Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 30. mai 2012 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 3, § 6, § 13, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 37, § 38 og § 43, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 849, lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 20, § 21, § 22, § 23, § 25, § 26, § 38 og § 39, jf. delegeringsvedtak 27. november 1998 nr. 1095, delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 848, delegeringsvedtak 1. desember 1998 nr. 4532, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 591 og delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 849 og lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF), kap. XXXII nr. 1, kap. XVII nr. 6 (direktiv 93/12/EØF endret ved direktiv 1999/32/EF og direktiv 2005/33/EF), vedlegg XIII nr. 56d (direktiv 96/98/EF), nr. 56i (direktiv 2000/59/EF endret ved direktiv 2002/84/EF og direktiv 2007/71/EF), nr. 56m (forordning (EU) nr. 530/2012), nr. 56p (forordning (EF) nr. 782/2003 endret ved forordning (EF) nr. 536/2008), nr. 56v (direktiv 2005/35/EF endret ved direktiv 2009/123/EF), vedlegg XX nr. 21ad (direktiv 1999/32/EF endret ved direktiv 2005/33/EF og direktiv 2012/33/EU) og nr. 21ar (direktiv 2001/81/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2012 nr. 1295, 19 april 2013 nr. 424, 31 juli 2013 nr. 938, 30 juni 2014 nr. 940, 5 juni 2015 nr. 616, 31 aug 2015 nr. 1038, 23 nov 2016 nr. 1362.
Rettelser: 01.01.2013 (EØS-henvisningsfeltet), 09.01.2013 (oppdatert MARPOL vedlegg IV). 10.05.2016 (EØS-henvisningsfeltet), 03.01.2017 (MARPOL vedlegg I).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for norske skip, herunder fritidsfartøy og for flyttbare innretninger. Med de begrensninger som følger av folkeretten, gjelder forskriften utenlandske skip og flyttbare innretninger som befinner seg

a)i Norges territorialfarvann, herunder ved Svalbard og Jan Mayen
b)i Norges økonomiske sone
c)på Norges kontinentalsokkel.

For utenlandske skip som frivillig befinner seg i norsk havn, ved installasjon på norsk kontinentalsokkel eller ved installasjon i norsk økonomisk sone, gjelder § 4 og § 7 for utslipp på det åpne hav.

0Endret ved forskrift 19 april 2013 nr. 424 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Tegninger, opplysninger mv.

Krav til anlegg, utstyr, innretninger mv. skal dokumenteres oppfylt ved tegninger. Tegningene skal være så detaljerte og tydelige at vurderingen av om kravene er oppfylt kan gjøres på bakgrunn av tegningene med eventuelle tilleggsopplysninger. Sjøfartsdirektoratet kan be om ytterligere opplysninger, herunder i hvilken form opplysningene skal legges fram.

§ 3.Dokumentasjon om den forurensende lasten

Skipsføreren eller rederiet skal motta dokumentasjon om den forurensende lasten før lasten tas om bord på skipet. Dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om

a)korrekt teknisk betegnelse på den forurensende lasten med
1.UN-numre når det finnes
2.IMO-fareklassen i samsvar med internasjonale regler for frakt av pakket farlig last til sjøs (IMDG-koden), internasjonale regler for bygging og utrustning av skip som frakter farlige kjemikalier i bulk (IBC-koden), eller internasjonale regler for bygging og utrustning av skip som fører flytende gasser i bulk (IGC-koden)
b)hvilken skipsklasse som kreves for å frakte den forurensende lasten i samsvar med de internasjonale sikkerhetsreglene for transport av pakket bestrålt kjernebrensel, plutonium og høyradioaktivt avfall på skip (INF-koden)
c)mengden forurensende last
d)transportenhetens identifikasjonsnummer når den forurensende lasten transporteres i andre transportenheter enn tanker
e)nødnumrene til avskiperen eller en annen person eller instans som har kunnskap om den forurensende lastens fysisk-kjemiske egenskaper og om nødvendige tiltak i tilfelle en nødssituasjon.

Dokumentasjonen skal være tilgjengelig om bord på skipet.

For last som omfattes av § 4 skal informasjonen omfatte opplysninger som framgår av vedlegg 1.

