Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område

DatoFOR-2012-08-06-795
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 10
Ikrafttredelse01.09.2012
Sist endretFOR-2016-12-21-1828
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, LOV-1965-06-18-4-§19, LOV-1965-06-18-4-§19a, LOV-1965-06-18-4-§26, LOV-1965-06-18-4-§27, LOV-1965-06-18-4-§43
Kunngjort10.08.2012   kl. 14.30
KorttittelYrkeskvalifikasjonsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 6. august 2012 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13, § 19, § 19a, § 26, § 27 og § 43.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EF) nr. 279/2009, forordning (EU) nr. 213/2011 og forordning (EU) nr. 623/2012).
Endringer: Endret ved forskrifter 16 aug 2013 nr. 988, 21 des 2016 nr. 1828.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Denne forskrift gjennomfører de forpliktelser som følger av direktiv 2005/36/EF. Formålet med forskriften er at alle kvalifiserte søkere som skal utøve de lovregulerte yrkene som er nevnt i § 2 skal kunne gjøre dette på samme vilkår som borgere som har tilegnet seg sine yrkeskvalifikasjoner i Norge.

§ 2.Virkeområde

Denne forskrift kommer til anvendelse på alle EØS-borgere som ønsker å utøve yrke som trafikklærer, faglig leder for trafikkskole, utrykningssjåfør, utrykningsinstruktør eller undervisningsansvarlig hos godkjent kursarrangør for utrykningskurs, teknisk leder ved godkjent kjøretøyverksted eller kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll, ansvarlig leder ved godkjent fartskriververksted og parkeringskontrollør, og som har tilegnet seg yrkeskvalifikasjoner i en annen EØS-stat.

0Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1828.
§ 3.Virkning av godkjenning

Søkere som får godkjent sine yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-stater i tråd med reglene i denne forskrift, gis adgang til yrket på samme vilkår som personer som har ervervet sine yrkeskvalifikasjoner i Norge.

§ 4.Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

a)Lovregulert yrke: yrke der det direkte eller indirekte framgår av lov eller forskrift at det kreves bestemte kvalifikasjoner.
b)Yrkeskvalifikasjoner: kvalifikasjoner bekreftet med kvalifikasjonsbevis, kompetanseattest og/eller yrkeserfaring.
c)Kvalifikasjonsbevis: diplomer, attester og annen dokumentasjon utstedt av en myndighet i en medlemsstat utpekt i henhold til lov- eller forskriftsbestemmelser i vedkommende medlemsstat og som dokumenterer en bestått yrkesrettet utdanning som i hovedsak er ervervet i EØS-området. Kvalifikasjonsbevis utstedt av tredjestat skal anses som et kvalifikasjonsbevis etter denne forskrift dersom innehaveren har tre års yrkeserfaring i det aktuelle yrket i den medlemsstat som godkjente kvalifikasjonsbeviset.
d)Kompetanseattest: attest utstedt av vedkommende myndighet i hjemstaten utpekt i henhold til lov- eller forskriftsbestemmelser i vedkommende medlemsstat, på grunnlag av
1.enten et opplæringskurs som ikke utgjør noen del av en attest eller et diplom i forhold til nivå b, c, d eller e etter § 7, eller en særskilt eksamen uten forutgående opplæring, eller utøvelse av yrket på heltid i en medlemsstat i tre sammenhengende år eller av tilsvarende varighet på deltid i løpet av de siste ti årene, eller
2.generell utdanning fra grunnskole eller videregående skole, med bevitnelse om at innehaveren har ervervet generell kunnskap.
e)Lovregulert utdanning: enhver utdanning som er særlig rettet mot utøvelsen av et bestemt yrke og som omfatter ett eller flere kurs, eventuelt supplert med yrkesrettet opplæring eller med en praktisk eller faglig prøveperiode. Strukturen i og nivået på den yrkesrettede utdanningen eller den praktiske eller faglige prøveperioden er fastsatt ved lov eller forskrift.
f)Tredjestat: stat utenfor EØS-området.
§ 5.Søknadsprosessen

Søknad om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner skal sendes til regionvegkontoret.

Søknad om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner skal inneholde:

a)Informasjon om hva søker ønsker å oppnå med søknaden
b)Bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis
c)Bekreftet kopi av kompetanseattest
d)Eventuell bekreftelse av yrkeserfaring.

