Forskrift om lostjenesten på Svalbard

DatoFOR-2012-06-25-655
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2012
Sist endretFOR-2014-12-17-1810 fra 01.01.2015
EndrerFOR-1994-12-23-1129
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-08-15-61-§2, LOV-2014-08-15-61-§22, FOR-2014-08-15-1083
Kunngjort03.07.2012   kl. 14.15
KorttittelForskrift om lostjenesten på Svalbard

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 25. juni 2012 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten m.v. § 2, jf. delegeringsvedtak 11. april 2008 nr. 338.
Tilføyd hjemmel: Lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen § 2 og § 22, jf. delegeringsvedtak 15. august 2014 nr. 1083.
Endringer: Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1810.

§ 1.Lostjenesten på Svalbard

Lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen og forskrifter gitt med hjemmel i den gjelder for Svalbard, herunder i sjøterritoriet, de indre farvann og vassdrag, så langt de er farbare med fartøy fra sjøen og med de tilpasninger som følger av forskriften her.

Med unntak av § 7, gjelder lospliktforskriften ikke for farvannet ved Bjørnøya. Kapittel 1 og kapittel 4 gjelder så langt det er nødvendig for å gi § 7 anvendelse.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke forskrift 2. mai 1997 nr. 396 om adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for fremmede militære og sivile statsfartøyer.

0Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1810 (i kraft 1 jan 2015).
§ 2.Tilpasning av forskrifter

Ved anvendelse av lospliktforskriften gjøres følgende tilpasninger:

a)§ 4 (1) gjelder ikke for følgende områder innenfor grunnlinjen:

Svalbard farvannsområde inn til losbordingsfeltene

a.i Bellsund
b.i Isfjorden utenfor Longyearbyen
c.i Isfjorden utenfor Barentsburg.

Områdene ovenfor er geografisk definert i vedlegg 1.

b)§ 11 (2) bokstav a erstattes med: Minst 1 års effektiv fartstid som ansvarshavende navigatør på Svalbard der fartsområdet omfatter de farledene eller områdene det søkes farledsbevis for. Inntil 10 måneder med effektiv fartstid som ansvarshavende navigatør i polare farvann kan regnes med.
c)§ 11 (2) bokstav c erstattes med: I løpet av de to siste sesongene har forestått navigeringen ved til sammen minst 5 seilinger hver vei i de farleder eller områder det søkes farledsbevis for. I stedet for 5 seilinger hver vei, kan det for fartøy som ikke seiler i fast rute legges til grunn at søkeren har vært ansvarshavende navigatør på 3 representative seilaser i de områder det søkes farledsbevis for, hvor hver seilas er av minst 1 ukes varighet. Seilasene skal være foretatt med det eller de fartøy det søkes farledsbevis for eller et tilsvarende fartøy.
d)i tillegg til punktene i § 13 fjerde ledd, skal den som søker om farledsbevis for seilas i farvann ved Svalbard vise at vedkommende innehar tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i isnavigering og tilstrekkelig kunnskap om værforhold på Svalbard.

Ved anvendelse av forskrift 9. oktober 1981 nr. 1 om lossertifikat og losutdanning, gjøres følgende tilpasning:

a)i tillegg til punktene i § 7 første ledd skal eksaminanden kunne redegjøre for seilas og manøvrering under isforhold for sertifikat på Svalbard.

Ved anvendelse av forskrift 23. desember 1994 nr. 1128 om losberedskapsavgift, losings- og farledsbevisavgift, gjøres følgende tilpasninger:

a)ved beregning av avgift for enkeltseilinger etter § 8 første ledd, påløper det likevel ikke ny avgift for innseiling og utseiling som er en naturlig del av seilas langs kysten av Svalbard, inkludert seilas til Kvitøya, Kong Karls Land og Hopen.
b)ved beregning av avgift for enkeltseilinger etter § 8 første ledd, påløper det likevel ikke ny avgift for utseiling og innseiling ved seilas mellom fastlandet og Svalbard, når slik seilas er direkte og uten anløp av utenlandsk havn.
c)ved beregning av årsavgift etter § 9, skal året regnes fra og med mai til og med oktober for fartøy som kun seiler i avgiftsbelagt farvann under seilingssesongen på Svalbard. Slike fartøy skal betale losberedskapsavgiften i form av årsavgift når de i løpet av en seilingssesong til sammen seiler mer enn 2 måneder i avgiftsbelagt farvann eller mellom havner på Svalbard.
d)ved beregning av losingsavgift etter § 12 første ledd andre punktum, skal antall timer reduseres med inntil 12 timer per døgn ved seilas med los langs kysten av Svalbard, men likevel slik at det betales for alle timer med losing i lospliktig farvann.
0Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1810 (i kraft 1 jan 2015).
§ 3.Overgangsordninger

I 2012 er alle lospliktige fartøy i farvann ved Svalbard unntatt fra losplikten etter forskrift 23. desember 1994 nr. 1129 om plikt til å bruke los i norske farvann § 4 - § 6. Unntaket gjelder likevel ikke seilas i Bellsund og Van Mijenfjorden for fartøy med en lengde på 150 meter eller mer.

Lospliktige fartøy som er unntatt fra losplikten etter første ledd, men som frivillig bruker los, får i 2012 redusert losavgiftene for lospliktig seilas ved Svalbard med 50 %.

I 2013 er alle lospliktige fartøy i farvannet ved Svalbard unntatt fra losplikten etter forskrift 23. desember 1994 nr. 1129 om plikt til å bruke los i norske farvann § 4 - § 6. Unntaket gjelder likevel ikke passasjerfartøy med en lengde på 150 meter eller mer eller seilas i Bellsund og Van Mijenfjorden for fartøy med en lengde på 150 meter eller mer.

I 2014 er ekspedisjonscruisefartøy unntatt fra losplikten etter forskrift 23. desember 1994 nr. 1129 om plikt til å bruke los i norske farvann § 4 - § 6.

§ 4.Ikrafttreden og endring i andre forskrifter

Forskriften trer i kraft 1. juli 2012 kl. 00.00 lokal tid.

Fra samme tid gjøres følgende endring i forskrift 23. desember 1994 nr. 1129 om plikt til å bruke los i norske farvann: - - -

Vedlegg 1. Losbordingsfelt på Svalbard og farvann innenfor grunnlinjen som er fritatt fra losplikt

Losbordingsfeltene på Svalbard er på de geografiske koordinatene angitt nedenfor:

1. Isfjorden utenfor Barentsburg:N 78° 08′ Ø 014° 00′
2. Isfjorden utenfor Longyearbyen:N 78° 16′ Ø 015° 14′
3. Bellsund:N 77° 41′ Ø 014° 25′

Farvann innenfor grunnlinjen på Svalbard som er fritatt fra losplikt etter § 2 første ledd a) bestemmes ved å trekke rette linjer mellom de geografiske koordinatene angitt nedenfor: 

1. Isfjorden

1.N 78° 06′ Ø 013° 22′
2.N 78° 08′ Ø 014° 00′
3.N 78° 16′ Ø 015° 14′
4.N 78° 18′ Ø 015° 10′
5.N 78° 12′ Ø 014° 10′
6.N 78° 08′ Ø 013° 14′
7.Tilbake til posisjon nr. 1. 

2. Bellsund

1.N 77° 41′ Ø 014° 25′
2.N 77° 40′ Ø 014° 27′
3.N 77° 42′ Ø 014° 24′
4.N 77° 40′ Ø 013° 45′
5.Tilbake til posisjon nr. 1.