Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Oslo og Akershus

DatoFOR-2012-08-28-841
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 10
Ikrafttredelse01.09.2012
Sist endret
EndrerFOR-2005-09-13-1088, FOR-2009-02-25-402
Gjelder for
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-9
Kunngjort31.08.2012   kl. 14.15
KorttittelForskrift om graden ph.d. ved HiOA

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen i Oslo og Akershus 28. august 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3 og § 3-9.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser.

§ 1-1.Virkeområde

Forskriften gjelder for doktorgradsutdanning som fører fram til graden philosophiae doctor (ph.d.). Forskriften gir regler om opptak til, gjennomføring og avslutning av ph.d.-utdanningen.

§ 1-2.Målsetting, omfang og innhold for ph.d.-utdanningen
(1) Høgskolen i Oslo og Akershus skal utdanne selvstendige forskere på høyt internasjonalt nivå, i samsvar med vitenskapelige og forskningsetiske standarder. Gjennom ph.d.-utdanningen skal kandidaten tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring.
(2) Ph.d.-utdanningen er normert til 3 års fulltidsstudier. Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:
a)Godkjent opplæringsdel
b)Godkjent prøveforelesning
c)Godkjent vitenskapelig avhandling
d)Godkjent offentlig forsvar av avhandling (disputas).
§ 1-3.Ansvaret for ph.d.-utdanningen
(1) Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus har det overordnede ansvaret for ph.d.-utdanningen.
(2) Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus bestemmer om det skal opprettes eller nedlegges ph.d.-programmer. Styret fastsetter samtidig hvilket fakultet/senter som skal ha det faglige og administrative ansvaret for doktorgradsprogrammet.
(3) Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus fastsetter programplaner og emneplaner for studieprogram og emner på ph.d.-nivå.

Kapittel 2. Opptak. Ph.d.-avtalen mv.

§ 2-1.Vilkår for opptak mv.

For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha en mastergrad som tilfredsstiller kravene i forskrift om krav til mastergrad. Nærmere krav til det faglige grunnlaget og bestemmelser om rangering av kvalifiserte søkere skal fastsettes i programplan for det enkelte doktorgradsprogram.

§ 2-2.Søknad
(1) Søknaden skal inneholde:
a)Dokumentasjon for den utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket.
b)Prosjektbeskrivelse som omfatter:
-faglig redegjørelse for prosjektet
-framdriftsplan for gjennomføring av utdanningen
-dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser
-eventuelle planer for opphold ved annen institusjon
-faglig formidling
-presisering av hvilket språk avhandlingen planlegges skrevet på
-opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter.
c)Plan for finansiering.
d)Plan for opplæringsdelen.
e)Forslag på minst én veileder.
f)Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser.
g)Opplysninger om prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private. Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og lagt ved søknaden.
(2) Fakultetet/senteret kan fastsette krav om ytterligere dokumentasjon.
(3) Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen 3 måneder etter oppstart av det forskningsprosjektet som skal lede fram til ph.d.-graden.
§ 2-3.Avslag på søknad

Søknad om opptak skal avslås dersom:

a)avtaler med ekstern tredjepart er til hinder for offentliggjøring og offentlig forsvar av avhandlingen
b)de immaterialrettslige avtaler som er inngått er så urimelige at høgskolen ikke bør medvirke i prosjektet
c)Det gjenstår mindre enn 1 års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunkt.
§ 2-4.Vedtak om opptak

Vedtak om opptak skal være basert på en samlet vurdering av søknaden. Hvem som er oppnevnt som hovedveileder og eventuelt medveileder, start og sluttdato skal framgå av vedtaket. Startdato for opptaksperioden er startdato for finansiering. Fakultetet/senteret kan fastsette krav om residensplikt.

