Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)

DatoFOR-2012-06-16-622
DepartementArbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet
PublisertI 2012 hefte 8
Ikrafttredelse16.06.2012
Sist endretFOR-2016-10-29-1263
EndrerFOR-2002-07-16-1139
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4, LOV-1976-06-11-79-§8a, FOR-1977-08-05-2, FOR-1990-09-07-730, LOV-2002-06-14-20-§26, LOV-2002-06-14-20-§27, LOV-2002-06-14-20-§43, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2005-06-17-62-§1-4, LOV-2005-06-17-62-§3-1, LOV-2005-06-17-62-§4-5, LOV-2005-06-17-62-§5-4, LOV-1974-06-14-39-§11, LOV-1974-06-14-39-§11a, LOV-1974-06-14-39-§37, LOV-1971-05-21-47-§11, LOV-1971-05-21-47-§11a, LOV-1971-05-21-47-§37
Kunngjort29.06.2012   kl. 15.10
Rettet15.12.2016 (ny versjon av forordning (EU) 2016/1179 med vedlegg)
KorttittelForskrift om klassifisering mv. av stoffer (CLP)

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet), Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 16. juni 2012 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 og § 8a, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester og delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 26 tredje ledd, § 27 og § 43 bokstav a og b, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9, lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første ledd, § 3-1 tredje ledd, § 4-5 sjette og sjuende ledd og § 5-4 tredje og fjerde ledd, lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer § 11, § 11a og § 37 og lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 11, § 11a og § 37.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV nr. 12zze (forordning (EF) nr. 1272/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 790/2009, forordning (EU) nr. 286/2011, forordning (EU) nr. 618/2012, forordning (EU) nr. 758/2013, forordning (EU) nr. 944/2013, forordning (EU) nr. 487/2013, forordning (EU) nr. 605/2014, forordning (EU) nr. 1297/2014, forordning (EU) 2015/491, forordning (EU) 2015/1221, forordning (EU) 2016/1179 og forordning (EU) 2016/918) og nr. 12zzf (forordning (EU) nr. 440/2010).
Endringer: Endret ved forskrifter 31 okt 2012 nr. 1022, 15 mars 2013 nr. 284, 6 nov 2013 nr. 1296, 19 des 2013 nr. 1757, 2 juni 2014 nr. 699, 1 sep 2014 nr. 1126, 31 mars 2015 nr. 361, 21 april 2015 nr. 396, 12 juni 2015 nr. 631, 12 des 2015 nr. 1473, 24 sep 2016 nr. 1101, 29 okt 2016 nr. 1263.
Rettelser: 07.02.2013 (forordning), 17.02.2014 (forordning), 23.09.2014 (oppdatert versjon av forordning (EU) nr. 487/2013), 03.07.2015 (rettelse i forordning (EU) nr. 1272/2008), 23.10.2015 (forordningslenke), 25.01.2016 (språklige justeringer i 3 forordninger), 15.12.2016 (ny versjon av forordning (EU) 2016/1179 med vedlegg).

§ 1.Forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen)

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zze (forordning (EF) nr. 1272/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 790/2009, forordning (EF) nr. 286/2011, forordning (EU) nr. 618/2012, forordning (EU) nr. 758/2013, forordning (EU) nr. 944/2013, forordning (EU) nr. 487/2013, forordning (EU) nr. 605/2014, forordning (EU) nr. 1297/2014, forordning (EU) 2015/491, forordning (EU) 2015/1221, forordning (EU) 2016/1179 og forordning (EU) 2016/918) om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 31 okt 2012 nr. 1022, 6 nov 2013 nr. 1296 (i kraft 1 des 2013), 2 juni 2014 nr. 699, 1 sep 2014 nr. 1126, 31 mars 2015 nr. 361, 21 april 2015 nr. 396, 12 juni 2015 nr. 631, 12 des 2015 nr. 1473, 24 sep 2016 nr. 1101, 29 okt 2016 nr. 1263.
§ 2.EØS-rettsakter tilknyttet forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)

Gebyrforordningen til CLP: EØS-avtalen vedlegg II kapitel XV nr. 12zzf (forordning (EU) nr. 440/2010) om gebyrer som skal betales til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 3.Virkeområde

Forskriften gjelder i Norge, herunder Svalbard, Jan Mayen og bilandene.

Forskriften gjelder for petroleumsvirksomhet og annen virksomhet på landanlegg som nevnt i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) § 2 første ledd.

