Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften)

DatoFOR-2012-07-05-817
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 10
Ikrafttredelse15.09.2012
Sist endretFOR-2017-06-14-744
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, LOV-1965-06-18-4-§14, LOV-1965-06-18-4-§15, LOV-1965-06-18-4-§16, FOR-1980-11-24-1
Kunngjort24.08.2012   kl. 13.40
Rettet10.05.2017 (EØS-henvisninger)
KorttittelBilforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 5. juli 2012 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13, § 14, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. I nr. 2a (forordning (EU) nr. 540/2014), nr. 45zx (direktiv 2007/46/EF som endret ved forordning (EF) nr. 1060/2008, forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009, forordning (EF) nr. 385/2009, forordning (EF) nr. 595/2009, forordning (EF) nr. 661/2009, direktiv 2010/19/EU som endret ved beslutning 2011/415/EU, forordning (EU) nr. 371/2010, forordning (EU) nr. 183/2011, forordning (EU) nr. 582/2011, forordning (EU) nr. 678/2011, forordning (EU) nr. 65/2012, forordning (EU) nr. 1229/2012, forordning (EU) nr. 1230/2012, forordning (EU) nr. 195/2013, forordning (EU) nr. 214/2014, forordning (EU) nr. 540/2014), forordning (EU) nr. 627/2014, forordning (EU) nr. 1171/2014, forordning (EU) 2015/45, forordning (EU) 2015/166, forordning (EU) 2015/758 og forordning (EU) 2016/1718), nr. 45zu (forordning (EF) nr. 692/2008 som endret ved forordning (EU) nr. 566/2011, forordning (EU) nr. 459/2012, forordning (EU) nr. 630/2012, forordning (EU) nr. 143/2013, forordning (EU) nr. 195/2013, forordning (EU) 2015/45, forordning (EU) 2016/427 og forordning (EU) 2016/646), nr. 45zza (forordning (EF) nr. 661/2009 som endret ved forordning (EU) 2015/166 og forordning (EU) 2016/1004), nr. 45zzl (forordning (EU) nr. 582/2011 som endret ved forordning (EU) nr. 64/2012, forordning (EU) nr. 133/2014, forordning (EU) nr. 136/2014, forordning (EU) nr. 627/2014 og forordning (EU) 2016/1718), nr. 45zzm (forordning (EU) nr. 406/2010), nr. 45zzu (forordning (EU) nr. 1230/2012), nr. 45zzp (forordning (EU) nr. 347/2012 som endret ved forordning (EU) 2015/562), nr. 48 (forordning (EU) 2017/78).
Endringer: Endret ved forskrifter 17 aug 2012 nr. 821, 14 sep 2012 nr. 879, 9 okt 2012 nr. 961, 9 nov 2012 nr. 1047, 21 nov 2012 nr. 1086, 11 des 2012 nr. 1193, 18 des 2012 nr. 1291, 11 des 2012 nr. 1193 som endret ved forskrift 7 feb 2013 nr. 143, 14 mai 2013 nr. 483, 19 sep 2013 nr. 1107, 9 okt 2013 nr. 1207, 12 nov 2013 nr. 1308, 10 des 2013 nr. 1500, 12 des 2013 nr. 1506, 10 april 2014 nr. 524, 23 april 2014 nr. 573, 5 mai 2014 nr. 595, 16 juli 2014 nr. 988, 23 sep 2014 nr. 1238, 25 sep 2014 nr. 1244, 2 okt 2014 nr. 1283, 28 okt 2014 nr. 1373, 5 des 2014 nr. 1527, 20 mars 2015 nr. 273, 12 juni 2015 nr. 654, 15 juni 2015 nr. 651, 15 juni 2015 nr. 656, 30 sep 2015 nr. 1139, 22 des 2015 nr. 1839, 29 jan 2016 nr. 75, 8 feb 2016 nr. 118, 8 feb 2016 nr. 119, 24 okt 2016 nr. 1246, 16 nov 2016 nr. 1334, 8 des 2016 nr. 1501, 15 des 2016 nr. 1650, 20 jan 2017 nr. 51, 15 feb 2017 nr. 189, 23 mars 2017 nr. 369, 8 mai 2017 nr. 574, 24 mai 2017 nr. 644, 14 juni 2017 nr. 744.
Endres ved forskrift 8 juni 2017 nr. 730 (i kraft 1 juli 2017).
Rettelser: 04.09.2012 (EØS-henvisninger), 21.09.2012 (§ 17), 20.11.2014 (Vedlegg 1 linje 4A), 29.01.2015 (vedlegg 1 linjene 2 og 41A), 09.02.2017 (EØS-henvisninger), 10.05.2017 (EØS-henvisninger).

Kapittel 1. Virkeområde og definisjoner m.m.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre at bil og tilhenger til bil som godkjennes ivaretar hensynet til trafikksikkerhet, brannsikkerhet og miljø i tilstrekkelig grad. Forskriften skal også sikre like konkurransevilkår.

§ 2.Virkeområde

Forskriften

-fastsetter administrative bestemmelser og tekniske krav i forbindelse med førstegangsgodkjenning i Norge av ny bil og tilhenger til bil, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til disse,
-gir en harmonisert ramme med henblikk på å lette registrering salg og ibruktaking i hele EØS-området,
-fastsetter harmoniserte bestemmelser for salg og ibruktaking av bil og tilhenger til bil samt for deler og utstyr til disse som er godkjent etter forskriften,
-stiller krav til teknisk stand for bil og tilhenger i bruk,
-stiller krav ved reparasjon, ombygging med mer,
-regulerer bil og tilhenger til bil ved bruktimport og eksport etter forskriftens ikrafttredelse.
§ 3.Direktiv for godkjenning av bil og tilhenger til bil

Direktiv 2007/46/EF med vedlegg (rammedirektivet), med unntak av artiklene 34, 36, 46-51 og kapittel XV, som endret ved forordning (EF) nr. 1060/2008, forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009, forordning (EF) nr. 385/2009, forordning (EF) nr. 595/2009, forordning (EF) nr. 661/2009, direktiv 2010/19/EU som endret ved beslutning 2011/415/EU, forordning (EU) nr. 371/2010, forordning (EU) nr. 183/2011, forordning (EU) nr. 582/2011, forordning (EU) nr. 678/2011, forordning (EU) nr. 65/2012, forordning (EU) nr. 1229/2012, forordning (EU) nr. 1230/2012, forordning (EU) nr. 143/2013, forordning (EU) nr. 171/2013, forordning (EU) nr. 195/2013, forordning (EU) nr. 133/2014, forordning (EU) nr. 136/2014, forordning (EU) nr. 214/2014, forordning (EU) nr. 540/2014, forordning (EU) nr. 627/2014, forordning (EU) nr. 1171/2014, forordning (EU) 2015/45, forordning (EU) 2015/166, forordning (EU) 2015/562, forordning (EU) 2015/758 og forordning (EU) 2016/1718 gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av bestemmelsene i denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 16 juli 2014 nr. 988, 23 sep 2014 nr. 1238, 2 okt 2014 nr. 1283, 20 mars 2015 nr. 273, 12 juni 2015 nr. 654, 15 juni 2015 nr. 651, 8 feb 2016 nr. 118, 8 feb 2016 nr. 119, 8 des 2016 nr. 1501, 14 juni 2017 nr. 744.
§ 4.Definisjoner m.m.

Definisjoner av bil og tilhenger til bil som omfattes av forskriften framgår av direktiv 2007/46/EF hovedsakelig i kapittel I og vedlegg II. Rettsaktene i vedlegg IV fastsetter også definisjoner som gjelder innenfor sine virkeområder. Kapittel I fastsetter i tillegg definisjoner av andre sentrale begreper i godkjenningsprosessen.

I tillegg gjelder i Norge:

Bil skal ha betydning som fastsatt i art. 3 nr. 11, tilhenger til bil som i art. 3 nr. 12

I vedlegg II er gjort følgende underinndeling i bil og tilhenger til bilgrupperNorske betegnelser er
M1Personbil
M2 og M3Buss
N1Varebil
N2 og N3Lastebil/trekkvogn
O1–O4Tilhenger til bil

Kapittel 2. Godkjenning

§ 5.Generelt om godkjenning

Godkjenning av bil og tilhenger til bil samt deler og utstyr, skal følge framgangsmåte og krav som framgår av rettsaktene nevnt i § 3 dersom ikke annet følger av denne forskrift.

Bil og tilhenger til bil skal EF-typegodkjennes dersom ikke annet framgår av denne forskrift.

Ambulanse skal tilfredsstille kravene i kjøretøyforskriften § 8-7. Ambulanser godkjent i tråd med direktiv 2007/46/EF skal godkjennes i den utstrekning det følger av direktivet.

Ved godkjenning i Norge skal opplysninger og dokumentasjon framlegges på norsk, svensk, dansk eller engelsk, eller være oversatt til et av disse språkene. Fremlagt dokumentasjon på annet språk, f.eks. tysk, kan godtas dersom den som foretar godkjenning er fortrolig med språket. Dokumentasjon på annet språk, men i harmonisert format, kan likevel godtas.

Det påhviler den som fremstiller kjøretøyet for godkjenning å dokumentere utført arbeid og benyttede delers/komponenters opprinnelse. Dokumentasjon for utført arbeid kan være dokumentasjon fra verksted, egenerklæring når arbeid er utført av kjøretøyeier selv på eget kjøretøy, foto eller lignende. Dokumentasjon for deler kan være registreringsdokumenter, fortollingsdokumentasjon, kjøpekontrakter, salgsmelding, kvitteringer, foto, egenerklæring eller lignende. Den som søker om godkjenning av bil og tilhenger til bil må selv bære omkostningene i forbindelse med godkjenningen, så som dokumentasjon, prøvinger, kontroll av produksjonsoverensstemmelse mv.

For bil og tilhenger til bil som er opplistet i direktiv 2007/46/EF artikkel 2 nr. 3 og 4 bokstav a og som ikke ønskes godkjent etter denne forskrift gjelder forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), men likevel slik at endringer i denne forskrift av rettsakter som berører kjøretøyene skal legges til grunn.

Vegdirektoratet er myndighet for enkeltgodkjenning av prototyper, jf. direktiv 2007/46/EF artikkel 2 nr. 4 bokstav b.