§ 2-5.Opptaksperioden
(1) Opptaksperioden skal følge normert tid for studiet, jf. denne forskrift § 1-2.
(2) Fakultetet/senteret kan etter søknad forlenge opptaksperioden. Søknaden bør inneholde en framdriftsplan og være anbefalt av veileder. Ved forlengelse kan fakultetet/senteret fastsette ytterligere betingelser. Maksimaltid for et doktorgradsprogram er 6 år fra opptaksdato. Ved permisjoner etter lov eller forskrift og pliktarbeid, forlenges avtaleperioden tilsvarende.
(3) Etter opptaksperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter i henhold til ph.d.-avtalen. Ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til veiledning, undervisning og tilgang til høgskolens infrastruktur. Kandidaten kan likevel søke om å få levere inn avhandlingen til bedømmelse for ph.d.-graden.
§ 2-6.Ph.d.-avtalen
(1) Opptak til høgskolens ph.d.-utdanning formaliseres ved at det inngås skriftlig avtale mellom ph.d.-kandidat, veileder(e) og fakultetet/senteret. Avtalen skal regulere partenes rettigheter og plikter i opptaksperioden.
(2) For ph.d.-kandidater med finansiering fra, tilsetting hos eller andre bidrag fra en ekstern part, skal det i tillegg inngås en egen avtale mellom kandidaten, høgskolen og den eksterne part.
(3) Ved samarbeid om utdanning og felles veiledning av kandidater skal det inngås en egen avtale for hver enkelt kandidat (Cotutelle-avtale).
(4) Fakultetet/senteret avgjør i samråd med kandidaten hvilken infrastruktur som skal tilbys fra høgskolen for gjennomføring av doktorgradsprogrammet.
§ 2-7.Meldeplikt om arbeidsresultater
(1) Kandidaten har meldeplikt til Høgskolen i Oslo og Akershus om arbeidsresultater med næringsmessig potensiale.
(2) For kandidater med ekstern arbeidsgiver skal tilsvarende meldeplikt nedfelles i avtale mellom høgskolen, kandidaten og den eksterne arbeidsgiveren.
(3) For kandidater uten arbeidsgiver, skal tilsvarende meldeplikt nedfelles i ph.d.-avtalen mellom høgskolen og kandidaten.
§ 2-8.Frivillig avslutning

Kandidaten og høgskolen kan avtale at ph.d.-utdanningen avsluttes før opptaksperiodenes utløp. Ved slik avslutning skal det fastsettes skriftlig hvordan spørsmål knyttet til eventuelle tilsettingsforhold, finansiering, rettigheter til resultater mv. skal ordnes.

§ 2-9.Tvungen avslutning

Fakultetet/senteret kan vedta tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen før avtalt tid hvis ett eller flere av følgende forhold foreligger:

a)Vesentlig forsinkelse i gjennomføringen av opplæringsdelen på grunn av forhold kandidaten selv rår over er av en slik art at det skaper begrunnet tvil om kandidaten vil kunne fullføre prosjektet innenfor avtalt tid.
b)Forsinkelse i framdriften av forskningsprosjektet som skyldes forhold som kandidaten selv rår over og som er av en slik art at det skaper begrunnet tvil om kandidaten vil kunne fullføre prosjektet innenfor avtalt tid.
c)Manglende eller mangelfull framdriftsrapportering fra kandidaten.
d)Brudd på forskningsetiske retningslinjer som gjelder for fagområdet eller brudd på universitets- og høyskoleloven § 4-7.

