Forskrift om eksamen ved Forsvarets høgskole (FHS)

DatoFOR-2012-10-02-934
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 11
Ikrafttredelse01.11.2012
Sist endret
EndrerFOR-2008-05-29-515
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-9, FOR-2005-12-16-1575
Kunngjort05.10.2012   kl. 15.30
KorttittelForskrift om eksamen ved FHS

Hjemmel: Fastsatt av sjef FHS 2. oktober 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-9 syvende ledd og forskrift 16. desember 2005 nr. 1575 om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for alle avsluttende vurderinger/eksamener i studiepoenggivende utdanning avlagt ved FHS, inkludert eksamener knyttet til emner og studier akkreditert av og underlagt FHS som gjennomføres andre steder.

§ 2.Definisjoner 

2.1 Eksamen

Med eksamen menes en avsluttende prøve i et fag, emne eller delemne som gir grunnlag for fastsettelse av karakter eller delkarakter som skal angis på vitnemålet eller karakterutskriften. 

2.2 Ordinær eksamen

Ordinær eksamen er den første eksamen som gjennomføres i et fag eller emne. 

2.3 Utsatt eksamen

Utsatt eksamen er eksamen for studenter som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen. 

2.4 Ny eksamen

Ny eksamen er eksamen for studenter som fikk ikke bestått ved ordinær eksamen. 

2.5 Fag- og studieplan

Fag- og studieplan er planer som omtaler et studium og som er godkjent av sjef FHS. Betegnelsen fagplan benyttes når planen bygger på en rammeplan, mens betegnelsen studieplan benyttes for studier som ikke er underlagt rammeplan. I fag- og studieplaner inngår informasjon om studiet, herunder beskrivelse av vurderingsordning(er). 

2.6 Student

En student er en person som er tatt opp til et studiepoenggivende studieprogram eller emne. 

2.7 Kandidatnummer

Kandidatnummer er det nummer kandidaten får tildelt for å anonymisere eksamensbesvarelsen. Studenten tildeles nytt kandidatnummer for hver eksamen. 

2.8 Skoleråd

Skoleråd er et rådgivende organ for sjef FHS i saker som angår studenter, herunder forhold knyttet til eksamen og brudd på eksamensforskriften. Skolerådets funksjon, sammensetning mv. er beskrevet i Bestemmelser for utdanning i Forsvaret. I saker som gjelder fusk og klage på formelle feil ved eksamen fatter sjef FHS vedtak i henhold til § 4-7 og § 5-2 i universitets- og høyskoleloven. 

2.9 Emne

Den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et studieprogram eller tilbys som et frittstående studium. 

2.10 Utdanningsplan

Individuell plan for gjennomføring av et studium/studieprogram som inngås mellom høgskolen og den enkelte student når studiet har et omfang på 60 studiepoeng eller mer. Krav om utdanningsplan er fastsatt i universitets- og høyskolelovens § 4-2 og regulerer institusjonens og studentens gjensidige ansvar og forpliktelser. 

2.11 Studieprogram

Ett- eller flerårig studieløp som fører frem til avsluttet eksamen eller grad og som har et definert innhold i henhold til fag- eller studieplan. 

2.12 Relegering

Med relegering menes bortvisning fra studiet. 

2.13 Annullering av eksamen

Annullering betyr at en eksamen blir erklært ugyldig.

§ 3.Beskrivelse av vurderingsordning

En avsluttende vurdering/eksamen kan omfatte ett eller flere emner. Det skal fremgå av fag- eller studieplanen hvilken vurderingsordning som benyttes for det enkelte emne. Beskrivelsen skal inneholde informasjon om vurderingens omfang/varighet, hvilket vurderingsuttrykk som benyttes, sensorordning og eventuelt hvordan resultatet inngår i karakteren på vitnemålet.

§ 4.Oppmelding og avmelding til eksamen

Studentene blir kollektivt oppmeldt til ordinære eksamener som inngår i et studieprogram, men må selv melde seg opp til ny eller utsatt eksamen. Studenter som skal ta eksamen i frittstående emner må selv melde seg opp til eksamen i henhold til de retningslinjer som gjelder for det aktuelle emnet. Eventuelle vilkår for å kunne melde seg opp til eksamen skal fremgå av fag- eller studieplanen, for eksempel krav om tilstedeværelse i undervisningen, krav om beståtte arbeidskrav og lignende.

Avmelding fra eksamen skal skje på StudentWeb eller skriftlig senest 14 dager før eksamen i henhold til de bestemmelser som gjelder for det aktuelle studium.

§ 5.Tidspunkt for eksamen

Eksamensdatoer fastsettes ved semesterstart og senest én måned før eksamen. Studenter har selv ansvar for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen.

§ 6.Særordninger

Studenter som har behov for særordninger ved eksamen, kan søke studieadministrasjonen om spesiell tilrettelegging eller forlenget tid. Studenter som har et varig behov, må søke snarest etter studiestart. Når behovet har oppstått akutt, må studenten søke raskest mulig. Behovet for særordning må dokumenteres ved legeerklæring eller unntaksvis annen relevant dokumentasjon.