Godkjenning av prototyper gis for en tidsbegrenset periode på inntil 2 år. Etter søknad kan testperioden forlenges en gang med inntil 1år. Søknad må være mottatt av Vegdirektoratet senest tre måneder før utløp av 2-års perioden. Prototyper kan ikke bygges om etter endt godkjenningsperiode for ordinært bruk.

For prototyper gjelder tekniske krav som fremkommer av denne forskrifts vedlegg 1 gjelder så langt det passer. Vegdirektoratet kan ved søknad om godkjenning av prototyper gjøre unntak fra enkelte tekniske krav og krav til dokumentasjon for oppfyllelse av gitte kravnivå.

0Endret ved forskrifter 30 sep 2015 nr. 1139 (i kraft 1 okt 2015), 20 jan 2017 nr. 51 (i kraft 1 feb 2017).
§ 5a.Krav til understellsnummer
(1) Godkjenningspliktig bil og tilhenger til bil skal være tydelig merket med understellsnummer.
(2) Understellsnummeret skal være angitt ved innpreging i rammen eller i egnet del i bærende konstruksjon når kjøretøyet ikke har ramme. Det skal være plassert slik at det er godt synlig og utført slik at det vanskelig kan fjernes eller endres. Understellsnummerets plassering på kjøretøyet skal legges inn som merknad i kjøretøyets vognkort. Innpregingen av understellsnummeret skal være utført etter bestemmelsene i forordning (EU) nr. 19/2011.
(3) Understellsnummer må ikke påføres av andre enn fabrikanten eller under oppsyn av godkjenningsmyndigheten. Ved flertrinnsproduksjon følges prosedyrene i direktiv 2007/46/EF, vedlegg XVII. Understellsnummer må ikke fjernes, endres eller flyttes uten samtykke fra godkjenningsmyndigheten.
(4) Når kjøretøyet er registrert eller tatt i bruk kan det ikke godkjennes med annet understellsnummer. Dette gjelder ikke kjøretøy som er oppbygd, jf. § 5b femte ledd og kjøretøyforskriften § 7-2 punkt 1.8 og 5.4. Dette gjelder selv om en eventuell endring skjer før godkjenning i Norge.
(5) Det påhviler eieren av kjøretøyet å føre bevis for at kjøretøyets identitet (understellsnummer, innpreging, merkeplate osv.) er riktig dersom det oppstår tvil om dette.
(6) Det stilles ikke krav om å prege inn understellsnummer på kjøretøy som er godkjent i Norge uten innpreget understellsnummer før 1. februar 2017.
0Tilføyd ved forskrift 20 jan 2017 nr. 51 (i kraft 1 feb 2017).
§ 5b.Krav til understellsnummer ved skade, reparasjon, ombygging og oppbygging
(1) Dersom kjøretøyets understellsnummer er skadet (helt eller delvis) eller vil bli skadet ved reparasjon eller ombygging av kjøretøyet, skal regionvegkontoret underrettes om dette. For kjøretøyverksteder gjelder særskilt rapporteringsplikt, jf. forskrift om kjøretøyverksteder § 12 annet ledd.
(2) Når arbeid på kjøretøy vil medføre at det innpregede understellsnummeret blir skadet eller fjernet, skal kjøretøyet forevises regionvegkontoret før slikt arbeid blir satt i gang. Det samme gjelder dersom det viser seg at understellsnummer allerede er skadet eller fjernet før reparasjon av kjøretøyet blir påbegynt. Etter at arbeidet er utført, men før kjøretøyet på nytt tas i bruk, fremstilles kjøretøyet på ny for regionvegkontoret.
(3) Godkjent kjøretøyverksted kan i særlige tilfeller og før reparasjonen påbegynnes gjøre skriftlig avtale med regionvegkontoret om å fravike kravet om forhåndskontroll etter punkt 2. For å kunne inngå slik avtale må kjøretøyet kunne identifiseres overfor regionvegkontoret ved hjelp av oversendt dokumentasjon.
(4) Ved reparasjon eller ombygging av kjøretøy som har medført at kjøretøyets understellsnummer er blitt beskadiget eller fjernet, skal kjøretøyets opprinnelige understellsnummer preges på nytt i rammen/karosseriet, jf. § 5a annet ledd. Hvis rammen/karosseriet i forbindelse med reparasjon og/eller ombygging blir skiftet, skal kjøretøyets opprinnelige understellsnummer angis på samme måte. Har den/det innsatte rammen/karosseriet et annet understellsnummer innpreget fra før skal dette samtidig overstrekes på en slik måte at det fortsatt er leselig.
(5) Oppbygd kjøretøy skal utstyres med nytt understellsnummer. Understellsnummer for enkeltkjøretøy tildeles av regionvegkontoret. Understellsnummer ved produksjon av flere kjøretøy tildeles av produsenten. Hvis ramme/karosseri som kjøretøyet er bygd opp av har understellsnummer innpreget fra før, skal dette overstrekes på en slik måte at det fortsatt er leselig når nytt understellsnummer blir tildelt.
0Tilføyd ved forskrift 20 jan 2017 nr. 51 (i kraft 1 feb 2017).
§ 6.EF-typegodkjenning

Vegdirektoratet er myndighet for EF-typegodkjenning i Norge.

Det kan gis EF-typegodkjenning for komplett bil eller komplett tilhenger (ordinært, småserie eller spesialkjøretøy). Godkjenningen kan gis i et eller flere trinn. Det kan også gis godkjenning av systemer, komponenter og separate tekniske enheter.

Prosedyrene for EF-typegodkjenning framgår av direktiv 2007/46/EF, kapitlene III–IX, XII og XIII.

Spesielle krav til fabrikant framgår også av direktivets artikkel 5 og kapittel XIV.

Vedleggene til direktivet skal benyttes, likevel slik at Vegdirektoratet i vedlegg 1 til denne forskrift fortløpende inntar endringsrettsakter til listen over rettsakter i direktivets vedlegg IV.

0Endret ved forskrift 17 aug 2012 nr. 821 (i kraft 15 sep 2012).
§ 7.Nasjonal typegodkjenning av småserier

Vegdirektoratet er myndighet for nasjonal småseriegodkjenning.

Bil og tilhenger til bil produsert i små serier kan framstilles for nasjonal typegodkjenning jf. artikkel 23 og vedlegg XII. Høyeste produksjonsantall i Norge settes til det maksimale som følger av vedlegg XII. Godkjenningsformen kan også benyttes for etappevis typegodkjenning. Alternative krav kan bare benyttes ved godkjenningen der slike er fastsatt i vedlegg til denne forskriften. Kjøretøy i gruppe O1 og O2 skal tilfredsstille kravene i vedlegg II til denne forskrift.

Overensstemmelse med kravene skal dokumenteres som for EF-typegodkjenning, likevel slik at det tillates at dokumentasjon kan utstedes av teknisk prøveinstans utpekt av andre EØS-land enn Norge. Dokumentasjon kan også utstedes av fabrikant dersom denne kan utføre de nødvendige prøver mv. som rettsaktene krever. Godkjenningsmyndigheten kan kreve underlagsmateriale for dokumentasjonen fra søkeren eller teknisk prøveinstans.

Fabrikantens forpliktelser som gjelder EF-typegodkjenning får tilsvarende anvendelse.

Prosedyrene for retting, endring, vurdering av produksjonsoverensstemmelse, tilbaketrekking og opphør av EF-typegodkjenninger gjelder så langt de passer.

Godkjenningsmyndigheten kan etter skriftlig søknad gjøre unntak fra krav dersom sterke grunner tilsier det og rettsaktene åpner for unntak. Det må godtgjøres at unntaket ikke er til vesentlig skade for de trafikksikkerhets- og/eller miljøkrav regelverket fastsetter og det skal begrunnes hvorfor kravene ikke kan oppfylles. Det kan ikke gjøres unntak fra definisjonene.

0Endret ved forskrift 12 des 2013 nr. 1506.
§ 8.Restkjøretøy

Når nye bestemmelser trer i kraft kan Vegdirektoratet etter søknad, ved behov og dersom det ikke i vesentlig grad er til ulempe for trafikksikkerhet og/eller miljø, gi tillatelse til at restkjøretøy registreres i Norge innenfor de grenser som følger av direktiv 2007/46/EF artikkel 27 jf. vedlegg XII B første alternativ. Unntaksvis kan annet alternativ benyttes. Bestemmelsen benyttes også ved nasjonal småserietypegodkjenning.

§ 9.Enkeltgodkjenning av ny bil og tilhenger til bil

Regionvegkontoret er myndighet for enkeltgodkjenning, se likevel § 5 sjuende ledd.

Ny bil og tilhenger til bil kan framstilles for enkeltgodkjenning jf. artiklene 24 og 25 i rammedirektivet i følgende tilfeller:

-bil og tilhenger til bil i grupper der EF-typegodkjenning ennå ikke er obligatorisk,
-bil og tilhenger til bil som framstilles enkeltvis til godkjenning,
-bil og tilhenger til bil der alle deler og komponenter er EF-typegodkjent,
-bil og tilhenger til bil i kjøretøygruppe M1 og N1 produsert i store serier for land utenfor EØS-området (jf. forordning (EU) nr. 183/2011 som endrer bilag IV til direktiv 2007/46/EF, og som fastslår at disse bilene er «nye» i 6 måneder),
-bil og tilhenger til bil som endres etter EF-typegodkjenning (jf. art. 24 nr. 8) eller etter nasjonal småserietypegodkjenning,
-bil og tilhenger til bil som ønskes enkeltgodkjent etter etappevis EF-typegodkjenning eller nasjonal småserietypegodkjenning,
-bil og tilhenger til bil som er enkeltgodkjent i annet EØS-land og som oppfyller vilkårene i artikkel 24 nr. 6.

Bil og tilhenger til bil skal tilfredsstille kravene i direktivets vedlegg IV, (jf. vedlegg 1 til denne forskrift) eventuelt vedlegg XI for spesielle kjøretøy. De tekniske krav og administrative bestemmelser som framgår av vedlegg 3 kan på de angitte kravområder benyttes som alternativ til bestemmelsene i forrige punktum.

Ambulanser kan også enkeltgodkjennes etter kjøretøyforskriften § 8-7 og § 6-3 nr. 3.