Kapittel 3. Veiledere og veiledning. Rapportering

§ 3-1.Veiledere
(1) Kandidaten skal som hovedregel ha to veiledere, hvor én oppnevnes som hovedveileder.
(2) Hovedveileder har det faglige hovedansvaret for kandidaten og skal normalt være tilsatt ved høgskolen. Dersom fakultetet/senteret oppnevner ekstern hovedveileder, skal det oppnevnes medveileder fra høgskolen.
(3) Medveiledere er fagpersoner som gir veiledning og som deler det faglige ansvaret for kandidaten med hovedveileder.
(4) Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive forskere. Minst én av de oppnevnte veilederne bør ha tidligere erfaring fra eller opplæring som veileder av ph.d.-kandidater.
(5) Kandidaten og veileder kan be fakultetet/senteret om å oppnevne ny veileder for kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt. Fakultetet/senteret avgjør tvister om veileders og kandidatens faglige rettigheter og plikter.
(6) Habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 til § 10 gjelder for veiledere.
§ 3-2.Veiledningens innhold. Veileders oppgaver
(1) Arbeidet med doktorgradsavhandlingen skal foregå under individuell veiledning.
(2) Veilederne plikter å holde seg orientert om framdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til prosjektbeskrivelsens framdriftsplan. Veilederne plikter å følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av ph.d.-utdanningen. Hovedveileder har ansvar for å gjøre ansvarlig instans ved høgskolen oppmerksom på at innlevering av avhandlingen er nært forestående.
(3) Veilederne skal gi kandidaten råd og veiledning i alle faser av arbeidet med avhandlingen, herunder veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen.
§ 3-3.Rapportering
(1) I avtaleperioden skal kandidaten årlig levere skriftlige rapporter til fakultetet/senteret om framdriften i ph.d.-utdanningen. Veilederne leverer årlig egen rapport til fakultetet/senteret. Omfanget av veiledningen bør framgå av den årlige framdriftsrapporteringen.
(2) Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten kan bli fratatt veilederansvaret.
(3) Fakultetet/senteret kan ved behov be om ytterligere informasjon.

Kapittel 4. Opplæringsdel

§ 4-1.Formål

Fakultetet/senteret har ansvar for at opplæringsdelen sammen med avhandlingsarbeidet, gir utdanning på høyt faglig nivå i henhold til internasjonal standard, med gjennomføring av et vitenskapelig arbeid, trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode. Opplæringen skal sammen med forskningsarbeidet bidra til at kandidaten oppnår læringsutbytte i samsvar med programplanen for doktorgradsprogrammet.

§ 4-2.Innhold og omfang
(1) Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng, hvorav minst 20 studiepoeng skal avlegges etter opptak. Elementer som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn 2 år ved opptaksdato.
(2) Søknad om endring av opplæringsdelen i ph.d.-avtalen skal utarbeides i samråd ved hovedveileder og avgjøres av fakultetet/senteret.
(3) Dersom høgskolen ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal forholdene legges til rette for at kandidaten får tilsvarende opplæring ved andre institusjoner.
(4) Fakultetet/senteret avgjør søknader om godskriving og faglig godkjenning etter universitets- og høyskoleloven § 3-5.
§ 4-3.Annet regelverk

Bestemmelser om eksamen og fusk i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjelder for arbeider som inngår i ph.d.-programmets opplæringsdel.

Kapittel 5. Ph.d.-avhandlingen

§ 5-1.Krav til avhandlingen
(1) Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder.
(2) Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.
(3) En sammenstilling av flere mindre arbeider kan godtas som avhandling dersom det er en sammenheng mellom arbeidene og det er redegjort for denne sammenhengen.
(4) En avhandling kan innleveres til bedømmelse av flere i fellesskap dersom de individuelle bidragene kan identifiseres.
(5) Kandidaten skal følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til internasjonale standarder.
(6) Fakultetet/senteret bestemmer hvilke språk som kan benyttes i en avhandling.
§ 5-2.Arbeider som ikke godtas
(1) Arbeider eller deler av et arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener eller grader, kan ikke antas til bedømmelse. Data, analyser eller metoder fra tidligere grader kan likevel benyttes som grunnlag.
(2) Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som del av avhandlingen hvis de ved opptakstidspunkt er eldre enn 5 år fra publiseringsdato. Fakultetet/senteret kan dispensere fra dette kravet dersom helt ekstraordinære forhold tilsier det.
(3) Avhandlingen kan kun innleveres for bedømmelse ved én institusjon.

Kapittel 6. Bedømmelse av avhandlingen mv.

