Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Kristiania

DatoFOR-2012-08-08-1437
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 1
Ikrafttredelse08.08.2012
Sist endretFOR-2015-10-16-1860 fra 01.01.2016
EndrerFOR-2005-10-12-1789
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§4-7, LOV-2005-04-01-15-§4-8, LOV-2005-04-01-15-§5-3, FOR-2005-12-01-1392-§3, FOR-2005-12-01-1392-§5, FOR-2005-12-01-1392-§6, FOR-2007-01-31-173-§2-2, FOR-2005-12-16-1574-§60
Kunngjort22.01.2013   kl. 13.35
KorttittelForskrift om opptak, studier m.m. Høyskolen Kristiania

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høyskolen Campus Kristiania (nå Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens stiftelse) 8. august 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-5, § 3-6, § 3-7, § 3-9, § 4-7, § 4-8 og § 5-3, forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad § 3, § 5 og § 6, forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning § 2-2 og forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler § 60.
Endringer: Endret ved forskrift 16 okt 2015 nr. 1860 (forskriften endret i sin helhet).

Kapittel I. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde
1.Denne forskriften gjelder for alle søkere til all utdanning ved Høyskolen Kristiania på bachelor- og masternivå. Forskriften gjelder videre for studenter som har fått opptak til og er deltaker i studier, program og enkeltkurs, herunder bedriftsinterne kurs og ikke-studiepoenggivende kurs så langt det er formålstjenlig. Videre for studenter i studieopphold tilknyttet utvekslingsavtaler.
2.Forskriften gir regler om opptak til studier, organisering av studier, eksamen, krav for tildeling av grader og bestemmelser om studentens og høyskolens plikter og rettigheter.
§ 2.Definisjoner 

Studiepoeng:

Mål på arbeidsomfang i studiet: 60 studiepoeng tilsvarer ett års studium på full tid. 

Studium:

Et studieløp bestående av flere emner. 

Studieplan:

Beskriver et studium, mål, innhold og hvordan emnene som inngår hører sammen. 

Emner:

Utgjør den minste studieenheten og alle emner skal ha omfanget målt i studiepoeng. 

Emnebeskrivelse:

Beskriver læringsmål, forkunnskaper, organisering, omfang, arbeidsmåter, vurderingsordninger, emneansvarlig, anbefalt litteratur og pensum i et emne. 

Emnegruppe:

En integrert samling av emner som gjennom studieplanen er definert til å utgjøre en samlet enhet. 

Eksamen/vurdering:

Formell prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter, hvor resultatet skal inngå på vitnemålet eller integreres i en karakter på vitnemålet. 

Utsatt eksamen:

For studenter som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen. 

Kontinuasjonseksamen:

For studenter som ønsker å forbedre en karakter, ikke besto ordinær eksamen eller som ikke hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen. 

Utdanningsplan:

Avtale om plan for gjennomføring av studiet inngått mellom Høyskolen Kristiania og den enkelte student. 

Arbeidskrav:

Krav som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Resultatet kan ikke inngå i endelig karakter på emnet.

Kapittel II. Opptak

§ 3.Opptaksrammer

Styret fastsetter opptaksramme for det enkelte studium.

§ 4.Generelle opptakskrav
1.For opptak til alle studier ved Høyskolen Kristiania kreves generell studiekompetanse eller tilsvarende fastsatt i felles forskrift om opptak til universiteter og høyskoler. Jf. UH-loven § 3-6.
2.Opptak til studier og programmer og inngåelse av studiekontrakt skjer ved at CK etter søknad gir tilbud om studieplass, som søker deretter aksepterer.
§ 5.Spesifikke opptakskrav til studier på masternivå

De generelle opptakskravene fremgår av § 3 og § 5 i forskrift om krav til mastergrad i tillegg til krav om generell studiekompetanse slik det fremgår av forskrift om opptak til høyere utdanning. Utenlandske søkere må i tillegg dokumentere norsk- og engelskkunnskaper beskrevet i forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2 Utenlandsk utdanning.