Overensstemmelse med kravene skal prøves og dokumenteres som fastsatt (i de enkelte rettsakter) for EF-typegodkjenning, likevel slik at det tillates at slik prøving og dokumentasjon kan utstedes av teknisk prøveinstans utpekt av andre EØS-land enn Norge. Godkjenningsmyndigheten kan kreve underlagsmateriale for dokumentasjonen fra søkeren eller teknisk prøveinstans. Dokumentasjon kan også utstedes av fabrikant dersom denne kan utføre de nødvendige prøver mv. som rettsaktene krever. Underlagsmateriale skal i så fall vedlegges søknaden.

Fabrikantens forpliktelser i forbindelse med EF-typegodkjenning gjelder så langt det passer ved enkeltgodkjenning, tilsvarende ansvar har også eier/importør av bil og tilhenger til bil som framstilles for godkjenning. Den som framstiller bil og tilhenger til bil for godkjenning har ansvar for at framlagte opplysninger er korrekt.

For bil og tilhenger til bil som godkjennes etter forordning (EU) nr. 183/2011 gjelder forordningens krav til dokumentasjon og framgangsmåte.

Bil og tilhenger til bil som er godkjent i annet EØS-land etter dette landets nasjonale regelverk og som importeres uendret til Norge skal ikke underlegges ny kontroll eller krav om ny dokumentasjon av forhold som tidligere er dokumentert og godkjent. Dersom det ikke tidligere er framlagt dokumentasjon på oppfyllelse av krav på områder der det norske regelverket stiller tekniske krav eller der de norske krav avviker fra godkjenningslandets, kan oppfyllelse av disse kravene kreves dokumentert. Bil og tilhenger til bil som er godkjent i annet EØS-land kan likevel bare nektes godkjent dersom forskjellen mellom de krav som ble stilt i godkjenningslandet og norske krav er av en slik art at bilen eller tilhengeren utgjør en stor fare for trafikksikkerhet og/eller miljø.

For arvegods, bevaringsverdig bil og bil med kjennemerke med gule tegn på blå reflekterende bunn gjelder § 10 nr. 4 tilsvarende.

Bil eller chassis og tilhenger til bil som er dokumentert bestilt hos fabrikant eller produsert før ikrafttredelsesdatoen for et nytt krav, men som ikke tilfredsstiller dette, kan enkeltgodkjennes også etter denne dato når kjøretøyet tilfredsstiller de krav som ble stilt før denne dato. Kjøretøyet må registreres innen ett år etter kravets ikrafttredelsesdato.

For enkeltgodkjenning av bil kan det godkjennes andre tekniske løsninger for akselløft enn det som fremgår av direktiv 97/27/EF (som endret ved direktiv 2003/19/EF), vedlegg IV nummer 3.5, forutsatt at de verdier som fabrikanten har fastsatt for kjøring med hevet aksel ikke overskrides.

Godkjenningsmyndigheten kan etter skriftlig søknad i enkelttilfeller gjøre unntak fra krav dersom sterke grunner tilsier det og rettsaktene åpner for unntak. Det må godtgjøres at unntaket ikke er til vesentlig skade for de trafikksikkerhets- og/eller miljøkrav regelverket fastsetter og det skal begrunnes hvorfor kravene ikke kan oppfylles. Det kan ikke gis unntak fra definisjonene, eller unntak som utvider området for enkeltgodkjenning.

Vegdirektoratet kan fastsette alternative krav for nasjonal enkeltgodkjenning av bil og tilhenger til bil.

0Endret ved forskrifter 17 aug 2012 nr. 821 (i kraft 15 sep 2012), 21 nov 2012 nr. 1086, 25 sep 2014 nr. 1244, 30 sep 2015 nr. 1139 (i kraft 1 okt 2015), 24 okt 2016 nr. 1246 (i kraft 1 nov 2016), 24 mai 2017 nr. 644 (i kraft 1 juni 2017).
§ 10.Enkeltgodkjenning mv. av bruktimportert bil og tilhenger til bil

Regionvegkontoret er myndighet for enkeltgodkjenning, se likevel § 5 sjuende ledd.

Bil og tilhenger til bil regnes som brukt når den har vært ordinært godkjent og/eller registrert, dersom den ikke omfattes av definisjonen av nytt kjøretøy i forordning (EU) nr. 183/2011.

1)Bil og tilhenger til bil som er EF-typegodkjent i annet EØS-land regnes som godkjent i Norge dersom det ikke er foretatt ombygging etter godkjenningen. Det foretas identitetskontroll og kan utføres stikkprøvekontroll av overensstemmelse med EF-typegodkjenningen.
2)Kjøretøy som er enkeltgodkjent i annet EØS-land etter 29. april 2009 eller ombygd etter EF-typegodkjenning, enkeltgodkjennes i Norge i den utstrekning det oppfyller vilkårene i artikkel 24 (se nr. 6) og det fremlegges dokumentasjon fra godkjenningsmyndighetene i eksportlandet.
3)For brukt bil og tilhenger til bil som ikke omfattes av nr. 1 eller 2 gjelder at de skal tilfredsstille de krav som i Norge gjaldt på det tidspunkt bil og tilhenger til bil ble førstegangsregistrert. Likevel slik at det som er nevnt i § 9, 7. ledd om bil og tilhenger til bil som er godkjent i annet EØS-land får tilsvarende anvendelse.

For bil og tilhenger til bil som er førstegangsgodkjent i utlandet etter forskriftens ikrafttredelse må det framlegges dokumentasjon fra eksportlandets myndigheter, teknisk prøveinstans utpekt av et EØS-land eller fabrikanten for overensstemmelse med kravene. Likevel slik at det som er nevnt i § 9, 7. ledd om bil og tilhenger til bil som er godkjent i annet EØS-land får tilsvarende anvendelse. Godkjenningsmyndigheten kan kreve underlagsmateriale for dokumentasjonen. Dokumentasjon kan utstedes av fabrikant dersom denne kan utføre de nødvendige prøver mv. som rettsaktene krever. Underlagsmateriale skal i så fall vedlegges søknaden.

For bil og tilhenger til bil som er førstegangsregistrert i utlandet før denne forskrifts ikrafttredelse skal overensstemmelse av kravene dokumenteres som fastsatt i kjøretøyforskriften, dersom man ikke velger å oppfylle kravene i denne forskrift.

4)Bil og tilhenger til bil som har vært registrert i utlandet og som importeres som arvegods, kan godkjennes etter kjøretøyforskriften § 1-8.

Det samme gjelder bil og tilhenger til bil som tas med fra utlandet i forbindelse med flytting til eller etablering i Norge, og som registreres på kjennemerker med gule tegn på blå, reflekterende bunn («diplomatkjennemerker») eller som registreres på internasjonale organisasjoner i Norge eller deres personale som nyter personlig tollfrihet, i den grad dette følger av folkeretten eller av særskilt overenskomst, forutsatt at kjøretøyet importeres til eget bruk, og det gis avgiftsfrihet, avgiftsnedsettelse eller avgiftstilskudd for engangsavgift. Slikt kjøretøy anses ved eventuelt senere salg i Norge som tidligere registrert her i landet hva angår tekniske krav.

For godkjenning av bevaringsverdig bil og tilhenger til bil gjelder kjøretøyforskriften § 1-9.

5)Brukt bil i gruppe M1 og N1 kan godkjennes etter § 10a dersom bilen oppfyller vilkårene for godkjenning etter denne bestemmelsen. Brukt bil i gruppe M2, M3, N2 og N3 kan godkjennes etter § 10b dersom bilen oppfyller vilkårene for godkjenning etter denne bestemmelsen. Brukt tilhenger i gruppe O kan godkjennes etter § 10c dersom tilhengeren oppfyller vilkårene for godkjenning etter denne bestemmelsen.
6)Bil i gruppe M1 og N1 som er registrert første gang 26. februar 2012 eller senere kan godkjennes etter forordning (EU) nr. 183/2011.

Regionvegkontoret kan etter skriftlig søknad i enkelttilfeller gjøre unntak fra krav dersom sterke grunner tilsier det og rettsaktene åpner for unntak. Det må godtgjøres at unntaket ikke er til vesentlig skade for de trafikksikkerhets- og/eller miljøkrav regelverket fastsetter og det skal begrunnes hvorfor kravene ikke kan oppfylles. Det kan ikke gis unntak fra definisjonene eller unntak som utvider området for enkeltgodkjenning.

0Endret ved forskrifter 30 sep 2015 nr. 1139 (i kraft 1 okt 2015), 24 mai 2017 nr. 644 (i kraft 1 juni 2017).
§ 10a.Spesielle unntak for bil i gruppe M1 og N1
(1) Bil i gruppe M1 og N1 som er i original eller tilnærmet original utførelse kan godkjennes etter denne paragraf såfremt kjøretøyet ved første registrering tilfredsstilte enten kravene for godkjenning i annet EØS-land, kravene i FMVSS i USA eller kravene i CMVSS i Canada, jf. § 10 annet ledd nr. 5. Som dokumentasjon for oppfyllelse av kravene ved første registering kreves registreringsdokumenter eller bekreftelse fra fabrikant eller kompetent uavhengig laboratorium. Det må også framlegges registreringsdokumenter som viser at bilen har vært registrert i minimum 6 måneder i annet land enn Norge på tidspunktet for eksport for at godkjenning etter denne bestemmelse skal kunne finne sted.
(2) Med følgende uttrykk menes:
-original utførelse: Kjøretøy slik det ble levert av fabrikanten(e) før første registrering,
-tilnærmet original utførelse: Kjøretøy som etter første registrering har gjennomgått moderate endringer som ikke kan antas å påvirke kjøretøyets sikkerhets- eller miljøegenskaper i negativ grad,
-fabrikant: Den som bygger komplett kjøretøy, bygger i en av flere etapper eller endrer et kjøretøy før første registrering,
-registrering: Permanent tillatelse til ibruktaking i veitrafikken, som omfatter identifisering av kjøretøyet og tildeling av registreringsdokumenter,
-FMVSS: Federal Motor Vehicle Safety Standards,
-CMVSS: Canada Motor Vehicle Safety Standards.
(3) I tillegg til øvrige krav i denne paragraf, gjelder følgende for godkjenning i Norge:
a)bilen skal være merket med preget understellsnummer i bærende konstruksjonsdel,
b)godkjent bilbelte skal være montert på sitteplasser hvor dette kreves etter kjøretøyforskriften eller bilforskriften i forhold til dato for førstegangsregistrering,
c)sidevendt sitteinnretning godkjennes ikke på biler registrert første gang 20. oktober 2007 eller senere.
(4) For bil som skal godkjennes for trekking av tilhenger gjelder følgende:
a)største tilhengervekt med driftsbrems settes til det laveste av alternativene 1–3, men uansett slik at den ikke overstiger 3500 kg:
1.fabrikantens garanti,
2.bilens totalvekt (for terrengbil 1,5 ganger bilens totalvekt),
3.tilhengerfestets vektgaranti,
b)største tilhengervekt uten driftsbrems settes til det laveste av alternativene 1 og 2, men uansett slik at den ikke overstiger 750 kg:
1.fabrikantens garanti,
2.halvparten av bilens egenvekt,
c)dersom tilhengerfestets koblingsdel ikke er i henhold til europeisk standard, skal det gjøres følgende merknad i vognkortet:

«Bilen er ikke utstyrt med standard europeisk tilhengerkobling. Det er førerens ansvar å påse at tilhengerens koblingsanordning passer sammen med bilens koblingsdel.»