§ 6-1.Innlevering av avhandlingen
(1) Opplæringsdelen må være godkjent av fakultetet/senteret før kandidaten kan søke om å få avhandlingen bedømt.
(2) Søknaden skal inneholde:
a)5 eksemplarer av avhandlingen eller det antall eksemplarer som er bestemt. Avhandlingen leveres i standardisert format og i den form som er fastsatt i programplanen for doktorgradsprogrammet.
b)Dokumentasjon på at opplæringsdelen er fullført og godkjent.
c)Dokumentasjon av nødvendige tillatelser.
d)Medforfattererklæringer hvor dette er påkrevd.
e)Erklæring om at doktorgradsarbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang.
f)Erklæring om at doktorgradsarbeidet ikke er levert inn til bedømmelse ved annen institusjon.
(3) Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om avhandlingen er verdig til å forsvares for ph.d.-graden.
§ 6-2.Behandling av søknaden

Fakultetet/senteret kan avvise søknader om å få avhandlingen bedømt dersom:

a)søknaden ikke oppfyller kravene til søknad i denne forskrift § 6-1.
b)det er åpenbart at avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en komité.
§ 6-3.Oppnevning av bedømmelseskomité
(1) Når fakultetet/senteret har godkjent søknaden om å få avhandlingen bedømt, skal fakultetet/senteret oppnevne en sakkyndig komité på minst 3 medlemmer som skal bedømme avhandlingen, prøveforelesningen og disputasen. Det skal utpekes en leder blant komiteens medlemmer.
(2) Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at:
a)begge kjønn er representert
b)minst ett av medlemmene er uten tilknytning til høgskolen
c)minst ett av medlemmene har hovedstilling ved en utenlandsk institusjon
d)alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse
e)flertallet i bedømmelseskomiteen er eksterne medlemmer.

Dersom kriteriene fravikes, skal dette begrunnes. Veiledere og andre som har bidratt til avhandlingen, kan ikke være medlem av bedømmelseskomiteen.

(3) Fakultetets/senterets forslag til komiteens sammensetning skal begrunnes og vise hvordan komiteen samlet dekker avhandlingens fagfelt.
(4) Kandidaten skal underrettes om forslaget til komité og har anledning til å innlevere skriftlige merknader, senest innen én uke etter at forslaget er gjort kjent for kandidaten.
(5) Habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 gjelder for komiteens medlemmer.
§ 6-4.Innhenting av supplerende opplysninger
(1) Bedømmelseskomiteen kan kreve at kandidaten legger fram grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon.
(2) Bedømmelseskomiteen kan be veileder om å gjøre rede for veiledningen og arbeidet med avhandlingen.
§ 6-5.Omarbeiding av innlevert avhandling
(1) Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte avhandlingen og eventuelt tilleggsmateriale, anbefale at fakultetet/senteret gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig innstilling foreligger. Komiteen skal gi en konkret skriftlig oversikt over hva kandidaten må omarbeide.
(2) Tillater fakultetet/senteret en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for slik omarbeiding som normalt ikke skal være lengre enn 3 måneder.
§ 6-6.Retting av formelle feil i avhandlingen

Kandidaten kan søke om å få tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet. Søknad om retting av formelle feil må leveres senest 4 uker før komiteens frist for avlevering av innstilling. Retting kan bare skje én gang.

