Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

DatoFOR-2012-05-25-460
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2012 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2012
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§28, LOV-2009-06-19-100-§30, LOV-2009-06-19-100-§31
Kunngjort01.06.2012   kl. 16.10
KorttittelForskrift om utsetting av utenlandske treslag

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. mai 2012 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 28, § 30 og § 31. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 24 aug 2012 nr. 825, 15 mars 2013 nr. 284.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å hindre at utsetting av utenlandske treslag medfører eller kan medføre uheldige følger for naturmangfoldet.

§ 2.Saklig og stedlig virkeområde

Forskriften gjelder utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål på norsk landterritorium, herunder til produksjon av juletrær og pyntegrønt.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift forstås med

a)biologisk mangfold: mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse komponentene;
b)internkontroll: systematiske tiltak som skal sikre at utsettingen planlegges, organiseres, og utføres i samsvar med bestemmelser fastsatt i denne forskriften;
c)naturmangfold: biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning;
d)utenlandske treslag: arter, underarter eller sorter av trær som ikke har sitt nåværende eller historiske naturlige utbredelsesområde i Norge;
e)utsetting: utsetting (utplanting/såing), bevisst utslipp eller deponering som avfall av organismer i miljøet, eller i et innesluttet system der rømming (spredning) ikke er utelukket.
§ 4.Ansvarlig myndighet og delegasjon

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet etter forskriften.

Miljødirektoratet kan delegere myndighet etter denne forskriften til fylkesmannen.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Krav om tillatelse

Utsetting av utenlandske treslag krever tillatelse fra ansvarlig myndighet, eller den som har fått delegert myndighet etter § 4.

Søknad om utsetting skal framsettes på fastsatt skjema senest to måneder før utsettingen er ment å finne sted.

§ 6.Søknadens innhold

Søknad om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag skal inneholde følgende opplysninger:

a)Søkers navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer, samt organisasjonsnummer dersom søker er en virksomhet,
b)gårds- og bruksnummer på eiendom der utsettingen er ment å finne sted, samt grunneiers navn og adresse,
c)det utenlandske treslagets vitenskapelige og eventuelle norske eller engelske navn, navn på eventuell sort eller proveniens. Dersom opplysning om naturlig geografisk opprinnelse er kjent for søker, opplyses dette om i søknaden.
d)formålet med utsettingen, herunder om det utenlandske treslaget skal benyttes til skogproduksjon, juletreproduksjon eller pyntegrøntproduksjon, samt om utsettingen skal skje på dyrket eller tidligere dyrket mark, i skog eller på annen type mark. Dersom opplysninger om naturtyper (r) på arealet som skal tilplantes er kjent for søker, opplyses dette om i søknaden.
e)antall trær og hvor stort areal (dekar) søknaden omfatter,
f)kartfesting av den omsøkte utsettingen. Dersom opplysning om kjente tilgrensende eller nærliggende forekomster av utenlandske treslag er kjent for søker, opplyses dette om i søknaden.
g)planlagte tiltak for å hindre spredning av utenlandske treslag, og for å holde kontroll med dette,
h)dokumentasjon av internkontroll, jf. § 10,
i)en vurdering av de virkninger utsettingen kan ha for det biologiske mangfoldet.

Kostnader som måtte oppstå i forbindelse med frambringelse av opplysninger og undersøkelser påligger søker så langt det ikke er urimelig.

§ 7.Søknadsbehandlingen

Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse til utsetting, skal eventuelle uheldige følger av utsettingen for naturmangfoldet vektlegges. Det legges særlig vekt på om treslaget og eventuelle følgeorganismer medfører risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold. Det kan ikke gis tillatelse hvis det er grunn til å anta at utsettingen vil medføre vesentlige uheldige følger for det biologiske mangfold.

Tillatelse til utsetting kan gis på de vilkår som anses hensiktsmessige for å oppnå formålet med forskriften.

