Forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen

DatoFOR-2012-06-22-585
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2012 hefte 8
Ikrafttredelse22.06.2012
Sist endretFOR-2015-07-16-906 fra 01.05.2015
EndrerFOR-2006-06-30-731
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1948-12-03-7-§26, LOV-1949-07-28-26-§46, LOV-1957-06-28-12-§30, LOV-1962-06-22-12-§37, LOV-1989-06-16-65-§1, LOV-1997-02-28-19-§1-3, LOV-1997-02-28-19-§25-15, LOV-1998-06-26-41-§22, LOV-2002-03-08-4-§22
Kunngjort25.06.2012   kl. 15.00
KorttittelForskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 22. juni 2012 med hjemmel i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn § 26 første ledd, lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse § 46 tredje ledd, lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere § 30 nr. 1, lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere § 37 andre ledd, sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 § 2, lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring § 1 annet ledd, lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 1-3 og § 25-15, lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven) § 22, lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd (barnetrygdloven) § 22. Fremmet av Arbeidsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet).
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VI nr. 1 (forordning (EF) nr. 883/2004, som endret ved forordning (EF) nr. 988/2009, forordning (EU) nr. 1244/2010, forordning (EU) nr. 465/2012, forordning (EU) nr. 1224/2012, forordning (EU) nr. 517/2013, forordning (EU) nr. 1372/2013 og forordning (EU) nr. 1368/2014) og nr. 2 (forordning (EF) nr. 987/2009, som endret ved forordning (EU) nr. 1244/2010, forordning (EU) nr. 465/2012, forordning (EU) nr. 1224/2012, forordning (EU) nr. 1372/2013 og forordning (EU) nr. 1368/2014).
Endringer: Endret ved forskrifter 31 mai 2013 nr. 562, 17 juli 2013 nr. 920, 16 juli 2015 nr. 906.

§ 1.EØS-avtalen vedlegg VI nr. 1 (forordning (EF) nr. 883/2004, som endret ved forordning (EF) nr. 988/2009, forordning (EU) nr. 1244/2010, forordning (EU) nr. 465/2012, forordning (EU) nr. 1224/2012, forordning (EU) nr. 517/2013, forordning (EU) nr. 1372/2013 og forordning (EU) nr. 1368/2014) om koordinering av trygdeordninger og nr. 2 (forordning (EF) nr. 987/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 1244/2010, forordning (EU) nr. 465/2012, forordning (EU) nr. 1224/2012, forordning (EU) nr. 1372/2013 og forordning (EU) nr. 1368/2014) om regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg VI, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Bestemmelsene i følgende lover fravikes i den utstrekning det er nødvendig i henhold til bestemmelsene nevnt i første ledd:

Lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn

Lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

Lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere

Lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere

Lov 30. mai 1975 nr. 18 om sjømenn

Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre

Lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd.

Departementet kan foreta tilføyelser i opplistingen av endringsforordninger i første ledd.

0Endret ved forskrifter 31 mai 2013 nr. 562 (fom 2 feb 2013), 17 juli 2013 nr. 920 (fom 4 mai 2013), 16 juli 2015 nr. 906 (fom 1 mai 2015).
§ 2.Forskriften her trer i kraft straks og gis virkning fra 1. juni 2012.

Fra samme tid og med virkning fra samme dato oppheves forskrift 30. juni 2006 nr. 731 om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 1-3 og § 25-15 og en rekke andre lover.