0Endret ved forskrift 31 juli 2013 nr. 938 (i kraft 1 aug 2013).
§ 4.Hindring av oljeforurensing fra skip og flyttbare innretninger - MARPOL vedlegg I

Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip (MARPOL) konsolidert utgave 2011 vedlegg I om hindring av oljeforurensning som endret ved MEPC.216(63), MEPC.235(65), MEPC.238(65), MEPC.246(66), MEPC.256(67) og MEPC.265(68), unntatt regel I/42, gjelder som forskrift.

Med «skip» menes i MARPOL også flyttbare innretninger.

0Endret ved forskrifter 31 juli 2013 nr. 938 (i kraft 1 aug 2013), 23 nov 2016 nr. 1362 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Framskyndet innføring av krav til dobbeltskrog

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56m (forordning (EU) nr. 530/2012) om framskyndet innføring av krav til dobbeltskrogdesign eller tilsvarende for oljetankskip gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 30 juni 2014 nr. 940.
§ 6.Utstyr for oppsamling av oljeholdig lensevann på skip med bruttotonnasje under 400

Skip med største lengde 15 meter eller mer og bruttotonnasje under 400 skal ha utstyr for oppsamling av oljeholdig lensevann og røropplegg for levering av lensevann til mottaksanlegg.

På skip med bruttotonnasje mellom 200 og 400 skal oppsamlingstanken plasseres under dekk. På skip med bruttotonnasje under 200 kan oppsamlingstanken plasseres på dekk. Skip med bruttotonnasje under 100 kan alternativt benytte forsvarlig festet oppsamlingsfat.

Sjøfartsdirektoratet kan i særlige tilfeller gi unntak fra første og annet ledd dersom rederiet i skriftlig begrunnet søknad godtgjør kompenserende tiltak som etter Sjøfartsdirektoratets vurdering opprettholder samme sikkerhetsnivå som forskriftens krav.

§ 7.Hindring av forurensing fra skadelige flytende stoffer i bulk - MARPOL vedlegg II mv.

MARPOL konsolidert utgave 2011 vedlegg II om hindring av forurensning fra skadelige flytende stoffer i bulk som endret ved MEPC.216(63), MEPC.238(65), MEPC.246(66) og MEPC.265(68) gjelder som forskrift. Tilsvarende gjelder for skip som går i innenriks fart.

Skipsfører på skip som fører skadelige flytende stoffer i bulk og som enten skal kontrollere restmengder i lastetanker etter utlossing, eller plikter å foreta forvask eller konsentrasjonsmåling etter lossing, skal sørge for at melding om dette blir sendt til Sjøfartsdirektoratet før ankomst til lossehavn. Meldingen sendes elektronisk i Kystverkets meldingssystem.

Dersom et skip som brukes i en støttefunksjon i petroleumsvirksomheten offshore, fører begrensede mengder av skadelige flytende stoff i bulk og følger FNs sjøfartsorganisasjons retningslinjer for transport og håndtering av begrensede mengder skadelige flytende stoffer i bulk på offshore støttefartøy, jf. resolusjon A.673(16), som endret ved MEPC.158(55), kan skipet unnlate å følge kravene i første ledd. Med et skip som brukes i en støttefunksjon menes

a)et skip som primært brukes til transport av forråd, materialer og utstyr til og fra en fast eller flyttbar boreinnretning eller installasjon og andre liknende offshoreinstallasjoner
b)et skip, herunder et brønnstimuleringsfartøy, som primært brukes til å støtte driften av en offshoreinstallasjon. Flyttbare boreinnretninger, kranlektere, rørleggingslektere eller flytende boligenheter er ikke skip som brukes i en støttefunksjon.

Sjøfartsdirektoratet kan unnta et skip i innenriksfart fra ett eller flere av kravene i første ledd dersom rederiet søker skriftlig om unntak og et av følgende krav er oppfylt

a)det godtgjøres at kravet ikke er vesentlig og at det anses sikkerhetsmessig forsvarlig
b)det godtgjøres at kompenserende tiltak vil opprettholde samme sikkerhetsnivå som kravet i forskriften.
0Endret ved forskrifter 31 juli 2013 nr. 938 (i kraft 1 aug 2013), 23 nov 2016 nr. 1362 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8.Hindring av forurensing fra skadelige forurensende stoffer i pakket form - MARPOL vedlegg III

MARPOL konsolidert utgave 2011 vedlegg III om hindring av forurensing fra skadelige forurensende stoffer i pakket form som endret ved MEPC.246(66) gjelder som forskrift.