I tillegg gjelder følgende spesielle opptakskrav (minstekrav) for opptak til master på Høyskolen Kristiania:

-Min. 15 stp. i markedsfag
-Min. 7,5 stp. i metodefag
-Min. 7,5 stp. i økonomifag
-Min. gjennomsnittskarakter på 3,5, der A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

I tillegg gjelder følgende spesielle opptakskrav (minstekrav) for opptak til erfaringsbasert master:

-Yrkespraksis i fagfeltet markedsføring på minimum to år. CV, attester og referanser må vedlegges søknad som dokumentasjon. Opptakskontoret ved Høyskolen Kristiania vurderer med grunnlag i dette yrkespraksisens relevans.
§ 6.Opptak som emnestudent

Personer kan få anledning til å følge undervisning og ta eksamen i emner med ledig kapasitet, som emnestudent. Ved påmelding til enkeltemner vil søkeren bli vurdert etter gjeldene opptakskrav, og utfallet av vurderingen meddeles søkeren skriftlig. Emnestudenter må betale avgift for å følge undervisning og ta eksamen.

§ 7.Søknadsfrister

Søknadsfristen for opptak til studier ved Høyskolen Kristiania følger de nasjonale opptaksfristene som veiledende. Høyskolen Kristiania kan fravike nasjonale opptaksfrister såfremt antall studieplasser tilsier dette.

§ 8.Opptak

En søker som aksepterer tilbud om studieplass på et studium, må innen angitt frist returnere en underskrevet kontrakt. Trekk fra studieplass må gjøres skriftlig innen fastsatt frist i kontrakten.

§ 9.Søknaden og dokumentasjon

Søknad om opptak skjer etter gjeldende søknadsprosedyre. Alle dokumenter som skal gi grunnlag for opptak, må følge søknaden, eventuelt ettersendes om nødvendig. Dokumentasjonen skal være attesterte kopier av originaldokumenter.

Kapittel III. Studieplan/emnebeskrivelser

§ 10.Innhold i studieplan

Studiene ved Høyskolen Kristiania er organisert i studium bestående av flere emner. Alle studier har en studieplan som fastsetter:

-Mål, omfang, faglig innhold, organisering, arbeidsformer, læringsutbytte og vurderingsordninger
-Anbefalte forkunnskaper og pedagogisk plattform
-Faglig beskrivelse av emnene som inngår i studiet
-Eventuelle arbeidskrav for å gå opp til eksamen
-Andre bestemmelser av betydning for gjennomføringen og kvalitetssikringen av studiet.
§ 11.Innhold i emnebeskrivelse

Hvert emne bør ha et omfang på minimum 7,5 studiepoeng. Emnebeskrivelsen fastsetter emnets navn, emneansvarlig, semester det gjennomføres, omfang, forkunnskaper, mål for emnet, organisering og arbeidsformer i emnet, evalueringsform, anbefalt/obligatorisk litteratur.

Alle emnebeskrivelser skal foreligge både på norsk og engelsk.

§ 12.Fastsetting av studie- og emnebeskrivelser

Kollegiene godkjenner studieplan for studier i forbindelse med etablering av nye studier. Undervisningsutvalgene vedtar emnebeskrivelser og endringer i studie- og emnebeskrivelser så fremt endringene ikke medfører vesentlige endringer i studiets målsetting, innhold og ressursrammer.

Kapittel IV. Studierett, permisjon, utdanningsplan og studieårets lengde

§ 13.Studierett og studieprogresjon
1.Opptak til et studium gir studenten studierett til studiet og til emner som inngår i dette. En student som ikke fyller eventuelle betingelser som er knyttet til det enkelte studiet ved studiestart, kan miste studieretten.
2.Studieretten opphører når:
a.Studenten har overskredet fullføringsfristen på 2 år etter at studiet normalt skulle vært avsluttet.
b.Høyskolen Kristiania innen fastsatt frist mottar melding fra studenten om at vedkommende trekker seg fra studiet før det er fullført.
c.Studenten blir fratatt sin studierett jf. UH-loven § 4-8.
3.En student som ikke har inngått utdanningsplan med redusert studieprogresjon, kan miste studieretten dersom studieprogresjonen er 75 % eller mindre.
4.En student som har misligholdt sine betalingsforpliktelser kan miste studieretten.
5.Studenter som ikke har opprettholdt sin studentstatus/overskredet fullføringsfristen må søke om nytt opptak, med mindre det er gjort annen avtale.
§ 14.Permisjon

Studenter kan søke permisjon fra studieprogrammet grunnet graviditet, for å avtjene verneplikt/siviltjeneste eller annen vektig grunn. Søknadsfrist er 1. juni og permisjon gis normalt bare for ett år. Ved helt særskilte tilfelle kan permisjon innvilges utover dette.

