Overgangsbestemmelser for gjennomføring av lov 20. april 2012 nr. 19 om endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner

DatoFOR-2012-05-25-465
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 6
Ikrafttredelse25.05.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2012-04-20-19 jf. LOV-1965-03-19-3
Kunngjort01.06.2012   kl. 16.10
KorttittelOvergangsbestemmelser til militærnekterloven

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 25. mai 2012 med hjemmel i lov 20. april 2012 nr. 19 om endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (avvikling av sivil verneplikt), jf. delegeringsvedtak 25. mai 2012 nr. 463.

§ 1.Søknader om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner som fremkommer før lovens ikrafttredelsesdato 1. juni 2012, behandles etter de regler som gjaldt før ovennevnte endringslov.

Søknader som fremkommer 1. juni 2012 eller senere, behandles etter lov av 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner, slik den lyder etter endringslov 20. april 2012 nr. 19.

§ 2.En søknad anses fremkommet når den er registrert innkommet hos vedtaksorganet eller forberedende myndighet.