Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

DatoFOR-2012-06-19-592
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2012 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2012
Sist endretFOR-2016-07-01-859
EndrerFOR-2011-06-21-618
Gjelder forNorge
HjemmelReindriftsavtalen
Kunngjort26.06.2012   kl. 14.50
KorttittelForskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. juni 2012 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.
Endringer: Endret ved forskrifter 11 jan 2013 nr. 39, 30 mai 2013 nr. 629, 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 732, 12 juni 2014 nr. 774, 26 feb 2015 nr. 167, 1 juli 2015 nr. 830, 13 aug 2015 nr. 957, 23 okt 2015 nr. 1214, 14 jan 2016 nr. 21, 24 feb 2016 nr. 187, 21 juni 2016 nr. 754, 1 juli 2016 nr. 859.

§ 1.Formål

Tilskuddet skal bidra til å fremme en bærekraftig reindrift, kvalitet og produktivitet samt heve inntekten og virke utjevnende mellom enheter i næringen.

§ 2.Periode for tilskuddsberegning

Perioden for tilskuddsberegning etter denne forskriften er reindriftsåret, som løper fra 1. april til og med 31. mars, med mindre noe annet følger av de enkelte bestemmelsene.

0Endret ved forskrifter 30 mai 2013 nr. 629 (i kraft 1 juli 2013), 6 juni 2014 nr. 732 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 830, 23 okt 2015 nr. 1214, 24 feb 2016 nr. 187, opphevet og tilføyd igjen ved forskrift 21 juni 2016 nr. 754 (i kraft 1 juli 2016).
§ 2a.Grunnvilkår for tilskudd

Leder av siidaandel eller tamreinlag må i det siste kalenderåret ha hatt en avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke på minimum kr 50 000 eksklusiv merverdiavgift. Inntekter fra rein som er slaktet eller omsatt utenfor Norge regnes ikke som avgiftspliktig salgsinntekt etter første punktum, med mindre reinen omfattes av ordningen med utenlands bearbeiding.

Reintallet i siidaen må være i samsvar med reintallet fastsatt i godkjente bruksregler. Hvis reintallet i siidaen overskrider fastsatt reintall, kan siidaandelen likevel få tilskudd dersom:

a.Siidaen har utarbeidet en reduksjonsplan etter reindriftsloven § 60 tredje ledd, og siidaandelens reintall er i henhold til denne, eller
b.Reindriftsmyndighetene har fastsatt forholdsmessig reduksjons etter reindriftsloven § 60 tredje ledd, og siidaandelens reintall er i henhold til dette, eller
c.Siidaandelen ikke omfattes av reduksjonsprosesser som nevnt i bokstav a eller b, og ikke har bidratt til å øke siidaens totale reintall i siste reindriftsår.

Leder av siidaandelen og dennes ektefelle eller samboer og familie i rett opp- eller nedstigende linje, samt søsken til leder av siidaandel må til sammen eie minimum 85 % av reintallet i siidaandelen.

Leder av siidaandelen må ikke motta alderspensjon etter folketrygdens regler. I felles siidaandel eller siidaandel som mottar ektefelle- eller samboertillegg etter § 8, kan likevel eldste ektefelle eller samboer motta alderspensjon.

0Tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 754 (i kraft 1 juli 2016), endret ved forskrift 1 juli 2016 nr. 859.
§ 2b.Utmåling av tilskudd

Dersom siidaandelen overskrider sitt reintall i strid med § 2a bokstav a, b eller c med inntil 5 prosent, kan siidaandelen likevel få tilskudd etter følgende beregning: Ved overskridelser mellom 0 til 2,5 prosent, reduseres tilskuddet med 1/3. Ved overskridelser fra 2,5 til 5 prosent reduseres tilskuddet med 2/3.

Dersom siidaandelen drives i strid med § 2a tredje ledd reduseres tilskuddet med 5 prosent.

0Tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 754 (i kraft 1 juli 2016), endret ved forskrift 1 juli 2016 nr. 859.
§ 3.Krav til søknaden

Søknad om tilskudd sendes fylkesmannen i det reinbeiteområdet siidaandelen tilhører. Søknadsfristen er 10. april.

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

a.Leder av siidaandelen må vedlegge næringsoppgave og tilleggsskjema til næringsoppgave. Ved leieslakt skal slakte- og fraktkostnadene dokumenteres.
b.Medlemmene i siidaandelen må vedlegge tilleggsskjema til næringsoppgaven, slaktebilag eller annen dokumentasjon på salgsinntekt.
c.Ved søknad om kalveslaktetilskudd må slaktebilag fra slakteriet (feltslakterier, slaktebuss etc.) vedlegges.
d.Ved søknad om ektefelle- eller samboertillegg etter § 8 må siste ligning vedlegges.
e.Ved omsetning av inntil 10 rein i henhold til forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 (animaliehygieneforskriften) kapittel VIIc, må omsetningen dokumenteres i henhold til animaliehygieneforskriften § 21i.
f.Avgang av rein i siidaandelen som har funnet sted etter siste pålagte telling i foregående reindriftsår.

Leder av siidaandelen er ansvarlig for at all nødvendig dokumentasjon for siidaandelen legges ved søknaden.

