Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus

DatoFOR-2012-06-26-718
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 9
Ikrafttredelse01.08.2012
Sist endretFOR-2016-06-14-662 fra 01.08.2016
EndrerFOR-2009-06-11-652, FOR-2010-06-18-841, FOR-2005-12-01-1434
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-8, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-10, LOV-2005-04-01-15-§3-11, LOV-2005-04-01-15-§5-3, FOR-2005-12-16-1574-§27, FOR-2005-12-01-1392-§2
Kunngjort13.07.2012   kl. 13.10
KorttittelForskrift om studier m.m. ved HiOA

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen i Oslo og Akershus 26. juni 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-5, § 3-8, § 3-9, 3-10, § 3-11 og § 5-3, forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler § 27 og forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad § 2.
Endringer: Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde

Forskriften gjelder studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. For doktorgradsstudier gjelder forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

§ 1-2.Motstrid med forskrift om rammeplan

Dersom denne forskrift strider mot bestemmelser i en gjeldende forskrift om rammeplan, gjelder forskrift om rammeplan foran denne forskrift.

§ 1-3.Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

a)Student: en person som er tatt opp til et emne eller studieprogram ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samsvar med universitets- og høyskoleloven § 3-6 og § 3-7.
b)Kandidat: både student og person som går opp til eksamen uten å være tatt opp på et studieprogram.
c)Studierett: rettigheter knyttet til det å være tatt opp som student ved et studium og inneha studentstatus. Dette innebærer rett til deltakelse i all organisert undervisning, veiledning (individuell og i grupper), øvelser og oppgaveløsning, laboratoriekurs, praksisstudier, feltarbeid mv. i studier studenten er tatt opp til.
d)Forskrift om rammeplan: en plan som definerer de nasjonale rammene for et nærmere angitt studieprogram. Forskrift om rammeplan fastsettes av departementet.
e)Studieprogram: et studium med et definert innhold i henhold til programplan som fører fram til en avsluttet eksamen, grad eller yrkesutdanning. Et studieprogram må bestå av minst to emner.
f)Programplan: en beskrivelse av et studieprogram, uavhengig av om studieprogrammet er regulert av en forskrift om rammeplan eller ikke.
g)Fag: en samling av beslektede emner som er samlet under én felles fagbetegnelse.
h)Emne: den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et studieprogram eller gis som frittstående studium.
i)Emneplan: en beskrivelse av et emne.
j)Emnegruppe: en kombinasjon av emner fra ett eller flere fag eller fagområder som i programplan er definert til å utgjøre en samlet enhet.
k)Studiepoeng: mål på omfanget av et studium, der et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng.
l)Eksamen: en vurdering når resultatet skal inngå på vitnemålet eller karakterutskriften eller innregnes i en karakter på vitnemålet eller karakterutskriften.
m)Utsatt eksamen: vurdering som arrangeres for studenter som har levert legeerklæring eller hatt annet dokumentert gyldig fravær ved ordinær eksamen.
n)Ny eksamen: vurdering som arrangeres for studenter som har gjennomført, men ikke bestått ordinær eksamen.

Kapittel. 2. Grader og utdanninger

§ 2-1.Tildeling av grader

Fakultetet tildeler gradene høgskolekandidat, bachelor, master og philosophiae doctor for de studieprogram fakultetet har det faglige og administrative ansvaret for.

§ 2-2.Grader og yrkesutdanninger m.m.
(1) Høgskolen i Oslo og Akershus kan tildele følgende grader og yrkesutdanning:
a)Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
b)Bachelor, normert studietid 3 år.
c)Master, normert studietid 1 ½ år eller 2 år.
d)Philosophiae doctor, normert studietid 3 år.
e)Yrkesutdanning: grunnskolelærer 1.–7. trinn og 5.–10. trinn, normert studietid 4 år.
f)I en overgangsperiode fram til 31. desember 2015, yrkesutdanningen allmennlærerutdanning, normert studietid 4 år.
(2) Høgskolen i Oslo og Akershus gir videreutdanninger som bygger på avsluttet 3-årig eller 4-årig grunnutdanning. Høgskolen tilbyr også studier av kortere varighet som bygger på generell studiekompetanse.
§ 2-3.Krav til sammensetning av graden bachelor
(1) Graden bachelor oppnås på grunnlag av eksamen i studieprogram, fag, emner eller emnegrupper av 180 studiepoengs omfang. Grunnlaget for graden skal omfatte ett av følgende:
a)Integrert utdanning eller annet studieprogram av 180 studiepoengs omfang i henhold til programplanen for studiet.
b)Integrert utdanning eller annet studieprogram av 120 studiepoengs omfang kombinert med ytterligere fag, emnegruppe eller studieprogram innenfor samme eller annet fag eller fagområde av 60 studiepoengs omfang, etter nærmere bestemmelser fastsatt i programplanen for studiet.

