Forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen

DatoFOR-2012-08-29-843
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 10
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-07-02-63-§2-1c
Kunngjort31.08.2012   kl. 14.15
KorttittelForskrift om pasientrettigheter mv., fastlege

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 29. august 2012 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1c fjerde ledd.

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til at innbyggerne får oppfylt sin rett til å stå på en fastleges liste, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1c og forskrift om fastlegeordning i kommunene § 4.

§ 2.Retten til å stå på liste hos fastlege

Enhver som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos fastlege. Som bosatt regnes den som i folkeregisteret er registrert som bosatt i en norsk kommune. Rett til å stå på liste hos fastlege har også asylsøkere og deres familiemedlemmer når de er medlem av folketrygden, jf. forskrift 14. mai 2008 nr. 460 om trygdedekning for asylsøkere og deres familiemedlemmer.

Den som har rett til å stå på liste hos fastlege, kan fremsette legeønske. Legeønsket skal etterkommes så langt det er ledig plass på fastlegens liste, unntatt i de tilfeller som følger av reglene i denne forskrift.

Den som ikke selv velger fastlege, vil bli plassert på listen til fastlege med ledig listeplass. Den som ikke ønsker å være tilknyttet fastlegeordningen, gir melding om dette til kommunen.

Det er adgang til å velge fastlege utenfor bostedskommunen.

Person som melder flytting til en kommune, skal motta legevalgsskjema og informasjon med tilbud om å velge fastlege i kommunen.

Innbyggere som er strøket fra en fastlegeliste på grunn av truende eller voldelige atferd, kan ikke velge den samme fastlege som fastlege på nytt, jf. forskrift om fastlegeordning i kommunene § 5 og § 15.

§ 3.Helsetjenesten ved Universitetet i Oslo

Fastleger tilknyttet Helsetjenesten ved Universitetet i Oslo kan bare velges av studenter som har betalt semesteravgift og deres barn under 16 år, samt av ansatte ved Universitetet i Oslo og Studentsamskipnaden i Oslo og deres barn under 16 år. Tilbudet gjelder også for ansatte som går av med alderspensjon.

§ 4.Tilgang til lukkede lister

Selv om listen er lukket har likevel følgende rett til å bli tatt inn på listen:

a)Barn under 16 år av allerede tilmeldte
b)Tidligere tilmeldt som flytter tilbake til kommunen etter midlertidig flytting til en annen kommune i en periode som ikke overstiger tre år.
§ 5.Valg av fastlege for barn

Den eller de som har foreldreansvaret velger fastlege for barn under 16 år. Dersom fastlege ikke velges, plasseres barnet på samme liste som den eller de som har foreldreansvaret. Der foreldrene har felles foreldreansvar og samme adresse, plasseres barnet på samme liste som mor. Der foreldrene har felles foreldreansvar og forskjellig adresse, plasseres barnet på samme liste som den av foreldrene som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Ved fylte 16 år treffer barnet selv avgjørelse om valg av fastlege. Er barnet mellom 12 og 16 år kan det selv fremsette krav om bestemt fastlege etter samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret.

Når omsorgen og/eller foreldreansvaret er fratatt foreldrene, etter barneverntjenesteloven § 4-8, § 4-12 og § 4-20, er det barneverntjenesten som kan velge fastlege for barnet.

§ 6.Rett til å skifte fastlege

Person som står på fastleges liste har rett til å skifte fastlege inntil to ganger i året, så fremt det er ledig plass på annen fastleges liste. Fastlegen kan ikke nekte å ta vedkommende inn på listen dersom det er ledig plass på listen, så fremt ikke kommunen har fattet vedtak om å flytte personen fra denne listen på grunn av vedkommendes truende eller voldelige atferd, jf. forskrift om fastlegeordning i kommunene § 5 og § 15 og denne forskrift § 3 sjette ledd. Skifte skjer ved henvendelse til det organ Helsedirektoratet bestemmer.

Ved fylte 16 år fremsetter barnet selv krav om skifte av fastlege. Er barnet mellom 12 og 16 år, kan det selv fremsette krav om skifte av fastlege etter samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret. Er barnet under 12 år, fremsettes slikt krav av den eller de som har foreldreansvaret.

§ 7.Rett til ny vurdering

Person som står på fastleges liste har rett til å få en ny vurdering av sin helsetilstand hos annen lege enn sin fastlege, så fremt legen som foretar ny vurdering er tilknyttet fastlegeordningen og personen samtykker i at journalnotat sendes dennes fastlege.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013.

Merknader til forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen

Til § 2 Retten til å stå på liste hos fastlege

Bestemmelsen viderefører tidligere fastlegeforskrift § 3, og er en presisering av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1c første ledd.

Retten til å stå på liste hos fastlege innebærer at man har rett til å bli prioritert av fastlegen. I praksis betyr dette at det skal være mulig å få legetime hos fastlegen innen fem dager, samt å nå legekontoret gjennom telefon for rådgivning og forespørsler.

Rettigheten er ikke begrenset til bare å gjelde i kommunen der vedkommende er bosatt. Det antas at de fleste ønsker å være tilknyttet en fastlege der de bor, men at noen heller ønsker å være tilknyttet fastlege der de arbeider. Ved fordeling av personer på legenes liste skal konkrete ønsker om legevalg tilstrebes oppfylt. Den enkeltes fastleges kapasitet vil imidlertid begrense valgfriheten. Det er ikke legens preferanse, men legens kapasitet som kan begrense det frie legevalg. Det gjøres unntak fra hovedregelen om valgfrihet dersom listeinnbyggeren utviser truende eller voldsom atferd mot fastlegen, mot ansatte ved fastlegekontoret eller mot familien til fastlegen eller ansattes familie, jf. sjette ledd. Vedkommende kan da ikke velge den aktuelle fastlegen som sin fastlege.