(5) Bil som er godkjent etter denne paragraf registreres på ordinære vilkår. Følgende merknad skal likevel inntas i vognkortet:

«Godkjent etter bilforskriften § 10 a.»

(6) Godkjenning etter denne bestemmelse kan kun skje ved Statens vegvesen Region sør, Drammen trafikkstasjon. Tilsvarende skal vurdering av godkjenningspliktige endringer etter registrering i Norge også gjøres av Drammen trafikkstasjon.
0Tilføyd ved forskrift 24 mai 2017 nr. 644 (i kraft 1 juni 2017).
§ 10b.Spesielle unntak for bil i gruppe M2 og M3, N2 og N3
(1) Bil i gruppe M2, M3, N2 og N3 som er i original eller tilnærmet original utførelse kan godkjennes etter denne paragraf såfremt kjøretøyet ved første registrering tilfredsstilte enten kravene for godkjenning i annet EØS-land, kravene i FMVSS i USA eller kravene i CMVSS i Canada, jf. § 10 annet ledd nr. 5. Delvis oppbygd kjøretøy kan godkjennes etter at påbygg er montert i Norge. Som dokumentasjon for oppfyllelse av kravene ved første registering kreves registreringsdokumenter eller bekreftelse fra fabrikant eller kompetent uavhengig laboratorium. Det må også framlegges registreringsdokumenter som viser at bilen har vært registrert i minimum 6 måneder i annet land enn Norge på tidspunktet for eksport for at godkjenning etter denne bestemmelse skal kunne finne sted.
(2) Med følgende uttrykk menes:
-original utførelse: Kjøretøy slik det ble levert av fabrikanten(e) før første registrering,
-tilnærmet original utførelse: Kjøretøy som etter første registrering har gjennomgått moderate endringer som ikke kan antas å påvirke kjøretøyets sikkerhets- eller miljøegenskaper i negativ grad,
-fabrikant: Den som bygger komplett kjøretøy, bygger i en av flere etapper eller endrer et kjøretøy før første registrering,
-registrering: Permanent tillatelse til ibruktaking i veitrafikken, som omfatter identifisering av kjøretøyet og tildeling av registreringsdokumenter,
-FMVSS: Federal Motor Vehicle Safety Standards,
-CMVSS: Canada Motor Vehicle Safety Standards.
(3) I tillegg til øvrige krav i denne paragraf, gjelder følgende for godkjenning i Norge:
a)bilen skal være merket med preget understellsnummer i bærende konstruksjonsdel,
b)bilen skal ha brems på samtlige akslinger og tilfredsstille krav til bremsevirkning for kjøretøy i bruk, jf. forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy, vedlegg 1 Kontrollveiledning, og forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg § 3,
c)godkjent bilbelte skal være montert på sitteplasser hvor dette kreves etter kjøretøyforskriften eller bilforskriften i forhold til dato for førstegangsregistrering,
d)bilen skal tilfredsstille krav til skjerming av hjul,
e)bilen skal tilfredsstille krav til underkjøringshinder,
f)bilen skal tilfredsstille krav til sidehinder,
g)bilen skal tilfredsstille krav til hastighetsbegrenser og fartsskriver,
h)kravene som angitt i bokstavene d–g relaterer seg til kravene slik de var i Norge på det tidspunkt kjøretøyet var registrert første gang i annet land,
i)for kjøretøy bygd opp i Norge skal påbygget tilfredsstille de krav som var gjeldende i Norge på det tidspunkt kjøretøyet var førstegangsregistrert i annet land,
j)for registrering på ordinære kjennemerker (hvite med sorte tall og bokstaver) må bilen tilfredsstille bruksforskriftens krav til største dimensjoner og til sporingsegenskaper,
k)sidevendt sitteinnretning godkjennes ikke på biler registrert første gang 20. oktober 2007 eller senere.
(4) For bil som skal godkjennes for trekking av tilhenger gjelder følgende:
a)største tilhengervekt settes til det laveste av alternativene 1 og 2:
1.fabrikantens garanti,
2.tilhengerfestets vektgaranti,
b)for tilhengervekter over 3500 kg kreves gjennomgående driftsbrems,
c)for bil gruppe M2 og M3 skal største tilhengervekt ikke overstige 3500 kg,
d)dersom tilhengerfestets koblingsdel ikke er i henhold til europeisk standard, skal det gjøres merknad om dette i vognkortet,
e)dersom bil med trykkluftbremser ikke har kobling for ABS/EBS i henhold til ISO 7638-1, skal det gjøres merknad om dette i vognkortet,
f)følgende vognkortanmerkning(er) benyttes slik det passer:
-«Bilen er ikke utstyrt med standard europeisk tilhengerkobling.»
-«Bilen er ikke utstyrt med standard europeisk kontakt for ABS/EBS, og kan ikke trekke tilhenger som krever slik tilkobling.»
-«Det er førerens ansvar å påse at tilhengeren passer sammen med bilen.»
(5) Bil som godkjennes etter denne bestemmelse skal ha følgende merknad i vognkortet:

«Godkjent etter bilforskriften § 10 b.»

(6) Etter godkjenning i Norge tillates endringer som angitt i tredje og fjerde ledd, eller som er innenfor begrepet «tilnærmet original utførelse».
(7) Godkjenning etter denne bestemmelse kan kun skje ved Statens vegvesen Region sør, Drammen trafikkstasjon. Tilsvarende skal vurdering av endringer etter sjette ledd også gjøres av Drammen trafikkstasjon.
0Tilføyd ved forskrift 24 mai 2017 nr. 644 (i kraft 1 juni 2017).
§ 10c.Spesielle unntak for kjøretøy i gruppe O
(1) Tilhenger i gruppe O som er i original eller tilnærmet original utførelse kan godkjennes etter denne paragraf såfremt kjøretøyet ved første registrering tilfredsstilte enten kravene for godkjenning i annet EØS-land, kravene i FMVSS i USA eller kravene i CMVSS i Canada, jf. § 10 annet ledd nr. 5. Delvis oppbygd kjøretøy kan godkjennes etter at påbygg er montert i Norge. Som dokumentasjon for oppfyllelse av kravene ved første registering kreves registreringsdokumenter eller bekreftelse fra fabrikant eller kompetent uavhengig laboratorium. Det må også framlegges registreringsdokumenter som viser at tilhengeren har vært registrert i minimum 6 måneder i annet land enn Norge på tidspunktet for eksport for at godkjenning etter denne bestemmelse skal kunne finne sted.
(2) Med følgende uttrykk menes:
-original utførelse: Kjøretøy slik det ble levert av fabrikanten(e) før første registrering,
-tilnærmet original utførelse: Kjøretøy som etter første registrering har gjennomgått moderate endringer som ikke kan antas å påvirke kjøretøyets sikkerhets- eller miljøegenskaper i negativ grad,
-fabrikant: Den som bygger komplett kjøretøy, bygger i en av flere etapper eller endrer et kjøretøy før første registrering,
-registrering: Permanent tillatelse til ibruktaking i veitrafikken, som omfatter identifisering av kjøretøyet og tildeling av registreringsdokumenter,
-FMVSS: Federal Motor Vehicle Safety Standards,
-CMVSS: Canada Motor Vehicle Safety Standards.
(3) I tillegg til øvrige krav i denne paragraf, gjelder følgende for godkjenning i Norge:
a)tilhengeren skal være merket med preget understellsnummer i bærende konstruksjonsdel,
b)tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg skal ha brems på samtlige akslinger,
c)for registrering på ordinære kjennemerker må tilhengeren tilfredsstille bruksforskriftens krav til største dimensjoner og til sporingsegenskaper,
d)tilhengeren skal tilfredsstille krav til skjerming av hjul,
e)tilhengeren skal tilfredsstille krav til underkjøringshinder,
f)tilhengeren skal tilfredsstille krav til sidehinder,
g)kravene som angitt i bokstavene d–f relaterer seg til kravene slik de var i Norge på det tidspunkt kjøretøyet var registrert første gang i annet land,
h)dersom tilhengerens koblingsanordning ikke er i henhold til europeisk standard, skal det gjøres merknad om dette i vognkortet,
i)dersom tilhengerens bremsesystem har en type tilkobling til bilen som ikke er i henhold til europeisk standard, skal det gjøres merknad om dette i vognkortet,
j)følgende vognkortanmerkning(er) benyttes slik det passer:
-«Tilhengeren er ikke utstyrt med standard europeisk tilhengerkobling.»
-«Tilhengeren er ikke utstyrt med standard europeisk tilkobling av bremser.»
-«Det er førerens ansvar å påse at tilhengeren passer sammen med bilen.»
(4) Kjøretøy som godkjennes etter denne bestemmelse skal ha følgende merknad i vognkortet:

«Godkjent etter bilforskriften § 10 c.»

(5) Etter godkjenning i Norge tillates endringer som angitt i tredje ledd eller som er innenfor begrepet «tilnærmet original utførelse».
(6) Godkjenning etter denne bestemmelse kan kun skje ved Statens vegvesen Region sør, Drammen trafikkstasjon. Tilsvarende skal vurdering av endringer også gjøres av Drammen trafikkstasjon.
0Tilføyd ved forskrift 24 mai 2017 nr. 644 (i kraft 1 juni 2017).
§ 11.Kontroll

Godkjenningsmyndighetene eller politiet kan når som helst gi pålegg om at bil og tilhenger til bil skal fremstilles til kontroll hos Regionvegkontoret.

