Forskrift om eksportkredittordningen

DatoFOR-2012-06-22-573
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2012 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2012
Sist endretFOR-2017-04-18-479
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2012-06-22-57-§3, LOV-2012-06-22-57-§9
Kunngjort22.06.2012   kl. 15.55
KorttittelForskrift om eksportkredittordningen

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 22. juni 2012 med hjemmel i lov 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven) § 3 andre ledd og § 9.
Endringer: Endret ved forskrifter 15 april 2013 nr. 406, 23 sep 2013 nr. 1111, 22 sep 2015 nr. 1092, 18 april 2017 nr. 479.

§ 1.Om Eksportkredittordningen
(1) Eksportkredittordningen er en statlig ordning for finanstjenester til norsk eksport av kapitalvarer og tjenester der hensikten er å tilby kunder av norske eksportører eksportkreditter på internasjonalt konkurransedyktige betingelser. Ordningen innebærer tilbud om lån på CIRR-vilkår i henhold til OECDs Arrangement on Officially Supported Export Credits (Arrangement) og lån på markedsmessige vilkår som et alternativ. Tilbudet om lån på CIRR-vilkår kan i enkelte tilfeller inneholde et støtteelement i form av gunstigere rente enn det som kan oppnås i markedet.
(2) Tilbud om lån skal bidra til å utløse den kommersielle kontrakten mellom kjøper og selger ved at søknad om finansiering må foreligge før den kommersielle kontrakten inngås eller før den kommersielle kontrakten blir effektiv i tilfeller hvor kontrakter er inngått med forbehold om finansiering. Hvis det foreligger særskilte eksportfremmende grunner, kan Eksportkreditt Norge AS tilby lån på markedsmessige vilkår selv om søknad ikke foreligger før kontrakten inngås.
(3) Alle søknader som faller innenfor det fastsatte regelverket, vil få tilbud om finansiering. Med det fastsatte regelverk menes norsk lov, Arrangement, samt internasjonale lover, avtaler og konvensjoner som er relevante for det enkelte tilbud om finansiering.
(4) Ordningen skal administreres av Eksportkreditt Norge AS.
0Endret ved forskrifter 23 sep 2013 nr. 1111 (i kraft 1 okt 2013), 22 sep 2015 nr. 1092 (i kraft 1 okt 2015).
§ 2.Definisjoner av begrep
(1) I denne forskriften menes med:
a)CIRR, Commercial Interest Reference Rate, som er minimumsrentesatser fastsatt for fastrentelån under Arrangement;
b)Arrangement, den OECD-tilknyttede avtalen Arrangement on Officially Supported Export Credits og dens underavtaler;
c)flyttbare innretninger, flyttbare enheter som har utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster om bord og flyttbare enheter til annet bruk enn boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.
d)utenriksfart, skip som ikke utelukkende går i fart mellom norske havner, men som (også) har fart mellom havner i Norge og utlandet eller mellom havner i utlandet.
e)offshorevirksomhet, både olje- og gassvirksomhet og annen virksomhet offshore (inkludert for eksempel virksomhet tilknyttet offshorevindmøller) som normalt har inntjening i valuta.
(2) Med skip forstås det som i Arrangement til enhver tid defineres som skip.

Produksjonsenheter og borerigger faller utenfor skipsdefinisjonen selv om de oppfyller kravene til skip slik disse er definert i Arrangement. Dette innebærer at følgende enheter som har eget fremdriftsmaskineri og er navigerbare på det åpne hav, likevel ikke regnes som skip, men som kapitalvarer:

1.Halvt nedsenkbare borerigger
2.Halvt nedsenkbare produksjonsrigger
3.Nybygging av eller ombygging til FPSOer (Floating Production, Storage and Offloading)
4.Nybygging av eller ombygging til FPSDOer (Floating Production, Storage, Drilling and Offloading)
5.Nybygging av eller ombygging til FSOer (Floating, Storage and Offloading) dersom disse bygges for å ligge stille. Dette må vurderes skjønnsmessig.

