Forskrift om opplysningsplikt om realisasjon av naturgass utvunnet fra norsk kontinentalsokkel

DatoFOR-2012-06-29-693
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2012 hefte 9
Ikrafttredelse29.06.2012, med virkning fra og med 01.07.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-06-13-35-§6, LOV-1975-06-13-35-§8
Kunngjort06.07.2012   kl. 15.05
KorttittelForskrift om opplysningsplikt om handel med naturgass

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2012 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. § 6 nr. 6 og § 8.

I

§ 1.Hvem forskriften gjelder for

Enhver som er skattepliktig etter petroleumsskatteloven § 5 skal ukrevet gi Oljeskattekontoret opplysninger om realisasjon av naturgass som er skattepliktig etter nevnte § 5 etter bestemmelsene i denne forskriften.

Opplysningsplikten gjelder tilsvarende for den som på vegne av staten realiserer naturgass som produseres fra statens deltakerandel i utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel (SDØE).

§ 2.Transaksjoner mv. som er omfattet av forskriften

Opplysningsplikten omfatter realisasjon av naturgass som er skattepliktig etter petroleumsskatteloven § 5, herunder salg og bytte av naturgass. Videresalg av naturgass er omfattet av opplysningsplikten dersom videresalget innebærer realisasjon som er skattepliktig etter nevnte bestemmelse.

Uttak av naturgass er ikke omfattet av opplysningsplikten.

Opplysningsplikten gjelder tilsvarende for realisasjon av statens naturgass som produseres fra statens deltakerandel i utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

Med naturgass menes tørrgass, inkludert LNG, rikgass og våtgass, inkludert kondensat. Opplysningsplikten omfatter likevel ikke våtgass, inkludert kondensat.

§ 3.Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om avtale- og salgsvilkår i avtaler om realisasjon av naturgass.

Til den enkelte avtale om realisasjon av naturgass kan det kreves opplysninger om blant annet produkt, volum, energimengde, leveringssted, leveringsbetingelser, leveringskilde (felt), laste- og lossested (terminal), løpetid, avtaleparter, kontraktspris herunder basispriser med henvisning til referanser og indekser, variable priselementer med henvisning til referanser og indekser, rabatter og andre fradragselementer.

Oljeskattekontoret fastsetter opplysningspliktens innhold nærmere i oppgave innenfor rammen av opplysningsplikten etter petroleumsskatteloven § 6 nr. 6.

Oljeskattekontoret kan pålegge opplysningspliktig etter denne forskriften å sende inn kopi av avtale om realisasjon av naturgass.

§ 4.Hvordan opplysningene skal gis

Opplysningene skal gis som en særskilt oppgave for hver avtale for hver avtalepart.

Opplysningene skal innsendes elektronisk. Skattedirektoratet fastsetter maskinlesbart medium for innsending av opplysninger etter forskriften.

Kopi av avtale skal innsendes i den form Oljeskattekontoret bestemmer.

§ 5.Frist for innlevering av opplysninger

Opplysninger om naturgass som er realisert i et kvartal, skal ukrevet innsendes innen første virkedag 45 dager etter utløpet av kvartalet.

Endringer i tidligere innsendte opplysninger skal sendes Oljeskattekontoret innen fristen for første innsending av opplysninger etter første ledd etter at den opplysningspliktige er blitt kjent med endringen.

Kopi av avtale skal innsendes innen den fristen som følger av pålegg etter § 3 fjerde ledd.

§ 6.Gebyr

Den som ikke sender inn opplysninger eller avtale etter denne forskriften innen fristen i § 5, kan ilegges et gebyr. Opplysningene anses ikke gitt innen fristen dersom de gitte opplysningene er uriktige eller mangelfulle, og feilene og manglene ikke er uvesentlige.

Gebyret settes til kr 1 000 per dag per oppgave som nevnt i § 4 første ledd, eller per avtale som nevnt i § 3 fjerde ledd.

Hvis det godtgjøres at manglende innsending av opplysninger eller avtale skyldes årsaker den opplysningspliktige ikke kan lastes for, kan gebyr frafalles.

Vedtak om gebyr treffes av Oljeskattekontoret. Vedtaket kan påklages til Skattedirektoratet innen tre uker etter at underretning om vedtaket er kommet fram til den opplysningspliktige.

§ 7.Dispensasjon mv. fra bestemmelsene i denne forskrift

Oljeskattekontoret kan innenfor lovens formål gi skattepliktig etter petroleumsskatteloven § 5 hel eller delvis dispensasjon fra reglene i denne forskriften, herunder frita skattepliktig som samlet realiserer en begrenset mengde naturgass i inntektsåret fra opplysningsplikten.

Oljeskattekontoret kan gi utsatt frist for innrapportering og fastsette alternativt innberetningsmedium.

II

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks med virkning for naturgass som realiseres fra og med 1. juli 2012.