De to studieenhetene av 120 og 60 studiepoengs omfang må være formelt fastsatt som avsluttede utdanninger, fag, emnegrupper eller studieprogram.

For utenlandsk utdanning eller i særlige tilfeller kan fakultetet også godkjenne andre emnekombinasjoner enn formelt fastsatte utdanninger, fag, emnegrupper eller studieprogram som studieenheter på 60 studiepoeng. En slik emnekombinasjon skal i så fall utgjøre en naturlig faglig enhet.

c)Selvvalgt bachelorløp, der det skal inngå en integrert utdanning eller fag, emnegruppe eller annet studieprogram av minimum 90 studiepoengs omfang (fordypningsenhet) og ytterligere fag, emnegruppe eller studieprogram av minimum 30 studiepoengs omfang (breddeenhet). De to enhetene må være formelt fastsatt som avsluttede utdanninger, fag, emnegrupper eller studieprogram.

Inntil 30 studiepoeng av de resterende studiene som skal inngå i grunnlaget for bachelorgraden, kan bestå av frittstående emner eller emner fra andre studieprogram. Studier som skal inngå i graden må være formelt fastsatt som avsluttede utdanninger, fag, emnegrupper eller studieprogram.

d)Fullførte 3 første studieår (180 studiepoeng) av 4-årig grunnskolelærerutdanning etter forskrift om rammeplan. Fullførte 3 første studieår av 4-årig allmennlærerutdanning kan også utgjøre grunnlaget for en bachelorgrad.
(2) I grunnlaget for bachelorgraden skal det inngå et selvstendig arbeid av minimum 15 studiepoengs omfang. Arbeidet kan være av teoretisk, praktisk eller kunstnerisk art og kan være utført individuelt eller i gruppe.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 2-4.Tilleggsbetegnelser for graden bachelor
(1) For oppnådd bachelorgrad angis gradens faglige innhold (tilleggsbetegnelsen) på vitnemålet som følger:
a)For bachelorgrad etter denne forskrift § 2-3 første ledd bokstav a:

enten

«bachelor i *betegnelse på fagområde eller studieprogram i henhold til programplan*», eventuelt med ytterligere tilleggsangivelse av linje, studieretning eller liknende,

eller

«bachelor - *betegnelse på lærerutdanning i henhold til forskrift om rammeplan for den aktuelle lærerutdanningen*»

b)For bachelorgrad etter denne forskrift § 2-3 første ledd bokstav b:

«bachelor i *betegnelse på studieprogram i henhold til programplan*».

c)For bachelorgrad etter denne forskrift § 2-3 første ledd bokstav c:

«bachelor i *betegnelse på faglig hovedområde som den faglige fordypningen på minimum 90 studiepoeng defineres inn under*» som følger:

enten «bachelor i helsefag»

eller «bachelor i kultur- og samfunnsfag»

eller «bachelor i tekniske fag»

d)For bachelorgrad etter denne forskrift § 2-3 første ledd bokstav d:

enten

«bachelor i grunnskolefag 1.–7. trinn» eller «bachelor i grunnskolefag 5.–10. trinn» når graden er oppnådd på grunnlag av fullførte 3 første studieår av 4-årig grunnskolelærerutdanning på respektive studieretning

eller

«bachelor i grunnskolens undervisningsfag» når graden er oppnådd på grunnlag av fullførte 3 første studieår av 4-årig allmennlærerutdanning.

(2) For bachelorgrad som oppnås på grunnlag av selvvalgt løp, gis det ikke ytterligere tilleggsangivelse av fagområde, fordypning eller spesialisering.
§ 2-5.Tilleggsbetegnelser for graden høgskolekandidat

For oppnådd grad som høgskolekandidat angis graden normalt som «høgskolekandidat i *betegnelse på studieprogrammets navn*» i henhold til programplan.

§ 2-6.Krav til sammensetning av graden master
(1) De generelle kravene til graden master er fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad.
(2) Ved Høgskolen i Oslo og Akershus kan graden master av 1 ½ eller 2 års omfang (90 eller 120 studiepoeng) oppnås på grunnlag av de studieprogram det enkelte fakultet tilbyr for denne graden.
§ 2-7.Tilleggsbetegnelser for graden master

For oppnådd mastergrad av 1 ½ eller 2 års omfang ved Høgskolen i Oslo og Akershus angis graden på vitnemålet som følger:

«master i *betegnelse på studieprogram i henhold til programplan*».