Følgende enheter som har eget framdriftsmaskineri og er navigerbare på det åpne hav, faller innenfor skipsdefinisjonen:

1.Nybygging av eller ombygging til FSOer (Floating, Storage and Offloading), som ikke bygges for å ligge stille. Dette må vurderes skjønnsmessig.
2.Nybygging av eller ombygging til boreskip
3.Tankskip, selv om de bygges med mulighet for senere konvertering til FPSO.
0Endret ved forskrift 23 sep 2013 nr. 1111 (i kraft 1 okt 2013).
§ 3.Beslutningsmyndighet
(1) Eksportkreditt Norge AS yter lån i eget navn. Hvis særlige grunner tilsier det, kan lånene ytes i statens navn. Lånene skal gis i tråd med vedtak av Stortinget og stå på statens balanse.
(2) Eksportkreditt Norge AS treffer avgjørelse om innvilgelse, utbetaling, oppfølging og endring av enkeltstående utlån og kan signere all dokumentasjon knyttet til enkeltstående utlån på vegne av staten. Selskapet kan gi tilsagn om lån i norske kroner og fremmed valuta.
0Endret ved forskrift 23 sep 2013 nr. 1111 (i kraft 1 okt 2013).
§ 4.Lån til eksporttransaksjoner
(1) Gjennom eksportkredittordningen kan det gis lån til eksporttransaksjoner. Med eksport forstås levering av varer og arbeids- og tjenesteytelser, herunder overdragelse av teknisk kunnskap, lisens- og patentrettigheter og lignende, når oppgjør skal skje fra utlandet.
(2) Det kan gis lån til eksporttransaksjoner som i betydelig grad fremmer norsk interesse. Med norsk interesse forstås eksporttransaksjoner med og i utlandet som fremmer norsk verdiskaping. Hvorvidt en eksporttransaksjon kan sies å i betydelig grad fremme norsk interesse, skal vurderes ut fra helheten i transaksjonen, herunder forskning, utvikling og innovasjon, produksjon, lokalisering av hovedkontorfunksjoner og eierskap. Følgende eksporttransaksjoner vil, basert på en konkret vurdering av hver enkelt sak, kunne sies å være i norsk interesse:
a)Eksporttransaksjoner fra Norge eller utlandet som inneholder betydelige norske leveranser.
b)Eksporttransaksjoner fra Norge eller utlandet som fremmer norsk verdiskaping ved å bidra til for eksempel forskning, utvikling og innovasjon, produksjon, lokalisering av hovedkontorfunksjoner eller eierskap i Norge.
(3) Ved vurdering av hva som skal anses som norske leveranser kan det være av betydning hvorvidt leveransene er fra et selskap lokalisert i Norge, fra et selskap underlagt norske selskap med bestemmende innflytelse, fra et norskeiet selskap i utlandet, eller basert på norsk opprinnelse. Med norsk opprinnelse menes for eksempel at teknologien, immaterielle rettigheter, innsatsfaktorer, fagkunnskapen, etc. kommer fra et norsk selskap. Leveransen skal enten nå eller i fremtiden være til økonomisk fordel for dette selskapet.
0Endret ved forskrift 22 sep 2015 nr. 1092 (i kraft 1 okt 2015).
§ 5.Lån for leveranser til norske kjøpere
(1) Det kan også gis lån for følgende leveranser til norske kjøpere:
a)leveranser av utstyr og tjenester til skip og flyttbare innretninger som bygges i utlandet
b)leveranser av skip, flyttbare innretninger, utstyr og tjenester til slike når disse enhetene skal ha sin inntjening fra utenriksfart eller offshorevirksomhet.
(2) Med utstyr som nevnt i første ledd forstås utstyr til skip og flyttbare innretninger, inkludert utstyr som blir tatt med en FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) når det flytter.
(3) Det kan ikke gis lån til faste installasjoner til anvendelse på norsk sokkel eller til fartøyer/plattformer hvis formål ikke skiller seg vesentlig fra formålet med en fast installasjon. Med faste installasjoner menes også alt utstyr som ikke flyttes sammen med en FPSO, det vil si pumpe- og rørsystemer på havbunnen samt utstyr til oppbygging av undervannsinstallasjoner for et nærliggende oljefelt som knyttes til eksisterende FPSO.
0Endret ved forskrifter 22 sep 2015 nr. 1092 (i kraft 1 okt 2015), 18 april 2017 nr. 479.
§ 6.Adgang til å gjøre endringer i lånebetingelser med mer
(1) Det er et mål å sikre statens verdier i tilfeller hvor låntaker har betalingsproblemer og/eller misligholder lånet. I slike tilfeller kan lån under ordningen restruktureres, låneavtaler kan endres, det kan gis avdragsutsettelser, foretas debitorskifte og/eller tvangssalg. Det kan også foretas nødvendige utlegg og gis lån på markedsmessige vilkår til transaksjoner som sikrer statens verdier i slike tilfeller.
(2) Eksportkreditt Norge AS kan treffe alle avgjørelser i tilknytning til forespørsler om endring av låne- og sikkerhetsvilkår i tilknytning til enkeltstående utlån, herunder signere all endringsdokumentasjon på vegne av staten.
(3) Eksportkreditt Norge AS kan, når hensynet til statens samlede interesser tilsier det, refinansiere på markedsmessige vilkår lån som er minimum 70 pst. garantert av GIEK. Ved refinansiering i medhold av denne bestemmelsen gjelder ikke kravet i § 1 (2) om at tilbud om lån skal bidra til å utløse den kommersielle kontrakten mellom kjøper og selger.
0Endret ved forskrifter 23 sep 2013 nr. 1111 (i kraft 1 okt 2013), 22 sep 2015 nr. 1092 (i kraft 1 okt 2015).
§ 7.Finansieringsvilkår
(1) Bestemmelsene om finansiering er regelstyrt i henhold til Arrangement, herunder bestemmelsene om minimumsrenter for fastrentelån, nedbetalingstid, med mer. Finansiering skal gis på vilkår definert i Arrangement.
(2) Som alternativ til fastrentelån på CIRR-vilkår kan det gis lån med markedsmessig rente hvis transaksjonen kvalifiserer til lån på CIRR-vilkår.
§ 8.Lån på markedsmessige vilkår
(1) Renten som tilbys til CIRR-kvalifiserende markedslån (garantipremier holdt utenom), skal settes på kommersiell basis og reflektere hva som blir betraktet som markedsrente for tilsvarende lån med tilsvarende sikkerhet. Eksportkreditt Norge AS skal søke å maksimere renteinntektene fra det enkelte lån.
(2) Utlånsrenten skal ikke settes lavere enn den til enhver tid gjeldende «Base Price» for Eksportkreditt Norge AS. «Base Price» forstås som den syntetiske innlånsprisen til selskapet tillagt administrasjonsgebyrer på til sammen 0,45 prosentpoeng, samt syntetiske kostnader ved å omgjøre fastrente til flytende rente og eventuelle syntetiske kostnader ved veksling fra norske kroner til den aktuelle lånevaluta. Den syntetiske innlånsprisen tar utgangspunkt i rentekurven for norske statsobligasjoner. I de tilfeller hvor private finansinstitusjoner er garantister for hele, eller en andel av lånet, vil det også tillegges en forholdsmessig risikopremie basert på markedsprisingen av «Credit Default Swaps» til den/de aktuelle finansinstitusjonen(er).
