Bestemmelser om klarering av adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for militære og sivile statsfartøyer mv. iht. avtale 11. desember 2008 nr. 36 mellom regjeringene i den euroarktiske Barentsregionen om samarbeid innen forebygging, beredskap og innsats rettet mot krisesituasjoner (heretter «avtalen»)

DatoFOR-2012-08-31-847
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 10
Ikrafttredelse01.09.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1997-05-02-396-§18, LOV-1914-08-18-3-§1, LOV-1993-06-11-101-§17-14, LOV-2003-06-27-57-§2, LOV-2003-06-27-57-§3, LOV-2014-08-15-61-§6
Kunngjort04.09.2012   kl. 13.40
Rettet01.01.2015 (hjemmel)
KorttittelBestemmelser om adgang og opphold på norsk territorium m.m.

Hjemmel: Fastsatt av Forsvarsdepartementet 31. august med hjemmel i forskrift 2. mai 1997 nr. 396 om adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for fremmede militære og sivile statsfartøyer § 18.
Tilføyd hjemmel: Lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen § 6 sjette ledd.
Rettelser: 01.01.2015 (hjemmel). 

1.Anmodninger som norske myndigheter mottar fra finske, russiske eller svenske myndigheter om adgang til og opphold på, herunder transitt gjennom, norsk territorium, for militære eller sivile statsfartøyer eller militære innsatsgrupper/assistanseressurser som skal krysse norsk grense til lands, i forbindelse med assistanse i kriseinnsatsoperasjoner som omfattes av avtalen, skal forelegges Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i henhold til nedfelte prosedyrer.
2.FOH delegeres myndighet til å gi klarering i slike tilfeller som nevnt ovenfor i pkt. 1.
3.FOH er ansvarlig for å informere Natos luftoperasjonssenter CAOC (Combined Air Operations Center), som er gitt «air policing» ansvaret over norsk luftrom, før klarering av finske, russiske eller svenske luftfartøyer kan gis, i den hensikt å unngå iverksetting av tiltak fra NATO for å avvise angjeldende luftfartøyer.
4.Dersom tidsnød gjør muntlig/telefonisk klarering nødvendig, skal saken følges opp med skriftlig saksbehandling. Innvilgede klareringer skal kunne dokumenteres.
5.Situasjonssenteret i Forsvarsstaben skal orienteres fortløpende om de enkelte sakene, om mulig før klarering innvilges, slik at Forsvarsdepartementet kan holdes informert til enhver tid. Forsvarsdepartementet informerer Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.
6.Tvilstilfeller skal forelegges Forsvarsdepartementet, som skal konsultere Utenriksdepartementet og eventuelt Justis- og beredskapsdepartementet i slike saker.
7.Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Situasjonssenteret i Forsvarsstaben skal tilstiles gjenpart av alle klareringsavgjørelser.
8.Fremmed aktivitet innenfor grensene av norsk territorium gjennomføres i samsvar med norske lover og bestemmelser med mindre annet følger av avtalen.
9.Bestemmelsene her trer i kraft 1. september 2012.