0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1362 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9.Hindring av kloakkforurensing fra skip og flyttbare innretninger - MARPOL vedlegg IV

MARPOL konsolidert utgave 2011 vedlegg IV om hindring av kloakkforurensning som endret ved MEPC.200(62), MEPC.216(63), MEPC.246(66) og MEPC.265(68) gjelder som forskrift. Med «skip» menes i MARPOL også flyttbare innretninger.

I tillegg til MARPOL vedlegg IV regel 9 om kloakkanlegg, gjelder for oppmalings- og desinfiseringsanlegg følgende krav

a)oppmalt kloakk skal kunne passere en rist med største åpning 10 mm,
b)anlegget skal ha kapasitet til midlertidig kloakkoppbevaring, og kapasiteten skal beregnes etter anerkjente normer og det skal tas hensyn til skipets drift, maksimalt antall personer om bord og andre relevante faktorer,
c)oppsamlingstanken i anlegget skal ha visuell indikering av mengde og tilfredsstille konstruksjonskrav fra anerkjent klasseselskap eller forskrift om bygging av passasjer-, lasteskip og lektere, og
d)egnet desinfeksjonsmiddel eller saneringsvæske skal tilføres anlegget samtidig med kloakken.

Oppsamlingstank som nevnt i MARPOL vedlegg IV regel 9 (1) nr. 3 og regel 9 (2) nr. 2 skal ha tilstrekkelig kapasitet for oppsamling av all kloakk. Kapasiteten skal beregnes etter annet ledd bokstav b og oppsamlingstanken skal være konstruert for å oppfylle kravene i annet ledd bokstav c.

0Endret ved forskrifter 18 des 2012 nr. 1295 (i kraft 1 jan 2013), 31 juli 2013 nr. 938 (i kraft 1 aug 2013), 23 nov 2016 nr. 1362 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10.Forbud mot utslipp av kloakk, vaskevann og lignende i norsk farvann

Det er forbudt å slippe ut kloakk, vaskevann og lignende i vassdrag.

Det er forbudt å slippe ut kloakk i norsk sjøområde nærmere enn 300 meter fra fastland og øyer. Forbudet gjelder ikke for skip og flyttbare innretninger som bruker kloakkrenseanlegg som oppfyller kravene i MARPOL regel IV/9.1.

Skip som er omfattet av MARPOL regel IV/2 jf. § 9 kan slippe ut kloakk på strekningen sør for Lindesnes (N 57° 58′ 8″ Ø 7° 3′ 4″) til delelinjen Norge–Danmark (N 57° 10′ 3″ Ø 7° 3′ 4″) og i farvannet derfra til svenskegrensen i samsvar med MARPOL vedlegg IV.

Med kloakk menes

a)avløp og annet avfall fra toalett, urinal og lignende,
b)avløp fra vask, badekar og spygatt i lokaler som benyttes til medisinske formål,
c)avløp fra rom som benyttes av levende dyr,
d)annet avfallsvann når dette er blandet med avløp nevnt i bokstav a til c.

Sjøfartsdirektoratet kan for skip som ikke er omfattet av MARPOL regel IV/2 jf. § 9, i særlige tilfelle gjøre unntak fra første og annet ledd. Ved avgjørelsen av om det skal gjøres unntak skal det særlig legges vekt på om skipet er fredet eller har fått status som vernet av Riksantikvaren eller den han bemyndiger, og om gjennomføring av kravene kommer i konflikt med skipets verneverdi.

0Endret ved forskrift 18 des 2012 nr. 1295 (i kraft 1 jan 2013).
§ 11.Hindring av søppelforurensing fra skip og flyttbare innretninger - MARPOL vedlegg V

MARPOL vedlegg V om hindring av søppelforurensning jf. MEPC.201(62) som endret ved MEPC.216(63), MEPC.246(66) og MEPC.265(68) gjelder som forskrift. Med «skip» menes i MARPOL også flyttbare innretninger.

Skip i Antarktisområdet sør for 60° S skal ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne oppbevare søppel som produseres om bord mens skipet er i området, og ha innretninger for overføring av søppel til mottaksanlegg.