§ 15.Utdanningsplan
1.En student som er tatt opp til 2-årige og 3-årige studier eller mer ved Høyskolen Kristiania, skal ha en utdanningsplan for sitt studium i form av en avtale inngått mellom studenten og Høyskolen Kristiania. Utdanningsplanen skal angi partenes viktigste rettigheter og plikter. Utdanningsplanen bekreftes av studenten i starten av hvert semester. Dersom utdanningsplanen skal ha vesentlige avvik fra studieplanen skal den som har det faglig ansvaret for studiet ha anledning til å uttale seg før planen blir utformet.
2.Studentens rett til oppfølging og tilrettelegging underveis i utdanningen er betinget av studentens forpliktelser etter utdanningsplanen.
3.En student må bekrefte sin utdanningsplan innen fastsatte frister for å beholde sin studie- og undervisningsrett.
4.En student må ha betalt semesteravgift og eventuell annen fastsatt avgift for å kunne bekrefte sin utdanningsplan.
§ 16.Studieåret

Studieåret begynner medio august og avsluttes ultimo juni.

Kapittel V. Innpassing og reduksjon av studiepoeng

§ 17.Godskriving av emner osv. fra institusjon under loven

Faglig ansvarlig avgjør søknad om godskriving av grad, yrkesutdanning, fag eller emne fra en institusjon som går inn under UH-loven iht. lovens § 3-5.

Høyskolen Kristiania krever at kandidater som søker innpass på 2. eller 3. studieår, må oppfylle kravet om 75 % studieprogresjon dvs at minimum 45 eller 90 studiepoeng må være dekket inn.

§ 18.Godkjenning av utdanning fra institusjon som ikke går inn under loven

Undervisningsutvalgene avgjør søknad om å få godkjent grad eller utdanning fra utenlandsk eller norsk institusjon som ikke går inn under UH-loven som jevngod med grad, yrkesutdanning eller annet utdanningsprogram som gis ved Høyskolen Kristiania.

§ 19.Reduksjon i studiepoeng

Studenter som avlegger eksamen i emner som faglig sett dekker hverandre helt eller delvis, får redusert den samlede studiepoengsummen for de aktuelle enhetene. Faglig ansvarlig gjør vedtak om slik reduksjon.

Kapittel VI. Eksamen

§ 20.Avvikling av eksamen

Eksamen skal fremme læring, sikre kvalitet og ivareta studentenes rettssikkerhet. Studentenes kunnskaper og ferdigheter skal prøves på en upartisk og faglig betryggende måte. Det skal framgå klart av studie- eller emnebeskrivelsen hvilke eksamener og vurderinger studenten skal ta underveis og framgangsmåten ved fastsetting av karakter, herunder innbyrdes vekting av deleksamener mv. Studentenes kunnskaper og ferdigheter skal prøves i hvert emne. Dette kan skje i form av avsluttende eksamen, vurderinger underveis, eller på annen måte i henhold til emnebeskrivelsen. Eventuelle hjelpemidler til eksamen skal være oppgitt i eksamensoppgaven. Det kan unntaksvis fastsettes at enkelte emner ikke skal ha vurdering. Det skal da kreves at studenten har deltatt i undervisningen, etter nærmere bestemmelse i studieplanen.

§ 21.Vilkår for å gå opp til eksamen
1.For å avlegge eksamen må studenten fylle de generelle opptakskrav til studier ved Høyskolen Kristiania og eventuelle opptakskrav fastsatt til studiet eller emnet.
2.Dersom spesielle arbeidskrav for eksempel godkjent obligatorisk oppgave eller obligatorisk fremmøte, er en forutsetning for at studenten kan gå opp til eksamen, skal slike vilkår være fastsatt i emnebeskrivelsen.
3.For å få gå opp til eksamen må studenten være registrert innen de frister som er fastsatt.
4.For å få gå opp til eksamen bør studenten ha betalt studieavgift jf. kontrakten.
5.For å gå opp til eksamen må studenten ha gjennomført færre eksamensforsøk enn det som følger av § 26, med mindre det foreligger dispensasjon.
6.Dersom studenten ikke kan fremlegge gyldig legitimasjon, bortvises studenten fra eksamenslokalet. Studenten får ikke gå opp til eksamen.
§ 22.Oppmelding til eksamen

Studenter med kontrakt blir oppmeldt til ordinære eksamener når studenten selv har godkjent både utdanningsplan og emner på StudentWeb. Kontinuasjonseksamen se § 27.

§ 23.Trekk fra eksamen

En student som ønsker å trekke seg fra eksamen som de automatisk er oppmeldt i, kan gjøre dette innen 15. september for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret. Den som trekker seg etter denne fristen, og eventuelt under/i eksamenslokalet får registrert «ikke møtt». Studenter som får registrert «ikke møtt», har benyttet et eksamensforsøk.