0Endret ved forskrifter 30 mai 2013 nr. 629 (i kraft 1 juli 2013), 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 23 okt 2015 nr. 1214, 21 juni 2016 nr. 754 (i kraft 1 juli 2016).
§ 4.Driftstilskudd

I de siidaandelene hvor leder av siidaandelen er under 30 år per 1. januar i driftsåret, utgjør driftstilskuddet kr 25 000.

0Endret ved forskrifter 30 mai 2013 nr. 629 (i kraft 1 juli 2013), 6 juni 2014 nr. 732 (i kraft 1 juli 2014), 14 jan 2016 nr. 21, 1 juli 2016 nr. 859.
§ 5.Etableringstilskudd

Person under 35 år som får overdratt siidaandel til seg, innvilges et etableringstilskudd på kr 80 000 det første året etter overdragelsen, og kr 65 000 per år de to neste årene etter overdragelsen.

Etableringstilskuddet er fritatt fra inntektskravet i § 2a første ledd.

Sideordnede rekrutteringsandeler omfattes ikke av ordningen.

0Endret ved forskrifter 30 mai 2013 nr. 629 (i kraft 1 juli 2013), 21 juni 2016 nr. 754 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6.Produksjonspremie

Siidaandelens produksjonspremie beregnes med 37 % av avgiftspliktig salgsinntekt av kjøtt og andre avgiftspliktige salgsinntekter fra rein tilhørende alle reineiere i siidaandelen. Avgiftsfrie salgsinntekter, salg av livdyr, og frakt- og slaktekostnader inngår ikke som grunnlag for beregningen av produksjonspremien.

Det utbetales ikke produksjonspremie for avgiftspliktig salgsinntekt som overstiger kr 600 000 per siidaandel og kr 1 000 000 per tamreinlag.

For tamreinlagene vil årsregnskapene danne grunnlaget for beregningen av produksjonspremien.

Landbruksdirektoratet kan dispensere fra inntektsgrensen i annet ledd ved avvikling av en siidaandel der hele flokken slaktes.

0Endret ved forskrifter 30 mai 2013 nr. 629 (i kraft 1 juli 2013), 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 732 (i kraft 1 juli 2014), 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 830, 21 juni 2016 nr. 754 (i kraft 1 juli 2016).
§ 7.Kalveslaktetilskudd

Kalveslaktetilskuddet utgjør kr 475 per kalv som er slaktet og innrapportert i henhold til gjeldende regelverk. Slaktingen må være utført ved slakteri som har tatt i bruk nytt klassifiseringssystem.

Tilskuddet gis for kalver slaktet i perioden 15. august–31. mars.

Det gis også kalveslaktetilskudd for kalver som tapes som følge av radioaktivitetstiltak.1

0Endret ved forskrifter 11 jan 2013 nr. 39, 30 mai 2013 nr. 629 (i kraft 1 juli 2013), 6 juni 2014 nr. 732 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 830, 21 juni 2016 nr. 754 (i kraft 1 juli 2016).
1Jf. gjeldende forskrift om kompensasjon for tiltak vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt.
§ 7a.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 26 feb 2015 nr. 167, opphevet ved forskrift 13 aug 2015 nr. 957 (i kraft 1 juli 2015).
§ 8.Ektefelle-/samboertillegg

Der begge ektefeller/samboere utøver aktiv reindrift i samme siidaandel,1 skal det innvilges et ekstra driftstilskudd med en sats på kr 30 000. Det er ikke et vilkår at begge ektefellene/samboerne har eget merke.

Tilskudd kan ikke innvilges dersom en ektefelle/samboer ved siste ligningsoppgjør hadde en personinntekt utenfor reindriften på mer enn kr 200 000. Godtgjørelse for verv i reindriftsnæringen regnes i denne sammenheng som inntekt fra reindriften.

0Endret ved forskrifter 6 juni 2014 nr. 732 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 830.
1Jf. lov om reindrift § 13.
§ 9.Opplysningsplikt og kontroll

Mottakere av tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddordningene, eller for å kunne oppfylle reindriftsavtalen.

Reindriftsmyndighetene fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. For virksomheter som er pålagt revisjonsplikt kan det kreves revidert regnskap over utgiftene.

Reindriftsmyndighetene kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 830.
§ 10.Retting av feilutbetalinger

Reindriftsmyndighetene kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra tilskuddsmottaker.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014).
§ 11.Avkorting mv.

Dersom tilskuddsmottaker uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

Dersom tilskuddsmottaker i henhold til Reindriftsmyndighetenes vedtak driver eller har drevet sin virksomhet i strid med lover eller forskrifter for reindriftsnæringen, og det er utvist uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelsen av slikt regelverk utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014).
§ 12.Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter § 10 eller avkorting etter § 11, kan kreves tilbakebetalt fra tilskuddsmottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger.

Krav fra offentlige myndigheter som utspringer av ordninger over reindriftsavtalen kan motregnes i tilskuddsutbetalinger til tilskuddsmottakeren.

Dersom foretaket/tilskuddmottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til foretaket/mottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetaling av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 13.Administrasjon, klage og dispensasjon

Vedtak om tilskudd fattes av fylkesmannen. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet i henhold til denne forskriften § 6 kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 754 (i kraft 1 juli 2016).
§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2012. Samtidig oppheves forskrift 21. juni 2011 nr. 618 om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag.