Forskrift om overgangsregler til lov 22. juni 2012 nr. 35 om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.

DatoFOR-2012-06-22-568
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2012 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2012
Sist endretFOR-2012-09-17-880
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2012-06-22-35 jf LOV-2007-06-29-75, LOV-2004-11-19-73
Kunngjort22.06.2012   kl. 15.55
KorttittelOvergangsregler til lov 2012:35

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 22. juni 2012 med hjemmel i lov 22. juni 2012 nr. 35 om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. del XIX nr. 4.
Endringer: Endret ved forskrift 17 sep 2012 nr. 880.

I

§ 1.For prospekter som er sendt inn til Finanstilsynet for kontroll før 1. juli 2012, men som blir godkjent etter nevnte tidspunkt og før 1. september 2012, gjelder reglene i verdipapirhandelloven kapittel 7 slik de lyder før endringene etter lov 22. juni 2012 nr. 35 om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. Utsteder kan likevel velge at prospektet skal behandles etter reglene i verdipapirhandelloven kapittel 7 slik de lyder etter endringene etter lov 22. juni 2012 nr. 35 om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m., ved skriftlig å notifisere Finanstilsynet om dette.
§ 2.Endringene i verdipapirhandelloven § 7-4 etter lov 22. juni 2012 nr. 35 om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m., gjelder ikke tilbud fremsatt før 1. juli 2012, forutsatt at slikt tilbud blir endelig gjennomført innen 1. september 2012.

II

§ 3.Bokføringspliktige kan velge ikke å ta i bruk endringene i bokføringsloven § 5 annet ledd nytt nr. 3, § 6 tredje ledd og § 13 første ledd nr. 3 og 7 før første regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2012. Bokføringspliktige som benytter seg av valgmuligheten etter første punktum skal følge bestemmelsene i § 6 annet ledd og § 13 første ledd nr. 3 og 7 slik de lyder før endringene etter lov 22. juni 2012 nr. 35 om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.
§ 4.Bokføringspliktige skal benytte de samme reglene etter § 3 første ledd gjennom hele regnskapsåret. Dersom valgretten etter § 3 første ledd første punktum ikke benyttes for regnskapsår avsluttet i 2012 kan den heller ikke benyttes for senere regnskapsår.
§ 5.Adgangen til å erstatte oppbevaring av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering med bokførte opplysninger som er nødvendig for å kunne utarbeide slike spesifikasjoner etter bokføringsloven § 13 nr. 2, gjelder for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2012 og for tidligere regnskapsår hvor den bokføringspliktige hadde regnskapssystem som oppfylte kravene til funksjonalitet for lukking av regnskapsperioder etter § 7-6 i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring.
0Tilføyd ved forskrift 17 sep 2012 nr. 880.

III

Forskriften trer i kraft 1. juli 2012.