Regionvegkontoret og politiet eller andre som Samferdselsdepartementet bemyndiger kan når som helst uten varsel kontrollere bil og tilhenger til bil på vilkårlig sted, uansett om bil og tilhenger er godkjennings- eller registreringspliktig eller ikke.

Vegdirektoratet eller den det bemyndiger, kan på vilkårlig tidspunkt foreta kontroll av godkjenningspliktige deler og utstyr.

Den som produserer eller fører i handel godkjenningspliktige deler eller utstyr, har plikt til å låne ut nødvendige eksemplarer til kontroll når dette kreves.

§ 12.Forbud mot å framstille bil og tilhenger til bil til godkjenning

Dersom ikke annet er fastsatt i rammedirektivet kan Regionvegkontoret/Vegdirektoratet forby person eller virksomhet å framstille bil og tilhenger til bil for godkjenning for en periode ved vesentlige brudd på reglene eller framlegging av feil opplysninger.

Kapittel 3. Tekniske prøveinstanser og verksteder for hastighetsbegrenser

§ 13.Utpeking av tekniske prøveinstanser

Vegdirektoratet utpeker tekniske prøveinstanser som omtalt i art. 11 jf. kap. XVI. Søknad om utpeking skal vedlegges akkreditering fra Norsk Akkreditering eller tilsvarende organ i annet EØS-land om at virksomheten oppfyller kravene i direktivets kapittel XV, jf. vedlegg V.

Den som søker om utpeking som teknisk prøveinstans må bære omkostningene i forbindelse med søknaden, herunder framskaffelse av akkreditering som er gjennomført som grunnlag for søknaden og revisjoner av denne.

§ 14.Tilsyn og reaksjoner

Vegdirektoratet fører tilsyn med utpekte prøveinstanser og har rett til å innhente kopier av rapporter direkte fra akkrediteringsorganet ved behov.

Vegdirektoratet kan trekke tilbake utpeking av teknisk prøveinstans for en periode eller for alltid

-dersom vilkårene for utpekingen ikke lenger er til stede,
-dersom det sannsynliggjøres at prøving eller oppfølging av produksjonen ikke utføres eller holder tilstrekkelig kvalitet, eller
-ved andre vesentlige brudd på regelverket.
§ 15.Verksteder for hastighetsbegrenser

For godkjenning av og arbeid ved verksteder for hastighetsbegrenser gjelder kjøretøyforskriften kapittel 47.

Kapittel 4. Krav til bil og tilhenger til bil og utstyr i bruk

§ 16.Krav til bil og tilhenger til bil/utstyr i bruk

Bil og tilhenger til bil/samt godkjenningspliktig utstyr i bruk skal opprettholdes i slik utførelse/vedlikeholdes slik at de til en hver tid tilfredsstiller de krav som gjaldt ved første gangs registrering.

Bil i gruppe M1 og N1 som er godkjent første gang i Norge etter kjøretøyforskriften § 1-15 i tidsrommet 15. september 2012–31. mai 2017, skal tilfredsstille de krav som er gitt i kjøretøyforskriften § 1-15.

0Endret ved forskrift 24 mai 2017 nr. 644 (i kraft 1 juni 2017).
§ 17.Reparasjon, ombygging og oppbygging

For reparasjon, ombygging og oppbygging av bil og tilhenger til bil gjelder kjøretøyforskriften § 1-4, § 6-9, kapittel 7, § 16-4 nr. 5, § 16-6 og § 18-1 nr. 6. Oppbygd bil og tilhenger til bil som ikke omfattes av kjøretøyforskriften § 7-2 nr. 4.4 må likevel godkjennes etter denne forskrift § 9.

Ved ombygging gjelder dessuten at det ikke må foretas ombygginger som gjør at bil og tilhenger blir mindre trafikksikker, mindre miljøvennlig eller mer brannfarlig enn før ombyggingen, dersom ikke annet følger av bestemmelsene i første ledd.

Dersom det foretas endringer på et kjøretøy som er godkjent som en prototype, skal Vegdirektoratet informeres. Dersom Vegdirektoratet finner det nødvendig, kan det kreves tilleggsdokumentasjon for endringene. Dersom det foretas endringer som medfører at kravene i forordning (EU) nr. 1230/2012, masser og dimensjoner, ikke lenger er tilfredsstilt, skal kjøretøyet fremstilles for ny godkjenning.

Ved ettermontering av LPG- og CNG-drivstoffanlegg gjelder kjøretøyforskriften § 22-5.

0Endret ved forskrifter 30 sep 2015 nr. 1139 (i kraft 1 okt 2015), 29 jan 2016 nr. 75.
§ 18.Lysutstyr og lydsignal

I tillegg til lysutstyr som framgår av vedlegg IV kan ekstra lys- og refleksutstyr som omtalt i kjøretøyforskriften § 28-1 nr. 4 påmonteres bil og tilhenger og benyttes i samsvar med formålet under bruken. Annet lysutstyr tillates ikke.

For utrykningskjøretøy tillates fjernlys med blinkende funksjon i henhold til kjøretøyforskriften § 28-5 nr. 16.

For sirene for utrykningsbil gjelder kjøretøyforskriften § 29-1.

For taklykt for drosje gjelder kjøretøyforskriften § 28-4 nr. 12.

Dersom ekstra utstyr er påmontert på godkjenningstidspunktet jf. kapittel 2, skal overensstemmelse med kravene til slikt utstyr dokumenteres som del av godkjenningen.

0Endret ved forskrifter 23 april 2014 nr. 573, 15 feb 2017 nr. 189.
§ 19.Bruk av dekk med pigger

Kjøretøy som i følge forskrift om bruk av kjøretøy tillates brukt med pigger, kan bare ha pigger som fastsatt i kjøretøyforskriften § 13-3 nr. 3–6 for bil og § 13-7 nr. 2–4 for tilhenger.

0Endres ved forskrift 8 juni 2017 nr. 730 (i kraft 1 juli 2017).

Kapittel 5. Administrative bestemmelser, kostnader, gebyr m.m.

§ 20.Gebyr

For

-enkeltgodkjenning av bil og tilhenger til bil (ny eller bruktimportert),
-godkjenning av endret eller reparert/ombygd/oppbygd kjøretøy når dette kreves etter § 17,
-nasjonal typegodkjenning og
-EF-typegodkjenning, skal det betales gebyr etter disse regler.

Det skal ikke betales gebyr for klagebehandling. Det betales heller ikke gebyr for identitetssjekk eller stikkprøvekontroll av bruktimportert EF-typegodkjent bil og tilhenger til bil (jf. § 10).

Gebyr skal være betalt før søknad om enkeltgodkjenning behandles, dersom ikke annet er avtalt. Ved omgjøring av vedtak skal gebyr tilbakebetales, i den grad det omgjorte vedtak har hatt betydning for gebyrplikten.

Gebyr for enkeltgodkjenning og godkjenning etter ombygging er:

a) Bil og tilhenger til bil med tillatt totalvekt til og med 3 500 kgKr570,–
b) Bil og tilhenger til bil med tillatt totalvekt fra 3 501 kg til og med 7 500 kgKr1010,–
c) Bil og tilhenger til bil med tillatt totalvekt over 7 500 kgKr1440,–
d) Bil og tilhenger til bil under a), fornyet søknad med begrenset kontrollKr360,–
e) Bil og tilhenger til bil under b), fornyet søknad med begrenset kontrollKr680,–
f) Bil og tilhenger til bil under c), fornyet søknad med begrenset kontrollKr1080,–

Gebyr for typegodkjenninger:

a) Bil og tilhenger til bil med tillatt totalvekt til og med 3 500 kgKr1670,–
b) Bil og tilhenger til bil med tillatt totalvekt over 3 500 kgKr2500,–
c) Bil og tilhenger til bil under a), fornyet søknad med begrenset kontrollKr840,–
d) Bil og tilhenger til bil under b), fornyet søknad med begrenset kontrollKr1250,–

For EF-typegodkjenning betales dobbelt gebyr. Satsen under a) gjelder også EF-typegodkjenning av komponenter og deler til bil og tilhenger til bil.

Gebyr for prototyper:

Prototyper av bil og tilhenger til bilKr4190,–
0Endret ved forskrifter 17 aug 2012 nr. 821 (i kraft 15 sep 2012), 18 des 2012 nr. 1291 (i kraft 1 jan 2013), 10 des 2013 nr. 1500 (i kraft 1 jan 2014), 5 des 2014 nr. 1527 (i kraft 1 jan 2015), 30 sep 2015 nr. 1139 (i kraft 1 okt 2015), 22 des 2015 nr. 1839 (i kraft 1 jan 2016), 15 des 2016 nr. 1650 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 6. Ikrafttredelse, unntak og overgangsbestemmelser

0Overskrift endret ved forskrift 19 sep 2013 nr. 1107.
§ 21.Forholdet til gamle og nye bestemmelser

Når det ved endring i denne forskrift iverksettes nye og strengere bestemmelser, skal tidligere bestemmelser på området fortsette å gjelde for bil og tilhenger til bil som allerede er godkjent og registrert samt for deler/utstyr som er tatt i bruk eller omsatt, med mindre noe annet er spesielt fastsatt.

Når det i denne forskrift er fastsatt at en bestemmelse trer i kraft en viss dato, skal dette ikke være til hinder for at bestemmelsen følges straks, med mindre noe annet fremgår av sammenhengen.

Når det i denne forskrift og vedlegg til den er fastsatt tekniske krav i en EF-rettsakt eller et ECE-regulativ, skal det ikke være til hinder for at senere endringer av disse kan godtas dersom det gir en like god eller bedre trafikksikkerhets- eller miljøstandard og ikke annet er fastsatt i forskriften.

§ 22.Unntak

Vegdirektoratet kan gjøre generelle unntak eller unntak i enkelttilfelle fra denne forskrift.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder bare i den utstrekning EØS-avtalen tillater unntak.

0Tilføyd ved forskrift 19 sep 2013 nr. 1107.
§ 23.Overgangsbestemmelser 

1. Typegodkjenning

I den overgangsperiode som følger av artikkel 45 og vedlegg XIX kan den som framstiller bil og tilhenger til bil for typegodkjenning velge nasjonal typegodkjenning etter tidligere gjeldende regler, likevel slik at de tekniske kravene i denne forskrift skal benyttes.

Nasjonale typegodkjenninger opphører å være gyldig senest fra det tidspunkt EF-typegodkjenning er obligatorisk. Bestemmelsene om restkjøretøy jf. § 8 anvendes tilsvarende. 

