Forskrift om merking av villfanget hummer som omsettes

DatoFOR-2012-09-20-889
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2012 hefte 11
Ikrafttredelse20.09.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§41, LOV-2008-06-06-37-§48, LOV-2008-06-06-37-§53, LOV-2008-06-06-37-§67
Kunngjort21.09.2012   kl. 13.30
KorttittelForskrift om merking av villfanget hummer

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. september 2012 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 41, § 48, § 53 og § 67.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for hummer som omfattes av forskrift 30. april 2010 nr. 641 om omsetning i første hand av viltlevande marine ressursar. Forskriften gjelder også for all etterfølgende omsetning av slik hummer.

§ 2.Merking av hummer

Den som kjøper hummer i første hånd plikter å påføre hver enkelt hummer et identifikasjonsmerke godkjent av vedkommende salgslag som er ansvarlig for omsetningen i første hånd.

Dersom hummer selges direkte til forbruker etter dispensasjon fra salgslaget (kaisalg), påligger merkeplikten vedkommende dispensasjonsinnehaver.

Merkingen skal skje etter salgslaget anvisning.

§ 3.Forbud mot omsetning av umerket hummer

Det er forbudt å kjøpe eller selge hummer som ikke er merket i samsvar med forskriften her.

§ 4.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 62, § 63 og § 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

Dersom vilkår fastsatt i denne forskrift ikke overholdes, kan Fiskeridirektoratet, eller de regionkontor Fiskeridirektoratet utpeker, fastsette tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.