Forskrift om beredskapslagring av såkorn

DatoFOR-2012-10-30-1020
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2012 hefte 12
Ikrafttredelse30.10.2012
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort06.11.2012   kl. 15.10
KorttittelForskrift om beredskapslagring av såkorn

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. oktober 2012 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Endringer: Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å bidra til tilstrekkelige forsyninger av såkorn om våren ved å gi tilskudd til lagring av såkorn mellom kornsesonger.

§ 2.Vilkår

Tilskudd etter denne forskriften kan gis til såvareforretninger som tilfredsstiller vilkårene i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer, og som overlagrer sertifisert såkorn til bruk i neste vekstsesong.

§ 3.Beregning av tilskudd

Lagerbeholdning av sertifisert vårkorn pr. 30. juni ut over 5 % av såvareforretningens gjennomsnittlige omsetning av vårkorn de siste tre kornsesonger inkl. søknadsåret er tilskuddsberettiget. Tilskudd utbetales ikke for lager ut over 25 % av dette beregningsgrunnlaget.

Tilskuddet beregnes med grunnlag i bestemmelser om satser fastsatt i eller i medhold av jordbruksavtalen.

§ 4.Søknad mv.

Søknad om tilskudd må sendes Landbruksdirektoratet innen 1. oktober. Vedlagt søknaden skal det følge spesifisert oppgave over såkorn på lager pr. 30. juni godkjent for salg til bruk i neste vekstsesong, gruppert etter art, sort og lagringssted. I tillegg skal det følge oppgave over omsetningen av ulike arter og sorter de siste tre kornsesonger inkl. søknadsåret.

Krav på tilskudd kan ikke overdras eller pantsettes.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 5.Opplysningsplikt og kontroll

Landbruksdirektoratet fører tilsyn med at vilkår for utbetaling av tilskudd er oppfylt.

Såvareforretninger som mottar tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som Landbruksdirektoratet trenger for å kunne forvalte ordningen, herunder regnskap, korrespondanse og annen dokumentasjon. Landbruksdirektoratet kan kreve at opplysningene bekreftes av revisor.

Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottaker.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 6.Retting av feilutbetalinger

Landbruksdirektoratet kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra mottaker av tilskudd.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 7.Avkortinger mv.

Hele eller deler av tilskuddet kan avkortes dersom foretaket

1.i henhold til forvaltningsvedtak eller dom driver eller har drevet sin virksomhet i strid med regelverk for håndtering av jordbruksvirksomhet, og det er utvist uaktsomhet eller forsett, eller
2.uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknad, rapportering eller på annen måte, som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet.
§ 8.Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp mv.

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter § 6 eller avkorting etter § 7, kan kreves tilbakebetalt fra mottaker eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger. Krav fra offentlig myndighet som utspringer av mottakers håndtering av jordbruksvarer kan motregnes i tilskuddsutbetalinger til mottakeren.

Der mottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til mottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetaling av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt i Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 9.Administrasjon, klage og dispensasjon

Vedtak om tilskudd fattes av Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratets vedtak kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI.

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra § 2, § 3 og § 4.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.