Forskrift om opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

DatoFOR-2012-09-26-911
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2012 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-10-44-§7-5 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort28.09.2012   kl. 15.00
Rettet13.01.2016 (hjemmel)
KorttittelForskrift om opplysningsplikt for finansielle tjenester

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 26. september 2012 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 7-5.
Rettelser: 13.01.2016 (hjemmel).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder skadeforsikringsselskaper og livsforsikringsselskaper med tillatelse til å overta andre personforsikringer som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven § 1-3 første ledd.

Opplysningsplikten etter forskriften gjelder standardiserte produkter eller produktkombinasjoner som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven § 12-5 første ledd, som tilbys forbrukere i Norge.

§ 2.Opplysningsplikt

Forsikringsselskap som tilbyr standardiserte produkter eller produktkombinasjoner som nevnt i § 1 annet ledd skal holde produktinformasjon tilgjengelig for informasjonsordning for finansielle tjenester som administreres av Forbrukerrådet (informasjonsordningen). Som produktinformasjon regnes opplysninger om premiene, forsikringsvilkårene samt forhold på forsikringstakerens side som etter premietariffen vil bli lagt vekt på ved beregningen av premiene.

Opplysningene skal holdes tilgjengelig på den måte som fastsettes av informasjonsordningen.

Informasjonsordningen skal varsle forsikringsselskapene om hvilke standardiserte produkter eller produktkombinasjoner den anser omfattet av opplysningsplikten etter § 1 annet ledd. Opplysningene kan ikke kreves gjort tilgjengelig for informasjonsordningen før to måneder etter at varsel er sendt, med mindre annen frist er avtalt mellom informasjonsordningen og selskapet.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013.