08
Ø:15.06–31.08
Gloppen086.8ZHopselva i HyenL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Gloppen087.1ZRyggelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Gloppen086.81ZSkjerdalselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Gloppen086.ZÅelva og OmmedalselvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Gulen068.720X1AlldalselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Gulen068.62ZAustgulelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Gulen069.31ZBrekkeelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Gulen068.9ZDingjeelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Gulen069.4ZIndre OppedalselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Gulen069.3ZInstefjordelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Gulen069.2ZMidt-TakleelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Gulen068.72ZMidtunelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Gulen068.5ZMoldeelva (Dalsøyra)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Gulen068.7ZNordgulelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Gulen069.41ZYtre OppedalselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Gulen068.50X1ÅmdalselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Hyllestad080.4ZBøelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Hyllestad082.120X1EidevatnetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Hyllestad082.12ZSalbuelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Hyllestad082.2ZTeigevassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Høyanger069.72ZBjordalselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Høyanger079.ZDaleelvaL:01.06–31.08
Ø:01.08–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Høyanger069.7ZFørdeelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Høyanger080.1ZIndredalselva (Vadheim)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Høyanger070.2ZOrtnevikselvaL:15.07–31.08
Ø:15.07–31.08
Høyanger069.51ZStorelva (Ikjefjord)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Høyanger080.21ZYtredalselva (Vadheim)
Høyanger069.8ZØsterbøelva (Østerbø)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Høyanger069.8ZY1Østerbøvassdraget/Brekkeelva (sidevassdrag)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Høyanger069.8ZY2Østerbøvassdraget/Sørebøelva (sidevassdrag)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Høyanger069.5ZØystrebøelva (Ikjefjord)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Leikanger077.5ZHenjaelviL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Leikanger077.51ZNjøselviL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Luster075.5ZDalsdalselviL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Luster076.1ZEngjadalselvi (Kvernelvi)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Luster075.ZFortunselviL:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
Luster076.ZJostedølaL:15.07–15.09
Ø:15.07–15.09
Luster075.4ZMørkriselviL:15.07–31.08
Ø:15.07–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Lærdal073.2ZErdalselviL:15.06–31.08
Ø:18.06–31.08
Lærdal073.ZLærdalselviL: 05.06–20.08
Ø: 18.7.–31.08
F.o.m. Bruhølen (Seltun) til Sjurhaugfossen: L: 05.06–27.08. Ikke uttak av hunnlaks. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Naustdal084.7ZNaustaL: 01.06–31.08
Ø: 22.06–08.08
Totalkvote for laks over 3 kg: 30 laks. Døgnkvote per fisker: 1 smålaks. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Naustdal084.8ZRedalselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Selje091.3ZErvikelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Selje091.2X1FlatrakelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Selje091.31X1HoddevikselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Selje091.2X2Storelva (Berstad)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Sogndal077.11ZAmlaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Sogndal077.1ZKaupangerelviL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Sogndal077.3ZSogndalselviL:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Sogndal078.2ZStorelvi (Fjærland)L:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
Sogndal077.ZÅrøyelviL:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Stryn088.2ZLoelvaL:15.06–15.08
Ø:15.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Stryn088.1ZOldenelvaL:15.06–15.08
Ø:15.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Øverste hølen er ikke åpnet for fiske.