Regionvegkontoret kan kreve ytterligere dokumentasjon og oversettelse av de viktigste dokumentene dersom det er behov for det. Dersom søker ikke kan fremskaffe bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis, skal regionvegkontoret selv få bekreftet dokumentets ekthet hos kompetent myndighet i den stat hvor kvalifikasjonene er ervervet.

Kapittel 2. Generell ordning for anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat

§ 6.Vilkår for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat

Søker som innehar kompetanseattest eller kvalifikasjonsbevis som kreves av en annen medlemsstat for å få adgang til og kunne utøve yrke som nevnt i § 2 i denne medlemsstaten, skal gis adgang til dette yrket i Norge på samme vilkår som gjelder for norske borgere. Dette gjelder bare hvis søker har kompetansebevis eller kvalifikasjonsbevis som:

a)er utstedt av vedkommende myndighet i en medlemsstat, utpekt i samsvar med lov- eller forskriftsbestemmelser i vedkommende medlemsstat
b)bekrefter et nivå av yrkeskvalifikasjoner som minst tilsvarer nivået umiddelbart under det nivået som kreves i Norge.

Søker som har utøvd yrke som nevnt i § 2 på heltid i to år i løpet av de siste ti årene i en annen medlemsstat som ikke lovregulerer det aktuelle yrket, skal gis adgang til dette yrket i Norge på samme vilkår som gjelder for norske borgere forutsatt at de innehar en eller flere kompetanseattester eller kan fremlegge kvalifikasjonsbevis som:

a)er utstedt av vedkommende myndighet i en medlemsstat, utpekt i samsvar med lov- eller forskriftsbestemmelser i vedkommende medlemsstat
b)bekrefter et nivå av yrkeskvalifikasjoner som minst tilsvarer nivået umiddelbart under det nivået som kreves i Norge
c)bekrefter at innehaveren er forberedt til å utøve det aktuelle yrket.

Annet ledd gjelder tilsvarende for søker med kvalifikasjonsbevis som bevitner lovregulert utdanning og opplæring på de kvalifikasjonsnivåer som er nevnt i § 7 bokstav b til e fra en annen medlemsstat som ikke lovregulerer det aktuelle yrket, selv om søkeren ikke har utøvd yrke på heltid i to av de siste ti årene.

Regionvegkontoret kan knytte vilkår til godkjenningen, herunder krav om prøveperiode eller egnethetsprøve jf. § 8.

§ 7.Kvalifikasjonsnivåer

Kvalifikasjonsbevis har følgende nivåer:

a)nivå a: kursbevis/kompetanseattest som ikke oppfyller kravene i nivå b til e
b)nivå b: sertifikat/attest som bekrefter bestått fullført videregående opplæring
c)nivå c: eksamensbevis/diplom for utdanning utover videregående opplæring av minst ett års varighet
d)nivå d: eksamensbevis/diplom for utdanning utover videregående opplæring mellom tre og fire års varighet
e)nivå e: eksamensbevis/diplom for utdanning utover videregående opplæring av minst fire års varighet.
§ 8.Utligningstiltak

Selv om søkerens yrkeskvalifikasjoner oppfyller vilkårene for godkjenning i § 6 kan regionvegkontoret pålegge søkeren å gjennomføre utligningstiltak i form av prøveperiode jf. § 10 eller egnethetsprøve jf. § 9 dersom enten

a)varigheten av opplæringen søkeren framlegger kvalifikasjonsbevis for i henhold til vilkårene i § 6 er minst ett år kortere enn det som kreves i Norge, eller
b)utdanningen som søkeren har gjennomgått omfatter vesentlig andre fagområder enn de som omfattes av det kvalifikasjonsbeviset i Norge, eller
c)det lovregulerte yrket i Norge omfatter en eller flere former for lovregulert yrkesvirksomhet som ikke eksisterer i det tilsvarende yrket i søkerens hjemstat, og at forskjellen består i særlig utdanning som kreves i Norge og som omfatter vesentlig andre saker enn de som omfattes av søkerens kompetanseattest eller kvalifikasjonsbevis.

Søkeren skal velge mellom prøveperiode og egnethetsprøve. Før egnethetsprøve eller prøveperiode ilegges, skal regionvegkontoret vurdere om søkerens yrkeserfaring helt eller delvis kan utligne de forskjellene som foreligger mellom søkerens utdanning og det som kreves i Norge.

§ 9.Egnethetsprøve

Egnethetsprøven skal være avgrenset til søkerens faglige kvalifikasjoner med sikte på å vurdere søkerens evne til å utøve det aktuelle yrket i Norge.

Egnethetsprøven skal omfatte de kvalifikasjoner som søker ikke har tilegnet seg gjennom sin utdanning og yrkeserfaring, og som det er en vesentlig forutsetning å ha kunnskap om for å kunne utøve det aktuelle yrket i Norge.

Ansvarlig for gjennomføringen av egnethetsprøven skal utarbeide en liste over fag på grunnlag av en sammenligning mellom den utdanning og opplæring som kreves i Norge og den utdanningen eller opplæringen søkeren har. Prøven skal omfatte fag som velges fra listen, og som det er en vesentlig forutsetning å ha kunnskap om for å kunne utøve det aktuelle yrket i Norge. Prøven kan også omfatte kunnskap om faglige regler som gjelder for den aktuelle virksomhet i Norge.

Egnethetsprøve skal tilbys minimum to ganger i året.

En søker kan maksimalt avlegge egnethetsprøve tre ganger.

Kostnadene for å avlegge egnethetsprøve skal ikke overskride de reelle kostnadene ved gjennomføring og tilrettelegging av egnethetsprøven.

§ 10.Prøveperiode

Prøveperioden gjennomføres ved at søker utøver det aktuelle yrket i Norge under tilsyn av en kvalifisert utøver av dette yrket.

Prøveperioden skal omfatte de kvalifikasjoner som søker ikke har tilegnet seg gjennom sin utdanning og yrkeserfaring, og som det er en vesentlig forutsetning å ha kunnskap om for å kunne utøve det aktuelle yrket i Norge. Lengde og innhold av prøveperioden skal vurderes konkret av regionvegkontoret i hver enkelt sak ut i fra en sammenligning mellom den utdanning og opplæring som kreves i Norge og den utdanning eller opplæring søkeren har. Prøveperioden kan vare i maksimalt tre år.

Virksomheter som tilbyr tjenester fra personer som er i prøveperiode plikter å informere sine kunder om dette.

§ 11.Forskriftens forhold til utdanning ervervet i Norge

En søker som har ervervet yrkeskvalifikasjoner i Norge som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene til vedkommende yrke i Norge, men som i annen EØS-stat har fått godkjent disse yrkeskvalifikasjonene, kan ikke benytte denne godkjenningen til å oppnå andre rettigheter i Norge enn dem vedkommende ville oppnådd uten denne godkjenningen. Dette gjelder ikke dersom søkeren kan godtgjøre å ha tilegnet seg ytterligere yrkeskvalifikasjoner i en annen EØS-stat.

§ 12.Språkkrav

Det er et krav at søkeren skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne utføre yrket sitt på en tilfredsstillende og forsvarlig måte. Arbeidsgiver skal påse at språkkunnskapene er tilstrekkelige.

§ 13.Saksbehandlingsregler

Regionvegkontoret skal innen en måned bekrefte at søknaden er mottatt og informere søkeren om eventuelle mangler ved søknaden.

Regionvegkontoret skal avgjøre søknaden så raskt som mulig og senest innen fire måneder etter at all nødvendig dokumentasjon er framlagt.

Regionvegkontorets vedtak, eller mangel på vedtak, kan påklages til Vegdirektoratet.

Kapittel 3. Regler om midlertidig tjenesteytelse i Norge

§ 14.Midlertidig tjenesteytelse

En søker som er lovlig etablert i en annen EØS-stat med det formål å utøve et yrke som nevnt i § 2 på midlertidig og tilfeldig grunnlag, har rett til å utøve samme yrke i Norge forutsatt at vedkommende oppfyller vilkårene i denne forskrift § 14 og § 15. Dersom yrket ikke er lovregulert i etableringslandet, må vedkommende ha utøvet yrket der i minst to av de siste ti årene for å ha rett til å utføre midlertidig tjenesteytelse i Norge. Kravet om to års utøvelse kommer ikke til anvendelse når enten yrket eller opplæringen som fører frem til yrket er lovregulert.

Regionvegkontoret avgjør om tjenesteytelsen er å anse som midlertidig på bakgrunn av en konkret vurdering hvor det blant annet legges vekt på arbeidets varighet, hyppighet, regelmessighet og kontinuitet.

§ 15.Krav til dokumentasjon og melding ved midlertidig tjenesteytelse

Før en tjenesteyter tilbyr tjenester skal vedkommende informere regionvegkontoret om arbeidets art og varighet. Informasjonen skal fornyes av tjenesteyter for hvert år tjenesteyteren ønsker å utføre tjenesten. Søker kan selv velge hvordan informasjonen meldes.

Første gang tjenesten ytes, eller dersom det senere foreligger en vesentlig endring av de forhold som omhandles i dokumentene, skal tjenesteyteren dokumentere

a)identitet og nasjonalitet
b)at vedkommende er lovlig etablert i en annen EØS-stat med det formål å utøve den aktuelle virksomheten, og at det på tidspunktet for utstedelsen ikke er forbudt for tjenesteyteren å praktisere yrket, verken permanent eller midlertidig, og at retten til å utøve yrket ikke er bortfalt eller innskrenket
c)yrkeskvalifikasjoner
d)å ha utøvd den aktuelle virksomheten i minst to av de siste ti årene dersom yrket ikke er lovregulert i det land tjenesteyter har etablert sin virksomhet.
§ 16.Saksbehandling og kontroll av kvalifikasjoner ved midlertidig tjenesteytelse

Regionvegkontoret kan kontrollere tjenesteyterens yrkeskvalifikasjoner før tjenesten utføres første gang dersom dette anses nødvendig for å unngå alvorlig skade på tjenestemottagerens helse eller sikkerhet som følge av tjenesteyterens manglende yrkeskvalifikasjoner. En kontroll skal ikke gå ut over det som er nødvendig for formålet.

Regionvegkontoret skal innen en måned etter at nødvendig dokumentasjon er mottatt, informere tjenesteyter om det skal foretas kontroll av yrkeskvalifikasjonene. Hvis beslutningen er forsinket, skal regionvegkontoret opplyse om årsaken til forsinkelsen og om mulig angi når beslutningen vil foreligge. Avgjørelse om kontroll av yrkeskvalifikasjoner skal uansett være truffet innen to måneder etter at fullstendig dokumentasjon er mottatt av regionvegkontoret. Tjenesteyter som ikke har mottatt beslutning om kontroll av yrkeskvalifikasjoner innen to måneder etter at regionvegkontoret har mottatt nødvendig dokumentasjon, har rett til å utøve yrket midlertidig.

Dersom kontrollen avdekker vesentlig forskjell mellom tjenesteyterens yrkeskvalifikasjoner og den utdanningen som kreves, skal tjenesteyteren gis mulighet til å bevise at vedkommende har oppnådd de manglende kunnskaper eller ferdigheter ved hjelp av en egnethetsprøve. Tjenesteyteren skal gis mulighet til å gjennomføre egnethetsprøven innen en måned etter det ble truffet avgjørelse om egnethetsprøve.

Egnethetsprøven må bestås før midlertidig tjeneste kan utøves. Regionvegkontorets vedtak kan påklages til Vegdirektoratet.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 17.Administrativt samarbeid

Regionvegkontoret og vedkommende myndighet i det land søker har tilegnet seg sine yrkeskvalifikasjoner skal samarbeide nært og gi hverandre gjensidig bistand for å tilrettelegge anvendelsen av direktiv 2005/36/EF. Regionvegkontoret skal påse at de opplysninger som utveksles blir behandlet fortrolig.

Regionvegkontoret og vedkommende myndighet i det land søker har tilegnet seg sine yrkeskvalifikasjoner skal utveksle opplysninger vedrørende disiplinære eller strafferettslige sanksjoner som treffes, eller vedrørende andre alvorlige, særlige omstendigheter, som kan få konsekvenser for utøvelse av de yrkene som er regulert i denne forskrift.

§ 18.Utfyllende regler

Vegdirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser i samsvar med direktiv 2005/36/EF, herunder om innhold, organisering og gjennomføring av prøveperiode og egnethetsprøve.

§ 19.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. september 2012.