2. Enkeltgodkjenning

Bil og tilhenger til bil som er dokumentert importert for enkeltgodkjenning og som det er søkt om godkjenning for før forskriftens ikrafttredelse kan framstilles for godkjenning etter kjøretøyforskriften innen et år. Bil og tilhenger til bil som er produsert i Norge og ferdigstilt og som det er søkt om enkeltgodkjenning for før ikrafttredelsen kan også godkjennes etter kjøretøyforskriften.

Bil og tilhenger til bil som er enkeltgodkjent etter kjøretøyforskriften, men som ikke er registrert, må imidlertid godkjennes etter denne forskrift dersom den ikke førstegangsregistreres innen et år etter forskriftens ikrafttredelse.

0Endret ved forskrifter 14 sep 2012 nr. 879, 19 sep 2013 nr. 1107 (tidligere § 22).
§ 24.Ikrafttredelse

Denne forskrift får anvendelse for bil og tilhenger til bil som godkjennes eller registreres første gang i Norge fra 15. september 2012. Den får også anvendelse for deler omsatt eller tatt i bruk eller lignende, avhengig av hva slags ikrafttredelsesbestemmelse som gjelder for disse, 15. september 2012 eller senere.

Forskriften trer i kraft 15. september 2012.

0Endret ved forskrift 19 sep 2013 nr. 1107 (tidligere § 23).

Vedlegg 1 til forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

De endringsrettsakter til listen over rettsakter i direktiv 2007/46/EF vedlegg IV med senere endringer, som framgår av kolonne 3 i tabellen nedenfor, gjelder som norsk rett.

KravområdeBasisrettsaktSeneste endringsrettsakt eller gjennomføringsrettsakt (direktiv/forordning/regulativ)Ikrafttredelse i NorgeGjelder kjøretøygruppe
M₁ M₂ M₃ N₁ N₂ N₃ O₁ O₂ O₃ O4
1: StøyEU 540/201412.06.2015XXXXXX
2: Utslipp (Euro 5 og 6)EF 715/2007EU 136/201416.07.2014X1X1X1X1
3A: Forebygging av brannrisiko (drivstofftanker for flytende drivstoff)EF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXXXXXX
ECE 34ECE 34.0216.07.2003XXXXXX
3B: Bakre verneinnretningerEF 661/2009EU 2016/100416.11.2016XXXXXXXXXX
ECE 58ECE 58.0216.11.2016XXXXXXXXXX
4A: Flate for montering av bakre kjennemerkeEF 661/2009EU 1003/201015.09.2012XXXXXXXXXX
5A: StyreinnretningerEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXXXXXX
ECE 79ECE 79.0114.08.1995XXXXXXXXXX
6A: Adgang til kjøretøy og manøvreringsegenskaper (trinn, fotbrett, håndtak)EF 661/2009
EU 130/2012
EU 2015/16615.06.2015XXXX
6B: Dørlåser og oppbevaringsrom i dørEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XX
ECE 11ECE 11.0311.06.2007XX
7A: Signalhorn og typer lydsignalEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXX
ECE 28ECE 28.0030.10.1972XXXXXX
8A: Speil og ryggekamera (indirekte synsinnretninger) Innretning for indirekte sikt (speil, ryggekamera, mm)EF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXX
ECE 46ECE 46.0326.07.2012XXXXXX
9A: BremserEF 661/2009EU 2016/100416.11.2016X(3)X(3)X(3)X(3)X(3)X(3)X(3)X(3)X(3)
ECE 13ECE 13.1116.11.2016
9B: BremserEF 661/2009EU 2016/100416.11.2016X(4)X(4)
ECE 13HECE 13H.0016.11.2016X(4)X(4)
10A: Elektromagnetisk kompatibilitetEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXXXXXX
ECE 10ECE 10.0428.10.2011XXXXXXXXXX
12A: Innvendig utstyrEF 661/2009EU 523/201211.12.2012X
ECE 21ECE 21.0108.10.1980X
13A: Beskyttelse mot uautorisert brukEF 661/2009EU 523/201211.12.2012X(4A)X(4A)X(4A)X(4A)
ECE 18ECE 18.0323.06.2005X(4A)X(4A)X(4A)X(4A)
13B: Beskyttelse mot uautorisert brukEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XX
ECE 116ECE 116.0006.04.2005XX
14A: Førers beskyttelse mot styremekanismenEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XX
ECE 12ECE 12.0423.06.2011XX
15A: Seter, setefester og nakkestøtterEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XX(4B)X(4B)XXX
ECE 17ECE 17.0822.07.2009XX(4B)X(4B)XXX
15B: Seter (busser)EF 661/2009EU 523/201211.12.2012XX
ECE 80ECE 80.0326.07.2012XX
16A: Utvendig utstikkende delerEF 661/2009EU 523/201211.12.2012X
ECE 26ECE 26.0323.06.2005X
17A: Adgang til kjøretøy og manøvreringsegenskaper (revers gir)EF 661/2009
EU 130/2012
EU 2015/16615.06.2015XXXXXX
17B: Hastighetsmålerutstyr, herunder monteringEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXX
ECE 39ECE 39.0018.07.1988XXXXXX
18A: Understellsnummer og fabrikasjonsplateEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXXXXXX
EU 19/2011EU 249/201215.09.2012XXXXXXXXXX
19A: Bilbeltefester og ulike Isofix forankringssystemerEF 661/2009EU 2016/100416.11.2016X(3)X(3)X(3)X(3)X(3)X(3)X(3)X(3)X(3)
ECE 14ECE 14.0716.11.2016XXXXX
20A: LysmonteringEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXXXXXX
ECE 48ECE 48.0618.11.2012XXXXXXXXXX
21A: Refleks for bil og tilhengerEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXXXXXX
ECE 03ECE 03.0218.01.1998XXXXXXXXXX
22A: Markeringslys foran og bak, stopplys og toppmarkeringslysEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXXXXXX
ECE 07ECE 07.0202.02.2007XXXXXXXXXX
22B: Kjørelys for bilEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXX
ECE 87ECE 87.0001.11.1990XXXXXX
22C: Sidemarkeringslys for bil og tilhengerEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXXXXXX
ECE 91ECE 91.0015.10.1993XXXXXXXXXX
23A: Retningslys for bil og tilhengerEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXXXXXX
ECE 06ECE 06.0111.07.2008XXXXXXXXXX
24A: KjennemerkelysEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXXXXXX
ECE 04ECE 04.0018.01.1998XXXXXXXXXX
25A: Forseglet halogenpære (asymmetrisk)EF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXX
: Forseglet halogenlykt (sealed beam)ECE 31ECE 31.0230.03.1988XXXXXX
25B: Glødepære i godkjent lyktEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXXXXXX
ECE 37ECE 37.0301.06.1984XXXXXXXXXX
25C: XenonlyktEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXX
ECE 98ECE 98.0109.12.2010XXXXXX
25D: Xenonpære i godkjent lyktEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXX
ECE 99ECE 99.0015.04.1996XXXXXX
25E: Asymmetrisk glødepære eller LEDEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXX
ECE 112ECE 112.0109.12.2010XXXXXX
25F: Adaptivt frontlysEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXX
ECE 123ECE 123.0109.12.2010XXXXXX
26A: Kurve-/tåkelys foran på bilEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXX
ECE 19ECE 19.0409.12.2010XXXXXX
27A: SlepeinnretningerEF 661/2009EU 1005/201015.09.2012XXXXXX
28A: Tåkelys bakEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXXXXXX
ECE 38ECE 38.0005.05.1991XXXXXXXXXX
29A: RyggelysEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXXXXXX
ECE 23ECE 23.0022.03.1977XXXXXXXXXX
30A: Parkeringslys for tettbygd strøk (ensidig)EF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXX
ECE 77ECE 77.0005.05.1991XXXXXX
31A: Bilbelter, sikkerhetssystemer, barnesikringsutstyr (herunder Isofix)EF 661/2009EU 2016/100416.11.2016XXXXXX
ECE 16ECE 16.0616.11.2016XXXXX
32A: Synsfelt foroverEF 661/2009EU 523/201211.12.2012X
ECE 125ECE 125.0009.11.2007X