§ 2-8.Tilknytningskrav for tildeling av grad og utstedelse av vitnemål

For utstedelse av vitnemål for oppnådd grad eller yrkesutdanning, må minimum 60 av studiepoengene som inngår i grunnlaget for graden eller yrkesutdanningen, være avlagt ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

§ 2-9.Krav for tildeling av ny grad fra Høgskolen i Oslo og Akershus
(1) Ved godskriving av utdanning som har inngått i grunnlaget for en tidligere tildelt grad eller som del av en grad eller yrkesutdanning, må studenten ha avlagt minimum 60 nye studiepoeng før det kan tildeles en ny grad fra Høgskolen i Oslo og Akershus.
(2) For ny mastergrad må de nye studiepoengene inkludere en annen masteroppgave enn den oppgaven som inngikk i grunnlaget for den tidligere tildelte mastergraden.
§ 2-10.Overlapping i faginnhold

Overlapping i faginnhold mellom fag, emner, emnegrupper eller studieprogram som inngår i grunnlaget for graden, kan ikke utgjøre mer enn 10 studiepoeng totalt for bachelorgrad og grunnskolelærerutdanning. For masterstudier, videreutdanninger og andre studier av mindre omfang kan overlappingen ikke utgjøre mer enn 5 studiepoeng. Overlapping ut over angitt grense må kompenseres med fag eller emner som er faglig relevante for graden.

§ 2-11.Fellesgrader - krav til innhold og sammensetning av grad som tildeles i samarbeid med andre institusjoner
(1) For grad som tildeles i samarbeid med andre institusjoner (fellesgrad), gjelder normalt de samme krav til innhold og sammensetning av graden som til grader som tildeles av Høgskolen i Oslo og Akershus alene.
(2) For fellesgrad kan det fastsettes unntak fra tilknytningskravet etter § 2-8.
(3) Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus kan fastsette retningslinjer for etablering av fellesgradsstudier og andre samarbeidsstudier.

Kapittel 3. Studier - generelle og faglige bestemmelser

§ 3-1.Fastsetting av programplan og emneplan
(1) Det skal fastsettes programplan og emneplan for alle studieprogram og emner som tilbys ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
(2) Rektor kan fastsette retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av planer for studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 3-2.Generelle bestemmelser for programplaner
(1) Et emne skal normalt være av minimum 10 studiepoengs omfang og være delelig med 5, dersom dette ikke strider mot forskrift om rammeplan.
(2) Det skal framgå av studiets plan hvilke vurderinger i studiet som skal inngå på vitnemål eller karakterutskrift eller regnes inn i karakter på vitnemål eller karakterutskrift, og hvilke vurderingsuttrykk som benyttes i henhold til universitets- og høyskoleloven § 3-9 sjette ledd.
§ 3-3.Endringer i programplan, emneplan og pensum
(1) Endringer i programplan eller emneplan skal ikke tre i kraft før ved nytt studieår. Mindre endringer i pensum kan foretas underveis i studiet.
(2) Fakultetet skal informere de berørte studentene innen rimelig tid før endringene trer i kraft.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 3-4.Godskriving, fritak og faglig godkjenning
(1) Tidligere avlagt grad, yrkesutdanning eller annet studieprogram av tre års omfang eller mer som har gitt eget vitnemål fra Høgskolen i Oslo og Akershus eller høgskole som nå er en del av Høgskolen i Oslo og Akershus, kan ikke konverteres til en bachelorgrad. Tidligere tildelt sivilbibliotekargrad, hovedfagskandidatgrad eller cand.polit.-grad fra Høgskolen i Oslo og Akershus kan ikke konverteres til en mastergrad.
(2) Fakultetet avgjør søknader om godskriving og faglig godkjenning etter universitets- og høyskoleloven § 3-5.
(3) Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus kan fastsette retningslinjer for vurdering av søknader om fritak for deler av studium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse etter universitets- og høyskoleloven § 3-5 annet ledd.
(4) Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus kan fastsette retningslinjer for vurdering av søknader om faglig godkjenning av annen høyere utdanning der kunnskapene er dokumentert på annen måte enn ved eksamen etter universitets- og høyskoleloven § 3-5 fjerde ledd.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 3-5.Undervisning
(1) Studieåret ved Høgskolen i Oslo og Akershus begynner i midten av august og avsluttes i slutten av juni. Rektor kan fastsette undervisningsterminer, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-8. Rektor fastsetter dato for studiestart om høsten.
(2) Undervisning og ordinær eksamen avvikles innenfor studieåret.
(3) Praksisstudier, den internasjonale sommerskolen, forkurs, samlingsbaserte studier, oppdragsstudier og lignende kan avvikles utenfor studieåret.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 3-6.Utdanningsplan
(1) Utdanningsplan jamfør universitets- og høyskoleloven § 4-2 skal være satt opp slik at studenten kan gjennomføre planlagt studieløp eller studium på normert tid.
(2) Utdanningsplanen kan endres etter avtale mellom student og fakultetet.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 3-7.Tilrettelegging av studiesituasjonen

En student kan på grunn av sykdom, funksjonshemming eller andre særlige forhold søke om tilrettelegging av studiesituasjonen, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd.