En student som ønsker å trekke seg fra en eksamen, må trekke seg fra alle vurderingene i emnet, og ikke bare en del av vurderingen. Dette gjøres gjennom StudentWeb.

En student som har meldt seg av eksamen innen fristen, kan selv melde seg opp ved neste ordinære eksamen uten å måtte betale for dette. En student som har sykemelding eller annet gyldig fravær kan ta utsatt eksamen. Dette tilbudet gjelder kun ved første nye gjennomføringsmulighet, hvis ikke må studenten kontinuere.

§ 24.Eksamens- og vurderingsformer

Aktuelle eksamens- og vurderingsformer skal være fastsatt i emnebeskrivelsen. Eksamen kan være individuell eller gruppebasert. Se fakultets/avdelingens eksamensreglement.

§ 25.Tilrettelagt eksamen
1.Studenter som har permanent behov for spesielle ordninger i forbindelse med eksamen, må søke om tilrettelagt eksamen innen 15. september for høstsemesteret og innen 15. februar for vårsemesteret. Studenter som får akutt behov for tilrettelagt eksamen må søke om dette så snart som mulig etter at behovet oppstår. Tilrettelagt eksamen kan gis til kandidater som dokumenterer nedsatt funksjonsevne, gravide med behov for hvile, mødre som ammer etc.
2.Studenter med norsk som fremmedspråk kan søke høyskolen om å få besvare eksamensoppgaver på engelsk. For nordiske borgere kan også svensk og dansk benyttes.
§ 26.Antall forsøk til eksamen

En student har anledning til å fremstille seg til eksamen i samme emne maksimalt tre ganger. I særlige tilfeller kan eksamensansvarlig gi dispensasjon fra tregangersregelen. Dersom en student unnlater å møte til eksamen uten gyldig grunn, regnes det som om studenten har gått opp til eksamen én gang. Studenter som har gyldig grunn for fravær under eksamen har ikke brukt et eksamensforsøk.

Studenten har en fullføringsfrist på inntil 2 år etter at studiet normalt skal være gjennomført se § 13.

§ 27.Utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen
1.En student som hadde gyldig fravær ved en hjemmeeksamen, kan få forlenget frist eller mulighet for å gå opp til utsatt eksamen. Gyldig fravær ved slutteksamen gir studenten rett til å gå opp til utsatt eksamen. Gyldig fravær er fravær på grunn av dokumentert sykdom eller annen dokumentert, tvingende fraværsgrunn. En student som ønsker å forbedre en karakter/som ikke møtte på ordinær eksamen/ikke har gjennomført hjemmeeksamen eller trakk seg under eller etter fristen ved siste ordinære eksamen, kan gå opp til kontinuasjonseksamen. Studenten må ta opp igjen den delen av vurderingen som han/hun ønsker å forbedre/ikke møtte til/ikke har gjennomført/ikke har bestått eller trakk seg fra.
2.Pensum ved utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen vil være tilsvarende emnebeskrivelsen ved siste ordinære gjennomføring.
3.Frist for oppmelding og avmelding til kontinuasjonseksamen er 10. juli for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret
§ 28.Godkjenning av enkeltemner

En student kan få fritak for eksamen når det kan dokumenteres at tilsvarende er bestått ved Høyskolen Kristiania eller tilsvarende institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen/prøve på tilsvarende nivå jf. UH-loven § 3-5. Skriftlig søknad skal leveres til Høyskolen Kristiania og blir vurdert av emneansvarlig eller faglig ansvarlig for studiet. Høyskolen Kristianias klagenemd er klageinstans i fritakssaker. Frist for å søke fritak for emner er 15. september for høstsemesteret, og 15. februar for vårsemesteret. Med søknaden skal det vedlegges kopi av vitnemål eller karakterutskrift og studie-/emnebeskrivelse eller tilsvarende inkludert pensumliste for den eksamen studenten søker fritak på grunnlag av. Det gis ikke fritak for deleksamener i et emne. Eventuelt innvilget fritak gir ikke betalingsfritak.

Dersom en student får innvilget fritak for eksamen, skal dette fremkomme på vitnemålet.

