Forskrift om gjennomføringen av fordeling av skatt mv. mellom skattekreditorene

DatoFOR-2012-06-20-627
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2012 hefte 8
Ikrafttredelse20.06.2012
Sist endretFOR-2017-01-19-47
EndrerFOR-2008-12-18-1432
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-67-§8-1, LOV-2005-06-17-67-§8-2, LOV-2005-06-17-67-§8-3, FOR-2007-12-21-1766-§8-1
Kunngjort29.06.2012   kl. 15.10
KorttittelForskrift om skattefordeling mellom skattekreditorene

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 20. juni 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 8-1 fjerde ledd, § 8-1 femte ledd, § 8-2 fjerde ledd og § 8-3 tredje ledd, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) § 8-1.
Endringer: Endret ved forskrift 19 jan 2017 nr. 47.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

1. Personlig skattyter: Skattyter som nevnt i skattebetalingsloven § 4-1 første ledd bokstav b).
2. Upersonlig skattyter: Skattyter som nevnt i skattebetalingsloven § 4-1 første ledd bokstav a).
3. Fordelingstall: Fastsatt prosentvis fordeling av skatt og trygdeavgift mellom skattekreditorene. Grunnlag for fastsettelsen er forventet beregnet skatt eller faktisk beregnet skatt for den enkelte kommune. Fordelingstall fastsettes kommunevis hver for seg for henholdsvis personlige skattytere og upersonlige skattytere for det enkelte inntektsår.
4. Skattekreditor: Den som har krav på en andel av skatt og avgift som inngår i fellesinnkrevingen.
0Endret ved forskrift 19 jan 2017 nr. 47.
§ 2.Skattekreditorene
1. Skatt fra personlige skattytere skal fordeles mellom kommunen, fylkeskommunen, staten og folketrygden.
2. Skatt fra upersonlige skattytere skal fordeles mellom kommunen, fylkeskommunen, staten og det felleskommunale skattefondet.
3. Renter og innfordringsutgifter/-inntekter mv. skal fordeles mellom kommunen, fylkeskommunen, staten og folketrygden.

Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser om fordelingen av skatt og trygdeavgift