§ 3-8.Vitnemål og sluttdokumentasjon
(1) Fakultetet utsteder vitnemål etter avsluttet grad, yrkesutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning. Samtidig skal det utstedes Diploma Supplement.
(2) Vitnemål utstedes bare én gang. Ved tap av vitnemål kan fakultetet etter søknad utstede duplikat.
(3) Videreutdanninger, studier av mindre omfang, ikke fullførte gradsstudier eller yrkesutdanning dokumenteres ved karakterutskrift. Studenter som ikke har fullført utdanningen, skal på anmodning gis karakterutskrift for beståtte eksamener eller prøver.
(4) På vitnemål og karakterutskrifter skal det framgå hvilket semester eksamen er avlagt. Ny eksamen som avlegges etter at studenten har fått utstedt vitnemål, dokumenteres ved karakterutskrift.
(5) Dersom en privatist, jf. denne forskrift § 5-8, har fått sine kunnskaper og ferdigheter prøvd på en annen måte enn studenter som er tatt opp ved studiet, skal det angis på vitnemålet.
(6) Rektor kan fastsette utfyllende bestemmelser om utstedelse og utforming av vitnemål.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).

Kapittel 4. Studierett. Permisjon

§ 4-1.Studierett
(1) Den som har akseptert tilbud om studieplass, har studierett i henhold til normert studietid for det aktuelle hel- eller deltidsstudiet han eller hun er tatt opp til.
(2) Dersom studenten er forsinket i studiene i forhold til normert tid, beholdes studieretten normalt i inntil ett år i tillegg. I tidsberegningen på ett år inngår ikke utsatt studiestart, midlertidig utestengelse fra høgskolen og permisjoner.
(3) Personer som er tatt opp til et emne, får studierett på emnet. Slik studierett opphører når vitnemål er utstedt eller når første ny eller utsatt eksamen i emnet er avholdt.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 4-2.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 4-3.Opphør av studieretten
(1) Studieretten opphører når studenten har fått utstedt vitnemål eller karakterutskrift etter å ha fullført studiet.
(2) Studieretten opphører når studenten selv bekrefter at hun eller han trekker seg fra studiet eller studieprogrammet.
§ 4-4.Tap av studierett
(1) Studenter kan miste studieretten på et studium de er tatt opp til i følgende tilfeller:
a)Studenten har ikke betalt semesteravgift og annen avgift fastsatt i samsvar med forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler, bekreftet eller fylt ut utdanningsplan og semesterregistrert seg, jf. § 4-2.
b)Studenten har overskredet den fastsatte grensen for normert tid med eventuelt tillegg i tid, jf. § 4-1.
c)Studenten har brukt opp sine forsøk til eksamen eller praksisstudier i henhold til bestemmelser i programplan og denne forskrift.
d)Studenten har ikke avlagt eller bestått eksamen i henhold til utdanningsplan i løpet av det siste studieåret, og har ikke permisjon.
e)Studenten har ikke fremlagt originale vitnemål til vitnemålskontroll.
f)Studenten har fremlagt falsk eller forfalsket vitnemål i forbindelse med søknad om opptak.
(2) Fakultetet fatter vedtak om tap av studierett.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 4-5.Permisjon
(1) En student som får barn under studiene, har rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-5. Permisjon skal også gis ved førstegangstjeneste, sykdom og andre tungtveiende grunner.
(2) For permisjon av øvrige grunner bør studenten ha gjennomført studier innenfor det aktuelle studieprogram i minst ett semester. Det kan normalt gis permisjon for inntil ett år.
(3) Fakultetet avgjør søknader om permisjon.
(4) En student kan søke om å få avlegge eksamen i permisjonstiden.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016, tidligere § 4-6).
§ 4-6.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 4-7.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).