(3) Markedsrente for tilsvarende lån skal dokumenteres og benyttes som minimumsrente. Fra denne minimumsrenten vil det kunne utledes renter i andre valuta og marginbindingsperioder. Det vil også bli justert for en eventuell risikopremie med kommersielle garantister. En av følgende informasjonskilder skal benyttes for å dokumentere markedsrenten (i prioritert rekkefølge):
a)syndikatlånerente i det aktuelle lånet
b)lånerente fra dokumenterte tilbud (ikke eldre enn én måned) fra tilsvarende långivere som Eksportkreditt Norge AS
c)private finansinstitusjoners prising som er gjort tilgjengelig fra OECD (The OECD Margin Benchmark - se Article 8 of Appendix III of the 2012 Sector Understanding on Export Credits for Civil Aircraft (the 2012 ASU), annexed to the 2012 Arrangement for Officially Supported Export Credits, eller oppdatert versjoner av denne).
(4) Der hvor Eksportkreditt Norge AS ikke er deltaker i et syndikat, hvor det ikke finnes dokumenterbare tilbud fra andre tilsvarende långivere og hvor det ikke er tilgjengelig priser fra OECD, skal Eksportkreditt Norge AS benytte ESAs referanserente som gulv for fastsettelsen av utlånsrenten. ESAs referanserente skal beregnes i henhold til ESAs retningslinjer for beregning av referanserente: EFTA Surveillance Authority's State aid Guidelines Part VII: Rules Regarding Applicable Rates - Reference and Discount Rates, samt i henhold til notifisert og godkjent anvendelse av retningslinjene for garanterte eksportlån fra Eksportkreditt Norge AS. Referanserenten tar utgangspunkt i angitt basisrente tillagt en margin som velges fra ESAs påslagsmatrise ut fra garantistens rating. Hver gang en ny ESA basisrente i NOK blir fastsatt, vil Eksportkreditt Norge AS med tilsvarende metode beregne en basisrente for andre hovedvalutaer (f.eks. USD, EUR og GBP). Eksportkreditt Norge AS kan omregne basisrenten for de ulike valutaslag til en fast margin over en flytende rente (f.eks. 1M IBOR, 3M IBOR eller 6M IBOR) uttrykt i IBOR i de respektive valutaene. Omregningen gjøres basert på markedspriser for bytte mellom faste og flytende renter i de respektive valutaer og løpetider.
0Endret ved forskrifter 15 april 2013 nr. 406 (i kraft 1 mai 2013), 22 sep 2015 nr. 1092 (i kraft 1 okt 2015).
§ 9.Kostnader/gebyrer som kan belastes låntakerne
(1) Eksportkreditt Norge AS kan belaste låntakerne med gebyrer (herunder direkte og indirekte kostnader) i tilknytning til etablering, endring og oppfølging av låneavtaler.
(2) Eksportkreditt Norge AS skal viderefakturere eksterne kostnader knyttet til utarbeidelse og endring av lånedokumentasjon, herunder kostnader knyttet til juridisk bistand. Viderefakturering av eksterne kostnader kan unntaksvis fravikes dersom Eksportkreditt Norge AS finner at det foreligger rimelig grunn til dette i tilknytning til enkeltstående utlån.
0Endret ved forskrift 23 sep 2013 nr. 1111 (i kraft 1 okt 2013).
§ 10.Utlån
(1) Utlån skal i sin helhet finansieres ved bevilgning over statsbudsjettet ved trekk i statskassen, og avdrag, renter og gebyrinntekter skal tilbakeføres til statskassen. Eksportkreditt Norge AS skal ikke foreta låneopptak og skal heller ikke gjennomføre sikringstransaksjoner i markedet.
(2) Eksportkreditt Norge AS kan opptre som agent for utlån knyttet til eksportkredittordningen.
0Endret ved forskrift 23 sep 2013 nr. 1111 (i kraft 1 okt 2013).
§ 11.Kredittretningslinjer
(1) Alle utlån skal være garantert enten av statlige eksportgarantiinstitusjoner og/eller finansinstitusjoner med god rating i henhold til gjeldende kredittretningslinjer for Eksportkreditt Norge AS.