Stryn088.ZStrynselvaL:15.06–15.08
Ø:15.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Vik070.5ZDalselvi (Framfjord)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Vik071.1ZFeioselviL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Vik071.2ZStorelvi (Fresvik)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Vik070.6ZHopraL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Vik070.51ZSleipoL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Vik070.ZVikjaL:15.06–15.09
Ø:15.06–15.09
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Vågsøy089.6ZMaurstadelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Vågsøy091.1ZRevvikelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Vågsøy089.62ZRimstadelvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Årdal074.4ZSeimsdalselviL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Årdal074.2ZVikadalselvi (Naddvik)L:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
Årdal074.ZÅrdalselvi (Hæreid–Utla)L:01.07–31.08
Ø:20.06–31.08
Sør-Trøndelag
Agdenes119.9ZFremstadelvaL:01.06–31.07
Agdenes120.11ZGrønningselvaL:01.06–31.07
Agdenes120.4ZIngdalselvaL:01.06–31.07
Agdenes120.2ZLenaL:01.06–31.07
Agdenes119.82ZSteinsdalselvaL:01.06–31.07
Agdenes120.1ZStørdalselvaL:01.06–31.07
Agdenes120.3ZTennelvaL:01.06–31.07
Agdenes119.8ZTerningelvaL:01.06–31.07
Agdenes120.112ZÅremselvaL:01.06–31.07
Bjugn134.2ZBotngårdelvaL:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
Bjugn133.41ZElv fra EidsvatnetL:01.06–31.07
Bjugn134.32ZMøllergårdselvaL:01.06–31.07
Ø: 01.06–31.07
Bjugn133.3ZNordelvaL:15.06–15.08Døgnkvote per fisker: 1 laks. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Bjugn134.31ZOklaL:01.06–31.07
Ø: 01.06–31.07
Bjugn135.1ZOldenelvaL:15.06–31.07
Ø:15.06–31.07
Døgnkvote per fisker: 1 laks og 1 sjøørret.
Bjugn134.ZTeksdalselvaL: 15.06–15.09
Ø: 15.06–15.09
Døgnkvote per fisker: 2 laks og 1 sjøørret. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Frøya118.21ZBlakstadvassdraget
Frøya118.13ZFlatvalvassdraget (Husvatnet)
Frøya118.130X1Hammarvassdraget
Frøya118.22ZInndalsvassdraget (Steinsvatnet)
Frøya118.11ZMadsvågvassdraget (Vågåvatnet)
Frøya118.1ZSkardsvågvassdraget
Frøya118.14ZSkarpnesvassdraget (Skarpnesvatnet)
Frøya118.23ZSlettaskogvassdraget (Melkjorvatnet)
Frøya118.2ZTungvågvassdraget (Kjerkedalsvatnet)
Frøya118.12X1Ærvikelva (Ærvikvatnet)
Hemne116.8ZBelsvikelva
Hemne113.ZFjelnaL:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
Døgnkvote per fisker: 1 laks og 1 sjøørret.
Hemne119.2ZHagaelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Hemne119.11ZHaugelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Hemne119.3ZHollaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Hemne113.5ZStaursetelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Hemne119.1ZSøaL:01.07–31.07
Ø:15.06–15.08
Døgnkvote per fisker: 1 laks og 1 sjøørret.
Hemne116.ZÅelvaL:15.06–15.08
Ø:15.06–15.08
Døgnkvote per fisker: 1 laks og 1 sjøaure.
Hitra117.42ZDalaelva (Straumsvassdraget)
Hitra117.4ZGrytelvaL:01.06–31.07
Hitra117.12ZKaldkløvvassdraget
Hitra117.23ZKvernavassdraget (Kvernavatnet)L:01.06–31.07
Hitra117.1ZLakselva (Fillan)L:01.06–31.07
Hitra117.31ZLangvasselva (Kjørstadvatnet)L:01.06–31.07
Hitra117.425ZMelkstadvassdraget
Hitra117.3ZSagelva (Laugen)L:01.06–31.07
Hitra117.21ZTerningvassdraget med Sagelva
Malvik123.4ZHomlaL:01.07–31.07Døgnkvote 1 laks under 65 cm
Malvik123.3ZSagelva
Malvik123.22ZStorelva
Melhus122.ZGaulaL:01.06–31.08Døgnkvote per fisker: 1 laks. Sesongkvote per fisker: 5 laks. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Oppdal109.XY1DrivavassdragetL:01.06–31.08
Ø:01.07–31.08
Døgnkvote: 1 sjøørret, sesongkvote 5 sjøørret per fisker, gjenutsettingsplikt på sjøørret over 70 cm
Orkdal121.ZOrklaL:01.06–31.08Døgnkvote per fisker: 1 laks. Sesongkvote per fisker: 5 laks. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Orkdal121.1ZSkjenaldelvaL:15.06–15.08
Osen137.222ZHopselvaØ:01.06–31.07
Osen137.22ZHøyvikelvaØ:01.06–31.07
Osen137.2ZSteinsdalselvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–31.07
Fiskesesong laks nedenfor Normelandfossen:01.06–31.07. Fiskesesong laks ovenfor Normelandsfossen:01.07–31.08.