§ 29.Sensur
1.Høyskolekollegiet fastsetter retningslinjer for bruk av ekstern sensor. Ekstern sensor kan ikke være ansatt ved Høyskolen Kristiania eller ha hatt undervisning eller veiledning ved Høyskolen Kristiania inneværende studieår. Undervisningsutvalgene oppnevner eksterne sensorer etter forslag fra emneansvarlig.
2.Dersom det er ekstern sensur ved eksamen, fastsettes karakteren i fellesskap av intern og ekstern sensor. Dersom eksamenskommisjonen ikke kommer til enighet om en karakter, skal den fastsettes som det aritmetiske gjennomsnitt av sensorenes vurdering.
3.Sensuren skal foreligge innen 3 uker (15 virkedager) etter eksamen. (Jf. UH-loven § 3-9 pkt. 4.) Undervisningsutvalgene kan fatte vedtak om lengre frist dersom det ikke er mulig å skaffe kvalifisert sensor innen denne fristen. Sensurfrist kan for Bacheloroppgaven forlenges til 5 uker (25 virkedager).
4.Sensuren kunngjøres i StudentWeb.
§ 30.Vurderingsskala
1.Vurderingsuttrykket ved eksamen skal være bestått/ikke bestått eller bokstavkarakterer etter en gradert skala fra A til F, hvor A er beste karakter, E er dårligste ståkarakter og F er ikke bestått. Bokstavkarakterene har følgende betegnelse og generell beskrivelse: 

A

Fremragende

Høyt kunnskapsnivå. God analytisk evne. Kan bruke kunnskapen selvstendig. 

B

Meget god

God oversikt over kunnskapsfeltet. Kan bruke kunnskapen selvstendig. 

C

God

Kan gjøre greie for de viktigste elementene i fagfeltet. Kan til en viss grad bruke kunnskapen selvstendig. 

D

Nokså god

Oversikt over de viktigste kunnskapselementene mangler. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. 

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. 

F

Ikke bestått

Mangler både detaljkunnskap og oversikt.

2.Dersom en student har bestått samme eksamen mer enn én gang, gjelder beste karakter.
3.Ved fastsetting av sammenlagt karakter på bakgrunn av flere deleksamener, må alle deleksamener være bestått for at studenten kan få endelig karakter.
4.Bokstavkarakterene er gitt tallverdier som benyttes ved fastsetting av sammenlagt karakter, til rangering av søkere. Tallverdiene er følgende: A-5, B-4, C-3, D-2, E-1. Tallverdiene regnes ut med én desimal som forhøyes til nærmeste hele tall.
§ 31.Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting
1.Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen. Studenten må be om slik begrunnelse innen 1 uke etter bekjentgjøringen av karakteren. Ved muntlig eksamen må studenten be om begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Begrunnelse ved skriftlig eksamen skal gis innen 1 uke etter at fristen for krav om begrunnelse har gått ut. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for sensureringen og for vurdering av studentens prestasjon.
2.Sensors begrunnelse skal være skriftlig.
3.En student kan klage skriftlig over karakteren senest 3 uker etter at sensuren er kunngjort, eller 3 uker etter at begrunnelse er gitt. Klagen skal være faglig begrunnet. Dersom studenten har bedt om begrunnelse eller klaget over formelle feil ved eksamen løper klagefristen etter denne paragraf fra studenten har fått begrunnelse eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.
4.Ved klage på karakterfastsetting på en gruppeoppgave, må alle de som er i gruppen samtykke i og skrive under på klagen. Resultatet av klagebehandlingen gjelder for samtlige i gruppen.
5.Ved klage over karakterfastsetting vil eksamen bli sensurert av to nye sensorer, hvorav minst en ekstern sensor. Ny sensur ved klage på skriftlig eksamen skal gis innen 3 uker (15 virkedager) etter at fristen for å klage har gått ut. Ved ny karakterfastsetting kan endring skje både til gunst og ugunst for klager og resultatet kan ikke påklages. (Jf. UH-loven § 5-3 pkt. 6.)
6.Bedømmelse av muntlig prestasjon kan ikke påklages.
§ 32.Klage over formelle feil ved eksamen
1.En student som har vært oppe til eksamen kan klage over formelle feil innen 3 uker etter at han eller hun er eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen. Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen framsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. Klagen avgjøres av klagenemnden ved Høyskolen Kristiania
2.Hvis klagenemnden finner at det er begått feil som kan ha hatt betydning for én eller flere studenters prestasjoner eller bedømmelsen av disse, kan feilen rettes opp ved ny sensurering, eventuelt at det blir arrangert ny eksamen.
§ 33.Fusk
1.Som fusk regnes uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å skaffe seg/eller gi uberettiget fortrinn ved eksamen. Som fusk regnes også forhold som tar sikte på å skaffe seg uberettiget tilgang til eksamensinnhold før eksamenstidspunktet og forsøk på endring av oppgaven etter avsluttet eksamenstidspunkt.
2.Oversikt over tillatte hjelpemidler skal alltid fremgå av eksamensoppgaven, og bruk av andre hjelpemidler enn de som står oppført regnes som fusk.
3.Ved hjemmeeksamen vil plagiering, avskrift, kopiering, uten korrekt bruk av referanser/kilder bli vurdert som fusk.
4.Dersom det oppstår mistanke om fusk/forsøk på fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom på mistanken og at dette vil bli rapportert. Studenten velger selv om vedkommende vil fullføre eksamen eller ikke. Dersom studenten ikke fullfører og mistanken senere frafalles, vil studenten få ny eksamen.
5.Bekreftet mistanke om fusk, medfører annullering av den aktuelle eksamen, og andre deleksamener i emnet (jf. UH-loven § 4-7 og § 4-8). Kandidaten må kjøpe emnet på nytt når det tilbys ordinært igjen.
6.Ytterligere konsekvenser som for eksempel bortvising og varsling til andre institusjoner følger av universitets- og høyskoleloven.
§ 34.Vitnemålforfalskning