Særordninger gjelder normalt ikke muntlige prøver, gruppeeksamener eller hjemmeeksamener, men tilleggstid kan gis i særtilfeller. Utenlandsstudenter som ikke har et skandinavisk morsmål og som leverer sin besvarelse på ett av de skandinaviske språk, innvilges normalt 25 prosent ekstra tid, begrenset oppad til én time. Disse studentene har også rett til bruk av ordbok under eksamen.

§ 7.Gjennomføring av skriftlig eksamen

Ved skriftlig skoleeksamen skal studentene møte senest 15 minutter før eksamen starter. Studentene skal vise legitimasjon og signere ved oppmøte. Eksamenstiden (angitt i antall klokketimer) begynner når alle studentene har fått utlevert oppgaven.

Det er ikke anledning til å forlate plassen før tidligst én time etter at eksamen er begynt. Studenter som møter mindre enn én time for sent, dvs. før noen har forlatt eksamenslokalet, kan vanligvis få avlegge eksamen. De må likevel levere når eksamenstiden utløper. Studenter som trekker seg fra eksamen, kan forlate eksamenslokalet én time etter at eksamen er startet. Trekk fra eksamen gjelder som ett forsøk og medfører ikke bestått eksamensresultat.

Ved skriftlig skoleeksamen med tilsyn kan studentene bare forlate plassen med tillatelse fra og i følge med en eksamensvakt.

Om ikke annet er opplyst, er det bare tillatt å bruke godkjent eksamenspapir som er utlevert i eksamenslokalet. Kandidatnummer skal påføres alle arkene.

Ved elektronisk innlevering skal kandidaten levere eksamensbesvarelsen innen angitt frist og i det antall eksemplarer som er fastsatt. Kandidatnummer skal være påført besvarelsen, men ikke kandidatens navn. Studenten har selv ansvar for å kontrollere at riktig versjon av besvarelsen blir levert.

Masteroppgaver skal leveres elektronisk og i papir i det antall eksemplarer som er fastsatt og innen angitt frist. Studentens navn skal være påført oppgaven. Det samme gjelder andre større skriftlige arbeider etter nærmere angivelse.

§ 8.Hjelpemidler til eksamen

I forbindelse med skriftlig skoleeksamen skal det fremgå av fag- eller studieplanen om hjelpemidler er tillatt - og i tilfelle hvilke. Det skal stå oppført på eksamensoppgavene hvilke hjelpemidler som er benyttet.

Alt som ikke er spesifisert som lovlig hjelpemiddel og som kan ha faglig interesse klassifiseres som ulovlige hjelpemidler. Det å ha slike hjelpemidler tilgjengelig under eksamen skal behandles som mistanke om fusk eller forsøk på fusk. Det er ikke nødvendig at studenten har brukt slike hjelpemidler eller blir tatt på fersk gjerning i å bruke dem.

Ulovlige hjelpemidler kan være:

-løsark og lapper med pensumrelevant innhold
-innskrevet/innlimt tekst/ark av faglig interesse i tillatte hjelpemidler som ordbøker og lovsamlinger
-egne kladdeark (med allerede kladdet tekst)
-pensumbøker eller andre fagbøker
-flyttbare lagringsmedier (eks. minnepinner) med pensumrelevant innhold
-bruk av mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr
-ulovlig bruk av internett, egenproduserte elektronisk lagrede tekster, notater og lignende

Det betraktes som fusk eller forsøk på fusk å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen på områder utenfor selve eksamenslokalet, for eksempel ulovlige hjelpemidler plassert på toalettet.

§ 9.Fusk

Som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen regnes bl.a.:

-å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen
-å presentere andres arbeid som sitt eget
-å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelig kildehenvisning
-ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper
-å handle i strid med denne forskriften eller de retningslinjer som gjelder for den enkelte eksamen
-gjenbruk av oppgave som er levert av studenten til en tidligere eksamen
-gjenbruk av oppgave som er levert av en annen person til en tidligere eksamen
-innlevering av oppgave utarbeidet av en annen person for studenten.

Fusk eller forsøk på fusk medfører bortvisning fra eksamenslokalet. Fuskesaker behandles av skolerådet som avgir innstilling til sjef FHS. Sjef FHS fatter vedtak i saken. Sanksjon ved vedtak om fusk er annullering av eksamen, jf. § 4-7 i universitets- og høyskoleloven. En eksamen som blir annullert som følge av fusk teller som ett forsøk. Fusk kan også medføre relegering.

I henhold til utdanningsplanene forplikter studentene seg til å sette seg inn i det regelverk som gjelder for det aktuelle studium og de eksamener som inngår, herunder bestemmelser om tillatte hjelpemidler under eksamen og fusk.