Døgnkvote: 2 laks hvorav 1 over 3 kg/65 cm, og 1 sjøørret. Hunnlaks over 65 cm er fredet. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Osen137.21ZSætranelva
Rissa132.1ZFlytaL:01.06–31.07
Rissa132.2ZHasselelvaL:01.06–31.07
Rissa132.22ZHårbergelva
Rissa133.2ZOsaelvaL:01.06–31.07
Rissa131.9ZPrestelvaL:01.06–31.07
Rissa132.ZSkaugaL:15.06–15.08Døgnkvote per fisker: 1 laks. Sesongkvote per fisker: 10 laks. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Roan137.11ZBessakerelva
Roan136.51ZEinardalselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Roan136.ZHofstadelvaL:15.05–30.11
Ø:01.06–31.07
Roan136.31ZHåvikelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Roan136.3ZNordskjørelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Roan136.52ZStraumsvassdragetL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Roan137.1ZVikselva med ViksvatnetL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Skaun122.1ZBørselvaL:01.06–31.07Døgnkvote: 2 laks, hvorav inntil 1 over 3 kg/65 cm. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Skaun122.21ZHammerbekken
Skaun122.2ZVigdaL:15.06–15.08Døgnkvote per fisker: 1 laks. Sesongkvote per fisker 10 laks.
Skaun121.2ZViggja
Snillfjord119.33ZBerdalselvaØ:01.06–31.07
Snillfjord119.4ZBergselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Snillfjord119.61ZSlørdalselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Snillfjord119.42ZSnilldalselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Snillfjord119.5ZTannvikelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Snillfjord119.411ZVenelvaØ:01.06–31.07
Snillfjord119.6ZÅstelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Trondheim123.ZNidelva i TrondheimL:01.06–31.08Døgnkvote: 2 laks hvorav inntil 1 over 3 kg. Avslutning hvis laks over 3 kg fanges først. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Trondheim123.2ZVikelva
Åfjord135.3ZArnevikselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Åfjord135.43ZGrytelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Åfjord136.11ZHerfjordelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Åfjord135.42ZImselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Åfjord135.2ZKrokelvaL:15.05–30.11
Ø:01.06–31.07
Åfjord135.31ZMørrevatnetL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Åfjord135.ZX1NorddalselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Døgnkvote: 2 laks, hvorav inntil 1 over 3 kg/65 cm, og 1 sjøørret. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Åfjord136.13ZRevsneselvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Åfjord136.14ZSalbuvikelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Åfjord135.ZStordalselvaL:15.06–31.07
Ø:15.06–31.08
Døgnkvote per fisker: 1 laks. Fiske er ikke tillatt oppstrøms Årbogfossen etter 31.07.
Åfjord136.2ZSunnskjørelvaL:01.06–31.07
Ø:01.06–31.07
Telemark
Bamble016.4ZHerreelvaL:01.06–15.09
Ø:01.06–15.09
Døgnkvote: 2 laks.
Bamble017.1ZÅbyelvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Opp til Kverndammen.
Kragerø017.ZKammerfosselva (Kragerøvassdraget)L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Til dammen ved Kammerfoss.
Porsgrunn016.3ZHerregårdsbekken
Porsgrunn016.1ZMørjebekken
Porsgrunn016.ZSkienselvaL:01.06–30.09
Ø:01.06–30.09
Døgnkvote: 2 laks. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Skiensvassdraget fra sjøen (Frednesbrua markerer skille mellom sjø og vassdrag) til Skotfoss, herunder Leirkup, Falkumelva og Bliva (Bøelva) har fisketid 01.06–31.08.