§ 6-7.Bedømmelseskomiteens innstilling
(1) Bedømmelseskomiteens innstilling skal normalt foreligge senest innen 3 måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen. Tillater komiteen omarbeiding av avhandlingen, løper ny frist fra den dato avhandlingen leveres på nytt.
(2) Bedømmelseskomiteen avgir innstilling om avhandlingen er verdig til å forsvares for ph.d.-graden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes.
(3) Bedømmelseskomiteens innstilling skal forelegges kandidaten. Kandidaten har en frist på 10 arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Hvis kandidaten ikke ønsker å fremme merknader, skal fakultetet/senteret snarest underrettes skriftlig om dette.
(4) Dersom komiteen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale eller metode er nødvendig for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal komiteen underkjenne avhandlingen.
(5) Innstillingen, sammen med eventuelle merknader fra kandidaten, blir først offentlig etter merknadsfristenes utløp.
§ 6-8.Behandling av bedømmelseskomiteens innstilling
(1) Fakultetet/senteret fatter vedtak om avhandlingen er verdig til å forsvares på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling og eventuelt innhentede opplysninger.
(2) Dersom fakultetet/senteret finner at det foreligger begrunnet tvil om komiteens enstemmige innstilling skal legges til grunn, skal fakultetet/senteret be om en avklaring fra bedømmelseskomiteen. Fakultetet/senteret kan oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen før vedtak fattes. Kandidaten skal gis anledning til å komme med merknader.
(3) Dersom komiteen avgir delt innstilling kan fakultetet/senteret enten legge innstilling til flertallet eller innstilling til mindretallet til grunn.
(4) Dersom mindretallets innstilling skal legges til grunn skal fakultetet/senteret be om en avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige. De sakkyndige skal avgi individuelle uttalelser om avhandlingen. Kandidaten skal gis anledning til å komme med merknader. Dersom de sakkyndige slutter seg til flertallets innstilling skal denne innstillingen følges.
§ 6-9.Ny innlevering av avhandlingen
(1) En avhandling som ikke er funnet verdig til å forsvares, kan først bedømmes i omarbeidet utgave etter 6 måneder etter vedtaket ble fattet. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang.
(2) Kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at avhandlingen tidligere har vært bedømt og ikke blitt funnet verdig til å forsvares.
§ 6-10.Krav til avhandlingen
(1) Når avhandlingen er funnet verdig til å forsvares, skal kandidaten levere avhandlingen til fakultetet/senteret i godkjent format og i henhold til fakultetets/senterets bestemmelser.
(2) Kandidaten skal levere et kortfattet sammendrag av avhandlingen på engelsk og norsk. Dersom avhandlingen er skrevet på et annet språk, skal det i tillegg leveres et sammendrag på avhandlingens språk. Sammendraget skal, i likhet med selve avhandlingen, publiseres offentlig.
§ 6-11.Offentliggjøring av avhandlingen
(1) Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest 2 uker før offentlig forsvar. Avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer.
(2) Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av en doktorgradsavhandling med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Slik utsettelse kan finne sted for at høgskolen og eventuelt ekstern part som helt eller delvis har finansiert ph.d.-utdanningen, skal kunne ta stilling til eventuell patentering. Ekstern part kan ikke stille krav om at hele eller deler av avhandlingen ikke skal offentliggjøres.
(3) Ved publisering av avhandlingen skal kandidater følge gjeldende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner. Høgskolen skal oppgis som adresse i en publikasjon, dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller har medvirket til det publiserte arbeidet. Kandidaten skal også oppgi andre institusjoner som adresse dersom disse i hvert enkelt tilfelle tilfredsstiller kravet til medvirkning.

