Forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp

DatoFOR-2012-06-26-656
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2012
Sist endretFOR-2016-06-23-774 fra 01.07.2016
EndrerFOR-2011-06-27-688
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§5-12, LOV-1997-02-28-19-§22-2
Kunngjort03.07.2012   kl. 14.15
KorttittelForskrift om utgifter til jordmorhjelp

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 26. juni 2012 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-12 tredje ledd og § 22-2 annet ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 17 jan 2013 nr. 61, 26 juni 2013 nr. 770, 20 juni 2014 nr. 840, 23 juni 2016 nr. 774.

Kapittel I. Regler

§ 1.Det ytes stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp ved kontrollundersøkelser under svangerskap, veiledning i familieplanlegging og ved fødsel utenfor institusjon.

Det er et vilkår for rett til stønad ved svangerskapskontroller og veiledning i familieplanlegging at jordmor har avtale om driftstilskudd med kommunen eller er ansatt i kommunen. Driftsavtalen må omfatte minst 1/5 av full arbeidstid.

§ 2.Det er et vilkår for rett til stønad etter denne forskriften at den som utfører svangerskapskontroller og yter bistand ved fødsel utenfor institusjon, har autorisasjon som jordmor. Vilkåret om norsk autorisasjon gjelder ikke for jordmødre fra andre EU/EØS-stater som yter midlertidige tjenester i Norge, jf. forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land.
§ 3.Stønad ved svangerskapskontroller ytes etter takstene i kapittel II. Stønad ved fødsel utenfor institusjon ytes etter takstene i kapittel III. Det er ikke anledning til å kreve honorar av medlemmet ut over de fastsatte takstene.
§ 4.Hvis medlemmet på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte fram på behandlingsstedet til svangerskapskontroll, dekker kommunen reiseutgiftene for jordmoren etter lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester § 11-1 fjerde og femte ledd.
0Endret ved forskrift 17 jan 2013 nr. 61.
§ 5.Ved krav om stønad skal medlemmet legge fram spesifisert og kvittert regning fra jordmor. Regningen må i tillegg til dato for utført kontrollundersøkelse eller fødsel, inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å avgjøre kravet. Jordmoren plikter å utstede regning i henhold til krav fastsatt av Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer.
§ 6.Helsedirektoratet, eller det organ Helsedirektoratet bestemmer, kan inngå avtale med en jordmor om direkte oppgjør med folketrygden, jf. folketrygdloven § 22-2. Stønaden utbetales da direkte til jordmoren, som ikke kan kreve honorar av medlemmet. Helsedirektoratet, eller det organ Helsedirektoratet bestemmer, fastsetter nærmere retningslinjer for direkte oppgjør.

Når jordmor er ansatt i kommunen, utbetales stønaden direkte til kommunen.

Kapittel II. Takster for kontrollundersøkelser under svangerskap og individuell prevensjonsveiledning

Takstene i kapittel II gjelder bare for jordmødre med avtale om kommunalt driftstilskudd eller i kommunal stilling.

«Repetisjon» betyr at taksten kan repeteres flere ganger på samme regning. Står det i stedet et tall, kan taksten repeteres dette antall ganger i én konsultasjon. 

TakstHonorar/refusjonMerknadRepetisjon
1aFørste gangs fullstendig undersøkelse og veiledning av gravide samt utfylling av godkjent svangerskapsjournal
Ugyldig takstkombinasjon: 1b, 2
316,-A10
1bSvangerskapskontroll
Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 2
159,-A10
1cTillegg for veiledning i prevensjon/familieplanlegging
Ugyldig takstkombinasjon: 2
109,-A10
1dTillegg for taking og innsending av prøver til laboratorium
Ugyldig takstkombinasjon: 2
54,-A10
2Individuell prevensjonsveiledning
Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 1c, 1d
108,-A20
 

Merknad A1:

Takst 1a kan benyttes ved første gangs undersøkelse hos jordmor selv om den gravide har vært til første gangs undersøkelse hos lege. Takst 1a og 1b kan ikke kombineres. Takst 1b kan benyttes ved kontrollundersøkelser under svangerskapet og ved én kontroll etter fødselen. Taksten kan ikke benyttes ved telefonkonsultasjoner. Takst 1c kan benyttes inntil én gang per svangerskap. Takst 1d kan benyttes én gang per undersøkelse/kontroll ved innsending av en eller flere prøver. Taksten kan utløses uten samtidig undersøkelse/kontroll dersom det er behov for prøvetaking mellom svangerskapskontroller. 