Troms
Balsfjord196.5ZLakselva (Aursfjorden)L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Døgnkvote 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Balsfjord198.52ZLaksvatnvassdragetL:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Balsfjord198.5ZLavangselvaL:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Balsfjord198.ZNordkjoselvaL:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Balsfjord196.7ZSandselvaL:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Balsfjord198.42ZTømmerelvvassdragetL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Fra sjøen til brua over E6 kan det fiskes sjøørret til og med 14.09.
Berg195.52ZFinnsætervassdragetL:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Døgnkvote: 1 laks. All laks over 65 cm skal settes tilbake. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Alt fiske er forbudt nedenfor fisketrappa.
Dyrøy193.3ZBrøstadelvaL:15.07–15.08
Ø:15.07–15.08
R:15.07–15.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Alt fiske forbudt ovenfor nederste fisketrapp
Gratangen190.3ZStorelva (Gratangsbotn)L:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Harstad177.42ZMøkkelandsvassdragetL:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Karlsøy200.62X1LeirbogelvaL:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Karlsøy202.11ZSkipsfjordvassdragetL:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Karlsøy200.6ZSkogsfjordvassdragetL:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Karlsøy202.3ZVannareidvassdragetL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. I elva er det kun tillatt å fiske sjøørret.
Kvæfjord177.3ZBotnelvaL:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Kvæfjord177.1ZLakselva (Gullesfjord)L:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Kvæfjord178.9ZLangvatnvassdragetL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Det er kun tillatt å fiske i Langvatnet.
Kvæfjord177.2ZMelåaL:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Kvænangen210.32ZAlteidelvaL:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Kvænangen209.8ZBadderelvaL:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Kvænangen210.61X1BuktavassdragetL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.07
R:01.07–31.07
Kvænangen210.ZBurfjordelvaL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.07
R:01.07–31.07
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Fredningssone: Hele vassdraget ovenfor øverste fisketrapp.
Kvænangen209.ZKvænangselvaL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–31.08
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Kvænangen210.6ZOlderfjordvassdragetL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.07
R:01.07–31.07
Kåfjord206.ZKåfjordelvaL:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Det er ikke tillatt å fiske i avløpskanalen fra kraftverket.
Kåfjord206.1ZManndalselvaL: 01.07–31.07
Ø: 01.07–31.07
R: 01.07–31.07
Døgnkvote per fisker: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Fredningssone: Hele vassdraget ovenfor nederste fisketrapp.
Lavangen190.7ZSpansdalselvaØ:01.07–31.08Fra sjøen til og med Valterhøla, ca. 600 m ovenfor nedste veibru, varer sesongen til og med 14.09. Fredningssoner: Sneveifossen og Mølnefossen samt kulpene under disse fossene.
Lenvik194.4ZGrasmyrvassdragetL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Lenvik194.ZLaukhellevassdragetL:15.06–31.07
Ø:01.06–31.08
R:01.07–20.08
Tilbakesetting av all vill hunnlaks >80 cm. For mindre laks: Døgnkvote 2 laks per fisker. Totalkvote 200 sjørøye for hele vassdraget. Nedenfor Stengholla, samt i Høglivatnet (Trollbuvatnet), Sørlivatnet (Allmenningsvatnet), Store Svanvatn og Lille Svanvatn minimum 200 m fra inn og utløpselv kan det fiskes etter sjøørret til og med 14.09.
Lenvik194.3ZLysbotnvassdragetL:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Lenvik196.2ZRossfjordvassdragetL:15.06–01.08
Ø:15.06–31.08
R:15.06–01.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Fra sjøen til og med Rossfjordvatnet minimum 200 m fra Lakselva og Tårnelva kan det fiskes etter sjøørret til og med 14.09.