§ 4.Ansvarlig myndighet

Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Miljødirektoratet er ansvarlige myndigheter etter forordningen.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Tilsynsmyndighet

Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet eller den henholdsvis Arbeidsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet eller Klima- og miljødepartementet bemyndiger, fører tilsyn og er forvaltningsmyndighet innenfor sine respektive myndighetsområder etter forskriften.

Tilsynsmyndighetene kan på sine myndighetsområder fatte de vedtak som hjemmelslovene gir adgang til.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
§ 6.Unntak

I særlige tilfeller og forutsatt at det ikke vil stride mot CLP-forordningen eller internasjonale avtaler som Norge har inngått, kan tilsynsmyndighetene eller den departementene bemyndiger gjøre unntak fra denne forskriften.

§ 7.Klage

Vedtak truffet i medhold av forskriften her kan påklages til nærmeste overordnede forvaltningsorgan.

§ 8.Straff

Ved overtredelse av denne forskrift eller vedtak fattet i medhold av den, kommer bestemmelsene om straff i hjemmelslovene til anvendelse, for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelser.

§ 9.Ikrafttredelse og opphevelse av forskrifter

Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme dato oppheves vedlegg 6 (stofflisten) i forskrift 16. juli 2002 nr. 1139 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.

Fra 1. juni 2015 oppheves forskrift 16. juli 2002 nr. 1139 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.

Forordninger

Nedenfor gjengis EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 12 zze (forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, forordning (EF) nr. 790/2009 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av forordning (EF) nr. 1272/2008, forordning (EF) nr. 286/2011 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av forordning (EF) nr. 1272/2008, forordning (EU) nr. 618/2012 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utviklingen av forordning (EF) nr. 1272/2008, forordning (EU) nr. 758/2013 om endring av vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, forordning (EU) nr. 944/2013 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utviklingen av forordning (EF) nr. 1272/2008, forordning (EU) nr. 487/2013 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utviklingen av forordning (EF) nr. 1272/2008, forordning (EU) nr. 605/2014 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utviklingen av forordning (EF) nr. 1272/2008, forordning (EU) nr. 1297/2014 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utviklingen av forordning (EF) nr. 1272/2008, forordning (EU) 2015/491 om endring av forordning (EU) nr. 605/2014 for å introdusere fare- og sikkerhetssetninger på kroatisk og tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008, forordning (EU) 2015/1221 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008, forordning (EU) 2016/1179 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av forordning (EF) nr. 1272/2008, forordning (EU) 2016/918 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av forordning (EF) nr. 1272/2008 og nr. 12 zzf (forordning (EU) nr. 440/2010 om gebyrer som skal betales til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008) slik departementene tolker denne delen av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

For å lese CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008 se her: pdf.gif  

For å lese 1. ATP til CLP-forordningen (EF) nr. 790/2009 se her: pdf.gif  

For å lese 2. ATP til CLP-forordningen (EU) nr. 286/2011 se her: pdf.gif  

For å lese 3. ATP til CLP-forordningen (EU) nr. 618/2012 se her: pdf.gif  

For å lese endring av vedlegg VI til CLP-forordningen (EU) nr. 758/2013 se her: pdf.gif  

For å lese 5. ATP til CLP-forordningen (EU) nr. 944/2013 se her: pdf.gif  

For å lese 4. ATP til CLP-forordningen (EU) nr. 487/2013 se her: pdf.gif  

For å lese 6. ATP til CLP-forordningen (EU) nr. 605/2014 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 1297/2014 se her: pdf.gif  

For å lese endring av 6. ATP til CLP-forordningen (EU) 2015/491 se her: pdf.gif  

For å lese 7. ATP til CLP-forordningen (EU) 2015/1221 se her: pdf.gif  

For å lese 9. ATP til CLP-forordningen (EU) 2016/1179 se her: pdf.gif  

For å lese 8. ATP til CLP-forordningen (EU) 2016/918 se her: pdf.gif  

For å lese gebyrforordningen til CLP forordning (EU) nr. 440/2010 se her: pdf.gif  

0Endret ved forskrifter 31 okt 2012 nr. 1022, 6 nov 2013 nr. 1296 (i kraft 1 des 2013), 2 juni 2014 nr. 699, 1 sep 2014 nr. 1126, 31 mars 2015 nr. 361, 21 april 2015 nr. 396, 12 juni 2015 nr. 631, 12 des 2015 nr. 1473. Endret uten kunngjøring 26 jan 2016. Endret ved forskrifter 24 sep 2016 nr. 1101, 29 okt 2016 nr. 1263. Endret uten kunngjøring 15 des 2016.