Forskrift om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet

DatoFOR-2012-06-19-564
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 8
Ikrafttredelse19.06.2012
Sist endretFOR-2015-11-03-1276
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§4, LOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§6, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-06-16-820-§3
Kunngjort22.06.2012   kl. 15.55
Rettet29.01.2015 (informasjonsdel: EØS-rettsakter og informasjonstekst tilføyd, benevnelse endret)
KorttittelForskrift om TSI-drift og trafikkstyring, jernbane

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 19. juni 2012 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4, § 5, § 6 og § 16 og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37k (vedtak 2011/314/EU) og nr. 37dl (beslutning 2012/757/EU, beslutning 2013/710/EU og forordning (EU) 2015/995).
Endringer: Endret ved forskrifter 17 juni 2013 nr. 652, 19 mai 2014 nr. 661, 3 nov 2015 nr. 1276.
Rettelser: 29.01.2015 (informasjonsdel: EØS-rettsakter og informasjonstekst tilføyd).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37dl (kommisjonsbeslutning 2012/757/EU om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet «Drift og trafikkstyring» i Den europeiske unions jernbanesystem og om endring av kommisjonsbeslutning 2007/756/EF som endret ved kommisjonsbeslutning 2013/710/EU og kommisjonsforordning (EU) 2015/995) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
0Endret ved forskrifter 17 juni 2013 nr. 652 (i kraft 1 jan 2014), 19 mai 2014 nr. 661, 3 nov 2015 nr. 1276.
§ 2.Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter denne forskriften.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 25. april 2008 nr. 412 om gjennomføring av vedtak 2006/920/EF av 11. august 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «drift og trafikkstyring» i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-drift og trafikkstyring).

Vedtak og beslutninger

Rettsakten er gyldig på alle offisielle språk i EU. Vi legger ved den engelske teksten. Den uoffisielle norske oversettelsen legges kun ved av informasjonshensyn i påvente av den offisielle norske oversettelsen. 

For å lese engelsk versjon av beslutning 2011/314/EU se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av beslutning 2011/314/EU se her: pdf.gif  

For å lese engelsk versjon av beslutning 2012/757/EU se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av beslutning 2012/757/EU se her: pdf.gif  

For å lese engelsk versjon av beslutning 2013/710/EU se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av beslutning 2013/710/EU se her: pdf.gif  

For å lese engelsk versjon av kommisjonsforordning (EU) 2015/995 se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av kommisjonsforordning (EU) 2015/995 se her: pdf.gif  

0Endret ved forskrifter 17 juni 2013 nr. 652 (i kraft 1 jan 2014), 19 mai 2014 nr. 661, endret uten kunngjøring 29 jan 2015, 3 nov 2015 nr. 1276.