Lyngen203.8ZJægervassdragetL:01.07–31.07
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Målselv196.ZMålselvvassdragetL:15.06–17.08
Ø:15.06–17.08
R:15.06–31.07
Ovenfor Målselvfossen kan det fiskes etter laks og sjøørret også 18.08–31.08.
Fra utløpet (munningen) og opp til samløpet mellom Barduelva og Målselva kan det fiskes etter sjøørret også fra og med 18.08 til og med 14.09. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Målselv196.4ZMårelva (Aursfjorden)L:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Nordreisa208.4ZOksfjordvassdragetL:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
I Fiskelva fra sjøen til og med første kulp ovenfor brua over E6 kan det fiskes etter sjøørret og sjørøye til og med 14. september.
Nordreisa208.ZReisavassdragetL:15.06–31.08
Ø:15.06–31.08
R:10.07–10.08
Nedenfor brua med ved Bergmo kan det fiskes etter sjøørret til og med 14.09. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Nordreisa206.5ZRotsundelvaØ:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Nordreisa208.3ZRungadalsvassdragetL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.07
R:01.07–31.07
Salangen191.4ZLøksebotnvassdragetL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Fra sjøen til nederste bru, samt i Røyrbakkvatnet minimum 200 m fra utløpselva og fra Røyrelva kan det fiskes etter sjøørret til og med 14.09.
Salangen191.ZSalangsvassdragetØ:01.07–14.09
R:01.07–14.09
Ikke åpnet: Tirsdag. Fredningssone: Fra 200 m nedenfor nederste fisketrapp i Langfossen til 200 m ovenfor den øverste av trappene.
På strekningen fra Elvelund bru til Nervatn, elvestrekningen mellom Nervatn og Øvrevatn, i Nervatn og Øvrevatn ut til 200 m fra elvene, samt fra Øvrevatn til 200 m nedenfor nederste fisketrapp i Langfossen varer fisketiden til og med 31. august.
Skjervøy207.4ZNord–RekvikelvaL:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Skjervøy207.41X1Årvikelva
Skånland189.3ZRensåvassdragetL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Skånland189.2ZTennevikelvaL:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Storfjord204.8ZKitdalselvaL: 01.06–22.08
Ø: 01.06–22.08
R: 01.06–22.08
Storfjord204.ZSignaldalselvaL: 01.06–22.08
Ø: 01.06–22.08
R: 01.06–22.08
Storfjord205.ZSkibotnL: 01.06–22.08
Ø: 01.06–22.08
R: 01.06–22.08
Sørreisa193.ZSkøelvvassdragetL:01.07–31.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.08
Sesongkvote per fisker 12 laks. Totalkvote for vassdraget 80 laks under 70 cm og 40 laks 70–90 cm. Laks over 90 cm er fredet. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Sørreisa193.5ZTømmerelvvassdragetL:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Torsken195.51ZBallesvikelvaL:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Torsken195.3X1GjeskaL:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Tranøy195.1ZBunkanvassdragetL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Tranøy194.5ZTennelvvassdragetL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Fredningsone: Hele vassdraget med unntak av Tennvatnet minimum 50 m fra Tennelva og Stengselselva.
Tranøy194.61.ZVardnesvassdragetL: 01.07–31.07
Ø: 01.07–14.09
R: 01.07–31.07
Døgnkvote per fisker: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18. Kun tillatt å fiske i Vardnesvatn minimum 50 m fra inn og utløpselv.
Tranøy194.81ZÅ-vassdragetL:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Tranøy194.6ZÅndervassdragetL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
Døgnvkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Tromsø198.6ZAnderdalselvaL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.07
R:01.07–31.07
Tromsø203.2ZBreivikvassdragetL:01.07–15.08
Ø:01.07–31.07
R:01.07–31.07
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Tromsø203.ZLakselva (Sørfjorden)L:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Tromsø203.1ZOldervikelvaL:01.07–15.08
Ø:01.07–15.08
R:01.07–15.08
Døgnkvote 1 laks per fisker. Det er ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Tromsø197.1ZRakfjordvassdragetL:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Tromsø200.3ZRingvatnvassdragetL:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Tromsø199.3ZSkittenelvaL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Tromsø197.4ZStraumselvvassdragetL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Tromsø198.7ZSørbotnelvaL:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Tromsø199.1ZTromsdalselvaL:01.07–15.08
Ø:01.07–31.08
R:01.07–15.08
Tromsø197.63ZTromvikvassdragetL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Tromsø199.2ZTønsvikelvaL:01.07–31.07
Ø:01.07–31.08
R:01.07–31.07
Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl. 18 til torsdag kl. 18.