Kapittel 5. Vilkår for eksamen. Oppmelding

§ 5-1.Vilkår for å gå opp til eksamen
(1) For å kunne gå opp til eksamen må kandidaten ha betalt semesteravgift for gjeldende semester i henhold til lov og forskrift om studentsamskipnader, og eventuelt eksamensvederlag i samsvar med retningslinjer for egenbetaling ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
(2) Det kan i programplan eller emneplan fastsettes krav om at obligatoriske aktiviteter, obligatorisk undervisning, obligatorisk deltakelse eller gjennomført praksis skal være godkjent, og at eksamen eller prøver skal være bestått, før kandidaten får adgang til en eksamen eller får fortsette på studiet.
(3) Ved mistanke om fusk eller forsøk på fusk gjelder denne forskrift § 7-5 fjerde ledd.
§ 5-2.Oppmelding
(1) Studenten melder seg normalt selv opp til ordinær eksamen ved å bekrefte utdanningsplanen. Dersom studenten ikke møter til eksamen gjelder denne forskrift § 6-6.
(2) Studenter som skal ta ny eller utsatt eksamen, må normalt selv melde seg opp på StudentWeb innen gjeldende frister.
(3) Studenten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen.
(4) Studenter som ønsker å forbedre karakter, kan normalt bare melde seg opp til ordinær eksamen.
§ 5-3.Avmelding
(1) Studenter som er tatt opp til studier med progresjonsbestemmelser, kan ikke melde seg av ordinær eksamen.
(2) Avmelding til ordinær eksamen ved studier som ikke er omfattet av progresjonsbestemmelser skal skje innen gjeldende frist. Ved avmelding har studenten normalt ikke adgang til eksamen før ved neste ordinære eksamen.
(3) Avmelding til ny og utsatt eksamen skal skje innen to uker før eksamen.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 5-4.Antall forsøk til eksamen
(1) En student har ikke rett til å framstille seg til eksamen i samme fag eller emne mer enn tre ganger. Fakultetet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon for et fjerde og siste eksamensforsøk.
(2) Antall forsøk til eksamen som følger av første ledd gjelder ikke for masteroppgaven, jf. denne forskrift § 5-6.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 5-5.Forsøk til eksamen ved nytt opptak til samme studieprogram
(1) For studenter som har hatt opphold fra et studieprogram i tre år og fått nytt opptak til samme studieprogram, starter studiet på nytt med nye forsøk til eksamen og praksis etter denne forskrift § 5-4 og § 8-4. For studenter som har hatt opphold fra studiet i mindre enn tre år og som har fått nytt opptak til samme studieprogram, teller tidligere forsøk til eksamen og praksis.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 5-6.Ny sensur ved omarbeidet masteroppgave og andre større oppgaver
(1) Dersom masteroppgaven er vurdert til ikke bestått, kan ny eller omarbeidet masteroppgave leveres til sensur én gang.
(2) Det er ikke adgang til å få vurdert en ny masteroppgave i samme studieprogram når studenten tidligere har fått vurdert en masteroppgave med bestått resultat.
(3) Med mindre annet framgår av programplan, kan en student ved ikke bestått, levere omarbeidet versjon av bacheloroppgaven, hovedprosjekt og andre større oppgaver på 10 studiepoeng eller mer med egenutformet problemstilling til sensur én gang.
(4) Det er anledning til å levere omarbeidet versjon av praksisrelaterte oppgaver på mindre enn 10 studiepoeng ved karakter ikke bestått dersom det ikke er mulig å endre problemstilling for oppgaven uten at praksisperioden gjennomføres på nytt.
(5) Det er ikke anledning til å levere omarbeidet versjon for andre oppgaver enn de som er nevnt i denne paragrafen.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 5-7.Vilkår for ny og utsatt eksamen
(1) Studenter som har gyldig fravær fra en ordinær eksamen har rett til utsatt eksamen. Som gyldig fravær regnes sykdom eller annen dokumentert, tvingende fraværsgrunn, jf. denne forskrift § 6-7. Det samme har studenter som på grunn av utvekslingsopphold eller deltidsstudier i utlandet, ikke har kunnet gå opp til ordinær eksamen.
(2) Studenter som har strøket til ordinær eksamen har rett til ny eksamen.
(3) Studenter som ikke gjennomfører eller ikke består ny eller utsatt eksamen, har ikke krav på å få gå opp på nytt før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har hatt gyldig fravær ved ny eller utsatt eksamen.
(4) For fag eller emner som opphører gjelder følgende: dersom det etter ny eller utsatt eksamen fortsatt gjenstår studenter som ikke har bestått eller har hatt gyldig fravær, kan det etter søknad arrangeres en tredje og siste eksamen. Slik tredje eksamen skal arrangeres innen ett år etter siste ordinære eksamen.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 5-8.Privatist
(1) Person som fyller alle krav til opptak, men ikke har studierett ved det aktuelle studiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til eksamen i et emne som privatist innen gjeldende frister.
(2) Privatistens rettigheter begrenser seg til adgangen til å gå opp til eksamen i vedkommende emne.
(3) Privatister skal betale semesteravgift og eksamensvederlag innen fastsatte frister i samsvar med retningslinjer for egenbetaling ved Høgskolen i Oslo og Akershus
(4) En student med studierett ved Høgskolen i Oslo og Akershus skal ikke betale eksamensvederlag når hun eller han avlegger eksamen i et emne i et annet studium enn hun eller han er tatt opp til.
(5) En student som har brukt opp sine eksamensforsøk har ikke adgang til eksamen som privatist i samme emne.
0Tilføyd ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).

