Kunngjøring av virkningstidspunktet for regulering av kravet til minsteinntekt i dagpengeordningen

DatoFOR-2012-05-25-461
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2012 hefte 6
Ikrafttredelse02.07.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§4-4
Kunngjort01.06.2012   kl. 16.10
KorttittelKunngj. av virkningstidspunkt, dagpengeminsteinntekt

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. mai 2012 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 4-4 femte ledd. Fremmet av Arbeidsdepartementet. 

Virkningstidspunktet for reguleringen av kravet til minsteinntekt i dagpengeordningen settes til 2. juli 2012.