§ 3.Foreløpige og korrigerte fordelingstall for personlige skattytere
1. Ved inntektsårets begynnelse, vanligvis innen utgangen av januar, fastsetter Skattedirektoratet foreløpige fordelingstall for inntektsåret på grunnlag av forhåndsberegning av skatter og avgifter for personlige skattytere i den enkelte kommune. Inntil nye foreløpige fordelingstall er fastsatt, benyttes foregående års foreløpige fordelingstall.
2. I november året etter inntektsåret fastsetter Skattedirektoratet korrigerte fordelingstall for personlige skattytere. Resultatet av skatteberegningen på tidspunktet for fastsettelsen skal legges til grunn.
3. Ved fastsettelsen av grunnlaget for fordelingstallene skal kommunens andel reduseres med kommuneskatt som innenby(gd)sboende skattytere skal svare til andre kommuner og økes med kommuneskatt som skattytere bosatt i andre kommuner skal svare til vedkommende kommune. Motsatt korreksjon foretas av statens andel. Tilsvarende korreksjoner foretas vedrørende skatt til fylkeskommunen.
4. Foreløpige og korrigerte fordelingstall til fylkeskommunen, folketrygden og staten fastsettes med en nøyaktighet på minst 1 desimal. Kommunens fordelingstall utgjør differansen mellom 100,0 og summen av fylkeskommunens, statens og folketrygdens fordelingstall.
5. Skattedirektoratet sender oppgaver over fordelingstallene og grunnlaget for fastsettelsen til skatteoppkreveren for kommunen og til fylkeskommunen. Samtidig med at oppgaven sendes, overfører Skattedirektoratet resultatet av beregningen elektronisk til den som drifter skatteregnskapene.
0Endret ved forskrift 19 jan 2017 nr. 47.
§ 4.Endelige fordelingstall for personlige skattytere
1. Når to år er gått etter utløpet av inntektsåret, fastsetter Skattedirektoratet endelige fordelingstall. Resultatet av skatteberegningen på tidspunktet for fastsettelsen legges til grunn. Kommune- og fylkesskatt til andre kommuner og fra andre kommuner behandles som beskrevet i § 3 nr. 3.
2. Endelige fordelingstall til fylkeskommunen, folketrygden og staten fastsettes med en nøyaktighet på minst 2 desimaler. Kommunens fordelingstall utgjør differansen mellom 100,00 og summen av fylkeskommunens, statens og folketrygdens fordelingstall.
3. Bestemmelsene i § 3 nr. 5 gjelder tilsvarende.
0Endret ved forskrift 19 jan 2017 nr. 47.
§ 5.Foreløpige og korrigerte fordelingstall for upersonlige skattytere
1. I begynnelsen av året etter inntektsåret, vanligvis innen utgangen av januar, fastsetter Skattedirektoratet foreløpige fordelingstall for vedkommende inntektsår til bruk ved fordeling av innbetalt skatt (inklusive rentetillegg på restskatt) fra upersonlige skattytere for samme inntektsår.
2. Grunnlaget for fastsettelsen av fordelingstallene er sum beregnet skatt i vedkommende kommune for det foregående inntektsår.
3. Hvis satsene i skattevedtakene for det aktuelle inntektsår er uendret i forhold til foregående inntektsår, kan Skattedirektoratet bestemme at innbetalt skatt som nevnt i nr. 1 blir å fordele etter korrigerte fordelingstall fastsatt på grunnlag av skatteberegningen for det foregående inntektsår.
4. I november året etter inntektsåret fastsetter Skattedirektoratet korrigerte fordelingstall for upersonlige skattytere. Resultatet av skatteberegningen på tidspunktet for fastsettelsen skal legges til grunn.
5. Foreløpige og korrigerte fordelingstall til kommunen, fylkeskommunen og staten fastsettes med en nøyaktighet på minst 1 desimal. Det felleskommunale skattefondets fordelingstall utgjør differansen mellom 100,0 og summen av kommunens, fylkeskommunens og statens fordelingstall. Er det ikke utskrevet skatt til det felleskommunale skattefondet utgjør kommunens fordelingstall differansen mellom 100,0 og summen av fylkeskommunens og statens fordelingstall.
6. Bestemmelsene i § 3 nr. 5 gjelder tilsvarende.
0Endret ved forskrift 19 jan 2017 nr. 47.
§ 6.Endelige fordelingstall for upersonlige skattytere
1. Når to år er gått etter utløpet av inntektsåret, fastsetter Skattedirektoratet endelige fordelingstall for upersonlige skattytere. Resultatet av skatteberegningen på tidspunktet for fastsettelsen legges til grunn.