Kapittel 6. Gjennomføring av eksamen

§ 6-1.Ordinær eksamen

Ordinær eksamen gjennomføres med den vurderingsform og i det semesteret som er angitt i programplanen.

§ 6-2.Ny og utsatt eksamen
(1) Ny og utsatt eksamen arrangeres normalt sammen, og skal gjennomføres innen rimelig tid etter ordinær eksamen.
(2) Ny og utsatt eksamen kan også arrangeres før eller i starten av påfølgende semester.
(3) Når ordinær eksamen er hjemmeeksamen, mappevurdering eller lignende, kan det fastsettes annen vurderingsform for ny og utsatt eksamen.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 6-3.Gjennomføring av skriftlig eksamen under tilsyn
(1) Studentene plikter å rette seg etter de anvisningene som gis i eksamenslokalet. Overtredelse kan medføre bortvisning fra eksamenslokalet.
(2) Kandidaten må være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen starter.
(3) For å få adgang til eksamen må kandidaten kunne framvise gyldig legitimasjon med bilde.
(4) Kandidater som møter etter at utdeling av eksamensoppgaver er påbegynt, skal avvises. Dersom forsinkelsen skyldes forhold utenfor kandidatens kontroll, skal vedkommende likevel gis adgang til eksamenslokalet inntil 30 minutter etter at eksamen er påbegynt.
(5) Kandidatens personlige eiendeler må plasseres på anvist sted i eksamenslokalet. Det er kandidatens ansvar å se til at bare tillatte hjelpemidler bringes med til anvist plass. Mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr med eller uten sender som ikke er tillatte hjelpemidler, kan ikke tas med til anvist plass. Alt elektronisk utstyr skal være avslått og plassert på anvist sted.
(6) Ved digital eksamen som er basert på bruk av egen bærbar datamaskin er kandidatene selv ansvarlig for å ha lastet ned nødvendig programvare før de møter i eksamenslokalet.
(7) Etter at kandidatene har inntatt anvist plass i eksamenslokalet, kan de ikke forlate denne uten tillatelse fra inspektør.
(8) De første 60 minutter etter at oppgaven er utlevert, har kandidatene ikke adgang til å trekke seg fra eksamen eller forlate eksamenslokalet.
9) Kandidater som har spørsmål, skal henvende seg til en av eksamensinspektørene. Det er ikke tillatt å kommunisere med andre kandidater eller andre personer under eksamen. Det gjelder både inne i lokalet og utenfor.
(10) Hjelpemidler skal framgå på forsiden av eksamensoppgaven. Det er kandidatens eget ansvar å skaffe tilveie tillatte hjelpemidler. Lån av hjelpemidler fra andre kandidater under eksamen er ikke tillatt.
(11) Kandidatene har til disposisjon den oppgitte eksamenstid. Ved annet enn digital eksamen gis det inntil 15 minutter til innlevering.
(12) Kandidaten blir sittende på sin plass til eksamensbesvarelsen er levert og kontrollert. Kandidaten må deretter forlate eksamenslokalet.
(13) Emneansvarlig eller dennes stedfortreder skal være tilgjengelig under eksamen.
(14) Rektor kan fastsette retningslinjer og utfyllende bestemmelser om gjennomføring av eksamen m.m.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 6-4.Hjelpemidler
(1) Fakultetet kan gi utfyllende bestemmelser om hvilke hjelpemidler som kan benyttes under eksamen. Hjelpemidler kan omfatte skrevne og trykte hjelpemidler, kalkulator og eventuelt tegneutstyr. Det skal være oppgitt på forhånd og tydelig framgå av eksamensoppgaven hvilke hjelpemidler som tillates brukt under eksamen.
(2) Kandidaten har plikt til å sette seg inn i hvilke hjelpemidler som er tillatt brukt til den enkelte eksamen.
§ 6-5.Innlevering av eksamen
(1) Besvarelsen skal være innlevert eksamensansvarlig på den måten og innen det tidspunkt som er bestemt. Kandidaten skal normalt vise gyldig legitimasjon og signere ved innlevering av besvarelsen.
(2) Besvarelsen skal leveres i det antall eksemplarer som er fastsatt. Kandidaten må selv sørge for å ha en kopi.
(3) Kandidater som har semesteradresse mer enn 10 mil fra høgskolen, kan postlegge besvarelsen etter avtale med fakultetet på forhånd. Det må da foreligge dokumentasjon fra postverket på at den er postlagt innen innleveringsfristen.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 6-6.Fravær fra eksamen
(1) Dersom en kandidat ikke møter til eksamen til fastsatt tid, teller dette som ett eksamensforsøk, og kandidaten har ikke rett til ny eksamen.
(2) Dersom en kandidat ikke leverer besvarelsen innen fristen teller dette som ett eksamensforsøk, og kandidaten har ikke rett til ny eksamen.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 6-7.Sykdom under eksamen
(1) Dersom sykdom forhindrer studenten i å møte til eksamen eller levere skriftlige besvarelser innen fristen, må det framlegges legeerklæring som omfatter eksamensdagen for at det skal være et gyldig fravær og ikke regnes som et eksamensforsøk. Dersom det ikke er mulig å framlegge legeerklæringen på eksamensdagen, må den leveres eller poststemples senest en uke etter eksamensdagen.
(2) En kandidat som blir syk under eksamen under tilsyn, kan velge å trekke seg. Kandidaten har da brukt ett eksamensforsøk dersom det ikke leveres legeerklæring, jf. første ledd.
(3) Sykdom i løpet av perioden for eksamen uten tilsyn gir ikke automatisk rett til forlenget tid selv om legeerklæring fremlegges.
§ 6-8.Trekk fra eksamen
(1) Dersom en kandidat leverer blank besvarelse eller velger å avbryte eksamen uten å levere, regnes dette som ett eksamensforsøk og kandidaten har ikke rett til ny eksamen.
(2) Som blank besvarelse menes i denne forskrift besvarelse som ikke er et reelt forsøk på å besvare.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 6-9.Tilrettelegging av eksamen og alternative vurderingsformer
(1) Kandidater som av medisinske eller andre grunner har behov for tilrettelegging av eksamen eller alternativ vurderingsform i forbindelse med eksamen, må søke om dette innen fastsatte frister. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige.
(2) Rektor kan gi retningslinjer for behandling av søknader om tilrettelegging av eksamen og alternative vurderingsformer.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 6-10.Eksamen på annet språk enn norsk
(1) Undervisnings- og oppgavespråket ved Høgskolen i Oslo og Akershus er norsk, med mindre annet er fastsatt i programplan eller emneplan. Det kan i programplan eller emneplan fastsettes bestemmelser om bruk av engelsk eller andre språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.
(2) Fakultetsstyret kan også bestemme at en kandidat etter søknad kan besvare eksamen på annet språk enn norsk, svensk eller dansk der det er faglig mulig etter programplan eller emneplan.
§ 6-11.Muntlig eksamen