Dersom Høyskolen Kristiania oppdager at en søker har levert falskt vitnemål eller andre falske dokumenter eller dokumenter utstedt fra falske institusjoner, vil forholdet bli anmeldt til politiet. (Jf. UH-loven § 3-7 pkt. 6.)

Kapittel VII. Grader, vitnemål og karakterutskrift

§ 35.Grader

Høyskolen Kristiania har rett til å tildele gradene, bachelor og master.

§ 36.Krav til innhold og sammensetning av bachelorgrad
1.For å få tildelt bachelorgrad må studenten ha bestått emner som til sammen utgjør minst 180 studiepoeng.
2.Kravet til de 180 studiepoengene er fastlagt i godkjente studieplaner mht. emnegrupper, omfang og nivå.
3.For å få utstedt vitnemål må minst 60 studiepoeng som skal inngå i graden være bestått ved det gjeldende fakultet/avdeling.
§ 37.Krav til innhold og sammensetning av mastergrad
1.Graden master oppnås på grunnlag av mastergradseksamen bestående av emner tilsvarende 120 studiepoeng (ECTS) og inkluderer et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng (ECTS) ved Høyskolen Kristiania jf. § 3 og § 6 i forskrift om krav til mastergrad. Innholdet i studiet er beskrevet i studieplanen.
2.Graden erfaringsbasert master oppnås på grunnlag av mastergradseksamen bestående av emner tilsvarende 90 studiepoeng (ECTS) og inkluderer et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng (ECTS) ved Høyskolen Kristiania jf. § 5 og § 6 i forskrift om krav til mastergrad. Innholdet i studiet er beskrevet i studieplanen.
§ 38.Karakterutskrift

Studenter som har fullført og bestått ett eller flere emner kan få karakterutskrift. Karakterutskriften skal opplyse om emnets navn og omfang, karakter på emnet samt hvilket år og semester karakteren er oppnådd.

§ 39.Vitnemål
1.Vitnemål utstedes ved fullført utdanning/oppnådd grad. Et eget vitnemålstillegg, Diploma Supplement, gir en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og det norske utdanningssystemet.
2.For å kunne tildeles mastergradsvitnemål fra Høyskolen Kristiania må studenten ha gjennomført studier tilsvarende 90 studiepoeng for erfaringsbasert master, og 120 studiepoeng for master. Minimum 60 studiepoeng skal være tatt ved Høyskolen Kristiania. Det selvstendige arbeidet på 30 studiepoeng som inngår i graden og som er obligatorisk, skal være utført ved Høyskolen Kristiania.
3.Det utstedes bare ett vitnemål for oppnådd grad.
4.Eventuelt nytt vitnemål må studenten betale for.
5.For utstedelse av vitnemål før vitnemålsseremoni må det anmodes om vitnemål.
6.Høyskoledirektør fastsetter utformingen av vitnemål, karakterutskrift og Diploma Supplement.
§ 40.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 8. august 2012. Samtidig oppheves forskrift 12. oktober 2005 nr. 1789 om opptak, studier og eksamen ved Norsk Reiselivshøyskole og Oslo Markedshøyskole.

Undervisningsutvalgene kan gi nærmere retningslinjer for selve gjennomføring av forskriftens rammer.