2. Endelige fordelingstall til kommunen, fylkeskommunen og staten fastsettes med en nøyaktighet på minst 2 desimaler. Det felleskommunale skattefondets fordelingstall utgjør differansen mellom 100,00 og summen av kommunens, fylkeskommunens og statens fordelingstall. Er det ikke beregnet skatt til det felleskommunale skattefondet utgjør kommunens fordelingstall differansen mellom 100,00 og summen av fylkeskommunens og statens fordelingstall.
3. Bestemmelsene i § 3 nr. 5 gjelder tilsvarende.
0Endret ved forskrift 19 jan 2017 nr. 47.
§ 7.Endring av fordelingstall
1. Er det grunn til å anta at de foreløpige eller korrigerte fordelingstallene vil medføre en vesentlig forskyvning i forhold til hva som ventes beregnet av de forskjellige skattene mv. etter egne beregninger, kan skatteoppkreveren eller skattekontoret fremme begrunnet forslag for Skattedirektoratet om fastsettelse av nye foreløpige eller korrigerte fordelingstall.
2. Blir forholdet mellom de forskjellige skattene mv. vesentlig forskjøvet gjennom endring av skatteberegningen eller av domstolene etter at endelige fordelingstall er fastsatt, kan det på samme måte fremmes forslag for Skattedirektoratet om fastsettelse av nye endelige fordelingstall.
3. Når vilkårene for endring som nevnt i nr. 1 eller nr. 2 er oppfylt, kan Skattedirektoratet av eget tiltak fastsette nye fordelingstall.
0Endret ved forskrift 19 jan 2017 nr. 47.
§ 8.Periodisk oppgjør med fordelinger
1. Skatteoppkreveren foretar fordeling mellom skattekreditorene av skatte- og avgiftsbeløp som er innbetalt (og utbetalt) i løpet av den siste perioden. Det er de sist mottatte fordelingstallene for inntektsåret som skal benyttes. Dersom det i en regnskapsperiode er mottatt nye fordelingstall for et inntektsår, foretas det omberegning av det som tidligere er fordelt for vedkommende inntektsår, og resultatet avregnes mellom skattekreditorene.
2. Periodisk oppgjør avgis til Skattedirektoratet og kommunen innen den 10. i måneden etter utløpet av perioden. Hvis denne fristdatoen faller på en lørdag, søndag, helligdag eller offentlig høytidsdag, er fristen den nærmest følgende virkedag. Kopi av periodisk oppgjør sendes fylkeskommunen.
3. Når oppgjøret avgis, skal skatteoppkreveren overføre fylkeskommunens andel til fylkeskassereren, og statens, folketrygdens og det felleskommunale skattefondets andel til Skattedirektoratet. Samtidig overføres kommunens andel til kommunen. Tilbakebetaling fra skattekreditorene til skatteoppkreveren skal skje innen den 20. i måneden etter utløpet av perioden.
§ 9.Forskudd på periodisk oppgjør
1. Det kan utbetales forskudd på periodisk oppgjør av beløp som i en måned er innbetalt av skatt mv. Ved forskuddsfordeling skal det gjøres fradrag for den marginen som skal holdes tilbake på distriktets bankkonto for skatt, jf. § 13. Ved forskuddsfordeling av innbetalt forskuddstrekk skal det beløp som tas med til forskuddsfordeling, totalt begrenses til kommunens forventede andel ved periodens slutt.
2. Forskuddet fordeles mellom skattekreditorene etter gjeldende fordelingstall for de skattearter og inntektsår det foretas forskuddsfordeling for. Ved forskuddsfordeling skal fordelte beløp overføres til kommunen og fylkeskommunen, jf. § 8 nr. 3. Det utbetales ikke forskudd til staten og folketrygden. Samlet oppgjør til staten og folketrygden foretas i forbindelse med periodeavslutning, i samsvar med frister i § 8. Ved utbetaling av forskudd må det påses at innestående på bankkonto for skatt minst tilsvarer innestående margin.
§ 10.Fordeling av inn- og utbetalinger for eldre år
1. Innbetalinger (og utbetalinger) vedrørende personlige skattytere for tidligere inntektsår enn 2001, skal fordeles mellom skattekreditorene på grunnlag av fordelingstall for inntektsåret 2001. For upersonlige skattytere skal innbetalinger (og utbetalinger) for tidligere inntektsår enn 2002 fordeles på grunnlag av fordelingstall for 2002.
2. Dersom fordelingsmåten har medført en vesentlig skjevhet i fordelingen mellom skattekreditorene, kan skatteoppkreveren søke Skattedirektoratet om å benytte de endelige fordelingstallene for det inntektsåret restansen gjelder.
3. Dersom endringer i beregnet skatt for en skattyter får virkning i flere kommuner, kan Skattedirektoratet, når det foreligger sterke administrative hensyn, i særlige tilfeller fravike den fordeling som følger av nr. 1 og bestemme at oppgjøret skal belastes staten.
0Endret ved forskrift 19 jan 2017 nr. 47.
§ 11.Fordeling av skatt mv. til staten