33A: Lokalisering og merking av betjeningsinnretningerEF 661/2009EU 2016/100416.11.2016XXXXX
ECE 121ECE 121.0116.11.2016XXXXX
34A: Avisings-/avduggingsanleggEF 661/2009EU 672/201015.09.2012X(5)(5)(5)(5)(5)
35A: Vindusvisker / vindusspyleranleggEF 661/2009EU 1008/201015.09.2012X(6)(6)(6)(6)(6)
36A: VarmeanleggEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXXXXXX
ECE 122ECE 122.0018.01.2006XXXXXXXXXX
37A: HjulavskjermingEF 661/2009EU 1009/201015.09.2012X
38A: Nakkestøtter (uansett om de er integrert i kjøretøyets seter eller ikke)EF 661/2009EU 214/201401.11.2014X
41A: Utslipp (Euro IV og V) fra tunge kjøretøyEF 595/2009EU 627/201408.02.2016X9X9XX9X9X
42A: Sidevern på lastebiler og store tilhengereEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXX
ECE 73ECE 73.0109.12.2010XXXX
43A: Innretninger mot vannsprutEF 661/2009EU 109/201115.09.2012XXXXXXX
44A: Masser og dimensjonerEF 661/2009
EU 1230/2012
23.09.2014X
45A: SikkerhetsglassEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXXXXXX
ECE 43ECE 43.0128.10.2011XXXXXXXXXX
46: Dekk92/23/EØF2005/11/EF31.12.2005XXXXXXXXXX
46A: Montering av dekkEF 661/2009EU 458/201115.09.2012XXXXXXXXXX
46B: Luftfylte dekk (klasse C1)EF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXX
ECE 30ECE 30.0215.03.1981XXXX
46C: Luftfylte dekk (klassene C2 og C3)EF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXXX
ECE 54ECE 54.0018.08.1991XXXXXXX
46D: Rullemotstand, støy og veggrep på våt vegbane (klassene C1, C2, C3)EF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXXXXXX
ECE 117ECE 117.0230.01.2011XXXXXXXXXX
46E: Reservehjul, punkteringsfrie dekk/systemer og dekktrykksovervåkingEF 661/2009EU 523/201211.12.2012X(9A)X(9A)
ECE 64ECE 64.0219.08.2010X(9A)X(9A)
47A: HastighetsbegrensningEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXX
ECE 89ECE 89.0001.10.1992XXXX
48A: Masser og dimensjonerEF 661/2009
EU 1230/2012
23.09.2014XXXXXXXXX
49A: Utvendig utstikkende deler på førerhusEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXX
ECE 61ECE 61.0015.07.1984XXX
50A: Mekaniske koblingsdelerEF 661/2009EU 523/201211.12.2012X(10)X(10)X(10)X(10)X(10)X(10)XXXX
ECE 55ECE 55.0116.09.2001X(10)X(10)X(10)X(10)X(10)X(10)XXXX
50B: CCD-koblingEF 661/2009EU 523/201211.12.2012X(10)X(10)X(10)X(10)
ECE 102ECE 102.0013.12.1996X(10)X(10)X(10)X(10)
51A: Brannegenskaper for materialer brukt i innvendige konstruksjonerEF 661/2009EU 2016/100416.11.2016X
ECE 118ECE 118.0116.11.2016X
52A: Generell konstruksjonEF 661/2009EU 2016/100416.11.2016XX
ECE 107ECE 107.0516.11.2016XX
52B: Karosseriets styrkeEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XX
ECE 66ECE 66.0219.08.2010XX
53A: Beskyttelse av passasjerer ved kollisjon forfraEF 661/2009EU 523/201211.12.2012X(11)
ECE 94ECE 94.0223.06.2011X(11)
54: Kollisjon fra siden96/27/EF25.11.1997X(12)X(12)
54A: Beskyttelse av passasjerer ved kollisjon fra sidenEF 661/2009EU 2016/100416.11.2016X(12)X(12)
ECE 95ECE 95.0316.11.2016X(12)X(12)
56A: Kjøretøy for transport av farlig godsEF 661/2009EU 523/201211.12.2012X(13)X(13)X(13)X(13)X(13)X(13)X(13)
ECE 105ECE 105.0523.06.2011X(13)X(13)X(13)X(13)X(13)X(13)X(13)
57A: Verneinnretninger mot underkjøring foranEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XX
ECE 93ECE 93.0027.02.1994XX
58: FotgjengerbeskyttelseEF 78/200915.09.2012XX
59: Gjenbruk/gjenvinning2005/64/EF2009/1/EF01.11.2011XX
61: Klimaanlegg2006/40/EFEF 706/200705.01.2008XX(14)
62 HydrogensystemEF 79/2009EU 406/201005.05.2014XXXXXX
63: Generell sikkerhetEF 661/2009EU 523/201211.12.2012X(15)X(15)X(15)X(15)X(15)X(15)X(15)X(15)X(15)X(15)
64: GearskiftindikatorEF 661/2009EU 65/201209.10.2012X
65: Avansert nødbremsesystemEF 661/2009EU 2015/56215.06.2015XXXX
66: KjørefeltvarslerEF 661/2009EU 351/201209.11.2012XXXX
67: LPG-kjøretøy og komponenterEF 661/2009EU 523/201211.12.2012XXXXXX
ECE 67ECE 67.0113.11.1999XXXXXX
68: Alarmsystemer (VAS)EF 661/2009EU 523/201211.12.2012XX
ECE 97ECE 97.0113.01.2000XX
69: Elektrisk sikkerhetEF 661/2009EU 2016/100416.11.2016XXXXXX
ECE 100ECE 100.0216.11.2016XXXXXX
70: CNG-kjøretøy og komponenterEF 661/2009EU 2016/100416.11.2016XXXXXX
ECE 110ECE 110.0116.11.2016XXXXXX
71: Førerhyttens styrkeEF 661/2009
ECE 29
EU 2015/16615.06.2015XXX
72: eCall systemEU 2015/758EU 2017/7908.05.2017XX
1Ved enkeltgodkjenning er det gitt nasjonalt unntak fra direktiv 97/27/EF gjennom direktiv 96/53/EF når det gjelder høydebegrensning, lengde av tømmervogntog, tilhengere for transport av udelbart gods og mobilkran/betongpumpebil/liftbil.
(1)Gjelder kjøretøy med referansemasse inntil 2 610 kg. På fabrikantens begjæring kan det også benyttes på kjøretøy med referansemasse inntil 2 840 kg.
(2)---
(3)Montering av elektronisk stabilitetskontrollsystem er påkrevd i henhold til forordning (EF) nr. 661/2009 artikkel 12. Kravene definert i ECE 13 vedlegg 21 må derfor tilfredsstilles for å kunne typegodkjenne nye kjøretøy samt registrere, selge og ta i bruk nye kjøretøy. Implementeringsdatoene definert i forordning (EF) nr. 661/2009 artikkel 13 gjelder som erstatning for datoene definert i ECE 13.
(4)Montering av elektronisk stabilitetskontrollsystem er påkrevd i henhold til forordning (EF) nr. 661/2009 artikkel 12. Kravene definert i ECE 13H vedlegg 9 del A må derfor tilfredsstilles for å kunne typegodkjenne nye kjøretøy samt registrere, selge og ta i bruk nye kjøretøy. Implementeringsdatoene definert i forordning (EF) nr. 661/2009 artikkel 13 gjelder som erstatning for datoene definert i ECE 13H.
(4A) Dersom beskyttelsesanordning er montert skal den tilfredsstille kravene i ECE 18.
(4B) Dette regulativet gjelder for seter som ikke faller inn under ECE 80.
(5)Kjøretøy i denne klassen skal ha passende avisings-/avduggingsanlegg installert.
(6)Kjøretøy i denne klassen skal ha passende vindusvisker-/vindusspyleranlegg installert.
(7)---
(8)---
(9)Gjelder kjøretøy med referansemasse over 2 610 kg som ikke er typegodkjent (på fabrikantens begjæring og forutsatt at referansemassen ikke overstiger 2 840 kg) etter forordning (EF) nr. 715/2007.
(9A) Gjelder kun når kjøretøyet har montert utstyr som dekkes av ECE 64. Dekktrykksovervåking for kjøretøy i gruppe M₁ er obligatorisk i henhold til forordning (EF) nr. 661/2009 artikkel 9 (2).
(10)Gjelder kun kjøretøy med koblingsanordning.
(11)Gjelder kjøretøy med tillatt totalvekt inntil 2 500 kg.
(12)Gjelder kun kjøretøy hvor setets referansepunkt (R-punktet) for det laveste setet befinner seg mindre enn 700 mm fra bakken.
(13)Gjelder kun når fabrikanten søker om typegodkjenning for kjøretøy som er ment for å transportere farlig gods.
(14)Gjelder kun kjøretøy i klasse N1, gruppe I, som vist i første tabell i direktiv 70/220/EØF, bilag I, punkt 5.3.1.4.
(15)På fabrikantens forespørsel kan typegodkjenning gis under dette kravområdet som et alternativ til typegodkjenning under kravområdene hvor forordning (EF) nr. 661/2009 er nevnt som basisrettsakt.
 