0Endret ved forskrifter 18 des 2012 nr. 1295 (i kraft 1 jan 2013), 31 juli 2013 nr. 938 (i kraft 1 aug 2013), 23 nov 2016 nr. 1362 (i kraft 1 jan 2017).
§ 12.Hindring av luftforurensing fra skip og flyttbare innretninger - MARPOL vedlegg VI

MARPOL konsolidert utgave 2011 vedlegg VI om hindring av luftforurensning som endret ved MEPC.202(62), MEPC.203(62), MEPC.217(63), MEPC.247(66), MEPC.251(66) og MEPC.258(67), samt NOx Technical Code som endret ved MEPC.177(58), MEPC.217(63) og MEPC.251(66), gjelder som forskrift.

MARPOL vedlegg VI kapittel 4 og regel VI/5.4, jf. første ledd, gjelder tilsvarende for skip med bruttotonnasje 400 eller mer i innenriksfart, unntatt de endringer som følger av MEPC.251(66).

Med nytt skip i innenriksfart menes, jf. MARPOL regel VI/2.23, et skip

a)som det er inngått byggekontrakt for 1. juli 2015 eller senere,
b)som i mangel av byggekontrakt, hvis kjøl er strukket eller som er på et tilsvarende byggetrinn 1. januar 2016 eller senere, eller
c)hvis levering finner sted 1. januar 2018 eller senere.
0Endret ved forskrifter 18 des 2012 nr. 1295 (i kraft 1 jan 2013), 31 juli 2013 nr. 938 (i kraft 1 aug 2013), 5 juni 2015 nr. 616 (i kraft 1 juli 2015), 31 aug 2015 nr. 1038 (i kraft 1 sep 2015), 23 nov 2016 nr. 1362 (i kraft 1 jan 2017).
§ 13.Svovelinnhold i drivstoff som brukes ved kai eller for anker

Svovelinnholdet skal ikke overstige 0,10 vektprosent i drivstoff som brukes av skip eller flyttbare innretninger som er sikkert fortøyd ved kai eller sikkert for anker i et havneområde.

Bytte av drivstoff skal skje så raskt som mulig og loggføres i maskindagboken.

Første og annet ledd gjelder ikke når planlagt opphold ved kai etter publisert rutetabell er mindre enn to timer.

0Endret ved forskrift 30 juni 2014 nr. 940.
§ 14.Svovelinnhold i drivstoff for passasjerskip i rutefart i EØS-området

Utenfor områder med særlige utslippskrav skal svovelinnholdet ikke overstige 1,50 vektprosent i drivstoff som brukes av passasjerskip i rutefart til eller fra havner i EØS-området og som befinner seg i norsk territorialfarvann eller økonomisk sone.

Med rutefart menes her en serie overfarter mellom to eller flere havner, eller en serie reiser fra og til samme havn uten mellomliggende anløp, enten etter publisert rutetabell, eller med en slik regelmessighet eller hyppighet at reisene framstår som en seilingsplan.

§ 14a.Forsøk med nye utslippsreduserende metoder

Sjøfartsdirektoratet kan gi tillatelse til forsøk med utslippsreduserende metoder om bord på norske skip og flyttbare innretninger eller utenlandske skip og flyttbare innretninger i norske farvann, for en periode på maksimalt 18 måneder.

Under forsøkene gis det fritak fra kravene i § 13 og § 14 under forutsetning av at alle de følgende vilkår er oppfylt:

a)det installeres, og under hele testperioden benyttes, utstyr som er sikret mot inngrep, for kontinuerlig overvåking av røykgassutslipp
b)det oppnås utslippsreduksjoner som minst tilsvarer de reduksjonene man ville oppnådd ved anvendelse av grenseverdiene for svovel i drivstoff fastsatt i forskriften her
c)det finnes tilfredsstillende systemer for avfallshåndtering for alt avfall som oppstår på grunn av de utslippsreduserende metodene under hele forsøksperioden
d)det foretas en vurdering av virkningene på havmiljøet, særlig på økosystemet i beskyttede havner, ved anløpssteder og elvemunninger, under hele forsøksperioden
e)fullstendige rapporter gjøres offentlig innen seks måneder etter at forsøkene er avsluttet.
0Tilføyd ved forskrift 30 juni 2014 nr. 940.
§ 15.Prøvetaking av marin gassolje solgt i Norge til bruk i innenriks fart

Prøve som nevnt i MARPOL vedlegg VI regel 18 nr. 8.1 jf. § 12 kreves ikke av marin gassolje som er solgt i Norge til skip som går i innenriks fart.

§ 16.Plikt til å levere avfall og lasterester

Skipsfører skal sørge for at avfall og lasterester leveres mottaksanlegg i havn før avgang.

