Forskrift om rovdyravvisende gjerde

DatoFOR-2012-06-22-652
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2012 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§17a, FOR-2012-06-22-606
Kunngjort03.07.2012   kl. 14.15
KorttittelForskrift om rovdyravvisende gjerde

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 22. juni 2012 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 17a, jf. delegeringsvedtak 22. juni 2012 nr. 606.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å fastsette en standard for rovdyravvisende gjerder.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås med

Rovdyravvisende gjerde: Elektriske gjerder som hindrer at rovdyr får tilgang til arealer med produksjonsdyr eller hund, og som gir adgang til felling av rovdyr i samsvar med naturmangfoldloven § 17a.

§ 3.Krav til rovdyravvisende gjerde

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter krav til rovdyravvisende gjerder som en standard. Standarden er gitt som vedlegg til denne forskrift.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2012.

Vedlegg

For å lese vedlegget se her: pdf.gif