Kapittel 7. Doktorgradsprøve

§ 7-1.Prøveforelesning
(1) Etter at avhandlingen er godkjent til forsvar skal kandidaten holde en prøveforelesning. Prøveforelesningen er en selvstendig del av doktorgradsprøven og skal være over oppgitt emne som ikke er i direkte forbindelse med temaet for avhandlingen. Hensikten er å prøve kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon.
(2) Bedømmelseskomiteen bestemmer emne for prøveforelesningen og foretar selv vurderingen. Tittel for prøveforelesning kunngjøres for kandidaten 10 arbeidsdager før forelesningen.
(3) Dersom prøveforelesningen og disputas ikke foregår samme dag og medlemmer av bedømmelseskomiteen ikke kan møte, kan fakultetet/senteret oppnevne en egen komité som vurderer og fastsetter tema for prøveforelesningen. Minst ett av bedømmelseskomiteens medlemmer skal oppnevnes i komiteen som skal vurdere prøveforelesningen.
(4) Prøveforelesningen skal holdes på avhandlingsspråket med mindre fakultetet/senteret godkjenner et annet språk.
(5) Bedømmelseskomiteen avgir innstilling til fakultetet/senteret om prøveforelesningen skal godkjennes. Det skal begrunnes dersom prøveforelesningen blir vurdert til ikke godkjent.
(6) Dersom prøveforelesningen ikke er godkjent, kan det avholdes ny prøveforelesning én gang. Ny prøveforelesning må holdes over nytt emne og ikke senere enn 6 måneder etter første forsøk. Forelesningen bedømmes normalt av den samme komité som den opprinnelige.
§ 7-2.Offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)
(1) Offentlig forsvar av avhandlingen skal finne sted etter at prøveforelesningen er godkjent, og innen 2 måneder etter at fakultetet/senteret har funnet avhandlingen verdig til å forsvares.
(2) Tid og sted for det offentlige forsvaret skal kunngjøres minst 10 arbeidsdager før.
(3) Det offentlige forsvaret skjer på avhandlingsspråket med mindre fakultetet/senteret, etter forslag fra bedømmelseskomiteen, godkjenner et annet språk.
§ 7-3.Gjennomføring av disputas
(1) Det skal normalt være to opponenter. De to opponentene skal være medlemmer av bedømmelseskomiteen og utpekes av fakultetet/senteret.
(2) Det offentlige forsvaret ledes av rektor eller den som rektor bemyndiger. Den som leder disputasen, gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og for prøveforelesningen. Deretter redegjør kandidaten for hensikten med og resultatene av den vitenskapelige undersøkelsen. Førsteopponenten innleder opposisjonen og andreopponenten avslutter opposisjonen. Etter at begge opponenter har avsluttet sin opposisjon, kan tilstedeværende gis anledning til å kommentere ex auditorio. En av opponentene avslutter opposisjonen, og disputasleder avslutter disputasen.
(3) Fakultetet/senteret kan eventuelt fastsette en annen oppgavefordeling.
§ 7-4.Godkjenning av disputas
(1) Bedømmelseskomiteen avgir innstilling til fakultetet/senteret om disputasen bør godkjennes eller ikke. Innstillingen skal begrunnes dersom disputasen ikke anbefales godkjent.
(2) Fakultetet/senteret fatter vedtak om godkjenning av doktorgradsprøven på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling.
(3) Dersom disputasen ikke er godkjent, kan ph.d.-kandidaten forsvare avhandlingen på nytt én gang. Ny disputas kan tidligst avholdes etter 6 måneder og bedømmes hvis mulig av den samme komité som den opprinnelige.
§ 7-5.Kreering og vitnemål
(1) På grunnlag av fakultetets/senterets innberetning om godkjent opplæringsdel, avhandling, prøveforelesning og disputas kreerer styret kandidaten til philosophiae doctor.
(2) Vitnemål utstedes av Høgskolen i Oslo og Akershus. I vitnemålet skal det gis opplysninger om den faglige opplæringen kandidaten har deltatt i.
(3) Høgskolen skal utstede vedlegg til vitnemålet i tråd med gjeldende retningslinjer for Diploma Supplement.

Kapittel 8. Klage. Sluttbestemmelser

§ 8-1.Klage på vedtak

Avslag på søknad om opptak, vedtak om tap av studierett og klage på søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen kan påklages etter reglene i forvaltningslovens § 28 flg. Klagenemnda ved Høgskolen i Oslo og Akershus er klageinstans.

§ 8-2.Klage over eksamen i opplæringsdelen. Fusk

Eksamener som er avlagt under opplæringsdelen kan påklages etter universitets- og høyskoleloven § 5-2 til § 5-3. Klagenemnda ved Høgskolen i Oslo og Akershus er klageinstans.

§ 8-3.Klage over avslag på søknad om bedømmelse, ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller disputas
(1) Avslag på søknad om å få avhandlingen bedømt og vedtak om ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. Klagenemnda ved Høgskolen i Oslo og Akershus er klageinstans.
(2) Dersom fakultetet/senteret eller klagenemnda finner grunn til det, kan det oppnevnes enkeltpersoner eller et utvalg til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelsen og de kriterier denne bygger på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering.
§ 8-4.Retningslinjer og utfyllende bestemmelser

Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus kan fastsette retningslinjer og utfyllende bestemmelser innenfor rammen av denne forskrift.

§ 8-5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. september 2012. Fra samme dato oppheves forskrift 13. september 2005 nr. 1088 om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Oslo og forskrift 25. februar 2009 nr. 402 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Akershus.