Skip som har dokumentert tilstrekkelig kapasitet til oppbevaring av avfall og lasterester som genereres under reisen i tillegg til det som allerede er om bord kan fortsette til neste havn uten å levere avfall og lasterester før avgang.

For oljeholdig avfall skal det være en restkapasitet på minst 75 % av totalkapasiteten.

Dersom det er grunn til å tro at neste anløpshavn ikke har tilfredsstillende mottaksanlegg eller det ikke er kjent hva som er neste anløpshavn, kan Sjøfartsdirektoratet kreve at avfall og lasterester leveres før avgang selv om oppbevaringskapasiteten om bord etter annet og tredje ledd anses tilstrekkelig.

§ 17.Forbud mot bruk av organiske tinnforbindelser på skip og flyttbare innretninger

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56p (forordning (EF) nr. 782/2003 som endret ved forordning (EF) nr. 536/2008) om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 18.Internasjonale sertifikater

Skip og flyttbare innretninger med fartsområde «stor kystfart» eller større skal ha relevante sertifikater angitt i § 4, § 7, § 9 og § 12.

0Endret ved forskrift 31 juli 2013 nr. 938 (i kraft 1 aug 2013).
§ 19.Polarkoden del II-A

MEPC.264(68) om et internasjonalt regelverk for skip som opererer i polare farvann (polarkoden) del II-A, og de miljørelaterte bestemmelsene i innledningen, gjelder som forskrift.

Skip av kategori A bygget før 1. januar 2017 som ikke kan tilfredsstille kravene i polarkoden del II-A nr. 1.1.1 for olje eller oljeholdige blandinger fra maskinrom, og som opererer i arktiske farvann i mer enn 30 dager sammenhengende, skal oppfylle disse kravene senest ved første mellomliggende tilsyn eller første fornyelsestilsyn, dersom dette kommer først, etter 1. januar 2018. Frem til denne datoen skal disse skipene tilfredsstille utslippskravene i MARPOL vedlegg I regel 15.3.

0Tilføyd ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1362 (i kraft 1 jan 2017).
§ 20.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2012.

Fra samme tidspunkt oppheves:

1.forskrift 20. februar 2003 nr. 254 om fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrogdesign eller tilsvarende design for oljetankskip med enkeltskrog.
2.forskrift 16. juni 1983 nr. 1122 om hindring av forurensing fra skip (MARPOL-forskriften).
3.forskrift 22. juli 1983 nr. 1331 om hindring av forurensing fra den maritime drift av flyttbare innretninger.
4.forskrift 20. november 2003 nr. 1388 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip.
0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1362 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 19).
§ 21.Endringer i andre forskrifter

Fra den tid forskriften trer i kraft gjøres følgende endringer i andre forskrifter:

1.I forskrift 15. september 1992 nr. 693 om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger oppheves: - - -
0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1362 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 20).

Vedlegg 1. Material safety data sheets (MSDS) to be supplied to a ship prior to the loading of MARPOL Annex I type oil as cargo in bulk

