Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

DatoFOR-2012-05-30-512
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 7
Ikrafttredelse30.05.2012
Sist endretFOR-2017-05-06-550
EndrerFOR-1996-10-10-997
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§16, FOR-2003-12-19-1790, LOV-2001-06-15-75-§18, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort15.06.2012   kl. 15.15
Rettet04.05.2017 (tabell 1, nafcillin)
KorttittelForskrift om legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet), Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 30. mai 2012 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 16, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 18 tredje ledd.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIII nr. 12 (forordning (EF) nr. 470/2009) og nr. 13 (forordning (EU) nr. 37/2010 endret ved forordning (EU) nr. 758/2010, forordning (EU) nr. 759/2010, forordning (EU) nr. 761/2010, forordning (EU) nr. 890/2010, forordning (EU) nr. 914/2010, forordning (EU) nr. 362/2011, forordning (EU) nr. 363/2011, forordning (EU) nr. 84/2012, forordning (EU) nr. 85/2012, forordning (EU) nr. 86/2012, forordning (EU) nr. 107/2012, forordning (EU) nr. 122/2012, forordning (EU) nr. 123/2012, forordning (EU) nr. 201/2012, forordning (EU) nr. 202/2012, forordning (EU) nr. 221/2012, forordning (EU) nr. 222/2012, forordning (EU) nr. 436/2012, forordning (EU) nr. 466/2012, forordning (EU) nr. 1161/2012, forordning (EU) nr. 1186/2012, forordning (EU) nr. 1191/2012, forordning (EU) nr. 59/2013, forordning (EU) nr. 115/2013, forordning (EU) nr. 116/2013, forordning (EU) nr. 394/2013, forordning (EU) nr. 406/2013, forordning (EU) nr. 489/2013, forordning (EU) nr. 1056/2013, forordning (EU) nr. 1057/2013, forordning (EU) nr. 1235/2013, forordning (EU) nr. 19/2014, forordning (EU) nr. 20/2014, forordning (EU) nr. 200/2014, forordning (EU) nr. 201/2014, forordning (EU) nr. 418/2014, forordning (EU) nr. 676/2014, forordning (EU) nr. 677/2014, forordning (EU) nr. 681/2014, forordning (EU) nr. 682/2014, forordning (EU) nr. 683/2014, forordning (EU) nr. 967/2014, forordning (EU) nr. 1277/2014, forordning (EU) nr. 1359/2014, forordning (EU) nr. 1390/2014, forordning (EU) 2015/149, forordning (EU) 2015/150, forordning (EU) 2015/151, forordning (EU) 2015/152, forordning (EU) 2015/394, forordning (EU) 2015/446, forordning (EU) 2015/1308, forordning (EU) 2015/1078, forordning (EU) 2015/1079, forordning (EU) 2015/1080, forordning (EU) 2015/1491, forordning (EU) 2015/1492, forordning (EU) 2015/1820, forordning (EU) 2015/2062, forordning (EU) 2016/129, forordning (EU) 2016/576, forordning (EU) 2016/710, forordning (EU) 2016/885, forordning (EU) 2016/1444, forordning (EU) 2016/1834, forordning (EU) 2016/2045 og forordning (EU) 2016/2074).
Endringer: Endret ved forskrifter 5 okt 2012 nr. 944, 4 feb 2013 nr. 140, 22 mars 2013 nr. 317, 7 okt 2013 nr. 1211, 12 nov 2013 nr. 1325, 8 april 2014 nr. 408, 17 mai 2014 nr. 652, 26 sep 2014 nr. 1248, 7 jan 2015 nr. 16, 2 mars 2015 nr. 172, 25 mars 2015 nr. 306, 1 juni 2015 nr. 587, 13 juli 2015 nr. 895, 25 sep 2015 nr. 1125, 2 nov 2015 nr. 1248, 2 nov 2015 nr. 1468, 8 feb 2016 nr. 108, 23 mars 2016 nr. 323, 2 mai 2016 nr. 458, 6 juni 2016 nr. 578, 8 juli 2016 nr. 910, 4 feb 2017 nr. 122, 4 feb 2017 nr. 123, 20 mars 2017 nr. 348, 6 mai 2017 nr. 550.
Rettelser: 04.05.2017 (tabell 1, nafcillin).

Kapitteloversikt:

§ 1.Virkeområde

Forskriften regulerer hvilke farmakologisk virksomme stoffer som er tillatt å bruke til matproduserende dyr, og hvilke grenseverdier som gjelder for rester av tillatte stoffer i næringsmidler fra dyr.

Ved motstrid mellom forordningenes bestemmelser og denne forskriften går alltid forordningenes bestemmelser foran.