§ 10.Utsatt og ny eksamen

Studenter som har gyldig fravær fra ordinær eksamen, har rett til utsatt eksamen. Som gyldig fravær regnes sykdom eller annen tvingende dokumentert fraværsgrunn. Ved tvil om fraværsgrunn kan regnes som gyldig, er det dekan som har beslutningsmyndighet. Studenter som har fått ikke bestått på ordinær eksamen, har rett til ny eksamen. Utsatt og ny eksamen arrangeres normalt samtidig og skal gjennomføres innen rimelig tid etter ordinær eksamen.

En student som har fått ikke bestått på masteroppgaven, kan levere ny eller revidert masteroppgave én gang innen den frist som er fastsatt av dekan FHS.

§ 11.Antall forsøk til eksamen

Det er anledning til to eksamensforsøk.

Studenter som har bestått første ordinære eksamen og som ønsker å ta eksamen på nytt for å forbedre karakteren, har bare anledning til å melde seg opp til neste ordinære eksamen under forutsetning av at slik eksamen blir arrangert. Dersom flere eksamener bygger på hverandre, kan det fastsettes i utfyllende bestemmelser for de aktuelle studier at det ikke er anledning til å gå opp til ny ordinær eksamen i et emne etter at påfølgende eksamen er bestått.

Studenter som har fått ikke bestått eksamen to ganger og ikke nådd frem med klage, skal normalt relegeres.

§ 12.Sykdom under eksamen

Kandidater som er forhindret fra å ta eksamen pga. sykdom, skal melde fra til studieadministrasjonen og levere legeerklæring, ev. erklæring fra tannlege, psykolog eller psykiater. Legeerklæring skal være poststemplet eller levert senest tre dager etter eksamensdagen. Erklæringen skal eksplisitt anføre at studenten var ute av stand til å møte eller gjennomføre eksamen på grunn av sykdom.

Forhold som normalt ikke regnes som gyldig grunn selv om de utenfor studentens kontroll:

a)Forsinkelse i kollektivtrafikken ut over én time
b)Annen trafikkforsinkelse
c)Villfarelse med hensyn til tid og sted for eksamen
d)Søvnløshet, nervøsitet og lignende med mindre det dokumenteres med erklæring fra lege eller psykolog/psykiater.

Ved hjemmeeksamener er det et vilkår at det dokumenteres at sykdommen eller annen tvingende fraværsgrunn har hatt en varighet tilsvarende minst en sjettedel av eksamensperioden. Kortere perioder aksepteres ikke som gyldig forfall. I saker der det er tvil om fraværsgrunn kan regnes som gyldig fravær legges saken frem for skolerådet.

Gyldig og dokumentert fravær i løpet av det studieåret eller semesteret masteroppgaver eller andre større skriftlige arbeider skal leveres, kan gi grunnlag for å søke om utsatt frist for innlevering av oppgaven. Ved sykdom oppstått i løpet av de siste tre uker før innleveringsfristen kan studenten søke om utsatt frist. Det kan maksimum gis utsatt frist det samme antall dager som sykemeldingen har vart. Ved sykefravær eller annen gyldig dokumentert fraværsgrunn som har oppstått tidligere enn tre uker før innleveringsfristen, gjelder at fraværet må være minst to uker for å gi grunnlag for utsatt frist. Når fraværet inntrer senere enn tre uker før innleveringsfristen, kan kortere fravær gi grunnlag for utsettelse. Fraværets varighet og karakter avgjør hvor lang utsettelse som kan gis. I tilfeller der det er tvil om søker skal gis utsatt frist legges saken frem for skolerådet.

§ 13.Oppnevning av sensorer

Fullmakt til å oppnevne sensorer er delegert til dekan. I situasjoner hvor studenter benytter graderte kilder og derfor graderer egen eksamensbesvarelse, må det oppnevnes sensor(er) som er sikkerhetsklarert.

§ 14.Kunngjøring av eksamensresultater

Kunngjøring av eksamensresultater skjer elektronisk eller ved oppslag på fastsatt sted innen sensurfristens utløp. Karakterlistene skal være anonymisert ved bruk av kandidatnummer.

De som ikke har bestått eksamen, kontakter studieadministrasjonen for nærmere informasjon om ny eksamen og vilkår for å få fortsette studiet.

§ 15.Klageadgang

Klage over formelle feil ved eksamen og klage over karakterfastsetting reguleres av bestemmelsene i universitets- og høyskolelovens § 5-2 Klage over formelle feil ved eksamen og § 5-3 Klage over karakterfastsetting - rett til begrunnelse.

Klage fremsettes skriftlig til studieadministrasjonen. Klagen skal være datert, og studentens navn og kandidatnummer skal være påført. Besvarelser det klages på sensureres på nytt av nye sensorer. Nye sensorer får ikke innblikk i tidligere sensorers karakterfastsettelse, begrunnelse for karakter, studentens bakgrunn for klagen eller kandidatens identitet.

§ 16.Utfyllende bestemmelser

Sjef FHS kan fastsette utfyllende bestemmelser innenfor rammen av denne forskrift.

§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft med virkning fra og med 1. november 2012.

Samtidig oppheves forskrift 29. mai 2008 nr. 515 om eksamen ved Forsvarets skolesenter.