En tillatelse til utsetting av juletrær eller pyntegrønt for angitte treslag, kan gjelde flere utsettinger i nærmere bestemte områder for en viss tidsperiode.

Tillatelse etter denne bestemmelse skal oppbevares hos tiltakshaver og grunneier inntil vilkårene i tillatelsen er oppfylt.

§ 8.Krav til aktsomhet, kontroll med spredning, og varsling

Den som er ansvarlig for utsetting av utenlandske treslag, skal opptre aktsomt, og så langt som mulig søke å hindre at utsettingen får uheldige følger for det biologiske mangfold.

Den som er ansvarlig for skogbehandlingen, vanligvis skogeieren, skal i rimelig utstrekning treffe tiltak for å hindre spredning av utenlandske treslag. Det skal ikke settes igjen trær (livsløpstrær) av utenlandske treslag ved hogst.

Ved skade eller fare for alvorlig skade på biologisk mangfold som følge av utsetting av utenlandske treslag, skal den ansvarlige umiddelbart varsle ansvarlig myndighet og treffe tiltak i samsvar med naturmangfoldloven § 69 og § 70, med mindre slik melde- og tiltaksplikt følger av annen lov.

§ 9.Informasjonsplikt

Den som har fått tillatelse etter denne forskriften, skal sørge for at den som forestår utsettingen av utenlandske treslag, gjøres kjent med vilkårene for tillatelsen til utsetting, og hvordan disse skal overholdes.

Ved overdragelse av en eiendom der det er gjennomført utsetting i medhold av tillatelse etter denne forskriften, plikter grunneier å informere ny grunneier om tillatelsen og eventuelle vilkår som er satt for å hindre spredning.

§ 10.Plikt til å føre internkontroll

Den som har fått tillatelse etter denne forskriften, skal etablere og dokumentere internkontroll. Internkontrollen, og dokumentasjonen av denne, skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter og størrelse, og skal utføres i det omfang som er nødvendig for å etterleve bestemmelsene i eller i medhold av denne forskriften.

Internkontrollen skal sikre at virksomhetens ansatte har kunnskap om reglene i forskriften, herunder vilkårene for tillatelse til utsetting, og at det er etablert rutiner for etterlevelse av reglene. Virksomheten skal gjøre dokumentasjon av internkontrollen tilgjengelig for ansvarlig myndighet ved forespørsel.

Internkontrollen skal som et minimum omfatte:

a)rutiner virksomheten følger for å sikre at kravene i eller i medhold av denne forskriften blir overholdt,
b)rutiner virksomheten følger dersom avvik oppstår, og opplysninger om hvem som er ansvarlig for at rutinene blir overholdt,
c)rutiner virksomheten følger for å hindre gjentakelse av avvik og opplysninger om hvem som er ansvarlig.
§ 11.Tilsyn

Ansvarlig myndighet, eller den som er delegert myndighet etter § 4, fører, i henhold til naturmangfoldloven § 63 til § 65, tilsyn med at utsetting av utenlandske treslag skjer i samsvar med bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften, herunder tilsyn med eventuelle spredningsområder.

§ 12.Klage

Enkeltvedtak truffet med hjemmel i denne forskriften kan påklages til nærmeste overordnede myndighet i henhold til lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

§ 13.Tilbakekalling av tillatelser

Ansvarlig myndighet kan oppheve eller endre vilkårene i en tillatelse gitt i medhold av denne forskriften, eller sette nye vilkår, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake, i samsvar med naturmangfoldloven § 67.

§ 14.Håndheving og sanksjoner

Håndheving og sanksjoner skjer etter naturmangfoldloven § 69 til § 75.

§ 15.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2012. Forskriften gjelder likevel ikke for utsetting av utenlandske treslag til produksjon av juletrær i perioden 1. juli 2012 til 30. september 2012.

0Endret ved forskrift 24 aug 2012 nr. 825.