Senere kan det bli aktuelt å bytte fastlege for eksempel på grunn av flytting. Etter at det er gitt melding om flytting til folkeregisteret, sender det organ Helsedirektoratet bestemmer, informasjon til innbyggeren om mulighet for å velge ny fastlege. Denne oppgaven er lagt til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Det er også HELFO om administrerer ordningen med bytte av fastlege og fastlegetelefonen. Inntil det eventuelt gis melding om en annen ønsket lege, blir vedkommende stående på opprinnelig fastleges liste.

Den enkelte kan reservere seg mot å bli tilknyttet fastlegeordningen.

Til § 3 Helsetjenesten ved Universitetet i Oslo

Bestemmelsen viderefører tidligere fastlegeforskrift § 3a.

Tilbudet er begrenset til barn under 16 år. Det vil si at barn av studenter og ansatte, som fyller 16 år, må velge ny lege selv om mor/far fortsatt benytter Helsetjenesten ved Universitetet i Oslo.

Tilbudet til alderspensjonister gjelder også for tidligere ansatte som allerede var pensjonister ved innføringen av fastlegeordningen.

Bestemmelsen innebærer at studenter som har fastlege tilknyttet Helsetjenesten ved Universitetet i Oslo må velge ny fastlege når de avslutter studiene ved Universitetet i Oslo. Det samme gjelder ansatte som slutter i arbeidsforholdet annet enn ved oppnådd pensjonsalder.

Til § 4 Tilgang til lukkede lister

Bestemmelsen er en forskriftsfesting av punkt 2.3.3 i Avtale mellom staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, KS og de regionale helseforetakene på den ene siden og Legeforeningen på den andre siden om de økonomiske vilkår for allmennlegetjenester med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (Statsavtalen).

En liste anses lukket når antall innbyggere på listen har nådd fastsatt listetak, jf. fastlegeforskriften § 34. Det vil i disse tilfellene ikke være anledning til å tilknytte seg denne listen uten at listetaket heves. Bestemmelsen gjør unntak fra dette å åpner for at barn under 16 år av allerede tilmeldte listeinnbyggere likevel har rett til å bli tatt inn på en lukket liste. Det samme har også tidligere tilmeldte listeinnbyggere som flytter tilbake til kommunen etter midlertidig flytting til en annen kommune i en periode som ikke overstiger tre år.

Til § 5 Valg av fastlege for barn

Bestemmelsen viderefører tidligere fastlegeforskrift § 4.

Den helserettslige myndighetsalder er 16 år. Det samme prinsippet er lagt til grunn i § 4-4 i pasient- og brukerrettighetsloven. Den eller de med foreldreansvaret, som hovedregel foreldrene, velger derfor fastlege for barn under 16 år. Dersom det ikke foretas et konkret valg, får barnet samme fastlege som foreldrene. Dersom foreldrene har forskjellig fastlege, får barnet samme fastlege som mor. Ellers får barnet samme fastlege som den av foreldrene hun eller han er registrert bosatt med. Dette gjelder også i de tilfellene hvor barnet bor like mye hos begge foreldrene.

Alminnelige bestemmelser om foreldreansvaret følger av kapittel 5 i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven). Særlige bestemmelser fremgår av lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenesten (barnevernloven). Valg av fastlege for barn under omsorg av barnevernet bør finne sted i samråd med foreldrene når plasseringen er av kortvarig karakter og disse fortsatt har foreldreansvaret. Fosterforeldrene bør også uttale seg om spørsmålet i de tilfeller hvor det er aktuelt.

Etter fylte 12 år, har barnet rett til å være med å ta avgjørelser om personlige forhold som angår barnet selv. Dette følger av § 31 i barneloven og § 6-3 i barnevernloven.

Til § 6 Rett til å skifte fastlege

Bestemmelsen viderefører tidligere fastlegeforskrift § 5, og er en presisering av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1c andre ledd.

Person på fastleges liste har rett til å skifte fastlege to ganger per kalenderår, med unntak av i særskilte tilfeller der kommunen har fattet vedtak om å stryke personen fra én eller flere lister på grunn av truende eller voldelig atferd, jf. fastlegeforskriften § 5 første ledd. Det å bli strøket fra en liste mot sin vilje regnes ikke som et skifte av fastlege.

Skifte av fastlege på grunn av flytting, jf. § 3 fjerde ledd eller fordi fastlegen avslutter sin virksomhet og sitt avtaleforhold, jf. fastlegeforskriften § 34 første ledd, regnes ikke med.

Henvendelse om skifte av fastlege krever ingen begrunnelse. Kommunen må gjennom fastlegeordningen sikre at det er ledig plass på listene til fastlegene i kommunen eller i samarbeidende kommuner, jf. fastlegeforskriften § 4. Man kan ikke velge en fastlege som allerede har full liste.

Til § 7 Rett til ny vurdering

Bestemmelsen viderefører tidligere fastlegeforskrift § 6, og er en presisering av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1c andre ledd.

Den enkeltes rett til ny vurdering er rettet mot kommunen. Kommunen må gjennom fastlegeavtaler sørge for at fastlegene har kapasitet til å motta henvendelser om ny vurdering.

Det kreves ingen henvisning fra fastlegen. Fastlegen som foretar ny vurdering skal imidlertid oversende journalnotatet til pasientens fastlege, slik at fastlegen skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til fastlegeforskriften § 10.