§ 2.Forordning (EF) nr. 470/2009

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XIII nr. 12 (forordning (EF) nr. 470/2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for rester av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II kapittel XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 3.Forordning (EU) nr. 37/2010

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XIII nr. 13 (forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for rester i næringsmidler av animalsk opprinnelse) som endret ved

a)forordning (EU) nr. 758/2010
b)forordning (EU) nr. 759/2010
c)forordning (EU) nr. 761/2010
d)forordning (EU) nr. 890/2010
e)forordning (EU) nr. 914/2010
f)forordning (EU) nr. 362/2011
g)forordning (EU) nr. 363/2011
h)forordning (EU) nr. 84/2012
i)forordning (EU) nr. 85/2012
j)forordning (EU) nr. 86/2012
k)forordning (EU) nr. 107/2012
l)forordning (EU) nr. 122/2012
m)forordning (EU) nr. 123/2012
n)forordning (EU) nr. 201/2012
o)forordning (EU) nr. 202/2012
p)forordning (EU) nr. 221/2012
q)forordning (EU) nr. 222/2012
r)forordning (EU) nr. 436/2012
s)forordning (EU) nr. 466/2012
t)forordning (EU) nr. 1161/2012
u)forordning (EU) nr. 1186/2012
v)forordning (EU) nr. 1191/2012
w)forordning (EU) nr. 59/2013
x)forordning (EU) nr. 115/2013
y)forordning (EU) nr. 116/2013
z)forordning (EU) nr. 394/2013
æ)forordning (EU) nr. 406/2013
ø)forordning (EU) nr. 489/2013 om dobbelttrådet ribonukleinsyre homolog til viral ribonukleinsyre som koder for en del av proteinkappen og en del av den intergeniske region hos israelsk akuttparalysevirus
å)forordning (EU) nr. 1056/2013
aa)forordning (EU) nr. 1057/2013
ab)forordning (EU) nr. 1235/2013
ac)forordning (EU) nr. 19/2014
ad)forordning (EU) nr. 20/2014
ae)forordning (EU) nr. 200/2014
af)forordning (EU) nr. 201/2014
ag)forordning (EU) nr. 418/2014
ah)forordning (EU) nr. 676/2014
ai)forordning (EU) nr. 677/2014
aj)forordning (EU) nr. 681/2014
ak)forordning (EU) nr. 682/2014
al)forordning (EU) nr. 683/2014
am)forordning (EU) nr. 967/2014
an)forordning (EU) nr. 1277/2014
ao)forordning (EU) nr. 1390/2014
ap)forordning (EU) 2015/149
aq)forordning (EU) 2015/150
ar)forordning (EU) 2015/151
as)forordning (EU) 2015/152
at)forordning (EU) 2015/394
au)forordning (EU) 2015/446
av)forordning (EU) 2015/1308
aw)forordning (EU) 2015/1078
ax)forordning (EU) 2015/1079
ay)forordning (EU) 2015/1080
az)forordning (EU) 2015/1491
aæ)forordning (EU) 2015/1492
aø)forordning (EU) 2015/1820
aå)forordning (EU) nr. 1359/2014
aaa)forordning (EU) 2015/2062
aab)forordning (EU) 2016/129
aac)forordning (EU) 2016/305
aad)forordning (EU) 2016/312
aae)forordning (EU) 2016/576
aaf)forordning (EU) 2016/710
aag)forordning (EU) 2016/885
aah)forordning(EU) 2016/1444
aai)forordning (EU) 2016/1834
aaj)forordning (EU) 2016/2045
aak)forordning (EU) 2016/2074

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II kapittel XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 5 okt 2012 nr. 944, 4 feb 2013 nr. 140, 22 mars 2013 nr. 317, 7 okt 2013 nr. 1211, 12 nov 2013 nr. 1325, 8 april 2014 nr. 408, 17 mai 2014 nr. 652, 26 sep 2014 nr. 1248, 7 jan 2015 nr. 16, 2 mars 2015 nr. 172, 25 mars 2015 nr. 306, 1 juni 2015 nr. 587, 13 juli 2015 nr. 895, 25 sep 2015 nr. 1125, 2 nov 2015 nr. 1248, 2 nov 2015 nr. 1468, 8 feb 2016 nr. 108, 23 mars 2016 nr. 323 (i kraft 19 mars 2016), 2 mai 2016 nr. 458, 6 juni 2016 nr. 578, 8 juli 2016 nr. 910, 4 feb 2017 nr. 122, 4 feb 2017 nr. 123, 20 mars 2017 nr. 348, 6 mai 2017 nr. 550.
§ 4.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26 og dyrehelsepersonelloven.

§ 5.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften er straffbart i henhold til matloven § 28 og dyrehelsepersonelloven § 37.

§ 6.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 7.Ikrafttredelse mv.

Denne forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.