Vest-Agder
Farsund024.51ZDrangebekken
Farsund024.32ZDårøybekken
Farsund025.1ZEllebekken
Farsund024.7ZNesheimvassdraget
Farsund024.81ZOrebekken
Farsund024.5ZStrupåna
Flekkefjord025.53ZFlikkabekken
Flekkefjord026.ZSireånaL: 01.07–20.09
Ø: 20.08–20.09
Døgnkvote per fisker: 1 laks og 1 sjøørret.
Kristiansand020.4232ZDollsvågbekken
Kristiansand020.426ZDrangebekken
Kristiansand020.423ZEftevågbekken
Kristiansand020.4262ZFivannbekken
Kristiansand021.23ZKvernbekken (Kjos)
Kristiansand021.ZOtraL:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Døgnkvote: 2 laks og 2 sjøørret. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Fiske kun i hovedvassdraget.
Kristiansand020.424ZSukkevannbekken
Kristiansand og Birkenes020.ZTovdalselvaL: 01.06–31.08
Ø: 01.06–31.08
Døgnkvote per fisker: 2 laks og 2 sjøørret.
Kristiansand021.1ZÅlefjærbekken
Kvinesdal025.3ZFeda
Kvinesdal025.ZKvinaL:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Døgnkvote: 2 laks og 2 sjøørret. Inkludert Litleåna. Ellers fiske kun i hovedvassdrag. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Lindesnes023.ZAudnaL: 01.06–31.08
Ø: 01.06–31.08
Døgnkvote per fisker: 2 anadrome laksefisk. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Lyngdal024.2ZAustadbekken
Lyngdal024.ZLygna (hovedvassdraget samt Litleåna og Møska)L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Døgnkvote pr. fisker: 1 laks og 2 sjøørret. Ikke åpnet for fiske mandag–tirsdag. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Mandal022.3ZDybovassdraget
Mandal022.32ZJåbekkvassdraget
Mandal022.ZMandalselvaL:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Døgnkvote: 2 laks og 2 sjøørret. Sone 4: Det er åpnet for fiske etter laks og sjøørret 01.06–15.09. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Inkludert Kosåna, ellers fiske kun i hovedvassdraget.
Mandal022.43ZRægebekken
Mandal022.4ZSkjøllingstadbekken
Søgne022.2ZLundeelvaØ:15.06–30.09Døgnkvote 3 sjøaure. Fiske kun i hovedvassdrag.
Søgne022.1ZSongdalselvaL:15.07–31.08
Ø:15.06–30.09
Døgnkvote: 1 laks og 2 sjøørret per fisker. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Fiske kun i hovedvassdrag.
