Forskrift om muntlig konferanse i saker etter voldsoffererstatningsloven

DatoFOR-2012-09-11-885
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 11
Ikrafttredelse11.09.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-04-20-13-§14
Kunngjort21.09.2012   kl. 13.30
KorttittelForskrift etter voldsoffererstatningsloven

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 11. september 2012 med hjemmel i lov 20. april 2001 nr. 13 om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven) § 14 sjette ledd.

§ 1.Muntlig konferanse i prinsipielle saker

Når søker ber om det, kan Kontoret for voldsoffererstatning og lederen for Erstatningsnemnda for voldsofre i prinsipielle saker etter voldsoffererstatningsloven beslutte at hele eller deler av søknaden behandles i muntlig konferanse.

Avgjørelsen kan ikke påklages.

§ 2.Møteleder og møtested

Før konferansen peker Kontoret for Voldsoffererstatning ut en møteleder som er ansvarlig for gjennomføringen av konferansen. Muntlige konferanser i Erstatningsnemnda for voldsofre ledes av nemndslederen.

Konferansen holdes for lukkede dører i ett av organenes lokaler. Dersom søker uttrykkelig samtykker i det, kan møteleder beslutte at pressen eller andre kan være tilstede så langt praktiske forhold gjør det mulig.

I særlige tilfeller kan det bestemmes at konferansen skal holdes i et annet egnet lokale.

§ 3.Adgangen til å møte med hjelper

Søkeren kan la seg bistå av en prosessfullmektig og en nærstående i konferansen. Det skal avklares før konferansen hvem som skal bistå.

§ 4.Gyldig forfall

Dersom søker har gyldig forfall avgjør møteleder om konferansen utsettes. Som gyldig forfall regnes blant annet at underretning om tidspunkt for fremmøte ikke er kommet fram til søker og at søker ikke kunne ha møtt uten fare for helse eller velferd eller uten å forsømme viktige og uoppsettelige oppgaver eller plikter.

§ 5.Opplysninger fra andre enn søkeren

For å få saken best mulig opplyst, kan møteleder gi andre enn søkeren anledning til å forklare seg. For avhør av vitner og sakkyndige gjelder tvisteloven § 21-10 tilsvarende.

Søkeren har rett til å være til stede under slike forklaringer og skal få kommentere opplysningene i forklaringen.

§ 6.Møteleders oppgaver

Møteleder skal

a)redegjøre for saken eller den delen av saken som skal behandles
b)gi søkeren anledning til å legge frem sitt syn på saken
c)bidra til at alle som har relevante spørsmål, får anledning til å stille dem
d)sørge for at nye opplysninger av betydning blir nedtegnet og gjengitt i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 11d
e)orientere om når vedtaket i saken kan forventes.
§ 7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.