Skattedirektoratet beregner også fordelingstall til bruk ved fordelingen av skatt mv. til staten og skatt til det felleskommunale skattefondet. Fordelingstallene omfatter trinnskatt mv., fellesskatt og det felleskommunale skattefondet. Skattedirektoratet overfører resultatet av beregningen elektronisk til den som drifter skatteregnskapene, jf. § 3 nr. 5 siste punktum.

0Endret ved forskrift 19 jan 2017 nr. 47.

Kapittel 3. Marginavsetning

§ 12.Tilbakeholdt margin på bankkonto for skatt
1. Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal det holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som margin. Slik margin skal tilbakeholdes på bankkonto for skatt. Marginen skal nyttes til oppgjør med skattytere som får overskytende forskudd ved avregninger som gjennomføres før fordeling av gjenstående margin for vedkommende inntektsår foretas etter § 13 nr. 2.
2. Marginprosenten fastsettes av kommunestyret etter forslag fra skatteoppkrever. Prosenten skal være minimum 8 prosent og bør ikke overstige 12 prosent. Grunnlaget for forslaget skal være forholdet mellom overskytende forskudd og totalt beregnet skatt for personlige skattytere i kommunen for de tre nærmest foregående skattefastsettingsårene.
0Endret ved forskrift 19 jan 2017 nr. 47.
§ 13.Marginoppgjøret
1. Blir innestående margin utilstrekkelig til dekning av oppgjør etter avregning, belastes skattekreditorene deretter forholdsmessig for det manglende beløpet.
2. Mulig rest av den tilbakeholdte margin (jf. § 12) skal fordeles mellom skattekreditorene i månedsoppgjøret for november i skattefastsettingsåret.
0Endret ved forskrift 19 jan 2017 nr. 47.

Kapittel 4. Andre bestemmelser om fordeling

§ 14.Fordeling av renter, innfordringsutgifter/-inntekter, gebyrer mv.
1. Renter fordeles mellom skattekreditorene ved hvert periodiske oppgjør på grunnlag av de gjeldende fordelingstallene for personlige skattytere for det inntektsåret rentekravet vedrører.
2. Innfordringsutgifter og gebyrer fordeles mellom skattekreditorene ved hvert periodiske oppgjør på grunnlag av de gjeldende fordelingstallene for personlige skattytere for det året utgiftene eller gebyret oppstår. Innfordringsinntekter og betalte gebyrer fordeles på tilsvarende måte.
3. De utgifter som det offentlige pådrar seg ved rettslig prøving av skattekrav mv. etter reglene i skattebetalingsloven § 17-1 og skatteforvaltningsloven § 15-1, skal fordeles som innfordringsutgifter. Der Finansdepartementet eller Skattedirektoratet samtykker, gjelder tilsvarende for utgifter som det offentlige pådrar seg ved prejudisiell prøving av skattekrav i saker etter skatteforvaltningsloven § 14-12, straffeprosessloven § 427 og § 428, og i sivile erstatningskrav mot medvirkere. Tilkjente saksomkostninger fordeles som innfordringsinntekter.
4. Skattedirektoratet kan dispensere fra bestemmelsene i nr. 1, 2 og 3 når det vil være urimelig overfor skattekreditorene å fordele særlig store enkeltbeløp etter den vanlige fordelingsmåten.
5. Bestemmelsene i § 10 nr. 3 gjelder tilsvarende for renter og innfordringsutgifter.
0Endret ved forskrift 19 jan 2017 nr. 47.
§ 15.Innbetaling fra anonyme skattytere mv.

Innbetaling fra anonyme skattytere bokføres til inntekt i skatteregnskapet i den kommunen hvor innbetalingen finner sted og fordeles etter de foreløpige fordelingstallene for personlige skattytere for inneværende inntektsår, jf. § 3 nr. 1. Tilsvarende gjelder ved innbetaling fra kjent skattyter som ukrevet foretar innbetaling knyttet til eldre inntektsår, når skattemyndigheten ikke fastsetter en skatteforpliktelse.

0Endret ved forskrift 19 jan 2017 nr. 47.
§ 16.Tilfeldige inntekter

Inntektsføring av beløp i henhold til skattebetalingsforskriften § 10-4-3 fordeles etter gjeldende fordelingstall for personlige skattytere for det inntektsåret kravet eller innbetalingen vedrører.

§ 17.Herreløse skatte- og ansvarsbeløp

Uidentifiserbare innbetalinger, skattetrekk som ikke kan fordeles samt utbetalinger som ikke kan gjennomføres på grunn av ukjent adresse mv., skal 3 år etter utløpet av det regnskapsår beløpet oppstod, fordeles til staten.

Kapittel 5. Ikrafttredelse mv.

§ 18.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 18. desember 2008 nr. 1432 om gjennomføringen av fordeling av skatt mv. mellom skattekreditorene.