Forskrift om driftsstøttetjenester til Nødnettutstyret ved brannvesenets nødalarmeringssentraler og brannvesenet for øvrig

DatoFOR-2012-06-14-530
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 7
Ikrafttredelse15.06.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§9, LOV-2002-06-14-20-§16
Kunngjort19.06.2012   kl. 15.05
KorttittelForskrift om driftsstøttetjenester til nødnett

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 14. juni 2012 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 9 femte ledd og § 16 tredje ledd.
Endringer: Endres ved forskrift 26 jan 2017 nr. 77 (i kraft 1 mars 2017).

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å sikre en stabil og sikker drift gjennom å etablere en enerett til å levere driftsstøttetjenester til Nødnettutstyret ved brannvesenets nødalarmeringssentraler og brannvesenet for øvrig.

§ 2.Levering av driftsstøttetjenester

Direktoratet for nødkommunikasjon har enerett til å levere driftsstøttetjenester for Nødnettutstyret ved brannvesenets nødalarmeringssentraler og brannvesenet for øvrig.

Enerett til å levere driftsstøttetjenester kan kun omfatte teknisk drift, applikasjonsdrift, servicedesk og brukerstøtte samt oppfølging mot driftsoperatøren av Nødnett.

0Endres ved forskrift 26 jan 2017 nr. 77 (i kraft 1 mars 2017).
§ 3.Vederlag

Direktoratet for nødkommunikasjon skal levere driftstjenester mot et kostnadsbasert vederlag.

0Endres ved forskrift 26 jan 2017 nr. 77 (i kraft 1 mars 2017).
§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 15. juni 2012.