Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon

DatoFOR-2012-06-27-687
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 9
Ikrafttredelse02.07.2012
Sist endretFOR-2015-07-13-896 fra 01.08.2015
EndrerFOR-2005-12-01-1371
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2
Kunngjort06.07.2012   kl. 15.05
KorttittelForskrift om rammeplan for bachelor i regnskap mv.

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 27. juni 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-2 annet ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 12 juli 2013 nr. 901, 13 juli 2015 nr. 896.

§ 1.Virkeområde og formål

Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir 3-årig bachelorgrad i regnskap og revisjon, og som er akkreditert etter lov om universiteter og høyskoler § 1-2 og § 3-1.

Forskriftens formål er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert utdanning med høy faglig kvalitet for privat og offentlig sektor. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for regnskaps- og revisjonsutdanning, inkludert at utdanningskravene i revisorloven for å bli registrert revisor oppfylles. Utdanningen skal også oppfylle utdanningskravene i regnskapsførerlov og forskrift. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv. Forskriften skal sikre at utdanningen er en kvalitativ god profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. En bachelor i regnskap og revisjon skal i tillegg være et solid fundament for videre profesjonsstudier innen regnskap og revisjon, så vel som videre studier innen andre økonomiske fagområder.

Forskriften skal sikre at institusjonene legger til rette for en integrert utdanning med helhet og sammenheng mellom fag, emner, teori og praksis samt undervisningsmetoder og vurdering av studentene. Økonomiske, juridiske og samfunnsvitenskapelige temaer skal integreres og ses i sammenheng.

§ 2.Læringsutbytte

En kandidat med oppnådd 3-årig bachelorgrad i regnskap og revisjon skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten har bred kunnskap i bedriftsøkonomisk analyse.

Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og revisjon.

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i metodefag, administrasjonsfag og samfunnsøkonomiske fag.

Kandidaten har kunnskap om fagets egenart og historie, samt fagets, revisors og regnskapsførers rolle i samfunnet. Kandidaten har kjennskap til ulike revisjonsbehov og revisjonsordninger i privat og offentlig sektor.

Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene.

Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis. 

Ferdigheter

Innen praktiske og teoretiske problemstillinger i finansiell revisjon, regnskap, skatt- og avgiftsrett og rettslære, kan kandidaten

-anvende analysemetoder,
-anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
-anvende annen relevant kunnskap, og
-begrunne sine valg.

Kandidaten behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap og revisjon.

Kandidaten kan på revisjons- og regnskapsoppdrag identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team.

Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Kandidaten kan bidra til å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom revisjonsberetning og annen rapportering. 

Generell kompetanse

Kandidaten har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv.

Kandidaten kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.

Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Kandidaten kjenner til hvordan faget bedriftsøkonomi kan støtte oppunder nytenkning, innovasjon og entreprenørskap.

§ 3.Struktur og innhold

For å oppnå graden bachelor i regnskap og revisjon må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng bestående av følgende emnegrupper: 

Felles med bachelor i økonomi og administrasjon

30 studiepoeng i bedriftsøkonomisk analyse

25 studiepoeng i administrasjonsfag

15 studiepoeng i samfunnsøkonomi

20 studiepoeng metodefag. 

Fordypningsemner

25 studiepoeng, videregående regnskapsfaglige emner og verdsettelse

12,5 studiepoeng valgfrie emner for institusjonene. 

Fordypningsemner med avsluttende revisoreksamen

15 studiepoeng revisjon

15 studiepoeng årsregnskap, herunder IFRS

15 studiepoeng skatterett

7,5 studiepoeng rettslære.

Institusjonene skal legge til rette for internasjonal mobilitet i løpet av studiet, et internasjonalt perspektiv i utdanningen og ha relevant kontakt med nærings- og arbeidsliv.

0Endret ved forskrift 12 juli 2013 nr. 901.
§ 4.Nasjonale retningslinjer og fagplan

Det kan utarbeides nasjonale retningslinjer, inkludert læringsutbyttebeskrivelser for de ulike emner i utdanningen.

Innenfor de gitte nasjonale rammene fastsetter den enkelte institusjon fagplaner om faglig innhold. Fagplanene skal videre inneholde bestemmelser om organisering, læringsformer og vurderingsordninger.

Fagplanen skal legge til rette for faglig samarbeid mellom institusjoner. Fagplanen skal vedtas av institusjonens styre.

§ 5.Nasjonale deleksamener

Departementet kan bestemme at det skal avholdes nasjonale obligatoriske deleksamener, og om resultatet skal føres på vitnemålet.

0Tilføyd ved forskrift 13 juli 2015 nr. 896 (i kraft 1 aug 2015).
§ 6.Ikrafttredelse og overgangsregler

Forskriften trer i kraft 2. juli 2012 med virkning fra og med opptak til studieåret 2012–2013. Den enkelte institusjon kan likevel velge å følge forskrift 1. desember 2005 nr. 1371 til rammeplan for treårig revisorutdanning frem til opptak for studieåret 2013–2014.

Studenter som har påbegynt studiet under tidligere rammeplan, har rett til å avlegge eksamen etter denne inntil 31. desember 2017. Fra dette tidspunktet oppheves forskrift 1. desember 2005 nr. 1371 til rammeplan for treårig revisorutdanning.

0Endret ved forskrift 13 juli 2015 nr. 896 (i kraft 1 aug 2015, tidligere § 5).