Fakultet avgjør søknader om unntak fra kravet om offentlig muntlig eksamen i universitets- og høyskoleloven § 3-9 tredje ledd.

Kapittel 7. Sensur. Klage. Fusk

§ 7-1.Sensor
(1) Ved eksamen eller vurdering der resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for vedkommende studium, oppnevner fakultetet sensorer i samråd med fagmiljøet.
(2) Det skal være knyttet ekstern sensor til alle eksamener i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensor.
(3) Bruk av sensor skal gå fram av emnebeskrivelse i programplanen. Det skal normalt benyttes to sensorer ved muntlig og skriftlig eksamen.
(4) Rektor fastsetter retningslinjer for oppnevning og bruk av sensor.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 7-2.Sensur. Sensurfrist
(1) En kandidat som har levert eksamensbesvarelsen kan ikke unndra seg sensur.
(2) Kandidatens identitet skal så langt dette er praktisk mulig ikke gjøres kjent for sensor ved skriftlig eksamen.
(3) Hvis det ikke er enighet om karakterfastsetting, skal det oppnevnes en ny sensor som avgjør saken.
(4) Sensuren for masteroppgaver skal foreligge innen seks uker etter innleveringsfristen.
(5) Dersom samme eksamen avlegges flere ganger, gjelder beste karakter.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 7-3.Klage over karakterfastsetting. Rett til begrunnelse
(1) Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsetting og for klagesensur i samsvar med lov om universiteter og høyskoler § 5-3.
(2) Sensur kan påklages i samsvar med universitets- og høyskoleloven § 5-3. Det skal ikke opplyses om karakteren til klagesensorene.
(3) Ved bruk av løpende vurdering skal det fastsettes i programplanen når klage kan framsettes. Dette kan være etter hver enkelt prøve, oppgave eller annen vurdering eller bare etter at resultatet fra fag, emne eller emnegruppe er kunngjort.
(4) Klagesensur skal foreligge innen fire uker etter klagefristens utløp. Resultatet etter denne klagesensuren er endelig.
§ 7-4.Klage over formelle feil

Formelle feil kan påklages i samsvar med bestemmelsene i universitets- og høyskoleloven § 5-2.

