Forskrift om behandling av saker om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner etter lov 19. mars 1965 nr. 3

DatoFOR-2012-05-25-464
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 6
Ikrafttredelse01.06.2012
Sist endret
EndrerFOR-1999-06-04-570
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-03-19-3-§2, LOV-1965-03-19-3-§2a, LOV-1965-03-19-3-§9, LOV-1965-03-19-3-§24
Kunngjort01.06.2012   kl. 16.10
KorttittelForskrift om fritaking for militærtjeneste

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. mai 2012 med hjemmel i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner § 2, § 2a, § 9 og § 24. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.

§ 1.Når en vernepliktig ber om det, skal hans militære foresatte eller utskrivningsmyndighetene gi ham rettledning om adgangen til å søke om fritaking for militærtjeneste og om fremgangsmåten. Slik rettledning skal gis også når det i medhold av § 3 i ovennevnte lov henstilles til noen å søke om fritaking.

Søknad kan tidligst settes frem på sesjonen eller etter at søkeren på annen måte er klassifisert.

§ 2.Søknad kan bare fremsettes på skjema fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet til dette formålet.

Søknaden fremsettes i ferdig utfylt stand. Søkeren skal i søknadsskjemaet undertegne en erklæring om å fylle lovens vilkår for fritak, slik de fremgår av § 1 i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (militærnekterloven).

Uttalelser og bevitnelser, f.eks. fra prest, menighetsforstander, lærer eller andre, som søkeren ønsker å bruke som bevis, legges ved søknaden.

§ 3.Søknaden sendes normalt til Vernepliktsverket. Har søkeren møtt til tjeneste, sendes søknaden til den militære avdelingen søkeren hører til.

Militær avdeling som mottar søknad, skal sende den til Vernepliktsverket med sin uttalelse og de opplysninger om søkeren som avdelingen har.

§ 4.Søknader om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner avgjøres av Vernepliktsverket som førsteinstans.

Vedtak av Vernepliktsverket kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet.

Saker om omgjøring etter militærnekterloven § 7 tredje ledd avgjøres av Vernepliktsverket som førsteinstans, med klageadgang til Justis- og beredskapsdepartementet. Har Justis- og beredskapsdepartementet tidligere innvilget fritak i saken, avgjøres den av departementet.

§ 5.Vedtaksorganene skaffer så vidt mulig til veie opplysninger om søkerens alminnelige livsforhold og annet som kan klargjøre saken. Søkeren kan herunder pålegges å gi ytterligere opplysninger i saken. Slike opplysninger skal ordinært innhentes skriftlig.

I tilfeller der den skriftlige fremstilling ikke gir den nødvendige avklaring, kan søkeren pålegges å avgi muntlig forklaring for vedtaksorganene. Forklaringen skal skrives ned og såvidt mulig medunderskrives av søkeren.

På samme måte behandles saker som tas opp i medhold av militærnekterloven § 3 annet ledd.

§ 6.Vedtaksorganet gir søkeren underretning om sakens utfall.

Er fritaking ikke innvilget, skal søkeren samtidig med underretningen, gjøres oppmerksom på reglene i militærnekterloven § 9. Underretningen følger for øvrig reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

§ 7.Vernepliktig som har søkt om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner, kalles ikke inn til ordinær tjeneste i fred så lenge saken er under behandling i forvaltningen. Framkommer søknaden etter at den vernepliktige er innkalt eller har møtt til tjeneste skal, med mindre annen beslutning treffes av militære myndigheter, innkallingen opprettholdes eller tjenesten fortsette inntil søknaden er innvilget. En søknad er framkommet når militære myndigheter har mottatt søknaden. Med innkalt menes i denne bestemmelse at innkallingsordre er avsendt fra militære myndigheter.

Den vernepliktige kan holdes tilbake i militær stilling inntil 4 uker. Framkommer søknaden før pålagt frammøtedato, løper 4-ukersfristen fra den dag han etter innkallingen skal møte. Framkommer søknaden etter pålagt frammøtedato, løper fristen fra militære myndigheters mottak av søknaden. Vernepliktig som har søkt om fritaking for militærtjeneste, skal under venteperioden i militær stilling levere inn sitt våpen og søkes utplassert til tjeneste som i tilbørlig grad tar hensyn til den påberopte overbevisningen.

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse for saker som tas opp i medhold av militærnekterloven § 3 annet ledd.

§ 8.Den vernepliktige kalles ikke inn til ordinær tjeneste i fred dersom det reises sak for domstolene, jf. militærnekterloven § 5. Reises sak etter at den vernepliktige er innkalt eller har møtt til tjeneste, skal han gis utsettelse inntil saken er avgjort av domstolene. Justis- og beredskapsdepartementet avgjør i det enkelte tilfellet om begjæring om gjenopptakelse av dom i sak om fritaking skal ha tilsvarende virkninger.

Den vernepliktige sender kopi av stevning eller gjenopptakelsesbegjæring til den militære avdelingen som han hører til. Har den vernepliktige ikke møtt til tjeneste, sendes denne dokumentasjonen til Vernepliktsverket. I saker om gjenopptakelse skal Vernepliktsverket videresende saken til Justis- og beredskapsdepartementet.

§ 9.Vernepliktsverket sørger for at vernepliktige som er fritatt for militærtjeneste av overbevisningsgrunner, blir slettet i de militære ruller.
§ 10.Vernepliktig som er fritatt for militærtjeneste etter militærnekterloven, kan søke om tilbakeføring til militær stilling.

Søknad om tilbakeføring til militær stilling avgjøres av Vernepliktsverket som førsteinstans. Vedtak av Vernepliktsverket kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet.

§ 11.Denne forskriften trer i kraft 1. juni 2012.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 4. juni 1999 nr. 570 om behandling av saker om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner etter lov 19. mars 1965 nr. 3.

Justis- og beredskapsdepartementet kan gi nærmere bestemmelser for gjennomføring av denne forskriften.