Forskrift om gjennomføring av forordning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet (TAP-forskriften)

DatoFOR-2012-10-01-954
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 11
Ikrafttredelse01.10.2012
Sist endretFOR-2016-09-28-1160
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-06-16-820-§3
Kunngjort12.10.2012   kl. 15.20
Rettet29.01.2015 (informasjonsdel: informasjonstekst og eng. versjoner av rettsakter tilføyd)
KorttittelTAP-forskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 1. oktober 2012 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 16 første ledd og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII kap. III nr. 37dj (forordning (EU) nr. 454/2011, forordning (EU) nr. 665/2012, forordning (EU) nr. 1273/2013, kommisjonsforordning (EU) 2015/302 og kommisjonsforordning (EU) 2016/527).
Endringer: Endret ved forskrifter 8 mai 2013 nr. 465, 19 mai 2014 nr. 651, 28 sep 2015 nr. 1132, 28 sep 2016 nr. 1160.
Rettelser: 01.08.2013 (forordningsoverskrift), 29.01.2015 (informasjonsdel: informasjonstekst og eng. versjoner av rettsakter tilføyd).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37dj (kommisjonsforordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer for persontransport» i det transeuropeiske jernbanesystemet) som endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 665/2012, kommisjonsforordning (EU) nr. 1273/2013, kommisjonsforordning (EU) 2015/302 og kommisjonsforordning (EU) 2016/527 gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
0Endret ved forskrifter 8 mai 2013 nr. 465, 19 mai 2014 nr. 651, 28 sep 2015 nr. 1132, 28 sep 2016 nr. 1160.
§ 2.Jernbaneverket er nasjonalt kontaktpunkt iht. artikkel 6 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1273/2013.
0Endret ved forskrift 19 mai 2014 nr. 651.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.

Forordninger

Rettsakten er gyldig på alle offisielle språk i EU. Vi legger ved den engelske teksten. Den uoffisielle norske oversettelsen legges kun ved av informasjonshensyn i påvente av den offisielle norske oversettelsen. 

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 454/2011, se her: pdf.gif  

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 665/2012 se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 665/2012 se her: pdf.gif  

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 1273/2013 se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 1273/2013 se her: pdf.gif  

For å lese engelsk versjon av kommisjonsforordning (EU) 2015/302, se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av kommisjonsforordning (EU) 2015/302, se her: pdf.gif  

For å lese engelsk versjon av kommisjonsforordning (EU) 2016/527, se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av kommisjonsforordning (EU) 2016/527, se her: pdf.gif  

0Endret ved forskrifter 8 mai 2013 nr. 465, 19 mai 2014 nr. 651, endret uten kunngjøring 29 jan 2015, endret ved forskrifter 28 sep 2015 nr. 1132, 28 sep 2016 nr. 1160.