§ 7-5.Fusk
(1) Som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen eller prøve regnes blant annet:
a)å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen
b)å presentere andres arbeid som sitt eget
c)å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger
d)ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper
e)å handle i strid med gjeldende regelverk eller retningslinjer for den enkelte eksamen.
(2) Konsekvenser av fusk eller forsøk på fusk reguleres av lov om universiteter og høyskoler og behandles av høgskolens klagenemnd, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-7 og § 4-8.
(3) Annullering av eksamen eller prøve i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-7, teller som ett forsøk til eksamen eller prøve, jf. denne forskrift § 5-4.
(4) En student som mistenkes for fusk eller forsøk på fusk, har ikke rett til å framstille seg til eksamen eller prøve i det faget eller emnet som omfattes av mistanken, så lenge saken er under behandling. Bestemmelsen gjelder både ordinær og ny og utsatt eksamen eller prøve i vedkommende fag eller emne. Tilsvarende gjelder dette når det mistenkes fusk ved arbeidskrav. Dersom klagenemnda kommer fram til at det ikke foreligger fusk og besvarelsen da blir vurdert til ikke bestått, har studenten rett til ny eksamen, prøve eller arbeidskrav.
(5) Rektor kan gi retningslinjer for behandling av saker om fusk og forsøk på fusk.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).

Kapittel 8. Veiledet praksis. Antall forsøk

§ 8-1.Vurdering av praksisstudier
(1) For utdanninger hvor praksisstudiet er gjenstand for en faglig vurdering skal studenten ha jevnlig veiledning og tilbakemelding slik at studenten er orientert om hvordan hun eller han fungerer i forhold til kravene for å bestå praksisstudiet.
(2) For hver praksisperiode skal det avholdes midtveisvurdering og avsluttende vurdering der studentens prestasjoner vurderes i forhold til målene for praksisperioden. Sluttvurderingen skal bygge på vurderinger underveis og eventuelle praktiske prøver. Studenten skal ha kopi av vurderinger.
(3) Det skal fremgå av programplanen hvem som fastsetter den faglige vurderingen.
(4) Krav til tilstedeværelse eller oppmøte kan normalt ikke fravikes på grunn av sykdom eller andre grunner. Krav til tilstedeværelse skal framgå av programplanen.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 8-2.Varsel om fare for ikke bestått
(1) Hvis det oppstår tvil om studenten kan bestå praksisstudiet, skal studenten snarest kalles inn til et møte.
(2) Dersom det er fare for å ikke bestå praksisperioden skal det gis skriftlig varsel så snart mulig. Slikt varsel skal gis senest tre uker før praksisperiodens slutt. For praksisperioder på fem uker eller mindre skal varsel gis halvveis i perioden. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.
(3) Viser studenten i løpet av praksisperioden handling eller atferd som utvilsomt gir grunnlag for å ikke bestå praksisstudiet, kan studenten likevel få karakteren «ikke bestått» selv om forutgående varsel ikke er gitt innen fristen etter andre ledd.
0Tilføyd ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016).
§ 8-3.Ikke bestått praksisstudier
(1) Dersom det foreligger en faglig vurdering med karakteren «ikke bestått», stadfester eller annullerer et utvalg oppnevnt av fakultetet karakteren.
(2) I tillegg kan fakultetet stadfeste resultatet «ikke bestått» i følgende tilfeller:
a)Dersom studenten ikke oppfyller kravene for tilstedeværelse eller oppmøte. Dette teller som ett forsøk.
b)Dersom studenten ikke får fullføre praksisstudiet på grunn av forhold som skyldes studenten selv. Dette teller som ett forsøk.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016, tidligere § 8-2).
§ 8-4.Antall forsøk
(1) Dersom praksisstudiet er vurdert til «ikke bestått» må normalt hele praksisperioden tas om igjen. Vilkår for å fortsette på studiet skal fremgå av programplanen.
(2) Dersom praksisstudiet ikke er bestått og det er det er brukt to forsøk, må normalt studiet avbrytes, jf. denne forskrift § 4-4.
(3) Dersom det foreligger særskilte grunner og forskrift om rammeplan gir anledning til det kan fakultetet gi studenten et tredje og siste forsøk på å bestå praksisstudiet.
(4) Dersom studenten får annullert praksisperioden på grunn av formelle feil skal det tilrettelegges for ny praksisperiode så raskt som mulig.
0Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug 2016, tidligere § 8-2).

Kapittel 9. Utfyllende bestemmelser. Ikrafttredelse

§ 9-1.Retningslinjer og utfyllende bestemmelser

Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus kan fastsette retningslinjer og utfyllende bestemmelser innenfor rammen av denne forskrift.

§ 9-2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. august 2012. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 11. juni 2009 nr. 652 om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo, forskrift 18. juni 2010 nr. 841 om studier og eksamen ved Høgskolen i Akershus og forskrift 1. desember 2005 nr. 1434 om bachelorgraden ved Høgskolen i Oslo.