(2) Eksportkreditt Norge AS kan som alternativ til garanti, sikre små lån og mindre deler av store lån til utviklingsland og fremvoksende økonomier med sikkerhet i kontantdepot.
(3) Garantistene og finansinstitusjonene det etableres kontantdepot i, skal ligge innenfor de til enhver tid gjeldende kredittrammer fastsatt i Eksportkreditt Norge AS sine kredittretningslinjer.
0Tilføyd ved forskrift 23 sep 2013 nr. 1111 (i kraft 1 okt 2013), endret ved forskrift 22 sep 2015 nr. 1092 (i kraft 1 okt 2015).
§ 12.Oppfølging og kontroll
(1) Eksportkreditt Norge AS skal iverksette oppfølgings- og kontrolltiltak av lån i nedbetalingsperioden, og disse skal normalt baseres på innrapportering mottatt fra låntakerne. Innrapportering fra låntakerne skal normalt videresendes garantistene, og tiltakene skal dimensjoneres i forhold til den gjennomgang garantistene med rimelighet må forventes å gjøre. Gjennomgang og kvalitetssikring av innrapporteringen skal dokumenteres skriftlig. Eksportkreditt Norge AS skal følge opp overfor låntakerne dersom innrapportert informasjon er ufullstendig eller ikke oversendt til rett tid.
(2) Som ledd i oppfølgingen skal Eksportkreditt Norge AS:
a)påse at rapporter mottas som avtalt;
b)gi nødvendig tilbakemelding til låntakerne om rapporteringen; og
c)treffe tiltak dersom kontrollen avdekker uregelmessigheter eller mistanke om dette.
(3) Normalt vil kontrollen til Eksportkreditt Norge AS gå ut på å vurdere om rapporteringen fra låntakerne tilsier at låntaker overholder de viktigste betingelsene fra Eksportkreditt Norge AS og lånets garantister. Kontrollen av mottatte rapporter skal blant annet omfatte:
a)en generell formalia- og rimelighetskontroll, dvs. en kontroll med at rapportene er tilfredsstillende signert, og med at rapportene viser at låntaker overholder betingelsene for Eksportkreditt Norge AS og lånets garantister; og
b)en behandling av innrapportert informasjon med hensyn til avvik i forutsetningene og i forhold til risiko, egenart og vesentlighet.
(4) Ut fra gjennomgangen av mottatt rapportering skal det vurderes om det er behov for ytterligere oppfølgings- eller kontrolltiltak, spesielt dersom gjennomgangen avdekker uregelmessigheter eller mistanke om dette. Eksempler på slike tiltak kan være informasjon til lånets garantister, evalueringer, stikkprøvekontroll for prøving av data som ligger til grunn for utarbeidelse av innrapportert informasjon, nærmere regnskapsgjennomgang eller annen kontroll med at midlene har blitt nyttet som forutsatt.
0Endret ved forskrift 23 sep 2013 nr. 1111 (i kraft 1 okt 2013, tidligere § 11).
§ 13.Forholdet til annen lovgivning
(1) Forvaltningsloven gjelder ikke for Eksportkreditt Norge AS. Forvaltningslovens regler om inhabilitet og taushetsplikt gjelder likevel for Eksportkreditt Norge AS sine tillitsvalgte og ansatte. Taushetsplikt gjelder ikke overfor departementet.
(2) Hvitvaskingsloven og finansieringsvirksomhetsloven § 2-12 om opplysningsplikt overfor låntakere (eller eventuelle oppdateringer av denne) gjelder for Eksportkreditt Norge AS.
0Endret ved forskrift 23 sep 2013 nr. 1111 (i kraft 1 okt 2013, tidligere § 12).
§ 14.Ikraftsettelse

Forskriften gjelder fra 1. juli 2012.

0Endret ved forskrift 23 sep 2013 nr. 1111 (i kraft 1 okt 2013, tidligere § 13).