0Tilføyd ved forskrift 17 aug 2012 nr. 821 (i kraft 15 sep 2012), endret ved forskrifter 9 okt 2012 nr. 961, 9 nov 2012 nr. 1047, 21 nov 2012 nr. 1086, 11 des 2012 nr. 1193 (i kraft 11 des 2012 og 7 feb 2013, jf. forskrift 7 feb 2013 nr. 143), 14 mai 2013 nr. 483, 9 okt 2013 nr. 1207, 12 nov 2013 nr. 1308, 10 april 2014 nr. 524, 5 mai 2014 nr. 595, 16 juli 2014 nr. 988, 23 sep 2014 nr. 1238, 2 okt 2014 nr. 1283, 28 okt 2014 nr. 1373, 12 juni 2015 nr. 654, 15 juni 2015 nr. 651, 15 juni 2015 nr. 656, 8 feb 2016 nr. 118, 8 feb 2016 nr. 119, 16 nov 2016 nr. 1334, 23 mars 2017 nr. 369, 8 mai 2017 nr. 574.

Vedlegg 2

Forskrift om tekniske krav og administrative bestemmelser for nasjonal småserietypegodkjenning for tilhenger i gruppe O1 og O2. Vedlegg til forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

KravområdeBasisrettsaktSeneste endringsrettsakt eller gjennomføringsrettsakt (direktiv, forordning, regulativ)Ikrafttredelse i NorgeAdministrative bestemmelser
3: Drivstofftanker/bakre verneinnretningerDirektiv 70/221/EØFDirektiv 2006/20/EF20.04.2007- Krav til drivstofftank, kun hvis drivstofftanken benyttes til fremdrift av det trekkende kjøretøy.  
Bakre verneinnretninger dokumenteres ved
Enten:
- Dokumentasjon for typegodkjent innretning,
Eller:
- Erklæring om at egenprodusert komponent og/eller montering er i samsvar med krav, supplert med målsatt skisse eller målsatt fotografi som viser kravene.
- Husk blant annet kravet til bakkeklaring for når dette kravområdet er gjeldende for O1 og O2, (ikke under 55 cm).
3A: Forebygging av brannrisiko (drivstofftanker)Forordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 407/201115.09.2012
RegulativECE 34.0216.07.2003- Krav til drivstofftank kun hvis drivstofftank benyttes til fremdrift av det trekkende kjøretøy.
3B: Bakre verneinnretningerForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 407/201115.09.2012
RegulativECE 58.0211.07.2008Dokumenteres ved
Enten:
- Dokumentasjon for typegodkjent innretning,
Eller:
- Erklæring om at egenprodusert komponent og/eller montering er i samsvar med krav, supplert med målsatt skisse eller målsatt fotografi som viser kravene.
- Husk blant annet kravet til bakkeklaring for når dette kravområdet er gjeldende for O1 og O2, (ikke under 55 cm).
Eller:
- Ekstra bakre verneinnretning kreves ikke for O1 og O2 der mer enn halvparten av dekkenes bredde stikker utenfor karosseriet (ikke medregnet skjermer) eller rammen, og karosseriet ikke er smalere enn bredden mellom innsiden av hjulene minus 100 mm. (Originalt karosseri/bakre støtfanger tilfredsstiller kravene). Endring til ECE 58 i kraft 26. juli 2012 som endrer kravet til bredde på karosseri som godtas som verneinnretning. Direktivet skal fases ut, og blir dermed ikke oppdatert slik at kravene i ECE 58 er mest riktige å følge.
4: Bakre kjennemerkeDirektiv 70/222/EØF12.08.1993- Direktivets krav sier at monteringsflaten skal være 520 mm X 120 mm eller 340 mm X 240 mm. Midtmontert eller mot venstre. Min. 30 cm fra veibanen og max 200 cm over.
- Målkravene er så å si identiske med KF.
4A: Monteringssted for bakre kjennemerkeForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 1003/201015.09.2012Se ovenfor.
5: StyringDirektiv 70/311/EØFDirektiv 1999/7/EF27.11.1999- Kun krav hvis det er styrbare aksler.
5A: StyreinnretningerForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 407/201115.09.2012
RegulativECE 79.0114.08.1995Se punkt 5.
9: BremserDirektiv 71/320/EØFDirektiv 2002/78/EF17.05.2003- Valgfritt på O1.
- Obligatorisk på O2.
- Krav hvis det er bremseanlegg (også på O1).
- Attest eller merking på komponenter.
9A: BremserForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 407/201115.09.2012
RegulativECE 13.1111.07.2008Se punkt 9.
10: RadiostøyDirektiv 72/245/EØFDirektiv 2009/19/EF07.02.2013
10A: Elektromagnetisk kompatibilitetForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 407/201115.09.2012
RegulativECE 10.0411.07.2008
18: FabrikasjonsplateDirektiv 76/114/EØFDirektiv 78/507/EØF04.10.1994
18A: Understellsnummer (VIN) og fabrikasjonsplateForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 407/201115.09.2012
Forordning (EU) nr. 19/2011Forordning (EU) nr. 249/201215.09.2012
20: LysmonteringDirektiv 76/756/EØFDirektiv 2008/89/EF25.04.2009- Målsatt skisse eller målsatt fotografi over lysplassering.
20A: LysmonteringForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 407/201115.09.2012
RegulativECE 48.0530.01.2011Se punkt 20.
21: RefleksDirektiv 76/757/EØFDirektiv 97/29/EF28.08.1998
21A: Refleks for bil og tilhengereForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 407/201115.09.2012
RegulativECE 03.0218.01.1998
22: Markerings-, stopp-, bak- og kjørelysDirektiv 76/758/EØFDirektiv 97/30/EF26.06.1998
22A: Markeringslys foran og bak, stopplys og toppmarkeringslysForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 407/201115.09.2012
RegulativECE 07.0202.02.2007
22C: Sidemarkeringslys for bil og tilhengereForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 407/201115.09.2012
RegulativECE 91.0015.10.1993
23: RetningslysDirektiv 76/759/EØFDirektiv 1999/15/EF27.11.1999
23A: Retningslys for bil og tilhengerForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 407/201115.09.2012
RegulativECE 06.0111.07.2008
24: KjennemerkelysDirektiv 76/760/EØFDirektiv 97/31/EF26.06.1998
24A: KjennemerkelysForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 407/201115.09.2012
RegulativECE 04.0018.01.1998
25B: Glødepære i godkjent lyktForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 407/201115.09.2012
RegulativECE 37.0301.06.1984
28: Lykter for tåkelys bakDirektiv 77/538/EØFDirektiv 1999/14/EF27.11.1999
28A: Tåkelys bakForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 407/201115.09.2012
RegulativECE 38.0005.05.1991
29: Lykter for ryggelysDirektiv 77/539/EØFDirektiv 97/32/EF26.06.1998
29A: RyggelysForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 407/201115.09.2012
RegulativECE 23.0022.03.1977
36: VarmeanleggDirektiv 2001/56/EFDirektiv 2006/119/EF30.09.2007
36A: VarmeanleggForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 407/201115.09.2012
RegulativECE 122.0018.01.2006
43: Innretninger mot vannsprutDirektiv 91/226/EØFDirektiv 2011/415/EF15.09.2012Enten:
- Dokumentasjon for typegodkjent innretning.
Eller:
- Erklæring om at egen løsning er i samsvar med krav, supplert med målsatt skisse eller målsatt fotografi som viser dette.
43A: Innretninger mot vannsprutForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 678/201115.09.2012Se punkt 43
45: SikkerhetsglassDirektiv 92/22/EØFDirektiv 2001/92/EF01.06.2002
45A: SikkerhetsglassForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 407/201115.09.2012
RegulativECE 43.0128.10.2011
46: DekkDirektiv 92/23/EØFDirektiv 2005/11/EF31.12.2005
46A: Montering av dekkForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 458/201115.09.2012
46B: Luftfylte dekk (klasse C1)Forordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 407/201115.09.2012
RegulativECE 30.0215.03.1981
48: Masser og dimensjoner (utenom M1)Direktiv 97/27/EF01.08.1998
48A: Masser og dimensjonerForordning (EU) nr. 1230/201223.09.2014Alternativ til krav 48
Ved nasjonal småserietypegodkjenning er det ingen høydebegrensning.
50: KoblingerDirektiv 94/20/EF01.06.1995
50A: Mekaniske koblingsdelerForordning (EF) nr. 661/2009Forordning (EU) nr. 407/201115.09.2012
RegulativECE 55.0116.09.2001
0Tilføyd ved forskrift 12 des 2013 nr. 1506. Endret ved forskrift 23 sep 2014 nr. 1238.

Vedlegg 3 Alternative krav ved enkeltgodkjenning

De alternative krav og administrative bestemmelser til listen over rettsakter i direktiv 2007/46/EF vedlegg IV med senere endringer som fremgår av tabellen nedenfor, gjelder som norsk rett.

KravområdeBasisrettsaktAlternative norske bestemmelser/alternative standarderAdministrative bestemmelser
(alternativ til hvordan oppfyllelse av kravet vurderes/alternativ dokumentasjon)
Gjelder kjøretøygruppe
M₁ M₂ M₃ N₁ N₂ N₃ O₁ O₂ O₃ O4
48A: Masser og dimensjonerForordning (EU) nr. 1230/2012Forordningens bestemmelser om høydebegrensning gjelder ikke.XXXXXXXXX
Tilhenger for transport av tømmer kan godkjennes med større lengde enn det som framgår av forordning (EU) nr. 1230/2012 Vedlegg I del D nr. 1.1.1. a.
Kravet i forordning (EU) nr. 1230/2012 Vedlegg I del D nr. 3 skal være tilfredsstilt med indre sirkels radius på 2,00 m.
X
Tilhengere spesielt innrettet for transport av udelbart gods kan godkjennes med større dimensjoner enn det som framgår av forordning (EU) nr. 1230/2012 Vedlegg I del D nr. 1.XX
Mobilkran/betongpumpebil/liftbil kan godkjennes som med større dimensjoner enn det som framgår av forordning (EU) nr. 1230/2012 Vedlegg I del C nr. 1.X
Godkjenningsmyndigheten fastsetter største aksellast, boggilast og totalvekt som kjøretøy skal godkjennes med, i forhold til fabrikantens garanti og følgende krav til massedistribusjon for ferdigbygde kjøretøy, N2, N3, O3 og O4:XXXX
Denne forskrift § 9, 12. ledd, norsk bestemmelse om akselløft for bil.X
Forordning (EU) nr. 1230/2012, Vedlegg I del C respektive D, nr. 2: Definisjonene i 2.1. benyttes, vilkårene i 2.2 (2.2.1 og 2.2.2.) skal være oppfylt.XXXX
Kjøretøy som er slik innrettet at lasten, uansett dens størrelse, har samme angrepspunkt på kjøretøyet (eksempelvis fast plassert svingskive) skal godkjennes for mindre aksellast, boggilast og totalvekt enn det som er gitt av største tekniske masse oppgitt av fabrikant, når angrepspunktet har slik plassering at de største masser ikke kan utnyttes.
Største totalvekt, aksellast og boggilast beregnes ut fra de forskjellige lasters (personer og gods) angrepspunkt i forhold til akselsentrene og full utnyttelse av største totalvekt eller største aksel/ boggilast bak eller foran.
65: Avansert nødbremsesystem (AEBS)Forordning (EU) nr. 347/2012
Endret ved forordning (EU) 2015/562
Biler på EUs unntaksliste er ikke omfattet av kravet om montering av AEBS.
I tillegg unntas følgende biler fra kravet om montering av AEBS ved enkeltgodkjenning, ettersom det er forutsatt at bruksområdet medfører at systemet gir begrensede eller ingen sikkerhetsgevinster;
Skogs- og anleggskjøretøy, samt kjøretøy som utfører spesielle funksjoner.
Som kjøretøy som utfører spesielle funksjoner anses blant annet betongbil, bergingsbil, brannbil, tømmerbil, lastebil med tipp, samt kjøretøy for rengjøring, gatefeiing og transport av avfall.
Andre liknende kjøretøy som utfører spesielle funksjoner, kan unntas fra kravet om montering av AEBS dersom bruksområdet medfører at systemet gir begrensede eller ingen sikkerhetsgevinster.
Eksempler på nødvendig utstyr som kan hindre funksjonen til AEBS: kranfot, feieutstyr, vinsj og brøyteplate.
XXXX
66: Kjørefeltvarsler (LDWS)Forordning (EU) nr. 351/2012Biler på EUs unntaksliste er ikke omfattet av kravet om montering av LDWS.
I tillegg unntas følgende biler fra kravet om montering av LDWS ved enkeltgodkjenning, ettersom det er forutsatt at bruksområdet medfører at systemet gir begrensede eller ingen sikkerhetsgevinster;
Skogs- og anleggskjøretøy, samt kjøretøy som utfører spesielle funksjoner.
Som kjøretøy som utfører spesielle funksjoner anses blant annet betongbil, bergingsbil, brannbil, tømmerbil, lastebil med tipp, samt kjøretøy for rengjøring, gatefeiing og transport av avfall.
Andre liknende kjøretøy som utfører spesielle funksjoner, kan unntas fra kravet om montering av LDWS dersom bruksområdet medfører at systemet gir begrensede eller ingen sikkerhetsgevinster.
Tilleggsmomenter ved vurdering av bruksområde i forhold til sikkerhetsgevinst for LDWS; forordningen angir at systemet kun behøver å fungere i hastigheter over 60 km/t.
XXXX
 
0Tilføyd ved forskrift 25 sep 2014 nr. 1244, endret ved forskrift 24 okt 2016 nr. 1246 (i kraft 1 nov 2016).