Forskrift om delvis innlemming av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

DatoFOR-2012-10-26-993
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 12
Ikrafttredelse26.10.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§1-2
Kunngjort30.10.2012   kl. 15.15
KorttittelForskrift om delvis innlemming KRUS under univl

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. oktober 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 1-2 tredje ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet.

§ 1.Formål og virkeområde

Forskriften gjør lov om universiteter og høyskoler delvis gjeldende for Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Formålet er å sidestille KRUS med øvrige institusjoner som loven gjelder for, med hensyn til faglige fullmakter m.m.

§ 2.Definisjoner

Der loven gir myndighet til departementet, forstås i denne forskrift Justis- og beredskapsdepartementet i saker etter loven § 3-2 annet ledd, § 3-6 femte ledd og § 12-2. Der loven gir myndighet til styret, forstås i denne forskrift Kriminalomsorgens sentrale forvaltning. Der loven gir myndighet til rektor, forstås i denne forskrift direktøren ved KRUS.

§ 3.Bestemmelser som skal gjelde for Kriminalomsorgens utdanningssenter

Følgende bestemmelser i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler skal gjelde for Kriminalomsorgens utdanningssenter:

Kapittel 1: § 1-1 til § 1-7.

Kapittel 2: § 2-1 til § 2-2.

Kapittel 3: § 3-1 til § 3-6, § 3-8, § 3-9 nr. 5 og § 3-11.

Kapittel 4: § 4-1 til § 4-4.

Kapittel 5: § 5-2 og § 5-3.

Kapittel 6: § 6-1 til § 6-2, § 6-3 tredje og sjette ledd, § 6-4 og § 6-5 til § 6-7.

Kapittel 7: § 7-6 tredje ledd.

Kapittel 12: § 12-1 til § 12-4.

§ 4.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft straks.