Søgne022.223ZTrysbekken
Vestfold
Larvik900.X01AgnesbekkenØ:01.06–17.08
Larvik015.5ZBergselvaØ:01.06–15.09
Larvik015.3X2BjønnesbekkenØ:01.06–17.08
Larvik900.X02DrengsbekkenØ:01.06–17.08
Larvik015.4AFarriselvaØ:01.06–17.08
Larvik015.51ZFoldvikbekkenØ:01.06–17.08
Larvik900.X29Fristadbekken
Larvik900.X04Fuglevikbekken
Larvik900.X05Gumsrødbekken
Larvik900.X06GuslandbekkenØ:01.06–17.08
Larvik015.ZHagenesvassdraget (del av Numedalslågen)L:15.08–10.10
Ø:15.08–10.10
Larvik900.X07Herfellbekken
Larvik900.X08Holmejordebekken
Larvik900.X09Holtanbekken
Larvik900.X10Hovlandbekken
Larvik900.X11HølabekkenØ:01.06–17.08
Larvik900.X12JordfallbekkenØ:01.06–17.08
Larvik900.X31Leirvollbekken
Larvik900.X13Megardsbekken
Larvik900.X14MøllebekkenØ:01.06–17.08
Larvik900.X15Nalumbekken
Larvik015.ZNumedalslågen (hele vassdraget)L:10.06–26.08
Ø:10.06–26.08
Fra utløpet i sjø til og med Holmfoss er det åpnet for fiske 15.05–08.08. Døgnkvote på 2 laks pr. fisker med stang og håndsnøre. Det er tillatt å fiske med følgende redskaper i angitt tidsrom: a. Redskaper: Flåte: Det kan fiskes med de flåtene som var i bruk og registrert hos Fylkesmannen i Vestfold i 1993. Flåtene er firkantet med historisk utseende, og skal være bemannet under fisket. Sesongkvote pr. flåte: 500 kg. Flåter som ligger 50–100 meter fra hverandre, skal ha minimum 1/6 friløp mot midtstrømslinja. Gip: Det er kun tillatt å fiske med godkjente giper: Eidegipen i Naugfossen, Grinigipen i Hoggtveita, Kongsgipene og Rauberggipene i Kjærrafossen. Sesongkvote pr. gip: 400 kg. Mælkast: Det er kun tillatt å fiske med mælkast i Hoggtveita. Sesongkvote for mælkastet: 500 kg. Teine: Det kan kun fiskes med godkjente teiner i Kjærrafossen og i Holmsfoss. Sesongkvote per teine: 400 kg. Drivgarn (Nappegarn): Det kan fiskes med maksimum to (2) drivgarn i vassdraget. Med utgangspunkt i driftsplanen kan fellesforvaltningen i vassdraget fastsette hvilke 2 drivgarn som skal fiske i sesongen. Sesongkvote pr. drivgarn: 160 kg. b. Tidsrom: Fisketiden for flåte, gip, mælkast og teine er fra og med uke 26 til og med uke 31, fra mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00. Fisketiden for drivgarn er fra og med uke 27 til og med uke 31 én kveld i uka, fra onsdag kl. 19.00 til torsdag kl. 01.00 (6 timer). Alt fiske er forbudt følgende steder i Lardal kommune: 1) I Øvrehølen ved Kjærrafossen fra fossen og ned til en rett linje tvers over hølen. Linja er avmerket med et hvitt merke på land på østre siden av hølen og et merke på toppen av en stor stein på vestsida av hølen. 2) I Gåserudhølen ved Vestfossen. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Det er tillatt å fiske med reke. Det er bare tillatt å benytte en enkel-, dobbel- eller trippelkrok ved slikt fiske, og kroken må være i overensstemmelse med de regler som gjelder for krokstørrelser. Søkket skal bindes til svivel ovenfor kroken i et snøre som har lavere bruddstyrke enn hovedsnøret. Dette gjelder også ved bruk av søkke sammen med mark og flue.