Merknad A2:

Takst 2 er en egenandel, og kan benyttes ved individuell prevensjonsveiledning som skjer uavhengig av svangerskapsomsorg.

0Endret ved forskrifter 26. juni 2013 nr. 770 (i kraft 1 juli 2013), 20 juni 2014 nr. 840 (i kraft 1 juli 2014), 23 juni 2016 nr. 774 (i kraft 1 juli 2016).

Kapittel III. Takster for jordmorhjelp ved fødsel utenfor institusjon 

TakstRefusjonMerknadRepetisjon
3aSvangerskapsomsorg i forbindelse med planlagt hjemmefødsel når arbeidet avsluttes mellom 24. og 36. uke
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4, 6, 7
727,-B10
3bSvangerskapsomsorg i forbindelse med hjemmefødsel og med planlagt hjemmefødsel når arbeidet avsluttes senere enn 36. uke
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3a, 4, 6, 7
1176,-B10
4aFødselshjelp inntil 24 timer når jordmor forløser den fødende
Ugyldig takstkombinasjon: 3, 6
7065,-B2, B50
4bTillegg per påbegynt time ut over 24 timer
Ugyldig takstkombinasjon: 3, 6
328,-B2rep
6aVendereis ved «blindalarm» inntil 3 timer
Ugyldig takstkombinasjon: 3, 4
959,-B50
6bTillegg per påbegynt time ut over 3 timer
Ugyldig takstkombinasjon: 3, 4
328,-rep
7aNattillegg (i tidsrommet kl. 17.00 til kl. 06.00)
Ugyldig takstkombinasjon: 3
912,-B50
7bLørdags- og søndagstillegg (fra lørdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00)
Ugyldig takstkombinasjon: 3, 7c
912,-B50
7cHøytidstillegg (gjelder 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 17. mai, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag fra kl. 00.00 til kl. 24.00, samt pinse-, jul- og nyttårsaften fra kl. 12.00 til kl. 24.00)
Ugyldig takstkombinasjon: 3, 7b
1092,-B50
 

Merknad B1

Takstene 3a og 3b kan benyttes én gang per svangerskap når jordmor forut for planlagt hjemmefødsel har utført hovedtyngden av svangerskapskontrollene, enten hjemmefødselen faktisk finner sted eller ikke.

Jordmor med driftsavtale eller kommunal stilling benytter i stedet takst 1b for hver kontroll. 

Merknad B2

Takstene 4a og 4b inkluderer nødvendig for- og etterarbeid i forbindelse med fødselen. Dersom planlagt hjemmefødsel må overføres til sykehus på grunn av komplikasjoner, kan taksten kreves for den tiden jordmor gir fødselshjelp før overføringen finner sted. Hjemmebesøk før og etter fødselen, vaktberedskap mv. dekkes ikke av trygden. 

Merknad B5

Takstene 7a, 7b og 7c kan beregnes i tillegg til 4a og 6a. Takst 7a kan kreves i tillegg til takst 7b eller 7c når tidspunktene faller sammen.

0Endret ved forskrifter 26. juni 2013 nr. 770 (i kraft 1 juli 2013), 20 juni 2014 nr. 840 (i kraft 1 juli 2014), 23 juni 2016 nr. 774 (i kraft 1 juli 2016).

Kapittel IV. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2012. Fra samme dato oppheves forskrift 27. juni 2011 nr. 688 om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp fastsatt med hjemmel i folketrygdloven § 5-12 tredje ledd og § 22-2 andre ledd.