SectionHeadingContent
1Identification of the substance or mixture and of the supplier- Name of the category - see guidance in annex 21 for MARPOL Annex 1 type oil cargoes and oil fuels.
- The name of the substances.
- Trade name of the substances.
- Description on Bill of Lading (B/L), Bunker Delivery Note or other shipping document.
- Other means of identification.
- Supplier's details (including name, address, telephone number, etc.).
- Emergency telephone number.
2Hazards identification- GHS2 classification of the substance/mixture and any regional information.
- Other hazards which do not result in classification (e.g., hydrogen sulphide) or are not covered by the GHS. See Guidelines in annex 2.
3Composition/information on ingredients- Common name, synonyms, etc. on ingredients.
- Impurities and stabilizing additives which are themselves classified and which contribute to the classification of the substances.
- The chemical identity and concentration or concentration ranges of all ingredients which are hazardous within the meaning of GHS and are present above their cut-off levels. Cut-off level for reproductive toxicity, carcinogenicity and category 1 mutagenicity is 0.1 %. Cut-off level for all other hazard classes is 1 %. See Guidelines in annex 2.
4First aid measures- Description of necessary measures, subdivided according to the different routes of exposure, i.e. inhalation, skin and eye contact and ingestion.
- Most important symptoms/effects, acute and delayed.
- Indication of immediate medical attention and special treatment, if necessary.
5Fire-fighting measures- Suitable extinguishing media.
- Specific hazards arising from the chemical (e.g., nature of any hazardous combustion products).
- Special protective equipment and precautions for fire-fighters.
6Accidental release measures- Personal precautions, protective equipment and measures emergency procedures.
- Environmental precautions.
- Methods and materials for containment and clean-up.
7Handling and storage- Precautions for safe handling.
- Conditions for safe storage, including any incompatibilities.
8Exposure controls/personal protection- Control parameters (e.g., occupational exposure personal protection limit values).
- Appropriate technical precautions.
- Individual protection measures, such as personal protective equipment.
9Physical and chemical properties- See Guidelines in annex 2
10Stability and reactivity- Chemical stability.
- Possibility of hazardous reactions.
- Conditions to avoid (e.g., static discharge).
11Toxicological information- Concise but complete and comprehensible description of the various toxicological (health) effects and the available data used to identify those effects, including:
- Information on the likely routes of exposure (inhalation, ingestion, skin and eye contact);
- Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics;
- Delayed and immediate effects and also chronic effects from short- and long-term exposure.
- Numerical measures of toxicity (such as acute toxicity estimates).
- See Guidelines in annex 2.
12Ecological information- Ecotoxicity (aquatiq and terrestial, where available)
- Persistence and degradability
- Bioaccumulation potential
- Mobility in soil
- Other adverse effects
- See Guidelines in Annex 2.
13Disposal considerations- Description of waste residues and information on their safe handling and methods of disposal, in line with MARPOL requirements.
14Transport information- UN number, where applicable
- UN Proper shipping name, where applicable
- Transport Hazard class(es), where applicable
- Special precautions which a user needs to be aware of or needs to comply with in connection with transport (e.g., heating and carriage temperatures)
- Note that this product is being carried under the scope of MARPOL Annex I.
15Regulatory information- Safety, health and environmental regulations specific for the product in question.
16Other information including information on preparation and revision of the MSDS- Version No.
- Date of issue
- Issuing source.
 
1Se MSC.286(86).
2Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), United Nations (2007 edition, as revised).

Forordninger

Konsolidert forordning (EF) nr. 417/2002 

For å lese konsolidert forordning (EF) nr. 417/2002 se her: pdf.gif

Konsolidert forordning (EF) nr. 782/2003 

For å lese konsolidert forordning (EF) nr. 782/2003 se her: pdf.gif

Polarkoden del II

For å lese Polarkoden del II se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1362 (i kraft 1 jan 2017).

MARPOL

MARPOL vedlegg I

For å lese MARPOL vedlegg I se her: pdf.gif

0Endret ved forskrifter 31 juli 2013 nr. 938 (i kraft 1 aug 2013), 23 nov 2016 nr. 1362 (i kraft 1 jan 2017).

MARPOL vedlegg II

For å lese MARPOL vedlegg II se her: pdf.gif

0Endret ved forskrifter 31 juli 2013 nr. 938 (i kraft 1 aug 2013), 23 nov 2016 nr. 1362 (i kraft 1 jan 2017).

MARPOL vedlegg III

For å lese MARPOL vedlegg III se her: pdf.gif

0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1362 (i kraft 1 jan 2017).

MARPOL vedlegg IV

For å lese MARPOL vedlegg IV se her: pdf.gif

0Endret ved forskrift 18 des 2012 nr. 1295 (i kraft 1 jan 2013), vedlegget oppdatert 9 jan 2013, endret ved forskrifter 31 juli 2013 nr. 938 (i kraft 1 aug 2013), 23 nov 2016 nr. 1362 (i kraft 1 jan 2017).

MARPOL vedlegg V

For å lese MARPOL vedlegg V se her: pdf.gif

0Endret ved forskrifter 18 des 2012 nr. 1295 (i kraft 1 jan 2013), 31 juli 2013 nr. 938 (i kraft 1 aug 2013), 23 nov 2016 nr. 1362 (i kraft 1 jan 2017).

MARPOL vedlegg VI

For å lese MARPOL vedlegg VI se her: pdf.gif

0Endret ved forskrifter 18 des 2012 nr. 1295 (i kraft 1 jan 2013), 31 juli 2013 nr. 938 (i kraft 1 aug 2013), 5 juni 2015 nr. 616 (i kraft 1 juli 2015), 31 aug 2015 nr. 1038 (i kraft 1 sep 2015), 23 nov 2016 nr. 1362 (i kraft 1 jan 2017).