Larvik900.X17RefsholtbekkenØ:01.06–17.08
Larvik900.X18RødbergbekkenØ:01.06–17.08
Larvik900.X19Sildevikbekken
Larvik900.X20Skisakerbekken
Larvik900.X21Spetalenbekken
Larvik900.X23StretrebekkenØ:01.06–17.08
Larvik900.X25TorpevannbekkenØ:01.06–17.08
Larvik900.X26UlabekkenØ:01.06–17.08
Larvik900.X27ØdegårdsbekkenØ:01.06–17.08
Sande013.110X1BekkebekkenØ:01.06–17.08
Sande013.110X2BruserudbekkenØ:01.06–17.08
Sande013.12X1PettersbekkenØ:01.06–17.08
Sande013.ZSandevassdragetØ:01.06–30.09
Sande013.11ZSandovassdragetØ:01.06–17.08
Sande013.1ZSelvikvassdragetØ:01.06–30.09
Sande013.2X1SkjervikbekkenØ:01.06–17.08
Sandefjord015.2ZHemsvassdragetØ:01.06–17.08
Sandefjord014.52ZRovebekkenØ:01.06–17.08
Sandefjord014.53ZUnnebergbekkenØ:01.06–17.08
Stokke014.4ZMelsomvikbekkenØ:01.06–17.08
Stokke014.42ZVårnesbekkenØ:01.06–17.08
Svelvik012.22X3AukebekkenØ:01.06–17.08
Svelvik012.22X4BergerelvaØ:01.06–17.08
Svelvik012.22X1HomansbergbekkenØ:01.06–17.08
Svelvik012.22X2KnemsbekkenØ:01.06–17.08
Svelvik012.1X3NordbyelvaØ:01.06–17.08
Tønsberg014.ZAulivassdragetØ:01.06–30.09
Tønsberg014.1ZVellebekkenØ:01.06–17.08
Østfold
Fredrikstad002.320X1Elingårdsbekken
Fredrikstad003.110X1Engabekken
Fredrikstad002.22ZFjellebekken
Fredrikstad002.12ZGansrødbekken
Fredrikstad002.ZGlommaL:20.06–20.09
Ø:20.06–20.09
Hunnlaks er fredet fra og med 1. september.
Fredrikstad002.X1Gretnesbekken
Fredrikstad002.115ZHunnebekken
Fredrikstad002.32ZHusebybekken
Fredrikstad003.11ZKallerødbekken
Fredrikstad002.119.ZLaverødbekken
Fredrikstad002.320X2Rødbekken
Fredrikstad003.110X2Saltnesbekken
Fredrikstad002.3ZSlevikbekken
Fredrikstad002.221ZSoverk (Bakkebekken)
Fredrikstad002.118ZSøndre Grimstadbekk
Fredrikstad002.117ZUlvikbekken
Fredrikstad002.116ZØdegårdsbekken (Trongsmyra)
Fredrikstad002.ZY1Aagaardselva (sideelv til Glomma)L:01.06–31.08
Ø:01.06–31.08
Hunnlaks er fredet fra og med 15. august.
Halden001.2ZFolkåa
Halden002.111ZHjelmungbekken
Halden001.22ZKirkebekken
Halden001.31ZRemmenbekken
Halden001.222ZSkottene
Halden002.1110X1Svalerødbekken
Halden001.A5TistaL:22.06–15.09
Ø:22.06–15.09
Halden001.3ZUnnebergsbekken
Halden001.223ZYstehedebekken
Hvaler002.43X1Dypedalsbekken
Hvaler002.41ZHoltekilbekken
Hvaler002.41X1Kjennvikbekken
Hvaler002.41X3Korshavnbekken
Hvaler002.44X1Langekilbekken
Hvaler999.006Lerdalsbekken
Hvaler002.41X2Lerebekken
Hvaler002.42X2Ødegårdsbekken
Moss003.2ZKambobekken
Moss003.3ZReierbekken
Rygge003.1ZKureåa
Råde003.120X2Akerbekken
Råde003.16ZEvjeåa
Råde003.17ZGunnarsbybekken
Råde003.13ZHeiabekken
Råde003.12ZKrokstadbekken (Aarnebergbekken)
Råde003.1X1Møllebekken
Råde003.120X1Røtnebekken
Råde003.120X3Saltnesbekken
Råde003.15ZStøtvikbekken
Sarpsborg002.112ZBjønnengbekken
Sarpsborg002.113ZIngedalsbekken
Sarpsborg002.11ZSkjebergbekken
Sarpsborg002.114X1Stordiket
0Endret ved forskrifter 18 april 2013 nr. 495, 6 mars 2014 nr. 324, 23 mars 2015 nr. 278, 5 feb 2016 nr. 229, 18 mars 2016 nr. 287.